Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Julkaistu:

Kokoo­mus julkaisi tänään listauk­sen noin 30 toimen­pi­teestä, joilla turva­pai­kan saavien kotou­tu­mista tulisi edis­tää.

Kokoo­mus ehdot­taa mm. nopeasti alka­vaa kieli­kou­lu­tusta, johon tuli­jalla on velvol­li­suus osal­lis­tua, uutta koulu­tus­so­pi­mus­mal­lia, työmark­ki­noi­den jous­toja, palka­tonta työko­kei­lua, työhön kannus­ta­vaa tuki­jär­jes­tel­mää sekä lisää vuokra-asun­to­ra­ken­ta­mista eri kokoi­siin kuntiin.

- Turva­pai­kan saanei­den kotou­tu­mi­nen on pitkä, vuosia kestävä prosessi ja julki­sen sekto­rin panos­tuk­sia siihen tullaan tarvit­se­maan vielä usei­den vuosien ajan. Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­silla raken­ne­taan polkua näille tule­ville vuosille, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen sanoo. Sato­nen johti esitystä valmis­tel­lutta puolu­een maahan­muut­to­po­liit­tista työryh­mää.

Julkais­tu­jen toimen­pi­tei­den tärkein tavoite on saada kaikki kotou­tu­mis­työ edis­tä­mään turva­pai­kan­saa­jien työl­lis­ty­mistä. Jokai­nen työi­käi­nen ja työky­kyi­nen oles­ke­lu­lu­van saanut on saatava työmark­ki­noi­den piiriin mahdol­li­sim­man pian. Kokoo­mus ehdot­taa, että palkat­to­maan työko­kei­luun tulee voida osal­lis­tua myös sillä perus­teella, että henkilö on ensim­mäistä kertaa Suomen työmark­ki­noilla. Lisäksi oppi­so­pi­muk­sen käyt­töä tulee tukea väljen­tä­mällä työan­ta­ja­vel­voit­teita ja tuomalla palk­kauk­sesta sopi­mi­nen paikal­li­sen sopi­mi­sen piiriin.

- Työl­lis­ty­mi­nen on ehdot­to­masti paras keino tukea kotou­tu­mista. Turva­paik­ka­krii­sin kustan­nuk­set ratkai­see lopulta se, miten Suomeen jäävät pysty­tään työl­lis­tä­mään. Työko­keilu tarjoaa tuli­joille näyt­tö­mah­dol­li­suu­den aiem­masta osaa­mi­sesta ja auttaa näin pääse­mään työn­syr­jään kiinni. Työpa­ja­toi­min­nan kautta tuli­joita voidaan työl­lis­tää vaikka teol­li­suu­den alihan­kin­ta­töissä, vanhus­ten siivousa­vulla tai huone­ka­lu­jen korjaus­työssä eli sellai­silla hiukan mata­lam­man tuot­ta­vuu­den töillä, joita ei muuten vält­tä­mättä tehtäisi Suomessa ollen­kaan. Tähän on valmis malli jo nykyi­sillä työpa­joilla, Sato­nen sanoo.

Osana amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­mia ehdo­te­taan otet­ta­vaksi käyt­töön uusi koulu­tus­so­pi­mus­malli, jolla paran­ne­taan työnan­ta­jien mahdol­li­suutta tarjota opis­ke­lu­paik­koja yrityk­sissä ja mahdol­lis­taa jous­ta­vasti tutkin­non tai tutkin­non osien suorit­ta­mi­nen ja parem­mat työelä­mä­val­miu­det.

- Turva­pai­kan saanei­den aiem­paa koulu­tusta ja työhis­to­riaa täytyy pystyä hyödyn­tä­mään mahdol­li­sim­man hyvin. Olisi hölmö­läi­sen hommaa aloit­taa koulu­tus nollasta, jos turva­pai­kan­saaja olisi valmis työelä­mään kevyem­mäl­lä­kin osaa­mis­poh­jaa täyden­tä­vällä koulu­tuk­sella, Sato­nen kertoo.

Kokoo­muk­sen esityk­sissä koros­te­taan työn lisäksi kieli­kou­lu­tuk­sen ja tutkin­toon johta­van koulu­tuk­sen merki­tystä. Kieli­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen tulee olla jokai­sen turva­paik­kaa hake­van velvoite jo vastaan­ot­to­kes­kuk­sesta alkaen. Tavoit­teel­li­sen kieli­kou­lu­tuk­sen tulee mahdol­lis­taa työssä pärjää­mi­nen tai koulu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen. Kieli­kou­lu­tuk­sen suorit­ta­mi­sen on oltava mahdol­lista myös työssä oppi­malla.

- Kieli­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen jo päivästä yksi alkaen on erit­täin tärkeää. Nopeasti alkava tavoit­teel­li­nen kieli­kou­lu­tus on yksi avain siihen, että maahan jäävät pääse­vät nopeasti kiinni opin­toi­hin ja niiden kautta töihin, Sato­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content