Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Julkaistu:

Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set. Kära vänner, samlings­par­tis­ter.

Tahdon esit­tää teille suurim­man kiitok­sen siitä luot­ta­muk­sesta, jonka teiltä sain! Haluan olla sen luot­ta­muk­sen arvoi­nen. Kiitos! Yhdessä me vahvis­tamme luot­ta­musta Kokoo­muk­seen!

Iso joukko kokoo­mus­lai­sia teki valta­vasti työtä valin­tani eteen. Kiitos siitä työstä. Kiitos niistä keskus­te­luista, joita olen saanut kans­sanne käydä. Nyt Kokoo­muk­sen kenttä on puhu­nut. Olen saanut hyvät eväät lähteä johta­maan Kokoo­musta.

Täällä on myös paljon niitä, jotka teki­vät kovasti töitä eri ehdok­kai­den eteen. Minulta ei jäänyt huomaa­matta monien tiimi­läis­ten petty­mys, kun oma ehdo­kas ei tullut­kaan vali­tuksi. Ymmär­rän ja kunnioi­tan sitä.

Aion tehdä työtä sen eteen, että voisin ansaita aivan jokai­sen kokoo­mus­lai­sen luot­ta­muk­sen. Me pärjäämme vain, jos olemme yksi yhte­näi­nen kansan­liike!

Tämä on ollut hieno kilpa. Alex, Elina ja minä olemme kirit­tä­neet toinen toisiamme. Kirit­tä­neet miet­ti­mään linjauk­sia, akti­voi­maan tuki­joita, esit­tä­mään ratkai­suja Suomen parhaaksi.

Huip­pu­kun­toi­nen teräs­mies kovalla asen­teella poli­tii­kan kentällä. Älykäs ja vahva argu­men­toija haas­ta­massa poli­tii­kan tabuja ja kysee­na­lais­ta­massa itses­tään­sel­vyyk­siä. Parem­pia kirit­tä­jiä en osaisi keksiä.

Kiitos Alex! Kiitos Elina! Tiedän, mistä löydän kaksi todel­lista ammat­ti­laista, kun heitä tarvi­taan.

Kokoo­mus otti monta askelta eteen­päin tämän kampan­jan aikana. Meillä on kuiten­kin pitkä marssi kuljet­ta­vana.

En lupaa teille, hyvä kokoo­mus­väki, jatku­vaa eili­sen illan kaltaista puolue­ko­kous­juh­laa. Arki on se joka ratkai­see. Olen valmis näyt­tä­mään suun­taa, johta­maan jouk­koja edestä ja vään­tä­mään puoles­tanne neuvot­te­luissa.

Mutta me olemme kansan­liike. Muutok­sen teemme yhdessä. Siinä minä luotan teihin.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Me olemme kaikki liit­ty­neet Kokoo­muk­seen sen arvo­jen takia. Joku arvos­taa isän­maal­li­suutta. Jolle­kin tärkein arvo on sivis­tys. Toiselle se on vapaus, jolle­kin välit­tä­mi­nen.

Olen aloit­ta­nut poli­tii­kan seuran­nan Ilkka Suomi­sen puheen­joh­ta­ja­kau­della. Olen tullut tiiviim­min mukaan poli­tiik­kaan Sauli Niinis­tön ollessa kokoo­muk­sen johdossa. Kumpaa­kin heistä seura­sin suurella ylpey­dellä. Hienoja persoo­nia. Suurempi ylpeys liit­tyi kuiten­kin siihen, mitä peri­aat­teita he edus­ti­vat.

Suomi­sen Kokoo­muk­sessa oli vahva sosi­aa­li­nen omatunto, halu pitää heikom­mista huolta. Vahva mark­ki­na­ta­lous­usko yhdis­tet­tynä sosi­aa­li­seen vastuuseen. Vahva halu tehdä turval­lista tule­vai­suutta puhut­teli nuorta opis­ke­li­jaa.

Niinis­tön Kokoo­mus oli samaan aikaan osaa­van talous­po­li­tii­kan ja sivis­tys­pa­nos­tus­ten puolue. Ei sanoja, vaan tekoja.

Kun on kerran saanut kokea tuon ylpey­den tunteen aatteesta, pala­vasta halusta tehdä maail­masta parempi, sen tunteen haluaa jakaa laajem­malle. Haluan takai­sin Kokoo­muk­sen, josta olla ylpeä. Haluan Kokoo­muk­sen, johon halu­taan kuulua siksi että puolue on edel­lä­kä­vijä.

Haluan Kokoo­muk­sen, joka ymmär­tää ihmis­ten arkea, kaiken­lais­ten ihmis­ten elämää, ja osaa muun­taa tuon ymmär­ryk­sen poliit­ti­siksi tavoit­teiksi. Haluan että kokoo­mus on jatkossa suoma­lais­ten näköi­nen puolue.

Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kokoo­muk­sesta voi olla ylpeä joka päivä!

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Martti Ahti­saari on viisaasti sano­nut, että ”on tärkeää, että ymmär­tää maail­maa.”

Se ei ole help­poa. Elämme yhä nopeam­man ja moni­mut­kai­sem­man muutok­sen maail­massa.

Me kokoo­mus­lai­set tiedämme, että maail­man muut­tuessa ainoa tapa yllä­pi­tää suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa on uudis­taa sitä.

Me olemme nous­seet kehi­tyk­sen kärkeen kovalla työllä ja satsaa­malla osaa­mi­seen. Kärjessä pysy­mi­nen edel­lyt­tää muutok­sen kään­tä­mistä mahdol­li­suuk­siksi. Paikal­laan pysy­mällä ulkoi­nen muutos muut­tuu uhaksi.

Jos pysäh­dymme, mene­tämme meille tärkeitä asioita: työpaik­koja, hyvin­voin­nin edel­ly­tyk­siä, mahdol­li­suuk­sia pitää huolta yhteis­kun­nan kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista. Siksi on uskal­let­tava uudis­tua.

Moni kokee tämän muutok­sen ja uudis­tu­mi­sen pelot­ta­vana. Se voi näyt­täy­tyä uhkana Suomelle ja omalle elämälle. Olen kotoi­sin Köyliöstä. Esimer­kiksi siellä, Köyliö­jär­ven jäällä, on peri­mä­tie­don mukaan suhtau­duttu ulkoi­siin muutok­siin aikoi­naan hieman varauk­sel­li­sesti - tunne­tuin seurauk­sin.

Nyky­ään moni saat­taa pohtia: Mene­tänkö työpaik­kani? Riit­tääkö osaa­mi­seni? Jäänkö kehi­tyk­sestä jälkeen? Kuka minusta huoleh­tii? Jos 2030-luvulle mennessä nykyi­sistä työteh­tä­vistä 30 prosent­tia lakkaa auto­maa­tion vuoksi. Se aiheut­taa pelkoja.

Nämä pelot ovat oikeita ja aitoja. Ne on otet­tava tosis­saan.

Tämä muutos ei ole uusi asia. Samalla tavalla uusi tekno­lo­gia on uhan­nut esimer­kiksi tervan­polt­ta­jien, hevos­mies­ten tai faksien valmis­ta­jien työpaik­koja. Miten Suomi olisi pärjän­nyt, jos olisimme pyrki­neet suoje­le­maan näitä työpaik­koja uudelta?

Kansa­kun­tien kilpai­lussa pärjää­vät ne, jotka kyke­ne­vät hyödyn­tä­mään tekno­lo­gian muutosta. Eivät ne, jotka pyrki­vät jarrut­ta­maan väis­tä­mä­töntä muutosta ja suoje­le­maan saavu­tet­tuja etuja.

Mutta meidän polii­tik­ko­jen vastuu on yhdis­tää tule­vai­suu­den mahdol­li­suu­det ja turval­li­nen tapa tart­tua niihin. Raken­net­tava turval­li­nen silta tule­vai­suu­den mahdol­li­suuk­siin.

Turval­li­nen tule­vai­suus tarkoit­taa esimer­kiksi mahdol­li­suutta opis­kella uusi ammatti, jos vanha lähtee alta. Tai esimer­kiksi pk-yrityk­selle mahdol­li­suutta inves­toida uuteen.

Talou­dessa on pitkälti kysy­mys uskal­luk­sesta ja luot­ta­muk­sesta. Emme saa kasvua aikai­seksi, jos suoma­lai­set eivät uskalla tart­tua uusiin mahdol­li­suuk­siin.

Liian usein on niin, että muutok­sesta seuraa työt­tö­myys. Meidän on raken­net­tava siltoja työstä työhön. Uudis­te­taan työmark­ki­nat toimi­maan jous­ta­vam­min. Koulu­tuk­sen keinoin ihmis­ten osaa­mi­sen ja teke­mät­tö­män työn on kohdat­tava nykyistä parem­min. Työn tarjoa­mi­sen ja sen vastaa­not­ta­mi­sen on oltava nykyistä kannus­ta­vam­paa!

Hyvät kuuli­jat,

Puhuin kampan­jani aikana suoma­lai­sesta keski­luo­kasta. Tällä tarkoi­tin sitä ahke­raa jouk­koa, joka pitää Suomen pystyssä.

Suomessa ahke­ruus ja koulut­tau­tu­mi­nen ovat anta­neet mahdol­li­suu­den paran­taa omaa ja läheis­ten elämää. Vasti­neeksi korkeasta vero­tuk­sesta on saatu hyvät palve­lut ja sosi­aa­li­turva. Yhteis­kunta on koettu reiluksi ja turval­li­seksi.

Länsi­maissa keski­luok­kaa uhkaa kutis­tu­mi­nen. Tämä johtuu globa­li­saa­tiosta ja tekno­lo­gian kehi­tyk­sestä, jotka ovat hyviä asioita, mutta haas­ta­vat meitä.

Kun maksa­jien joukko kutis­tuu, jäljelle jäävien rasite kasvaa. Verot nouse­vat. Luot­ta­mus julki­siin palve­lui­hin on osit­tain horju­nut. Moni miet­tii, saako makse­tuille veroille vasti­netta ja onko Suomella varaa pitää lähei­sis­täni huolta tule­vai­suu­dessa?

Ilman vahvaa keski­luok­kaa ei ole hyvin­voin­tia, koska ei ole sen kustan­ta­jia.

Toki on mahdol­lista raken­taa yhteis­kunta, jossa keski­luokka on pieni. Mutta se on jakau­tu­nut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo on järk­ky­nyt. Minä en tahdo sellaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysy­vät mukana myös nopeassa muutok­sessa.

Kysy­mys keski­luo­kasta on aikamme suurim­pia arvo­va­lin­toja: annam­meko yhteis­kun­nan jakau­tua menes­ty­jiin ja häviä­jiin vai kuljem­meko eteen­päin yhdessä.

Hyvät ystä­vät,

Kokoo­muk­sen on raken­net­tava Suomea, jossa usko tule­vaan kuuluu kaikille!

Minä tahdon, että Suomessa jokai­nen - aivan jokai­nen suoma­lai­nen - pide­tään mukana! Että toivoa riit­tää kaikille, ei vain vahvoille.

Olemme Kokoo­muk­sessa käyneet liian vähän keskus­te­lua vähä­osai­suu­desta ja köyhyy­destä Suomessa. Tämä on suuri vahinko, koska juuri meillä Kokoo­muk­sella on parhaat lääk­keet köyhyy­teen: mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, työ, kannus­ta­vuus, hyvät perus­pal­ve­lut, koulu­tus.

Me emme saa sulkea silmiämme - emmekä varsin­kaan sydä­miämme - siltä tosia­sialta, että Suomessa on edel­leen liian paljon köyhyyttä. Meidän on sekä puheissa että teoissa osoi­tet­tava, että me toimimme köyhyy­den vähen­tä­mi­seksi.

Mukana ollaan!

Hyvät ystä­vät,

Minulle Kokoo­mus on vapau­den ja vastuun puolue. Meille vastuu tarkoit­taa myös vastuuta ympä­ris­töstä. Vastuu lähtee yksi­löstä. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys on ihmis­ten valin­toja. Niihin pitää kuiten­kin kannus­taa. Ympä­ris­tö­vas­tuu on myös yhteis­kun­nan valin­toja, poliit­ti­sia päätök­siä.

Ympä­ris­tön, luon­non moni­muo­toi­suu­den ja maapal­lon tilan vaali­mi­nen on tule­vien suku­pol­vien vapau­den ja tasa­ver­tais­ten mahdol­li­suuk­sien puolus­ta­mista. On meidän vastuul­lamme, että myös jälkeemme tule­villa on oikeus puhtaa­seen ilmaan, veteen ja luon­non rikkau­teen.

Ihmi­sen ja ympä­ris­tön kestä­vän suhteen luomi­nen on paitsi vastuul­lista, niin myös vält­tä­mä­töntä. Erityi­sesti tässä halli­tuk­sessa Kokoo­muk­sen on varmis­tet­tava että luon­non­suo­jelu, luon­non moni­muo­toi­suu­den varjelu ja ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen ovat keskiössä!

Me Kokoo­mus­lai­set tiedämme, että ympä­ristö ja talous eivät ole tois­tensa vihol­li­sia. Siellä, missä tieteen, tutki­muk­sen ja tekno­lo­gian keinoin ratkai­semme kestä­vän kehi­tyk­sen haas­teita, on Suomen uusi kasvu.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

minun Kokoo­muk­seni on koko Suomen puolue. Meille koko Suomen kehit­tä­mi­nen lähtee kunkin alueen omista vahvuuk­sista.

Esimer­kiksi Vaasassa on väkevä ener­giaklus­teri, Lapissa matkailu. Itä-Suomessa on metsä­sek­to­rin keskit­tymä, Pohjan­maan elin­tar­vi­keklus­teri ja Oulussa infor­maa­tio­tek­no­lo­gian.

Toimies­sani maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rinä olen nähnyt, miten upeita mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi biota­lou­den saralla Suomen monissa maakun­nissa on.

Meidän on saatava koko maan voima­va­rat käyt­töön. Kaupun­gis­tu­mi­nen on trendi, jota ei kannata vastus­taa. Se johtuu ihmis­ten omista valin­noista ja vapau­desta. Kaupun­kien kehit­ty­mi­selle on annet­tava vapautta ja tilaa! Sujuva arki, luovuus ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta ovat kaikki olen­nai­sesti kaupun­geissa ratkais­ta­via asioita. Kaupun­kien kasvu vahvis­taa myös talou­den ja tuot­ta­vuu­den kasvua.

Maakun­nissa ei tarvita kaina­lo­sau­voja vaan parem­pia edel­ly­tyk­siä kannat­ta­valle yritys­toi­min­nalle. Siis kunnossa oleva tieverkko. Toimiva infra. Alueen tarpeista lähte­vät koulu­tus­mah­dol­li­suu­det. Elin­voi­maa vahvis­ta­vaa elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Uusi tekno­lo­gia ja digi­ta­li­saa­tio tarjoa­vat aivan uusia mahdol­li­suuk­sia maaseu­tu­yrit­tä­jyy­delle ja elin­kei­non­har­joit­ta­mi­selle. Emme me tarvitse lisää tukia, vaan lisää vapautta tehdä työtä ja yrit­tää!

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Minun Kokoo­muk­seni on itse­näi­nen ja avoin yhteis­työ­hön kaik­kien yhteis­kun­taa raken­ta­vien taho­jen kanssa.

Kokoo­mus on aate­puo­lue, ei etujär­jestö. Me emme aja minkään yksit­täi­sen intres­si­ryh­män tai etujär­jes­tön asiaa. Kokoo­mus on jokai­sen suoma­lai­sen asialla.

Olen valmis jatka­maan halli­tusyh­teis­työtä halli­tus­kump­pa­nei­demme Keskus­tan ja Perus­suo­ma­lais­ten kanssa ja nykyi­sen halli­tus­oh­jel­man pohjalta.

Me pysymme halli­tuk­sessa, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Tehtä­vät päätök­set ratkai­se­vat. Olemme vuosi sitten sopi­neet halli­tuk­sen yhtei­sestä ohjel­masta. Se ohjelma on Suomelle hyvä.

Halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut uudis­tuk­set on laitet­tava toimeksi. Esimer­kiksi sote-uudis­tus, työl­lis­tä­mi­sen kynnystä madal­tava laki­pa­ketti ja koulu­tusuu­dis­tuk­set ovat vielä kesken. Edel­li­nen halli­tus sopi kyllä monista uudis­tuk­sista, mutta toimeen­pano epäon­nis­tui. Tämän halli­tuk­sen on vietävä sovi­tut asiat maaliin.

Mutta nyt sovi­tuilla toimilla emme vielä pääse halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­siin. Käyn heti ensi viikolla keskus­te­lun Keskus­tan ja Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­jien kanssa. Haluan sopia siitä, että halli­tus jo budjet­ti­rii­hessä tekee uusia päätök­siä, jotka vievät meitä kohti halli­tus­oh­jel­man tavoit­teita. Esimer­kiksi 110 000 työpai­kan tavoite edel­lyt­tää halli­tuk­selta uusia, mitta­via toimia. Se ei toteudu helpolla.

Työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen on Kokoo­muk­selle tärkein tehtävä tässä halli­tuk­sessa! Leik­kaus­lis­tat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusi­jalle.

Halli­tus­oh­jel­massa on sovittu, että työeh­doista ja palkoista sopi­mi­nen mahdol­lis­te­taan työpai­koilla. Tästä me pidämme kiinni. Paikal­li­nen sopi­mi­nen on nime­no­maan sitä, että sovi­taan, ei sitä, että sanel­laan. Palkan­saa­jien äänen on kuulut­tava. Työpai­koilla kuiten­kin tunne­taan tilanne parhai­ten. Halli­tuk­sen on sovit­tava yhtei­nen suun­ni­telma, siitä miten halli­tus­oh­jel­man tavoite toteu­te­taan näil­tä­kin osin.

Työn vero­tusta on keven­net­tävä. Halli­tus­kau­den aikana on tähdät­tävä miljar­din euron veron­ke­ven­nyk­siin. Työn­teon pitää aina olla kannat­ta­vaa.

Normien ja sään­te­lyn purka­mista on jatket­tava. Lisä­tään kilpai­lua. Vapau­te­taan yrit­tä­jyy­den yhteis­kun­taa uudis­tava voima! Kokoo­mus on aina ymmär­tä­nyt, että vauraus syntyy vain menes­ty­vissä yrityk­sissä, kun sekä työn­te­ki­jät että yritys voivat hyvin.

Hyvät sivis­tyk­sen ystä­vät,

Sivis­tys on meille kokoo­mus­lai­sille tärkeä arvo. Osaa­mi­nen on kilpai­lu­ky­vyn kivi­jalka.

Meidän on laitet­tava koulu­tuk­sen voima­va­rat vaikut­ta­vam­paan käyt­töön. Siis uudis­tet­tava tapoja tehdä!

Todel­li­nen tuot­ta­vuus­loikka syntyy siitä, että me suoma­lai­set opimme toimi­maan uudella tavalla, luomme edel­ly­tyk­set uuden tiedon synnyt­tä­mi­selle ja kyke­nemme sovel­ta­maan tutki­mus­tu­lok­sia inno­vaa­tioiksi!

Nimes­täni huoli­matta minulla on sekä äiti että isä. Molem­mat vanhem­pani ovat opet­ta­jia. Olen omin silmin nähnyt, kuinka Suomen korkea osaa­mi­nen perus­tuu koulu­tet­tu­jen, osaa­vien ja moti­voi­tu­nei­den opet­ta­jien työhön!

Koulu­tus on mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon perusta.

Tule­vai­suu­den koulu ja uudet tavat oppia toteu­tu­vat jo tällä hetkellä eri puolella Suomea. Se ei vaadi lakeja, juhla­pu­heita tai sään­nök­siä, se on jo arki­päi­vää suoma­lai­sissa kouluissa itse­näis­ten opet­ta­jien työn kautta. Nyt on kyse siitä, miten saamme hyvät käytän­nöt leviä­mään. Tahdon, että Suomi on oppi­mi­sen ykkös­maa tule­vai­suu­des­sa­kin.

Kokoo­muk­sen on otet­tava tavoit­teeksi, että ensim­mäi­nen vieras kieli alkaisi jo ensim­mäi­seltä luokalta - miksei jo päivä­ko­dissa! Kokoo­muk­sen on sanot­tava tiukasti ei ja otet­tava nolla­to­le­ranssi koulu­kiusaa­mi­selle. Kokoo­muk­sen on oltava se voima, joka puhuu laaduk­kaan ja toimi­van varhais­kas­va­tuk­sen puolesta.

Otetaan tavoit­teeksi, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdol­li­suus vähin­tään yhteen harras­tuk­seen.

Kokoo­muk­sen on oltava tämän maan johtava sivis­tys­puo­lue!

Hyvät kuuli­jat,

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus on tämän halli­tuk­sen suurim­pia uudis­tuk­sia. Tärkeintä siinä on varmis­taa, että aivan jokai­sesta suoma­lai­sesta pide­tään huoli asuin­pai­kasta riip­pu­matta tai kun terveys pettää.

Valin­nan­va­paus aset­taa ihmi­sen tämän uudis­tuk­sen keski­öön. Sen tarkoi­tus on lisätä tasa-arvoa, paran­taa laatua ja lyhen­tää jonoja. Ilman valin­nan­va­pautta ei tule maakun­ta­uu­dis­tusta. Alue­hal­lin­to­uu­dis­tus pitää toteut­taa tolkulla. Mennei­syy­destä tai uusista hallin­to­mal­leista ei löydy tule­van menes­tyk­sen avai­mia.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Kymme­nen kuukau­den päästä pide­tään kunta­vaa­lit. Ne ovat ensim­mäi­nen mittaus­piste tällä pitkällä mars­sil­lamme. Nyt näyte­tään, mihin meistä on!

Minkä­lai­nen on tule­vai­suu­den kunta sote-uudis­tuk­sen jälkeen? Kokoo­muk­sen mielestä tule­vai­suu­den kunta on sivis­tyk­sen, elin­voi­man ja kilpai­lu­ky­vyn moot­tori. Kuntien päätök­sen­teko on liikun­nan, kult­tuu­rin ja suju­van arjen teke­mistä. Tule­vai­suu­dessa kuntien merki­tys kasvaa! Ei se sen kummal­li­sem­paa ole. Tässä on näke­myk­semme. Kokoo­mus on edel­leen kunta­puo­lue.

Painu­taan heti kentälle. Aikaa ei ole paljon. Kaik­kien kokoo­mus­lais­ten tulee lait­taa itsensä likoon heti, tänä kesänä. Kentällä olo tarkoit­taa ihmis­ten tapaa­mista, tapah­tu­mia, soit­te­lua. Minä lupaan kier­tää niin paljon kuin mahdol­lista! Haas­tan jokai­sen kansan­edus­ta­jan kier­tä­mään vähin­tään oman vaali­pii­rinsä kunnat!

Kunta­vaa­lit voite­taan hyvillä ehdok­kailla, joita on paljon. Eikö­hän laiteta myös ehdo­kas­han­kin­nassa homma isolle!

Kokoo­mus­lai­sesti ajat­te­le­via ihmi­siä on valta­vasti, mutta monia heistä ei ikinä kysytä ehdolle. Haas­tan teistä jokai­sen kysy­mään vähin­tään viisi ihmistä ehdolle kunta­vaa­lei­hin!

Laadi­taan vaalioh­jelma ihmis­ten näkö­kul­masta. Kokoo­muk­sen pitää pystyä palaa­maan ihmis­ten arkeen. Kuun­nel­laan ja tava­taan ihmi­siä. Toteu­te­taan Kokoo­muk­sen nais­ten liiton erin­omai­nen ehdo­tus ja kirkas­te­taan Kokoo­muk­sen kannat perhei­den ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mi­sesta.

Tehdään joka kuntaan ja kaupun­kiin oma paikal­lis­oh­jelma! Ohjel­masta pitää käydä ilmi konkreet­ti­set arjen paran­nus­esi­tyk­set.

Otetaan erityi­nen panos­tus nuoriin. Kokoo­mus on kaike­ni­käis­ten puolue, mutta kansan­liik­keen uudis­tu­mis­kyky riip­puu siitä, että saamme jatku­vasti mukaan innok­kaita tule­vai­suu­den toivoja. Tule­vai­suus­puo­lu­eelle tämä on luon­nol­lista. Joka kuntaan tarvi­taan nuoria ehdok­kaita.

Haas­tan myös jokai­sen piirin ja paikal­li­syh­dis­tyk­sen otta­maan käyt­töön aina­kin yhden tavan kampan­joida, jota viime vaaleissa ei koitettu.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Suomen turval­li­suus ja hyvin­vointi ovat yhä enem­män kiinni siitä, mitä tapah­tuu maamme rajo­jen ulko­puo­lella.

Ilmas­ton­muu­tos, pako­lais­kriisi, terro­rismi ja Ukrai­nan tilanne Suomen lähia­lueilla haas­ta­vat meitä. Samaan aikaan EU:lla on omat sisäi­set haas­teensa. Britan­nia äänes­tää vajaan kahden viikon päästä maan EU-jäse­nyy­destä. Krei­kan talous­ti­lanne on surkea.

Kaikki haas­teet liit­ty­vät toisiinsa ja ruok­ki­vat toinen toisi­aan. Kaikesta seuraa popu­lis­min nousu, joka haas­taa ja on jo haas­ta­nut perin­tei­set valta­puo­lu­eet ja valta­ra­ken­teet. Euroop­pa­lai­sen projek­tin oikeu­tusta on kysee­na­lais­tettu monelta suun­nalta.

Eurooppa ja avoin kansain­vä­li­nen Suomi tarvit­se­vat puolus­ta­jansa. Kokoo­mus on Suomen kansain­vä­li­sin puolue. Me uskomme siihen, että Suomen paikka on läntis­ten insti­tuu­tioi­den jäse­nenä.

Suomen turval­li­suu­den perus­tana on uskot­tava puolus­tus sekä vakaa ja turval­li­nen Suomi. Pohjois­mai­nen, euroop­pa­lai­nen ja tran­sat­lant­ti­nen yhteis­työ lisää­vät Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä vakautta. Länti­sen kump­pa­nuu­den rinnalla pidämme yllä kahden­vä­li­sesti ja EU:n kautta vuoro­pu­he­lua ja yhteis­työtä Venä­jän kanssa.

Dear friends,

Under my leaders­hip Kokoo­mus will conti­nue to be a strong player in Europe and beyond. Finland will conti­nue to be an enga­ged and construc­tive member of the Euro­pean union.

We will save no effort to keep the Euro­pean Union strong and united. We will be active in solving common problems, not crea­ting them.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Meillä on edes­sämme pitkä marssi.

Meillä on edes­sämme pitkä marssi Suomen suun­nan kään­tä­mi­seksi.

Poli­tii­kassa on turha tavoi­tella pika­voit­toja. Suomen tilan­teen korjaa­mi­seen ei ole olemassa mitään hopea­luo­tia. Suomen suunta kään­ne­tään vain pitkä­jän­tei­sellä työllä.

Isot yhteis­kun­nal­li­set muutok­set tapah­tu­vat hitaasti. Tämän vuoksi tärkeintä, että tällä pitkällä mars­silla on selvä suunta.

Mutta meillä on edes­sämme pitkä marssi myös Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­sessa.

Meidän on luji­tet­tava suoma­lais­ten luot­ta­musta Kokoo­muk­seen. Luot­ta­mus on hitaasti uusiu­tuva luon­non­vara. Se raken­tuu vain pitkä­jän­tei­sellä työllä. Se raken­tuu vain teoilla.

Luot­ta­mus palau­tuu sillä, että me olemme johdon­mu­kai­sia. Sillä, että olemme luot­ta­muk­sen arvoi­sia.

Luot­ta­mus palau­tuu sillä, että ymmär­rämme suoma­lais­ten arkea. Sillä, että teemme nöyrästi töitä suoma­lais­ten eteen.

Kokoo­muk­sen on kyet­tävä perus­ta­van­laa­tui­sesti uudis­tu­maan.

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een ohjel­ma­työtä. Meidän on kutsut­tava kaikki suoma­lai­set mukaan Kokoo­muk­sen aatteel­li­seen työhön. Kokoo­muk­sen juuri perus­te­tut verkos­tot ovat tässä ensim­mäi­nen askel. Peri­aa­teoh­jelma on toinen askel. Ohjel­ma­työn tarkoi­tus on luoda selkeä näke­mys siitä, minkä­lai­nen Suomen pitäisi olla 2023!

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een järjes­tö­työtä. Meidän on luotava matala kynnys osal­lis­tua puolu­een toimin­taan. Esimer­kiksi raken­ta­malla laajem­pia kansan­liik­keitä meille tärkei­den tavoit­tei­den edis­tä­mi­seksi.

Meidän on uudis­tet­tava puolu­een vaali­työtä. Meidän on innos­tet­tava kokoo­mus­lai­set kentälle. Kun aatteel­li­nen pohja on kunnossa ja järjes­tö­ko­neisto on iskussa, niin silloin meillä on vaali­to­reilla työka­lut vaalien voit­ta­mi­seksi.

Tartu­taan tilai­suu­teen, ja tehdään kokoo­muk­sesta tule­vai­suu­den puolue. Kokoo­muk­sen on muutut­tava, jotta voimme muut­taa maail­maa. Haluan että me asetamme suoma­lai­sen poli­tii­kan agen­dan. Uudet vaikut­ta­mi­sen muodot kyllä löyty­vät, kun tartumme toimeen. Lupaan puolue­toi­mis­ton ja koko puolueor­ga­ni­saa­tion anta­van kaik­kensa teitä palvel­lak­seen.

Samoin itse koen olevani Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana palve­luam­ma­tissa. Ja sen asen­teen haluan kaikille keskei­sissä kokoo­mus­teh­tä­vissä toimi­ville. Palve­le­mi­nen on arvo­kasta.

Miksi toimia Kokoo­muk­sessa? Koska sillä työllä on merki­tys!

Koros­tan: Pika­voit­toja ei ole tiedossa. Uudis­tu­mi­nen tehdään askel kerral­laan.

Hyvät kokoo­mus­lai­set, suoma­lai­set!

Olen sitou­tu­nut teke­mään parhaani Kokoo­muk­sen eteen! Minulle se tarkoit­taa parhaani teke­mistä Suomen eteen.

Uskon, että tässä edes­säni on Suomen osaa­vin joukko suoma­lai­sia päät­tä­jiä ja vaikut­ta­jia. Te, Kokoo­mus­lai­set, olette tämän liik­keen arvok­kain pääoma.

Jos me teemme töitä yhdessä, niin me voimme kään­tää tämän maan suun­nan.

Edes­sämme on pitkä marssi. Sen tavoit­teena on, että seuraa­vien edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen Kokoo­mus on tämän maan suurin puolue!

Meidän tavoit­tee­namme ei voi olla enem­pää eikä vähem­pää kuin päämi­nis­te­ri­puo­lu­een asema seuraa­valla vaali­kau­della! Tämä on minun tavoit­teeni.

Maailma ei muutu. Sitä muute­taan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content