Kokoomus.fi / Politiikka / Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Julkaistu:

Kokoo­mus julkaisi tänään listauk­sen noin 30 toimen­pi­teestä, joilla turva­pai­kan saavien kotou­tu­mista tulisi edis­tää.

Kokoo­mus ehdot­taa mm. nopeasti alka­vaa kieli­kou­lu­tusta, johon tuli­jalla on velvol­li­suus osal­lis­tua, uutta koulu­tus­so­pi­mus­mal­lia, työmark­ki­noi­den jous­toja, palka­tonta työko­kei­lua, työhön kannus­ta­vaa tuki­jär­jes­tel­mää sekä lisää vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mista eri kokoi­siin kuntiin.

- Turva­pai­kan saanei­den kotou­tu­mi­nen on pitkä, vuosia kestävä prosessi ja julki­sen sekto­rin panos­tuk­sia siihen tullaan tarvit­se­maan vielä usei­den vuosien ajan. Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­silla raken­ne­taan polkua näille tule­ville vuosille, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen sanoo. Sato­nen johti esitystä valmis­tel­lutta puolu­een maahan­muut­to­po­liit­tista työryh­mää.

Julkais­tu­jen toimen­pi­tei­den tärkein tavoite on saada kaikki kotou­tu­mis­työ edis­tä­mään turva­pai­kan­saa­jien työl­lis­ty­mistä. Jokai­nen työi­käi­nen ja työky­kyi­nen oles­ke­lu­lu­van saanut on saatava työmark­ki­noi­den piiriin mahdol­li­sim­man pian. Kokoo­mus ehdot­taa, että palkat­to­maan työko­kei­luun tulee voida osal­lis­tua myös sillä perus­teella, että henkilö on ensim­mäistä kertaa Suomen työmark­ki­noilla. Lisäksi oppi­so­pi­muk­sen käyt­töä tulee tukea väljen­tä­mällä työan­ta­ja­vel­voit­teita ja tuomalla palk­kauk­sesta sopi­mi­nen paikal­li­sen sopi­mi­sen piiriin.

- Työl­lis­ty­mi­nen on ehdot­to­masti paras keino tukea kotou­tu­mista. Turva­paik­ka­krii­sin kustan­nuk­set ratkai­see lopulta se, miten Suomeen jäävät pysty­tään työl­lis­tä­mään. Työko­keilu tarjoaa tuli­joille näyt­tö­mah­dol­li­suu­den aiem­masta osaa­mi­sesta ja auttaa näin pääse­mään työn­syr­jään kiinni. Työpa­ja­toi­min­nan kautta tuli­joita voidaan työl­lis­tää vaikka teol­li­suu­den alihan­kin­ta­töissä, vanhus­ten siivousa­vulla tai huone­ka­lu­jen korjaus­työssä eli sellai­silla hiukan mata­lam­man tuot­ta­vuu­den töillä, joita ei muuten vält­tä­mättä tehtäisi Suomessa ollen­kaan. Tähän on valmis malli jo nykyi­sillä työpa­joilla, Sato­nen sanoo.

Osana amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia ehdo­te­taan otet­ta­vaksi käyt­töön uusi koulu­tus­so­pi­mus­malli, jolla paran­ne­taan työnan­ta­jien mahdol­li­suutta tarjota opis­ke­lu­paik­koja yrityk­sissä ja mahdol­lis­taa jous­ta­vasti tutkin­non tai tutkin­non osien suorit­ta­mi­nen ja parem­mat työelä­mä­val­miu­det.

- Turva­pai­kan saanei­den aiem­paa koulu­tusta ja työhis­to­riaa täytyy pystyä hyödyn­tä­mään mahdol­li­sim­man hyvin. Olisi hölmö­läi­sen hommaa aloit­taa koulu­tus nollasta, jos turva­pai­kan­saaja olisi valmis työelä­mään kevyem­mäl­lä­kin osaa­mis­poh­jaa täyden­tä­vällä koulu­tuk­sella, Sato­nen kertoo.

Kokoo­muk­sen esityk­sissä koros­te­taan työn lisäksi kieli­kou­lu­tuk­sen ja tutkin­toon johta­van koulu­tuk­sen merki­tystä. Kieli­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen tulee olla jokai­sen turva­paik­kaa hake­van velvoite jo vastaan­ot­to­kes­kuk­sesta alkaen. Tavoit­teel­li­sen kieli­kou­lu­tuk­sen tulee mahdol­lis­taa työssä pärjää­mi­nen tai koulu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen. Kieli­kou­lu­tuk­sen suorit­ta­mi­sen on oltava mahdol­lista myös työssä oppi­malla.

- Kieli­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen jo päivästä yksi alkaen on erit­täin tärkeää. Nopeasti alkava tavoit­teel­li­nen kieli­kou­lu­tus on yksi avain siihen, että maahan jäävät pääse­vät nopeasti kiinni opin­toi­hin ja niiden kautta töihin, Sato­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

6.12.2020

Hyvää itse­näi­syys­päi­vää!

Arvoisa kokoo­mus­lai­nen, isän­maamme Suomi täyt­tää 103 vuotta. Reilun sadan vuoden aikana Suomesta on tullut yksi maail­man vauraim­mista ja onnel­li­sim­mista maista.