Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Kokoomus teki kolme nimitystä puoluetoimistolle

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Julkaistu:

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. 

Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä. Aiem­min hän on toimi­nut muun muassa Helsin­gin Kokoo­muk­sen poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana sekä Kokoo­muk­sen opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Nurmela on oikeus­tie­teen mais­te­rio­pis­ke­lija.

”Olen hurjan innois­sani uudesta tehtä­västä, joka tarjoaa ainut­laa­tui­sen mahdol­li­suu­den edis­tää kokoo­muk­sen arvoja ja tavoit­teita. Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ on koko puolueyh­tei­sön kanssa yhdessä tehtä­vää visioin­tia siitä, miltä tule­vai­suu­den Suomi näyt­tää”, Nurmela sanoo. 

Puolu­een uudeksi visua­lis­tiksi on nimi­tetty Henri Korpi. Korpi on koulu­tuk­sel­taan kult­tuu­ri­tuot­taja. Hän on toimi­nut moni­puo­li­sissa vies­tin­tä­teh­tä­vissä muun muassa Suomen 4H-liitossa ja ollut aktii­vi­nen Suomen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin toimin­nassa. Korpi on myös toimi­nut yrit­tä­jänä, opet­ta­nut valo­ku­vausta ja käynyt puolus­tus­voi­mien tais­te­lu­ka­me­ra­ku­vaa­ja­kou­lu­tuk­sen.

Kevään 2025 kunta- ja alue­vaa­li­suun­nit­te­li­jaksi kokoo­mus on nimit­tä­nyt Joonas Pulliai­sen. Valtio­tie­tei­den kandi­daatti Pulliai­nen toimii parhail­laan puolu­een euro­par­la­ment­ti­vaa­li­kam­pan­jan vaali­koor­di­naat­to­rina ja on toimi­nut kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana ja Kokoo­muk­sen opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan pääsih­tee­rinä. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content