Juhana Vartiaisen ryhmä­pu­heen­vuoro väliky­sy­mys­vas­tauk­sessa – kokoomus.fi
MENU
Juhana Vartiaisen ryhmä­pu­heen­vuoro väliky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Juhana Vartiaisen ryhmä­pu­heen­vuoro väliky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Julkaistu: 18.05.2016 Uncategorized

Arvoisa puhemies

Hallitus pelastaa hyvin­voin­ti­valtion

Väliky­sy­mykset ovat tilai­suuksia suurten valtiol­listen kysymysten käsit­telyyn. Käsillä oleva väliky­symys alentaa vanhan insti­tuution karne­vaa­li­ta­solle. Väliky­sy­myk­sessä on kysymys todel­li­suusot­teensa menet­täneen puolueen paniik­ki­huu­dosta. Sen voi tiivistää kolmeen sanaan: “Apua, jokin muuttuu”. Sen esittää puolue, joka, päätoi­mittaja Torbjörn Kevinin sanoin, “pelkää nykyaikaa”.

Pohjois­mainen hyvin­voin­ti­valtio on yhteis­kun­ta­jär­jes­telmien kilpailun ja kylmän sodan voittaja. Siinä yhdis­tyvät talous­li­be­ra­lismin ja sosia­li­de­mo­kratian parhaat piirteet, ja sen ansiosta pohjoismaat ovat kärjessä kun vertaillaan aineel­lista vaurautta sekä oikeu­den­mu­kai­suuden ja turval­li­suuden indikaat­to­reita.

Pohjois­mainen hyvin­voin­ti­val­tio­malli, kuten sen tutkijat hyvin osaisivat väliky­sy­jille kertoa, ei ole joukko muuttu­mat­tomia insti­tuu­tioita kuten 100-prosent­tisen julkisia terveys­kes­kuksia, keski­te­tysti sovittuja yhtäläisiä palkkojen yleis­ko­ro­tuksia, kiveen hakattuja eläkeikiä, alati muuttu­mat­tomia sosiaa­li­tur­vaetuja tai kilpai­lulta suojattuja elinkeinoja. Pohjois­mainen hyvin­voin­ti­valtio on kykyä jatkuvaan muutokseen, jota ajaa eteenpäin Pohjolan vahvojen kansa­lai­syh­teis­kuntien ja terveen edustuk­sel­lisen demokratian, siis Pohjolan vapaiden ja valis­tu­neiden naisten ja miesten, ymmärrys siitä että haluamme jatku­vasti tavoi­tella sekä yhä vauraampaa yhteis­kuntaa että suurinta mahdol­lista oikeu­den­mu­kai­suutta. Teemme sen parhaiten ymmär­tä­mällä ympäristön muutoksen, globaalin talouden mekanismit, väestön ikään­ty­misen merki­tyksen, digitaa­lisen ympäristön - kaiken sen, mikä ympärillä muuttuu. Pohjois­maisen hyvin­voin­ti­valtion uudis­ta­minen on sen ylläpi­tä­mistä.

Tämän ovat halli­tuk­semme ja Kokoomus ymmär­täneet mutta SDP ei. Siksi väliky­sy­myk­sessä huudetaan panii­kissa apua. Se on osoitus SDP:n älylli­sesti romah­ta­neesta analyy­sistä.

SDP:n pelot­te­lu­to­del­li­suu­dessa tervey­den­hoito yhtiöi­tetään kuvitellun ideolo­gisen salaliiton vuoksi. Kokoo­muk­selle kysymys on yleiseu­roop­pa­lai­sesta pyrki­myk­sestä nostaa julkis­pal­ve­lujen tuotta­vuutta salli­malla yksityinen palve­lu­tuo­tanto jos se säästää niukkoja julkisia varoja, jotta kansa­laisten oikeudet hyvin­voin­ti­pal­ve­luihin voidaan rahoittaa. Jos väliky­syjät kysyvät alan parhailta tutki­joilta, nämä kertovat, että pohjois­mai­sessa hyvin­voin­ti­val­tiossa on olennaista, että julkinen valta järjestää ja takaa palvelut, mutta ei se, että niistä jokainen tuotetaan julki­sessa palve­lu­mo­no­po­lissa. Edunval­von­ta­ko­neeksi taantunut SDP ei taida enää itse edes muistaa, että se aikoinaan loi terveys­kes­kukset kansa­laisia varten, ei palveluja tuottavaa, toki tärkeää ja arvokasta työtä tekevää henki­löstöä varten. Ja kyllä, toimivat hoiva­ketjut ovat tärkeitä, ja niistä huoleh­ditaan nykyai­kai­silla, valin­nan­va­pautta ja digitaa­lista tietoa hyödyn­tä­vällä tavalla.

SDP:n pelot­te­lu­to­del­li­suu­dessa hallitus syyllistää työttömiä, kun Kokoo­muk­selle on kysymys yhteis­poh­jois­mai­sesta pyrki­myk­sestä moder­ni­soida sosiaa­li­turvaa niin että työn tekeminen olisi aina houkut­te­levaa, tietoisina siitä että sosiaa­li­turva on myös luonut kannus­tin­loukkuja. SDP:n harha­to­del­li­suu­dessa hallitus pakottaa ihmiset ilmais­työhön, kun meille muille kysymys on siitä, että luodaan uusia vapaa­eh­toisia polkuja työelämään. Me muut kun emme voi olla sokeita sille, että työsuh­teita syntyy Suomessa liian vähän, eikä siihen auta yksin se, että julkisia työlli­syys­menoja kasva­tetaan.

Onko SDP tänä päivänä todella sama puolue, jota johtivat vastuul­liset realistit Väinö Tanner, Kalevi Sorsa ja Paavo Lipponen? Sama liike, jonka johtajat Willy Brandt ja Olof Palme uursivat uria Euroopan rauhan ja hyvin­voinnin hyväksi? Sosia­li­de­mo­kratian luomukset eivät ole turvassa sosia­li­de­mo­kra­tialta itseltään. En ole ainoa suoma­lainen, joka kokee vahvaa yhteyttä sosia­li­de­mo­kraat­tisten arvojen kanssa mutta samalla kerta toisensa jälkeen toteaa että niitä edistetään parhaiten muissa puolueissa kuin SDP:ssä.

Arvoisa puhemies

Halli­tuksen kelpo minis­terit osaavat tässä salissa kyllä ratkai­sujaan puolustaa. Ja syytä onkin, koska ilman halli­tuksen uudis­tus­pyr­ki­myksiä suoma­laisten hyvin­voin­ti­pal­velut todella olisivat uhattuina. Olen varma siitä, että täysis­tunto kuittaa tämän väliky­sy­myksen sellaisin äänes­tys­luvuin, jotka se ansaitsee.


Kokoomus.fi