Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Juhana Vartiai­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Juhana Vartiai­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies

Halli­tus pelas­taa hyvin­voin­ti­val­tion

Väli­ky­sy­myk­set ovat tilai­suuk­sia suur­ten valtiol­lis­ten kysy­mys­ten käsit­te­lyyn. Käsillä oleva väli­ky­sy­mys alen­taa vanhan insti­tuu­tion karne­vaa­li­ta­solle. Väli­ky­sy­myk­sessä on kysy­mys todel­li­suusot­teensa menet­tä­neen puolu­een paniik­ki­huu­dosta. Sen voi tiivis­tää kolmeen sanaan: “Apua, jokin muut­tuu”. Sen esit­tää puolue, joka, päätoi­mit­taja Torb­jörn Kevi­nin sanoin, “pelkää nyky­ai­kaa”.

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio on yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mien kilpai­lun ja kylmän sodan voit­taja. Siinä yhdis­ty­vät talous­li­be­ra­lis­min ja sosia­li­de­mo­kra­tian parhaat piir­teet, ja sen ansiosta pohjois­maat ovat kärjessä kun vertail­laan aineel­lista vaurautta sekä oikeu­den­mu­kai­suu­den ja turval­li­suu­den indi­kaat­to­reita.

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio­malli, kuten sen tutki­jat hyvin osai­si­vat väli­ky­sy­jille kertoa, ei ole joukko muut­tu­mat­to­mia insti­tuu­tioita kuten 100-prosent­ti­sen julki­sia terveys­kes­kuk­sia, keski­te­tysti sovit­tuja yhtä­läi­siä palk­ko­jen yleis­ko­ro­tuk­sia, kiveen hakat­tuja eläkei­kiä, alati muut­tu­mat­to­mia sosi­aa­li­tur­vae­tuja tai kilpai­lulta suojat­tuja elin­kei­noja. Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio on kykyä jatku­vaan muutok­seen, jota ajaa eteen­päin Pohjo­lan vahvo­jen kansa­lai­syh­teis­kun­tien ja terveen edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian, siis Pohjo­lan vapai­den ja valis­tu­nei­den nais­ten ja mies­ten, ymmär­rys siitä että haluamme jatku­vasti tavoi­tella sekä yhä vauraam­paa yhteis­kun­taa että suurinta mahdol­lista oikeu­den­mu­kai­suutta. Teemme sen parhai­ten ymmär­tä­mällä ympä­ris­tön muutok­sen, globaa­lin talou­den meka­nis­mit, väes­tön ikään­ty­mi­sen merki­tyk­sen, digi­taa­li­sen ympä­ris­tön - kaiken sen, mikä ympä­rillä muut­tuu. Pohjois­mai­sen hyvin­voin­ti­val­tion uudis­ta­mi­nen on sen yllä­pi­tä­mistä.

Tämän ovat halli­tuk­semme ja Kokoo­mus ymmär­tä­neet mutta SDP ei. Siksi väli­ky­sy­myk­sessä huude­taan panii­kissa apua. Se on osoi­tus SDP:n älyl­li­sesti romah­ta­neesta analyy­sistä.

SDP:n pelot­te­lu­to­del­li­suu­dessa tervey­den­hoito yhtiöi­te­tään kuvi­tel­lun ideo­lo­gi­sen sala­lii­ton vuoksi. Kokoo­muk­selle kysy­mys on ylei­seu­roop­pa­lai­sesta pyrki­myk­sestä nostaa julkis­pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuutta salli­malla yksi­tyi­nen palve­lu­tuo­tanto jos se sääs­tää niuk­koja julki­sia varoja, jotta kansa­lais­ten oikeu­det hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin voidaan rahoit­taa. Jos väli­ky­sy­jät kysy­vät alan parhailta tutki­joilta, nämä kerto­vat, että pohjois­mai­sessa hyvin­voin­ti­val­tiossa on olen­naista, että julki­nen valta järjes­tää ja takaa palve­lut, mutta ei se, että niistä jokai­nen tuote­taan julki­sessa palve­lu­mo­no­po­lissa. Edun­val­von­ta­ko­neeksi taan­tu­nut SDP ei taida enää itse edes muis­taa, että se aikoi­naan loi terveys­kes­kuk­set kansa­lai­sia varten, ei palve­luja tuot­ta­vaa, toki tärkeää ja arvo­kasta työtä teke­vää henki­lös­töä varten. Ja kyllä, toimi­vat hoiva­ket­jut ovat tärkeitä, ja niistä huoleh­di­taan nyky­ai­kai­silla, valin­nan­va­pautta ja digi­taa­lista tietoa hyödyn­tä­vällä tavalla.

SDP:n pelot­te­lu­to­del­li­suu­dessa halli­tus syyl­lis­tää työt­tö­miä, kun Kokoo­muk­selle on kysy­mys yhteis­poh­jois­mai­sesta pyrki­myk­sestä moder­ni­soida sosi­aa­li­tur­vaa niin että työn teke­mi­nen olisi aina houkut­te­le­vaa, tietoi­sina siitä että sosi­aa­li­turva on myös luonut kannus­tin­louk­kuja. SDP:n harha­to­del­li­suu­dessa halli­tus pakot­taa ihmi­set ilmais­työ­hön, kun meille muille kysy­mys on siitä, että luodaan uusia vapaa­eh­toi­sia polkuja työelä­mään. Me muut kun emme voi olla sokeita sille, että työsuh­teita syntyy Suomessa liian vähän, eikä siihen auta yksin se, että julki­sia työl­li­syys­me­noja kasva­te­taan.

Onko SDP tänä päivänä todella sama puolue, jota johti­vat vastuul­li­set realis­tit Väinö Tanner, Kalevi Sorsa ja Paavo Lippo­nen? Sama liike, jonka johta­jat Willy Brandt ja Olof Palme uursi­vat uria Euroo­pan rauhan ja hyvin­voin­nin hyväksi? Sosia­li­de­mo­kra­tian luomuk­set eivät ole turvassa sosia­li­de­mo­kra­tialta itsel­tään. En ole ainoa suoma­lai­nen, joka kokee vahvaa yhteyttä sosia­li­de­mo­kraat­tis­ten arvo­jen kanssa mutta samalla kerta toisensa jälkeen toteaa että niitä edis­te­tään parhai­ten muissa puolueissa kuin SDP:ssä.

Arvoisa puhe­mies

Halli­tuk­sen kelpo minis­te­rit osaa­vat tässä salissa kyllä ratkai­su­jaan puolus­taa. Ja syytä onkin, koska ilman halli­tuk­sen uudis­tus­pyr­ki­myk­siä suoma­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lut todella olisi­vat uhat­tuina. Olen varma siitä, että täysis­tunto kuit­taa tämän väli­ky­sy­myk­sen sellai­sin äänes­tys­lu­vuin, jotka se ansait­see.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content