Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikkoja auki: Kokoomuksen puoluetoimistolla 2 paikkaa haettavana

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät vapaus, vastuu ja demo­kra­tia, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus ja välit­tä­mi­nen.

Palve­luk­seen haetaan puolue­toi­mis­tolle 

OHJELMAPÄÄLLIKKÖÄ JA POLIITTISTA SUUNNITTELIJAA

Ohjel­ma­pääl­li­kön tehtä­vänä on koor­di­noida puolu­een erilaista ohjel­ma­työtä, kuten esimer­kiksi vaalioh­jel­mia, puolue­ko­kous­oh­jel­mia sekä muuta sisäl­löl­listä valmis­te­lua. Ohjel­ma­pääl­likkö vastaa puolu­een verkos­toista. Hänen vastuul­laan on myös puolu­een tutki­mus­toi­minta. Ohjel­ma­pääl­lik­könä suhtau­dut poli­tiik­kaan suurella into­hi­molla, olet avoin keskus­te­lulle ja tunnis­tat erilai­sia aatteel­li­sia pohja­vir­toja Suomessa ja Euroo­passa. Kokoo­musaate on sinulle tärkeä ja tunnet sen hyvin. Olet taitava kirjoit­taja ja hallit­set myös moni­mut­kais­ten ohjel­ma­pro­ses­sien läpi­vien­nin puolu­een erilai­sissa päätök­sen­te­koe­li­missä. 

Poliit­ti­sen suun­nit­te­li­jan tehtä­vänä on vastata toimi­hen­ki­lönä mm. puolu­een kunta- ja alue­po­li­tii­kan sisäl­löl­li­sestä valmis­te­lusta yhdessä ohjel­ma­pääl­li­kön kanssa, yhtey­den­pi­dosta kokoo­mus­lai­siin valtuu­tet­tui­hin ja muihin luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin sekä alue­koor­di­naat­to­rei­hin ja kunnal­lis­sih­tee­rei­hin. Pidät sään­nöl­li­sesti yhteyttä piiri­jär­jes­töi­hin, kunta-alan orga­ni­saa­tioi­hin, työmark­kina- ja muihin järjes­töi­hin. Tunnet kunta- ja alue­po­li­tiik­kaa. Olet jouk­kue­pe­laaja, joka pitää erilais­ten tilai­suuk­sien ja tapah­tu­mien järjes­tä­mistä. 

Luotet­ta­vuus, yhteis­työ­kyky, jous­ta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat edel­ly­tys tehtä­vän hoita­mi­selle. Työ on ajoit­tain hyvin inten­sii­vistä ja tilai­suuk­sia saat­taa olla myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Työ edel­lyt­tää jatku­vaa ja vahvaa läsnä­oloa puolue­toi­mis­tolla ja on luon­teel­taan läsnä­työtä. 

Tarjoamme mahdol­li­suu­den muut­taa maail­maa, ainut­laa­tui­sen työyh­tei­sön ja unoh­tu­mat­to­mia elämyk­siä poli­tii­kan maail­massa sekä hyvät työsuh­teen edut. 

Lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 20.5. mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: 

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n hallin­to­pääl­likkö Timo Elo 050 5118293, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko 050 3423654 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

Skip to content