Puheen­johtaja Petteri Orpon linjapuhe – kokoomus.fi
MENU
Puheen­johtaja Petteri Orpon linjapuhe

Puheen­johtaja Petteri Orpon linjapuhe

Julkaistu: 12.06.2016 Uncategorized

Hyvät ystävät, kokoo­mus­laiset. Kära vänner, samlings­par­tister.

Tahdon esittää teille suurimman kiitoksen siitä luotta­muk­sesta, jonka teiltä sain! Haluan olla sen luotta­muksen arvoinen. Kiitos! Yhdessä me vahvis­tamme luotta­musta Kokoo­mukseen!

Iso joukko kokoo­mus­laisia teki valta­vasti työtä valintani eteen. Kiitos siitä työstä. Kiitos niistä keskus­te­luista, joita olen saanut kanssanne käydä. Nyt Kokoo­muksen kenttä on puhunut. Olen saanut hyvät eväät lähteä johtamaan Kokoo­musta.

Täällä on myös paljon niitä, jotka tekivät kovasti töitä eri ehdok­kaiden eteen. Minulta ei jäänyt huomaa­matta monien tiimi­läisten pettymys, kun oma ehdokas ei tullutkaan valituksi. Ymmärrän ja kunnioitan sitä.

Aion tehdä työtä sen eteen, että voisin ansaita aivan jokaisen kokoo­mus­laisen luotta­muksen. Me pärjäämme vain, jos olemme yksi yhtenäinen kansan­liike!

Tämä on ollut hieno kilpa. Alex, Elina ja minä olemme kirit­täneet toinen toisiamme. Kirit­täneet miettimään linjauksia, aktivoimaan tukijoita, esittämään ratkaisuja Suomen parhaaksi.

Huippu­kun­toinen teräsmies kovalla asenteella politiikan kentällä. Älykäs ja vahva argumen­toija haasta­massa politiikan tabuja ja kysee­na­lais­ta­massa itses­tään­sel­vyyksiä. Parempia kirit­täjiä en osaisi keksiä.

Kiitos Alex! Kiitos Elina! Tiedän, mistä löydän kaksi todel­lista ammat­ti­laista, kun heitä tarvitaan.

Kokoomus otti monta askelta eteenpäin tämän kampanjan aikana. Meillä on kuitenkin pitkä marssi kuljet­tavana.

En lupaa teille, hyvä kokoo­musväki, jatkuvaa eilisen illan kaltaista puolue­ko­kous­juhlaa. Arki on se joka ratkaisee. Olen valmis näyttämään suuntaa, johtamaan joukkoja edestä ja vääntämään puoles­tanne neuvot­te­luissa.

Mutta me olemme kansan­liike. Muutoksen teemme yhdessä. Siinä minä luotan teihin.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Me olemme kaikki liittyneet Kokoo­mukseen sen arvojen takia. Joku arvostaa isänmaal­li­suutta. Jollekin tärkein arvo on sivistys. Toiselle se on vapaus, jollekin välit­tä­minen.

Olen aloit­tanut politiikan seurannan Ilkka Suomisen puheen­joh­ta­ja­kau­della. Olen tullut tiiviimmin mukaan politiikkaan Sauli Niinistön ollessa kokoo­muksen johdossa. Kumpaakin heistä seurasin suurella ylpey­dellä. Hienoja persoonia. Suurempi ylpeys liittyi kuitenkin siihen, mitä periaat­teita he edustivat.

Suomisen Kokoo­muk­sessa oli vahva sosiaa­linen omatunto, halu pitää heikom­mista huolta. Vahva markki­na­ta­loususko yhdis­tettynä sosiaa­liseen vastuuseen. Vahva halu tehdä turval­lista tulevai­suutta puhutteli nuorta opiske­lijaa.

Niinistön Kokoomus oli samaan aikaan osaavan talous­po­li­tiikan ja sivis­tys­pa­nos­tusten puolue. Ei sanoja, vaan tekoja.

Kun on kerran saanut kokea tuon ylpeyden tunteen aatteesta, palavasta halusta tehdä maail­masta parempi, sen tunteen haluaa jakaa laajem­malle. Haluan takaisin Kokoo­muksen, josta olla ylpeä. Haluan Kokoo­muksen, johon halutaan kuulua siksi että puolue on edellä­kävijä.

Haluan Kokoo­muksen, joka ymmärtää ihmisten arkea, kaiken­laisten ihmisten elämää, ja osaa muuntaa tuon ymmär­ryksen poliit­ti­siksi tavoit­teiksi. Haluan että kokoomus on jatkossa suoma­laisten näköinen puolue.

Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kokoo­muk­sesta voi olla ylpeä joka päivä!

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Martti Ahtisaari on viisaasti sanonut, että ”on tärkeää, että ymmärtää maailmaa.”

Se ei ole helppoa. Elämme yhä nopeamman ja monimut­kai­semman muutoksen maail­massa.

Me kokoo­mus­laiset tiedämme, että maailman muuttuessa ainoa tapa ylläpitää suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa on uudistaa sitä.

Me olemme nousseet kehityksen kärkeen kovalla työllä ja satsaa­malla osaamiseen. Kärjessä pysyminen edellyttää muutoksen kääntä­mistä mahdol­li­suuk­siksi. Paikallaan pysymällä ulkoinen muutos muuttuu uhaksi.

Jos pysäh­dymme, menetämme meille tärkeitä asioita: työpaikkoja, hyvin­voinnin edelly­tyksiä, mahdol­li­suuksia pitää huolta yhteis­kunnan kaikkein heikoim­massa asemassa olevista. Siksi on uskal­lettava uudistua.

Moni kokee tämän muutoksen ja uudis­tu­misen pelot­tavana. Se voi näyttäytyä uhkana Suomelle ja omalle elämälle. Olen kotoisin Köyliöstä. Esimer­kiksi siellä, Köyliö­järven jäällä, on perimä­tiedon mukaan suhtau­duttu ulkoisiin muutoksiin aikoinaan hieman varauk­sel­li­sesti - tunnetuin seurauksin.

Nykyään moni saattaa pohtia: Menetänkö työpaikkani? Riittääkö osaamiseni? Jäänkö kehityk­sestä jälkeen? Kuka minusta huolehtii? Jos 2030-luvulle mennessä nykyi­sistä työteh­tä­vistä 30 prosenttia lakkaa automaation vuoksi. Se aiheuttaa pelkoja.

Nämä pelot ovat oikeita ja aitoja. Ne on otettava tosissaan.

Tämä muutos ei ole uusi asia. Samalla tavalla uusi tekno­logia on uhannut esimer­kiksi tervan­polt­tajien, hevos­miesten tai faksien valmis­tajien työpaikkoja. Miten Suomi olisi pärjännyt, jos olisimme pyrkineet suoje­lemaan näitä työpaikkoja uudelta?

Kansa­kuntien kilpai­lussa pärjäävät ne, jotka kykenevät hyödyn­tämään tekno­logian muutosta. Eivät ne, jotka pyrkivät jarrut­tamaan väistä­mä­töntä muutosta ja suoje­lemaan saavu­tettuja etuja.

Mutta meidän polii­tik­kojen vastuu on yhdistää tulevai­suuden mahdol­li­suudet ja turval­linen tapa tarttua niihin. Raken­nettava turval­linen silta tulevai­suuden mahdol­li­suuksiin.

Turval­linen tulevaisuus tarkoittaa esimer­kiksi mahdol­li­suutta opiskella uusi ammatti, jos vanha lähtee alta. Tai esimer­kiksi pk-yrityk­selle mahdol­li­suutta inves­toida uuteen.

Talou­dessa on pitkälti kysymys uskal­luk­sesta ja luotta­muk­sesta. Emme saa kasvua aikai­seksi, jos suoma­laiset eivät uskalla tarttua uusiin mahdol­li­suuksiin.

Liian usein on niin, että muutok­sesta seuraa työttömyys. Meidän on raken­nettava siltoja työstä työhön. Uudis­tetaan työmark­kinat toimimaan jousta­vammin. Koulu­tuksen keinoin ihmisten osaamisen ja tekemät­tömän työn on kohdattava nykyistä paremmin. Työn tarjoa­misen ja sen vastaa­not­ta­misen on oltava nykyistä kannus­ta­vampaa!

Hyvät kuulijat,

Puhuin kampanjani aikana suoma­lai­sesta keski­luo­kasta. Tällä tarkoitin sitä ahkeraa joukkoa, joka pitää Suomen pystyssä.

Suomessa ahkeruus ja koulut­tau­tu­minen ovat antaneet mahdol­li­suuden parantaa omaa ja läheisten elämää. Vasti­neeksi korkeasta verotuk­sesta on saatu hyvät palvelut ja sosiaa­li­turva. Yhteis­kunta on koettu reiluksi ja turval­li­seksi.

Länsi­maissa keski­luokkaa uhkaa kutis­tu­minen. Tämä johtuu globa­li­saa­tiosta ja tekno­logian kehityk­sestä, jotka ovat hyviä asioita, mutta haastavat meitä.

Kun maksajien joukko kutistuu, jäljelle jäävien rasite kasvaa. Verot nousevat. Luottamus julkisiin palve­luihin on osittain horjunut. Moni miettii, saako makse­tuille veroille vasti­netta ja onko Suomella varaa pitää lähei­sistäni huolta tulevai­suu­dessa?

Ilman vahvaa keski­luokkaa ei ole hyvin­vointia, koska ei ole sen kustan­tajia.

Toki on mahdol­lista rakentaa yhteis­kunta, jossa keski­luokka on pieni. Mutta se on jakau­tunut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuksien tasa-arvo on järkkynyt. Minä en tahdo sellaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysyvät mukana myös nopeassa muutok­sessa.

Kysymys keski­luo­kasta on aikamme suurimpia arvova­lintoja: annammeko yhteis­kunnan jakautua menes­tyjiin ja häviäjiin vai kuljemmeko eteenpäin yhdessä.

Hyvät ystävät,

Kokoo­muksen on raken­nettava Suomea, jossa usko tulevaan kuuluu kaikille!

Minä tahdon, että Suomessa jokainen - aivan jokainen suoma­lainen - pidetään mukana! Että toivoa riittää kaikille, ei vain vahvoille.

Olemme Kokoo­muk­sessa käyneet liian vähän keskus­telua vähäosai­suu­desta ja köyhyy­destä Suomessa. Tämä on suuri vahinko, koska juuri meillä Kokoo­muk­sella on parhaat lääkkeet köyhyyteen: mahdol­li­suuksien tasa-arvo, työ, kannus­tavuus, hyvät perus­pal­velut, koulutus.

Me emme saa sulkea silmiämme - emmekä varsinkaan sydämiämme - siltä tosia­sialta, että Suomessa on edelleen liian paljon köyhyyttä. Meidän on sekä puheissa että teoissa osoitettava, että me toimimme köyhyyden vähen­tä­mi­seksi.

Mukana ollaan!

Hyvät ystävät,

Minulle Kokoomus on vapauden ja vastuun puolue. Meille vastuu tarkoittaa myös vastuuta ympäris­töstä. Vastuu lähtee yksilöstä. Ympäris­töys­tä­väl­lisyys on ihmisten valintoja. Niihin pitää kuitenkin kannustaa. Ympäris­tö­vastuu on myös yhteis­kunnan valintoja, poliit­tisia päätöksiä.

Ympäristön, luonnon monimuo­toi­suuden ja maapallon tilan vaali­minen on tulevien sukupolvien vapauden ja tasaver­taisten mahdol­li­suuksien puolus­ta­mista. On meidän vastuul­lamme, että myös jälkeemme tulevilla on oikeus puhtaaseen ilmaan, veteen ja luonnon rikkauteen.

Ihmisen ja ympäristön kestävän suhteen luominen on paitsi vastuul­lista, niin myös välttä­mä­töntä. Erityi­sesti tässä halli­tuk­sessa Kokoo­muksen on varmis­tettava että luonnon­suojelu, luonnon monimuo­toi­suuden varjelu ja ilmas­ton­muu­toksen torju­minen ovat keskiössä!

Me Kokoo­mus­laiset tiedämme, että ympäristö ja talous eivät ole toistensa vihol­lisia. Siellä, missä tieteen, tutki­muksen ja tekno­logian keinoin ratkai­semme kestävän kehityksen haasteita, on Suomen uusi kasvu.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

minun Kokoo­mukseni on koko Suomen puolue. Meille koko Suomen kehit­tä­minen lähtee kunkin alueen omista vahvuuk­sista.

Esimer­kiksi Vaasassa on väkevä energiaklusteri, Lapissa matkailu. Itä-Suomessa on metsä­sek­torin keskittymä, Pohjanmaan elintar­vi­keklusteri ja Oulussa infor­maa­tio­tek­no­logian.

Toimiessani maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­terinä olen nähnyt, miten upeita mahdol­li­suuksia esimer­kiksi biota­louden saralla Suomen monissa maakun­nissa on.

Meidän on saatava koko maan voima­varat käyttöön. Kaupun­gis­tu­minen on trendi, jota ei kannata vastustaa. Se johtuu ihmisten omista valin­noista ja vapau­desta. Kaupunkien kehit­ty­mi­selle on annettava vapautta ja tilaa! Sujuva arki, luovuus ja ilmas­ton­muu­toksen torjunta ovat kaikki olennai­sesti kaupun­geissa ratkais­tavia asioita. Kaupunkien kasvu vahvistaa myös talouden ja tuotta­vuuden kasvua.

Maakun­nissa ei tarvita kaina­lo­sauvoja vaan parempia edelly­tyksiä kannat­ta­valle yritys­toi­min­nalle. Siis kunnossa oleva tieverkko. Toimiva infra. Alueen tarpeista lähtevät koulu­tus­mah­dol­li­suudet. Elinvoimaa vahvis­tavaa elinkei­no­po­li­tiikkaa.

Uusi tekno­logia ja digita­li­saatio tarjoavat aivan uusia mahdol­li­suuksia maaseu­tu­yrit­tä­jyy­delle ja elinkei­non­har­joit­ta­mi­selle. Emme me tarvitse lisää tukia, vaan lisää vapautta tehdä työtä ja yrittää!

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Minun Kokoo­mukseni on itsenäinen ja avoin yhteis­työhön kaikkien yhteis­kuntaa raken­tavien tahojen kanssa.

Kokoomus on aatepuolue, ei etujär­jestö. Me emme aja minkään yksit­täisen intres­si­ryhmän tai etujär­jestön asiaa. Kokoomus on jokaisen suoma­laisen asialla.

Olen valmis jatkamaan halli­tusyh­teis­työtä halli­tus­kump­pa­nei­demme Keskustan ja Perus­suo­ma­laisten kanssa ja nykyisen halli­tus­oh­jelman pohjalta.

Me pysymme halli­tuk­sessa, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Tehtävät päätökset ratkai­sevat. Olemme vuosi sitten sopineet halli­tuksen yhtei­sestä ohjel­masta. Se ohjelma on Suomelle hyvä.

Halli­tus­oh­jel­massa sovitut uudis­tukset on laitettava toimeksi. Esimer­kiksi sote-uudistus, työllis­tä­misen kynnystä madaltava lakipa­ketti ja koulu­tusuu­dis­tukset ovat vielä kesken. Edellinen hallitus sopi kyllä monista uudis­tuk­sista, mutta toimeenpano epäon­nistui. Tämän halli­tuksen on vietävä sovitut asiat maaliin.

Mutta nyt sovituilla toimilla emme vielä pääse halli­tus­oh­jelman tavoit­teisiin. Käyn heti ensi viikolla keskus­telun Keskustan ja Perus­suo­ma­laisten puheen­joh­tajien kanssa. Haluan sopia siitä, että hallitus jo budjet­ti­rii­hessä tekee uusia päätöksiä, jotka vievät meitä kohti halli­tus­oh­jelman tavoit­teita. Esimer­kiksi 110 000 työpaikan tavoite edellyttää halli­tuk­selta uusia, mittavia toimia. Se ei toteudu helpolla.

Työlli­syyden paran­ta­minen on Kokoo­muk­selle tärkein tehtävä tässä halli­tuk­sessa! Leikkaus­listat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusi­jalle.

Halli­tus­oh­jel­massa on sovittu, että työeh­doista ja palkoista sopiminen mahdol­lis­tetaan työpai­koilla. Tästä me pidämme kiinni. Paikal­linen sopiminen on nimenomaan sitä, että sovitaan, ei sitä, että sanellaan. Palkan­saajien äänen on kuuluttava. Työpai­koilla kuitenkin tunnetaan tilanne parhaiten. Halli­tuksen on sovittava yhteinen suunni­telma, siitä miten halli­tus­oh­jelman tavoite toteu­tetaan näiltäkin osin.

Työn verotusta on keven­nettävä. Halli­tus­kauden aikana on tähdättävä miljardin euron veron­ke­ven­nyksiin. Työnteon pitää aina olla kannat­tavaa.

Normien ja sääntelyn purka­mista on jatkettava. Lisätään kilpailua. Vapau­tetaan yrittä­jyyden yhteis­kuntaa uudistava voima! Kokoomus on aina ymmär­tänyt, että vauraus syntyy vain menes­ty­vissä yrityk­sissä, kun sekä työnte­kijät että yritys voivat hyvin.

Hyvät sivis­tyksen ystävät,

Sivistys on meille kokoo­mus­lai­sille tärkeä arvo. Osaaminen on kilpai­lu­kyvyn kivijalka.

Meidän on laitettava koulu­tuksen voima­varat vaikut­ta­vampaan käyttöön. Siis uudis­tettava tapoja tehdä!

Todel­linen tuotta­vuus­loikka syntyy siitä, että me suoma­laiset opimme toimimaan uudella tavalla, luomme edelly­tykset uuden tiedon synnyt­tä­mi­selle ja kykenemme sovel­tamaan tutki­mus­tu­loksia innovaa­tioiksi!

Nimestäni huoli­matta minulla on sekä äiti että isä. Molemmat vanhempani ovat opettajia. Olen omin silmin nähnyt, kuinka Suomen korkea osaaminen perustuu koulu­tet­tujen, osaavien ja motivoi­tu­neiden opettajien työhön!

Koulutus on mahdol­li­suuksien tasa-arvon perusta.

Tulevai­suuden koulu ja uudet tavat oppia toteu­tuvat jo tällä hetkellä eri puolella Suomea. Se ei vaadi lakeja, juhla­pu­heita tai säännöksiä, se on jo arkipäivää suoma­lai­sissa kouluissa itsenäisten opettajien työn kautta. Nyt on kyse siitä, miten saamme hyvät käytännöt leviämään. Tahdon, että Suomi on oppimisen ykkösmaa tulevai­suu­des­sakin.

Kokoo­muksen on otettava tavoit­teeksi, että ensim­mäinen vieras kieli alkaisi jo ensim­mäi­seltä luokalta - miksei jo päivä­ko­dissa! Kokoo­muksen on sanottava tiukasti ei ja otettava nolla­to­le­ranssi koulu­kiusaa­mi­selle. Kokoo­muksen on oltava se voima, joka puhuu laadukkaan ja toimivan varhais­kas­va­tuksen puolesta.

Otetaan tavoit­teeksi, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdol­lisuus vähintään yhteen harras­tukseen.

Kokoo­muksen on oltava tämän maan johtava sivis­tys­puolue!

Hyvät kuulijat,

Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudistus on tämän halli­tuksen suurimpia uudis­tuksia. Tärkeintä siinä on varmistaa, että aivan jokai­sesta suoma­lai­sesta pidetään huoli asuin­pai­kasta riippu­matta tai kun terveys pettää.

Valin­nan­vapaus asettaa ihmisen tämän uudis­tuksen keskiöön. Sen tarkoitus on lisätä tasa-arvoa, parantaa laatua ja lyhentää jonoja. Ilman valin­nan­va­pautta ei tule maakun­ta­uu­dis­tusta. Aluehal­lin­to­uu­distus pitää toteuttaa tolkulla. Mennei­syy­destä tai uusista hallin­to­mal­leista ei löydy tulevan menes­tyksen avaimia.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Kymmenen kuukauden päästä pidetään kunta­vaalit. Ne ovat ensim­mäinen mittaus­piste tällä pitkällä marssil­lamme. Nyt näytetään, mihin meistä on!

Minkä­lainen on tulevai­suuden kunta sote-uudis­tuksen jälkeen? Kokoo­muksen mielestä tulevai­suuden kunta on sivis­tyksen, elinvoiman ja kilpai­lu­kyvyn moottori. Kuntien päätök­senteko on liikunnan, kulttuurin ja sujuvan arjen tekemistä. Tulevai­suu­dessa kuntien merkitys kasvaa! Ei se sen kummal­li­sempaa ole. Tässä on näkemyk­semme. Kokoomus on edelleen kunta­puolue.

Painutaan heti kentälle. Aikaa ei ole paljon. Kaikkien kokoo­mus­laisten tulee laittaa itsensä likoon heti, tänä kesänä. Kentällä olo tarkoittaa ihmisten tapaa­mista, tapah­tumia, soittelua. Minä lupaan kiertää niin paljon kuin mahdol­lista! Haastan jokaisen kansan­edus­tajan kiertämään vähintään oman vaali­pii­rinsä kunnat!

Kunta­vaalit voitetaan hyvillä ehdok­kailla, joita on paljon. Eiköhän laiteta myös ehdokas­han­kin­nassa homma isolle!

Kokoo­mus­lai­sesti ajatte­levia ihmisiä on valta­vasti, mutta monia heistä ei ikinä kysytä ehdolle. Haastan teistä jokaisen kysymään vähintään viisi ihmistä ehdolle kunta­vaa­leihin!

Laaditaan vaalioh­jelma ihmisten näkökul­masta. Kokoo­muksen pitää pystyä palaamaan ihmisten arkeen. Kuunnellaan ja tavataan ihmisiä. Toteu­tetaan Kokoo­muksen naisten liiton erinomainen ehdotus ja kirkas­tetaan Kokoo­muksen kannat perheiden ja työelämän yhteen­so­vit­ta­mi­sesta.

Tehdään joka kuntaan ja kaupunkiin oma paikal­lis­oh­jelma! Ohjel­masta pitää käydä ilmi konkreet­tiset arjen paran­nus­esi­tykset.

Otetaan erityinen panostus nuoriin. Kokoomus on kaike­ni­käisten puolue, mutta kansan­liikkeen uudis­tu­miskyky riippuu siitä, että saamme jatku­vasti mukaan innok­kaita tulevai­suuden toivoja. Tulevai­suus­puo­lu­eelle tämä on luonnol­lista. Joka kuntaan tarvitaan nuoria ehdok­kaita.

Haastan myös jokaisen piirin ja paikal­li­syh­dis­tyksen ottamaan käyttöön ainakin yhden tavan kampan­joida, jota viime vaaleissa ei koitettu.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Suomen turval­lisuus ja hyvin­vointi ovat yhä enemmän kiinni siitä, mitä tapahtuu maamme rajojen ulkopuo­lella.

Ilmas­ton­muutos, pakolais­kriisi, terro­rismi ja Ukrainan tilanne Suomen lähia­lueilla haastavat meitä. Samaan aikaan EU:lla on omat sisäiset haasteensa. Britannia äänestää vajaan kahden viikon päästä maan EU-jäsenyy­destä. Kreikan talous­ti­lanne on surkea.

Kaikki haasteet liittyvät toisiinsa ja ruokkivat toinen toisiaan. Kaikesta seuraa populismin nousu, joka haastaa ja on jo haastanut perin­teiset valta­puo­lueet ja valta­ra­kenteet. Euroop­pa­laisen projektin oikeu­tusta on kysee­na­lais­tettu monelta suunnalta.

Eurooppa ja avoin kansain­vä­linen Suomi tarvit­sevat puolus­ta­jansa. Kokoomus on Suomen kansain­vä­lisin puolue. Me uskomme siihen, että Suomen paikka on läntisten insti­tuu­tioiden jäsenenä.

Suomen turval­li­suuden perustana on uskottava puolustus sekä vakaa ja turval­linen Suomi. Pohjois­mainen, euroop­pa­lainen ja transat­lant­tinen yhteistyö lisäävät Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä vakautta. Läntisen kumppa­nuuden rinnalla pidämme yllä kahden­vä­li­sesti ja EU:n kautta vuoro­pu­helua ja yhteis­työtä Venäjän kanssa.

Dear friends,

Under my leadership Kokoomus will continue to be a strong player in Europe and beyond. Finland will continue to be an engaged and constructive member of the European union.

We will save no effort to keep the European Union strong and united. We will be active in solving common problems, not creating them.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Meillä on edessämme pitkä marssi.

Meillä on edessämme pitkä marssi Suomen suunnan kääntä­mi­seksi.

Politii­kassa on turha tavoi­tella pikavoittoja. Suomen tilanteen korjaa­miseen ei ole olemassa mitään hopea­luotia. Suomen suunta käännetään vain pitkä­jän­tei­sellä työllä.

Isot yhteis­kun­nal­liset muutokset tapah­tuvat hitaasti. Tämän vuoksi tärkeintä, että tällä pitkällä marssilla on selvä suunta.

Mutta meillä on edessämme pitkä marssi myös Kokoo­muksen uudis­ta­mi­sessa.

Meidän on lujitettava suoma­laisten luotta­musta Kokoo­mukseen. Luottamus on hitaasti uusiutuva luonnonvara. Se rakentuu vain pitkä­jän­tei­sellä työllä. Se rakentuu vain teoilla.

Luottamus palautuu sillä, että me olemme johdon­mu­kaisia. Sillä, että olemme luotta­muksen arvoisia.

Luottamus palautuu sillä, että ymmär­rämme suoma­laisten arkea. Sillä, että teemme nöyrästi töitä suoma­laisten eteen.

Kokoo­muksen on kyettävä perus­ta­van­laa­tui­sesti uudis­tumaan.

Meidän on uudis­tettava puolueen ohjel­ma­työtä. Meidän on kutsuttava kaikki suoma­laiset mukaan Kokoo­muksen aatteel­liseen työhön. Kokoo­muksen juuri perus­tetut verkostot ovat tässä ensim­mäinen askel. Periaa­teoh­jelma on toinen askel. Ohjel­matyön tarkoitus on luoda selkeä näkemys siitä, minkä­lainen Suomen pitäisi olla 2023!

Meidän on uudis­tettava puolueen järjes­tö­työtä. Meidän on luotava matala kynnys osallistua puolueen toimintaan. Esimer­kiksi raken­ta­malla laajempia kansan­liik­keitä meille tärkeiden tavoit­teiden edistä­mi­seksi.

Meidän on uudis­tettava puolueen vaali­työtä. Meidän on innos­tettava kokoo­mus­laiset kentälle. Kun aatteel­linen pohja on kunnossa ja järjes­tö­ko­neisto on iskussa, niin silloin meillä on vaali­to­reilla työkalut vaalien voitta­mi­seksi.

Tartutaan tilai­suuteen, ja tehdään kokoo­muk­sesta tulevai­suuden puolue. Kokoo­muksen on muututtava, jotta voimme muuttaa maailmaa. Haluan että me asetamme suoma­laisen politiikan agendan. Uudet vaikut­ta­misen muodot kyllä löytyvät, kun tartumme toimeen. Lupaan puolue­toi­miston ja koko puolueor­ga­ni­saation antavan kaikkensa teitä palvel­lakseen.

Samoin itse koen olevani Kokoo­muksen puheen­joh­tajana palve­luam­ma­tissa. Ja sen asenteen haluan kaikille keskei­sissä kokoo­mus­teh­tä­vissä toimi­ville. Palve­le­minen on arvokasta.

Miksi toimia Kokoo­muk­sessa? Koska sillä työllä on merkitys!

Korostan: Pikavoittoja ei ole tiedossa. Uudis­tu­minen tehdään askel kerrallaan.

Hyvät kokoo­mus­laiset, suoma­laiset!

Olen sitou­tunut tekemään parhaani Kokoo­muksen eteen! Minulle se tarkoittaa parhaani tekemistä Suomen eteen.

Uskon, että tässä edessäni on Suomen osaavin joukko suoma­laisia päättäjiä ja vaikut­tajia. Te, Kokoo­mus­laiset, olette tämän liikkeen arvokkain pääoma.

Jos me teemme töitä yhdessä, niin me voimme kääntää tämän maan suunnan.

Edessämme on pitkä marssi. Sen tavoit­teena on, että seuraavien eduskun­ta­vaalien jälkeen Kokoomus on tämän maan suurin puolue!

Meidän tavoit­tee­namme ei voi olla enempää eikä vähempää kuin päämi­nis­te­ri­puo­lueen asema seuraa­valla vaali­kau­della! Tämä on minun tavoit­teeni.

Maailma ei muutu. Sitä muutetaan.


Kokoomus.fi