Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua

Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua

Julkaistu: 22.01.2016 Uncategorized

Kokoomus julkaisi tänään listauksen noin 30 toimen­pi­teestä, joilla turva­paikan saavien kotou­tu­mista tulisi edistää.

Kokoomus ehdottaa mm. nopeasti alkavaa kieli­kou­lu­tusta, johon tulijalla on velvol­lisuus osallistua, uutta koulu­tus­so­pi­mus­mallia, työmark­ki­noiden joustoja, palka­tonta työko­keilua, työhön kannus­tavaa tukijär­jes­telmää sekä lisää vuokra-asunto­ra­ken­ta­mista eri kokoisiin kuntiin.

- Turva­paikan saaneiden kotou­tu­minen on pitkä, vuosia kestävä prosessi ja julkisen sektorin panos­tuksia siihen tullaan tarvit­semaan vielä useiden vuosien ajan. Kokoo­muksen ehdotuk­silla raken­netaan polkua näille tuleville vuosille, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen sanoo. Satonen johti esitystä valmis­tel­lutta puolueen maahan­muut­to­po­liit­tista työryhmää.

Julkais­tujen toimen­pi­teiden tärkein tavoite on saada kaikki kotou­tu­mistyö edistämään turva­pai­kan­saajien työllis­ty­mistä. Jokainen työikäinen ja työky­kyinen oleske­lu­luvan saanut on saatava työmark­ki­noiden piiriin mahdol­li­simman pian. Kokoomus ehdottaa, että palkat­tomaan työko­keiluun tulee voida osallistua myös sillä perus­teella, että henkilö on ensim­mäistä kertaa Suomen työmark­ki­noilla. Lisäksi oppiso­pi­muksen käyttöä tulee tukea väljen­tä­mällä työan­ta­ja­vel­voit­teita ja tuomalla palkkauk­sesta sopiminen paikal­lisen sopimisen piiriin.

- Työllis­ty­minen on ehdot­to­masti paras keino tukea kotou­tu­mista. Turva­paik­ka­kriisin kustan­nukset ratkaisee lopulta se, miten Suomeen jäävät pystytään työllis­tämään. Työko­keilu tarjoaa tulijoille näyttö­mah­dol­li­suuden aiemmasta osaami­sesta ja auttaa näin pääsemään työnsyrjään kiinni. Työpa­ja­toi­minnan kautta tulijoita voidaan työllistää vaikka teolli­suuden alihan­kin­ta­töissä, vanhusten siivousa­vulla tai huone­ka­lujen korjaus­työssä eli sellai­silla hiukan matalamman tuotta­vuuden töillä, joita ei muuten välttä­mättä tehtäisi Suomessa ollenkaan. Tähän on valmis malli jo nykyi­sillä työpa­joilla, Satonen sanoo.

Osana ammatil­lisen koulu­tuksen reformia ehdotetaan otetta­vaksi käyttöön uusi koulu­tus­so­pi­mus­malli, jolla paran­netaan työnan­tajien mahdol­li­suutta tarjota opiske­lu­paikkoja yrityk­sissä ja mahdol­listaa jousta­vasti tutkinnon tai tutkinnon osien suorit­ta­minen ja paremmat työelä­mä­val­miudet.

- Turva­paikan saaneiden aiempaa koulu­tusta ja työhis­toriaa täytyy pystyä hyödyn­tämään mahdol­li­simman hyvin. Olisi hölmö­läisen hommaa aloittaa koulutus nollasta, jos turva­pai­kan­saaja olisi valmis työelämään kevyem­mäl­läkin osaamis­pohjaa täyden­tä­vällä koulu­tuk­sella, Satonen kertoo.

Kokoo­muksen esityk­sissä koros­tetaan työn lisäksi kieli­kou­lu­tuksen ja tutkintoon johtavan koulu­tuksen merki­tystä. Kieli­kou­lu­tukseen osallis­tu­misen tulee olla jokaisen turva­paikkaa hakevan velvoite jo vastaan­ot­to­kes­kuk­sesta alkaen. Tavoit­teel­lisen kieli­kou­lu­tuksen tulee mahdol­listaa työssä pärjää­minen tai koulu­tukseen osallis­tu­minen. Kieli­kou­lu­tuksen suorit­ta­misen on oltava mahdol­lista myös työssä oppimalla.

- Kieli­kou­lu­tuksen käynnis­ty­minen jo päivästä yksi alkaen on erittäin tärkeää. Nopeasti alkava tavoit­teel­linen kieli­kou­lutus on yksi avain siihen, että maahan jäävät pääsevät nopeasti kiinni opintoihin ja niiden kautta töihin, Satonen sanoo.


Kokoomus.fi