Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoomus

Kokoomus

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

11.7.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkai­see teesit halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä asetti loppu­ke­väästä 2016 työryh­män koos­ta­maan ehdo­tuk­sia, joita toteut­ta­malla halli­tuk­sen työl­li­syy­sas­teen vahvis­tu­mista voidaan edesaut­taa ja talous­kas­vun esteitä pois­taa. Työryh­män

30.6.2016

Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen toteaa, että britit menet­ti­vät vaiku­tus­val­tansa

Kokoo­mus­meppi Henna Virk­kusen mukaan Britan­nian vaiku­tus­valta EU:ssa on romah­ta­nut. 27 jäsen­maata piti nyt kokouk­sensa ensim­mäistä kertaa ilman Britan­niaa ja parla­men­tissa

23.6.2016

Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Kopra, Zyskowiczin ja Raas­sina

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi tors­taina 23.6. kokouk­ses­saan edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin äänes­tyk­sen jälkeen kansan­edus­taja Jukka Kopra Lappeen­ran­nasta. Edus­kun­ta­ryh­män

12.6.2016

Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set. Kära vänner, samlings­par­tis­ter. Tahdon esit­tää teille suurim­man kiitok­sen siitä luot­ta­muk­sesta, jonka teiltä sain! Haluan olla sen luot­ta­muk­sen

30.5.2016

Kokoo­mus julkaisi sote-valin­nan­va­pau­den teesit

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat minis­teri Lenita Toivakka, vara­pu­he­mies Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä sote-poli­­tii­­kasta vastaava Sari Sarko­maa listaa­vat Kokoo­muk­sen 29 teesiä valin­nan­va­pau­teen.

18.5.2016

Juhana Vartiai­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Arvoisa puhe­mies Halli­tus pelas­taa hyvin­voin­ti­val­tion Väli­ky­sy­myk­set ovat tilai­suuk­sia suur­ten valtiol­lis­ten kysy­mys­ten käsit­te­lyyn. Käsillä oleva väli­ky­sy­mys alen­taa vanhan insti­tuu­tion karne­vaa­li­ta­solle. Väli­ky­sy­myk­sessä

22.1.2016

Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Kokoo­mus julkaisi tänään listauk­sen noin 30 toimen­pi­teestä, joilla turva­pai­kan saavien kotou­tu­mista tulisi edis­tää. Kokoo­mus ehdot­taa mm. nopeasti alka­vaa kieli­kou­lu­tusta, johon

12.1.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

10.9.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään kaksi uutta työn­te­ki­jää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kaksi uutta työn­te­ki­jää ryhmä­kans­li­aan. Lain­sää­dän­tö­sih­tee­riksi valit­tiin oikeus­tie­teen yliop­pi­las Lauri Kosken­tausta (26). Hän on toimi­nut aikai­sem­min muun

Skip to content