• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

  Julkaistu: 12.01.2016 Uncategorized

  Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

  Edel­ly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä korkea­kou­lu­tut­kin­toa, vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa sekä tiedo­tus­vä­li­nei­den ja niiden toimin­nan tunte­musta. Arvos­tamme erityi­sesti digi­taa­li­sen median osaa­mista.

  Valit­ta­van henki­lön toivo­taan aloit­ta­van tehtä­vässä mahdol­li­sim­man pian. Tehtävä edel­lyt­tää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun asti (30.4.2019).

  Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa keski­viik­koon 27.1.2016 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi.

  Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissa­nen p. 041 540 4505, laura.rissanen@eduskunta.fi