Kokoomus.fi / Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Julkaistu:

Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set. Kära vänner, samlings­par­tis­ter.

Tahdon esit­tää teille suurim­man kiitok­sen siitä luot­ta­muk­sesta, jonka teiltä sain! Haluan olla sen luot­ta­muk­sen arvoi­nen. Kiitos! Yhdessä me vahvis­tamme luot­ta­musta Kokoo­muk­seen!

Iso joukko kokoo­mus­lai­sia teki valta­vasti työtä valin­tani eteen. Kiitos siitä työstä. Kiitos niistä keskus­te­luista, joita olen saanut kans­sanne käydä. Nyt Kokoo­muk­sen kenttä on puhu­nut. Olen saanut hyvät eväät lähteä johta­maan Kokoo­musta.

Täällä on myös paljon niitä, jotka teki­vät kovasti töitä eri ehdok­kai­den eteen. Minulta ei jäänyt huomaa­matta monien tiimi­läis­ten petty­mys, kun oma ehdo­kas ei tullut­kaan vali­tuksi. Ymmär­rän ja kunnioi­tan sitä.

Aion tehdä työtä sen eteen, että voisin ansaita aivan jokai­sen kokoo­mus­lai­sen luot­ta­muk­sen. Me pärjäämme vain, jos olemme yksi yhte­näi­nen kansan­liike!

Tämä on ollut hieno kilpa. Alex, Elina ja minä olemme kirit­tä­neet toinen toisiamme. Kirit­tä­neet miet­ti­mään linjauk­sia, akti­voi­maan tuki­joita, esit­tä­mään ratkai­suja Suomen parhaaksi.

Huip­pu­kun­toi­nen teräs­mies kovalla asen­teella poli­tii­kan kentällä. Älykäs ja vahva argu­men­toija haas­ta­massa poli­tii­kan tabuja ja kysee­na­lais­ta­massa itses­tään­sel­vyyk­siä. Parem­pia kirit­tä­jiä en osaisi keksiä.

Kiitos Alex! Kiitos Elina! Tiedän, mistä löydän kaksi todel­lista ammat­ti­laista, kun heitä tarvi­taan.

Kokoo­mus otti monta askelta eteen­päin tämän kampan­jan aikana. Meillä on kuiten­kin pitkä marssi kuljet­ta­vana.

En lupaa teille, hyvä kokoo­mus­väki, jatku­vaa eili­sen illan kaltaista puolue­ko­kous­juh­laa. Arki on se joka ratkai­see. Olen valmis näyt­tä­mään suun­taa, johta­maan jouk­koja edestä ja vään­tä­mään puoles­tanne neuvot­te­luissa.

Mutta me olemme kansan­liike. Muutok­sen teemme yhdessä. Siinä minä luotan teihin.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Me olemme kaikki liit­ty­neet Kokoo­muk­seen sen arvo­jen takia. Joku arvos­taa isän­maal­li­suutta. Jolle­kin tärkein arvo on sivis­tys. Toiselle se on vapaus, jolle­kin välit­tä­mi­nen.

Olen aloit­ta­nut poli­tii­kan seuran­nan Ilkka Suomi­sen puheen­joh­ta­ja­kau­della. Olen tullut tiiviim­min mukaan poli­tiik­kaan Sauli Niinis­tön ollessa kokoo­muk­sen johdossa. Kumpaa­kin heistä seura­sin suurella ylpey­dellä. Hienoja persoo­nia. Suurempi ylpeys liit­tyi kuiten­kin siihen, mitä peri­aat­teita he edus­ti­vat.

Suomi­sen Kokoo­muk­sessa oli vahva sosi­aa­li­nen omatunto, halu pitää heikom­mista huolta. Vahva mark­ki­na­ta­lous­usko yhdis­tet­tynä sosi­aa­li­seen vastuuseen. Vahva halu tehdä turval­lista tule­vai­suutta puhut­teli nuorta opis­ke­li­jaa.

Niinis­tön Kokoo­mus oli samaan aikaan osaa­van talous­po­li­tii­kan ja sivis­tys­pa­nos­tus­ten puolue. Ei sanoja, vaan tekoja.

Kun on kerran saanut kokea tuon ylpey­den tunteen aatteesta, pala­vasta halusta tehdä maail­masta parempi, sen tunteen haluaa jakaa laajem­malle. Haluan takai­sin Kokoo­muk­sen, josta olla ylpeä. Haluan Kokoo­muk­sen, johon halu­taan kuulua siksi että puolue on edel­lä­kä­vijä.

Haluan Kokoo­muk­sen, joka ymmär­tää ihmis­ten arkea, kaiken­lais­ten ihmis­ten elämää, ja osaa muun­taa tuon ymmär­ryk­sen poliit­ti­siksi tavoit­teiksi. Haluan että kokoo­mus on jatkossa suoma­lais­ten näköi­nen puolue.

Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kokoo­muk­sesta voi olla ylpeä joka päivä!

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Martti Ahti­saari on viisaasti sano­nut, että ”on tärkeää, että ymmär­tää maail­maa.”

Se ei ole help­poa. Elämme yhä nopeam­man ja moni­mut­kai­sem­man muutok­sen maail­massa.

Me kokoo­mus­lai­set tiedämme, että maail­man muut­tuessa ainoa tapa yllä­pi­tää suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa on uudis­taa sitä.

Me olemme nous­seet kehi­tyk­sen kärkeen kovalla työllä ja satsaa­malla osaa­mi­seen. Kärjessä pysy­mi­nen edel­lyt­tää muutok­sen kään­tä­mistä mahdol­li­suuk­siksi. Paikal­laan pysy­mällä ulkoi­nen muutos muut­tuu uhaksi.

Jos pysäh­dymme, mene­tämme meille tärkeitä asioita: työpaik­koja, hyvin­voin­nin edel­ly­tyk­siä, mahdol­li­suuk­sia pitää huolta yhteis­kun­nan kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista. Siksi on uskal­let­tava uudis­tua.

Moni kokee tämän muutok­sen ja uudis­tu­mi­sen pelot­ta­vana. Se voi näyt­täy­tyä uhkana Suomelle ja omalle elämälle. Olen kotoi­sin Köyliöstä. Esimer­kiksi siellä, Köyliö­jär­ven jäällä, on peri­mä­tie­don mukaan suhtau­duttu ulkoi­siin muutok­siin aikoi­naan hieman varauk­sel­li­sesti - tunne­tuin seurauk­sin.

Nyky­ään moni saat­taa pohtia: Mene­tänkö työpaik­kani? Riit­tääkö osaa­mi­seni? Jäänkö kehi­tyk­sestä jälkeen? Kuka minusta huoleh­tii? Jos 2030-luvulle mennessä nykyi­sistä työteh­tä­vistä 30 prosent­tia lakkaa auto­maa­tion vuoksi. Se aiheut­taa pelkoja.

Nämä pelot ovat oikeita ja aitoja. Ne on otet­tava tosis­saan.

Tämä muutos ei ole uusi asia. Samalla tavalla uusi tekno­lo­gia on uhan­nut esimer­kiksi tervan­polt­ta­jien, hevos­mies­ten tai faksien valmis­ta­jien työpaik­koja. Miten Suomi olisi pärjän­nyt, jos olisimme pyrki­neet suoje­le­maan näitä työpaik­koja uudelta?

Kansa­kun­tien kilpai­lussa pärjää­vät ne, jotka kyke­ne­vät hyödyn­tä­mään tekno­lo­gian muutosta. Eivät ne, jotka pyrki­vät jarrut­ta­maan väis­tä­mä­töntä muutosta ja suoje­le­maan saavu­tet­tuja etuja.

Mutta meidän polii­tik­ko­jen vastuu on yhdis­tää tule­vai­suu­den mahdol­li­suu­det ja turval­li­nen tapa tart­tua niihin. Raken­net­tava turval­li­nen silta tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­siin.

Turval­li­nen tule­vai­suus tarkoit­taa esimer­kiksi mahdol­li­suutta opis­kella uusi ammatti, jos vanha lähtee alta. Tai esimer­kiksi pk-yrityk­selle mahdol­li­suutta inves­toida uuteen.

Talou­dessa on pitkälti kysy­mys uskal­luk­sesta ja luot­ta­muk­sesta. Emme saa kasvua aikai­seksi, jos suoma­lai­set eivät uskalla tart­tua uusiin mahdol­li­suuk­siin.

Liian usein on niin, että muutok­sesta seuraa työt­tö­myys. Meidän on raken­net­tava siltoja työstä työhön. Uudis­te­taan työmark­ki­nat toimi­maan jous­ta­vam­min. Koulu­tuk­sen keinoin ihmis­ten osaa­mi­sen ja teke­mät­tö­män työn on kohdat­tava nykyistä parem­min. Työn tarjoa­mi­sen ja sen vastaa­not­ta­mi­sen on oltava nykyistä kannus­ta­vam­paa!

Hyvät kuuli­jat,

Puhuin kampan­jani aikana suoma­lai­sesta keski­luo­kasta. Tällä tarkoi­tin sitä ahke­raa jouk­koa, joka pitää Suomen pystyssä.

Suomessa ahke­ruus ja koulut­tau­tu­mi­nen ovat anta­neet mahdol­li­suu­den paran­taa omaa ja läheis­ten elämää. Vasti­neeksi korkeasta vero­tuk­sesta on saatu hyvät palve­lut ja sosi­aa­li­turva. Yhteis­kunta on koettu reiluksi ja turval­li­seksi.

Länsi­maissa keski­luok­kaa uhkaa kutis­tu­mi­nen. Tämä johtuu globa­li­saa­tiosta ja tekno­lo­gian kehi­tyk­sestä, jotka ovat hyviä asioita, mutta haas­ta­vat meitä.

Kun maksa­jien joukko kutis­tuu, jäljelle jäävien rasite kasvaa. Verot nouse­vat. Luot­ta­mus julki­siin palve­lui­hin on osit­tain horju­nut. Moni miet­tii, saako makse­tuille veroille vasti­netta ja onko Suomella varaa pitää lähei­sis­täni huolta tule­vai­suu­dessa?

Ilman vahvaa keski­luok­kaa ei ole hyvin­voin­tia, koska ei ole sen kustan­ta­jia.

Toki on mahdol­lista raken­taa yhteis­kunta, jossa keski­luokka on pieni. Mutta se on jakau­tu­nut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo on järk­ky­nyt. Minä en tahdo sellaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysy­vät mukana myös nopeassa muutok­sessa.

Kysy­mys keski­luo­kasta on aikamme suurim­pia arvo­va­lin­toja: annam­meko yhteis­kun­nan jakau­tua menes­ty­jiin ja häviä­jiin vai kuljem­meko eteen­päin yhdessä.

Hyvät ystä­vät,

Kokoo­muk­sen on raken­net­tava Suomea, jossa usko tule­vaan kuuluu kaikille!

Minä tahdon, että Suomessa jokai­nen - aivan jokai­nen suoma­lai­nen - pide­tään mukana! Että toivoa riit­tää kaikille, ei vain vahvoille.

Olemme Kokoo­muk­sessa käyneet liian vähän keskus­te­lua vähä­osai­suu­desta ja köyhyy­destä Suomessa. Tämä on suuri vahinko, koska juuri meillä Kokoo­muk­sella on parhaat lääk­keet köyhyy­teen: mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, työ, kannus­ta­vuus, hyvät perus­pal­ve­lut, koulu­tus.

Me emme saa sulkea silmiämme - emmekä varsin­kaan sydä­miämme - siltä tosia­sialta, että Suomessa on edel­leen liian paljon köyhyyttä. Meidän on sekä puheissa että teoissa osoi­tet­tava, että me toimimme köyhyy­den vähen­tä­mi­seksi.

Mukana ollaan!

Hyvät ystä­vät,

Minulle Kokoo­mus on vapau­den ja vastuun puolue. Meille vastuu tarkoit­taa myös vastuuta ympä­ris­töstä. Vastuu lähtee yksi­löstä. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys on ihmis­ten valin­toja. Niihin pitää kuiten­kin kannus­taa. Ympä­ris­tö­vas­tuu on myös yhteis­kun­nan valin­toja, poliit­ti­sia päätök­siä.

Ympä­ris­tön, luon­non moni­muo­toi­suu­den ja maapal­lon tilan vaali­mi­nen on tule­vien suku­pol­vien vapau­den ja tasa­ver­tais­ten mahdol­li­suuk­sien puolus­ta­mista. On meidän vastuul­lamme, että myös jälkeemme tule­villa on oikeus puhtaa­seen ilmaan, veteen ja luon­non rikkau­teen.

Ihmi­sen ja ympä­ris­tön kestä­vän suhteen luomi­nen on paitsi vastuul­lista, niin myös vält­tä­mä­töntä. Erityi­sesti tässä halli­tuk­sessa Kokoo­muk­sen on varmis­tet­tava että luon­non­suo­jelu, luon­non moni­muo­toi­suu­den varjelu ja ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen ovat keskiössä!

Me Kokoo­mus­lai­set tiedämme, että ympä­ristö ja talous eivät ole tois­tensa vihol­li­sia. Siellä, missä tieteen, tutki­muk­sen ja tekno­lo­gian keinoin ratkai­semme kestä­vän kehi­tyk­sen haas­teita, on Suomen uusi kasvu.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

minun Kokoo­muk­seni on koko Suomen puolue. Meille koko Suomen kehit­tä­mi­nen lähtee kunkin alueen omista vahvuuk­sista.

Esimer­kiksi Vaasassa on väkevä ener­giaklus­teri, Lapissa matkailu. Itä-Suomessa on metsä­sek­to­rin keskit­tymä, Pohjan­maan elin­tar­vi­keklus­teri ja Oulussa infor­maa­tio­tek­no­lo­gian.

Toimies­sani maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rinä olen nähnyt, miten upeita mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi biota­lou­den saralla Suomen monissa maakun­nissa on.

Meidän on saatava koko maan voima­va­rat käyt­töön. Kaupun­gis­tu­mi­nen on trendi, jota ei kannata vastus­taa. Se johtuu ihmis­ten omista valin­noista ja vapau­desta. Kaupun­kien kehit­ty­mi­selle on annet­tava vapautta ja tilaa! Sujuva arki, luovuus ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta ovat kaikki olen­nai­sesti kaupun­geissa ratkais­ta­via asioita. Kaupun­kien kasvu vahvis­taa myös talou­den ja tuot­ta­vuu­den kasvua.

Maakun­nissa ei tarvita kaina­lo­sau­voja vaan parem­pia edel­ly­tyk­siä kannat­ta­valle yritys­toi­min­nalle. Siis kunnossa oleva tieverkko. Toimiva infra. Alueen tarpeista lähte­vät koulu­tus­mah­dol­li­suu­det. Elin­voi­maa vahvis­ta­vaa elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Uusi tekno­lo­gia ja digi­ta­li­saa­tio tarjoa­vat aivan uusia mahdol­li­suuk­sia maaseu­tu­yrit­tä­jyy­delle ja elin­kei­non­har­joit­ta­mi­selle. Emme me tarvitse lisää tukia, vaan lisää vapautta tehdä työtä ja yrit­tää!

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Minun Kokoo­muk­seni on itse­näi­nen ja avoin yhteis­työ­hön kaik­kien yhteis­kun­taa raken­ta­vien taho­jen kanssa.

Kokoo­mus on aate­puo­lue, ei etujär­jestö. Me emme aja minkään yksit­täi­sen intres­si­ryh­män tai etujär­jes­tön asiaa. Kokoo­mus on jokai­sen suoma­lai­sen asialla.

Olen valmis jatka­maan halli­tusyh­teis­työtä halli­tus­kump­pa­nei­demme Keskus­tan ja Perus­suo­ma­lais­ten kanssa ja nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man pohjalta.

Me pysymme halli­tuk­sessa, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Tehtä­vät päätök­set ratkai­se­vat. Olemme vuosi sitten sopi­neet halli­tuk­sen yhtei­sestä ohjel­masta. Se ohjelma on Suomelle hyvä.

Halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut uudis­tuk­set on laitet­tava toimeksi. Esimer­kiksi sote-uudis­tus, työl­lis­tä­mi­sen kynnystä madal­tava laki­pa­ketti ja koulu­tusuu­dis­tuk­set ovat vielä kesken. Edel­li­nen halli­tus sopi kyllä monista uudis­tuk­sista, mutta toimeen­pano epäon­nis­tui. Tämän halli­tuk­sen on vietävä sovi­tut asiat maaliin.

Mutta nyt sovi­tuilla toimilla emme vielä pääse halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­siin. Käyn heti ensi viikolla keskus­te­lun Keskus­tan ja Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­jien kanssa. Haluan sopia siitä, että halli­tus jo budjet­ti­rii­hessä tekee uusia päätök­siä, jotka vievät meitä kohti halli­tus­oh­jel­man tavoit­teita. Esimer­kiksi 110 000 työpai­kan tavoite edel­lyt­tää halli­tuk­selta uusia, mitta­via toimia. Se ei toteudu helpolla.

Työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen on Kokoo­muk­selle tärkein tehtävä tässä halli­tuk­sessa! Leik­kaus­lis­tat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusi­jalle.

Halli­tus­oh­jel­massa on sovittu, että työeh­doista ja palkoista sopi­mi­nen mahdol­lis­te­taan työpai­koilla. Tästä me pidämme kiinni. Paikal­li­nen sopi­mi­nen on nime­no­maan sitä, että sovi­taan, ei sitä, että sanel­laan. Palkan­saa­jien äänen on kuulut­tava. Työpai­koilla kuiten­kin tunne­taan tilanne parhai­ten. Halli­tuk­sen on sovit­tava yhtei­nen suun­ni­telma, siitä miten halli­tus­oh­jel­man tavoite toteu­te­taan näil­tä­kin osin.

Työn vero­tusta on keven­net­tävä. Halli­tus­kau­den aikana on tähdät­tävä miljar­din euron veron­ke­ven­nyk­siin. Työn­teon pitää aina olla kannat­ta­vaa.

Normien ja sään­te­lyn purka­mista on jatket­tava. Lisä­tään kilpai­lua. Vapau­te­taan yrit­tä­jyy­den yhteis­kun­taa uudis­tava voima! Kokoo­mus on aina ymmär­tä­nyt, että vauraus syntyy vain menes­ty­vissä yrityk­sissä, kun sekä työn­te­ki­jät että yritys voivat hyvin.

Hyvät sivis­tyk­sen ystä­vät,

Sivis­tys on meille kokoo­mus­lai­sille tärkeä arvo. Osaa­mi­nen on kilpai­lu­ky­vyn kivi­jalka.

Meidän on laitet­tava koulu­tuk­sen voima­va­rat vaikut­ta­vam­paan käyt­töön. Siis uudis­tet­tava tapoja tehdä!

Todel­li­nen tuot­ta­vuus­loikka syntyy siitä, että me suoma­lai­set opimme toimi­maan uudella tavalla, luomme edel­ly­tyk­set uuden tiedon synnyt­tä­mi­selle ja kyke­nemme sovel­ta­maan tutki­mus­tu­lok­sia inno­vaa­tioiksi!

Nimes­täni huoli­matta minulla on sekä äiti että isä. Molem­mat vanhem­pani ovat opet­ta­jia. Olen omin silmin nähnyt, kuinka Suomen korkea osaa­mi­nen perus­tuu koulu­tet­tu­jen, osaa­vien ja moti­voi­tu­nei­den opet­ta­jien työhön!

Koulu­tus on mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon perusta.

Tule­vai­suu­den koulu ja uudet tavat oppia toteu­tu­vat jo tällä hetkellä eri puolella Suomea. Se ei vaadi lakeja, juhla­pu­heita tai sään­nök­siä, se on jo arki­päi­vää suoma­lai­sissa kouluissa itse­näis­ten opet­ta­jien työn kautta. Nyt on kyse siitä, miten saamme hyvät käytän­nöt leviä­mään. Tahdon, että Suomi on oppi­mi­sen ykkös­maa tule­vai­suu­des­sa­kin.

Kokoo­muk­sen on otet­tava tavoit­teeksi, että ensim­mäi­nen vieras kieli alkaisi jo ensim­mäi­seltä luokalta - miksei jo päivä­ko­dissa! Kokoo­muk­sen on sanot­tava tiukasti ei ja otet­tava nolla­to­le­ranssi koulu­kiusaa­mi­selle. Kokoo­muk­sen on oltava se voima, joka puhuu laaduk­kaan ja toimi­van varhais­kas­va­tuk­sen puolesta.

Otetaan tavoit­teeksi, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen harras­tuk­seen.

Kokoo­muk­sen on oltava tämän maan johtava sivis­tys­puo­lue!

Hyvät kuuli­jat,

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus on tämän halli­tuk­sen suurim­pia uudis­tuk­sia. Tärkeintä siinä on varmis­taa, että aivan jokai­sesta suoma­lai­sesta pide­tään huoli asuin­pai­kasta riip­pu­matta tai kun terveys pettää.

Valin­nan­va­paus aset­taa ihmi­sen tämän uudis­tuk­sen keski­öön. Sen tarkoi­tus on lisätä tasa-arvoa, paran­taa laatua ja lyhen­tää jonoja. Ilman valin­nan­va­pautta ei tule maakun­ta­uu­dis­tusta. Alue­hal­lin­to­uu­dis­tus pitää toteut­taa tolkulla. Mennei­syy­destä tai uusista hallin­to­mal­leista ei löydy tule­van menes­tyk­sen avai­mia.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Kymme­nen kuukau­den päästä pide­tään kunta­vaa­lit. Ne ovat ensim­mäi­nen mittaus­piste tällä pitkällä mars­sil­lamme. Nyt näyte­tään, mihin meistä on!

Minkä­lai­nen on tule­vai­suu­den kunta sote-uudis­tuk­sen jälkeen? Kokoo­muk­sen mielestä tule­vai­suu­den kunta on sivis­tyk­sen, elin­voi­man ja kilpai­lu­ky­vyn moot­tori. Kuntien päätök­sen­teko on liikun­nan, kult­tuu­rin ja suju­van arjen teke­mistä. Tule­vai­suu­dessa kuntien merki­tys kasvaa! Ei se sen kummal­li­sem­paa ole. Tässä on näke­myk­semme. Kokoo­mus on edel­leen kunta­puo­lue.

Painu­taan heti kentälle. Aikaa ei ole paljon. Kaik­kien kokoo­mus­lais­ten tulee lait­taa itsensä likoon heti, tänä kesänä. Kentällä olo tarkoit­taa ihmis­ten tapaa­mista, tapah­tu­mia, soit­te­lua. Minä lupaan kier­tää niin paljon kuin mahdol­lista! Haas­tan jokai­sen kansan­edus­ta­jan kier­tä­mään vähin­tään oman vaali­pii­rinsä kunnat!

Kunta­vaa­lit voite­taan hyvillä ehdok­kailla, joita on paljon. Eikö­hän laiteta myös ehdo­kas­han­kin­nassa homma isolle!

Kokoo­mus­lai­sesti ajat­te­le­via ihmi­siä on valta­vasti, mutta monia heistä ei ikinä kysytä ehdolle. Haas­tan teistä jokai­sen kysy­mään vähin­tään viisi ihmistä ehdolle kunta­vaa­lei­hin!

Laadi­taan vaalioh­jelma ihmis­ten näkö­kul­masta. Kokoo­muk­sen pitää pystyä palaa­maan ihmis­ten arkeen. Kuun­nel­laan ja tava­taan ihmi­siä. Toteu­te­taan Kokoo­muk­sen nais­ten liiton erin­omai­nen ehdo­tus ja kirkas­te­taan Kokoo­muk­sen kannat perhei­den ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mi­sesta.

Tehdään joka kuntaan ja kaupun­kiin oma paikal­lis­oh­jelma! Ohjel­masta pitää käydä ilmi konkreet­ti­set arjen paran­nus­esi­tyk­set.

Otetaan erityi­nen panos­tus nuoriin. Kokoo­mus on kaike­ni­käis­ten puolue, mutta kansan­liik­keen uudis­tu­mis­kyky riip­puu siitä, että saamme jatku­vasti mukaan innok­kaita tule­vai­suu­den toivoja. Tule­vai­suus­puo­lu­eelle tämä on luon­nol­lista. Joka kuntaan tarvi­taan nuoria ehdok­kaita.

Haas­tan myös jokai­sen piirin ja paikal­li­syh­dis­tyk­sen otta­maan käyt­töön aina­kin yhden tavan kampan­joida, jota viime vaaleissa ei koitettu.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Suomen turval­li­suus ja hyvin­vointi ovat yhä enem­män kiinni siitä, mitä tapah­tuu maamme rajo­jen ulko­puo­lella.

Ilmas­ton­muu­tos, pako­lais­kriisi, terro­rismi ja Ukrai­nan tilanne Suomen lähia­lueilla haas­ta­vat meitä. Samaan aikaan EU:lla on omat sisäi­set haas­teensa. Britan­nia äänes­tää vajaan kahden viikon päästä maan EU-jäse­nyy­destä. Krei­kan talous­ti­lanne on surkea.

Kaikki haas­teet liit­ty­vät toisiinsa ja ruok­ki­vat toinen toisi­aan. Kaikesta seuraa popu­lis­min nousu, joka haas­taa ja on jo haas­ta­nut perin­tei­set valta­puo­lu­eet ja valta­ra­ken­teet. Euroop­pa­lai­sen projek­tin oikeu­tusta on kysee­na­lais­tettu monelta suun­nalta.

Eurooppa ja avoin kansain­vä­li­nen Suomi tarvit­se­vat puolus­ta­jansa. Kokoo­mus on Suomen kansain­vä­li­sin puolue. Me uskomme siihen, että Suomen paikka on läntis­ten insti­tuu­tioi­den jäse­nenä.

Suomen turval­li­suu­den perus­tana on uskot­tava puolus­tus sekä vakaa ja turval­li­nen Suomi. Pohjois­mai­nen, euroop­pa­lai­nen ja tran­sat­lant­ti­nen yhteis­työ lisää­vät Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä vakautta. Länti­sen kump­pa­nuu­den rinnalla pidämme yllä kahden­vä­li­sesti ja EU:n kautta vuoro­pu­he­lua ja yhteis­työtä Venä­jän kanssa.

Dear friends,

Under my leaders­hip Kokoo­mus will conti­nue to be a strong player in Europe and beyond. Finland will conti­nue to be an enga­ged and construc­tive member of the Euro­pean union.

We will save no effort to keep the Euro­pean Union strong and united. We will be active in solving common problems, not crea­ting them.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Meillä on edes­sämme pitkä marssi.

Meillä on edes­sämme pitkä marssi Suomen suun­nan kään­tä­mi­seksi.

Poli­tii­kassa on turha tavoi­tella pika­voit­toja. Suomen tilan­teen korjaa­mi­seen ei ole olemassa mitään hopea­luo­tia. Suomen suunta kään­ne­tään vain pitkä­jän­tei­sellä työllä.

Isot yhteis­kun­nal­li­set muutok­set tapah­tu­vat hitaasti. Tämän vuoksi tärkeintä, että tällä pitkällä mars­silla on selvä suunta.

Mutta meillä on edes­sämme pitkä marssi myös Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­sessa.

Meidän on luji­tet­tava suoma­lais­ten luot­ta­musta Kokoo­muk­seen. Luot­ta­mus on hitaasti uusiu­tuva luon­non­vara. Se raken­tuu vain pitkä­jän­tei­sellä työllä. Se raken­tuu vain teoilla.

Luot­ta­mus palau­tuu sillä, että me olemme johdon­mu­kai­sia. Sillä, että olemme luot­ta­muk­sen arvoi­sia.

Luot­ta­mus palau­tuu sillä, että ymmär­rämme suoma­lais­ten arkea. Sillä, että teemme nöyrästi töitä suoma­lais­ten eteen.

Kokoo­muk­sen on kyet­tävä perus­ta­van­laa­tui­sesti uudis­tu­maan.

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een ohjel­ma­työtä. Meidän on kutsut­tava kaikki suoma­lai­set mukaan Kokoo­muk­sen aatteel­li­seen työhön. Kokoo­muk­sen juuri perus­te­tut verkos­tot ovat tässä ensim­mäi­nen askel. Peri­aa­teoh­jelma on toinen askel. Ohjel­ma­työn tarkoi­tus on luoda selkeä näke­mys siitä, minkä­lai­nen Suomen pitäisi olla 2023!

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een järjes­tö­työtä. Meidän on luotava matala kynnys osal­lis­tua puolu­een toimin­taan. Esimer­kiksi raken­ta­malla laajem­pia kansan­liik­keitä meille tärkei­den tavoit­tei­den edis­tä­mi­seksi.

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een vaali­työtä. Meidän on innos­tet­tava kokoo­mus­lai­set kentälle. Kun aatteel­li­nen pohja on kunnossa ja järjes­tö­ko­neisto on iskussa, niin silloin meillä on vaali­to­reilla työka­lut vaalien voit­ta­mi­seksi.

Tartu­taan tilai­suu­teen, ja tehdään kokoo­muk­sesta tule­vai­suu­den puolue. Kokoo­muk­sen on muutut­tava, jotta voimme muut­taa maail­maa. Haluan että me asetamme suoma­lai­sen poli­tii­kan agen­dan. Uudet vaikut­ta­mi­sen muodot kyllä löyty­vät, kun tartumme toimeen. Lupaan puolue­toi­mis­ton ja koko puolueor­ga­ni­saa­tion anta­van kaik­kensa teitä palvel­lak­seen.

Samoin itse koen olevani Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana palve­luam­ma­tissa. Ja sen asen­teen haluan kaikille keskei­sissä kokoo­mus­teh­tä­vissä toimi­ville. Palve­le­mi­nen on arvo­kasta.

Miksi toimia Kokoo­muk­sessa? Koska sillä työllä on merki­tys!

Koros­tan: Pika­voit­toja ei ole tiedossa. Uudis­tu­mi­nen tehdään askel kerral­laan.

Hyvät kokoo­mus­lai­set, suoma­lai­set!

Olen sitou­tu­nut teke­mään parhaani Kokoo­muk­sen eteen! Minulle se tarkoit­taa parhaani teke­mistä Suomen eteen.

Uskon, että tässä edes­säni on Suomen osaa­vin joukko suoma­lai­sia päät­tä­jiä ja vaikut­ta­jia. Te, Kokoo­mus­lai­set, olette tämän liik­keen arvok­kain pääoma.

Jos me teemme töitä yhdessä, niin me voimme kään­tää tämän maan suun­nan.

Edes­sämme on pitkä marssi. Sen tavoit­teena on, että seuraa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen Kokoo­mus on tämän maan suurin puolue!

Meidän tavoit­tee­namme ei voi olla enem­pää eikä vähem­pää kuin päämi­nis­te­ri­puo­lu­een asema seuraa­valla vaali­kau­della! Tämä on minun tavoit­teeni.

Maailma ei muutu. Sitä muute­taan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

Skip to content