Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Anne-Mari Virolainen

Anne-Mari Virolainen

23.8.2019

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen vaatii, että halli­tus nostaa Amazo­nin metsä­pa­lot keskus­te­luun EU:ssa. Monet Euroo­pan maat ovat jo pyrki­neet painos­ta­maan Brasi­liaa

5.7.2018

Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2018

Tule kokoo­muk­sen mukaan SuomiA­ree­nalle! Tästä näet kootun kokoo­mus­lai­sen ohjel­man sekä minis­te­rien ja meppien yksi­tyis­koh­tai­sen ohjel­man: Viikon tärpit: Maanan­tai 16.7. 10.00–11.00

30.8.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

Metsät ovat suoma­lais­ten hyvin­voin­nin lähde. Ne tarjoa­vat raaka-aineita vien­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin, uusiu­tu­vaa bioener­giaa, työtä sekä virkis­tystä ja luon­non anti­mia. Vaikka metsät

27.6.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Takai­sin luon­toon!

Kun ikku­nat ja ovet luon­toon on kerran saatu avat­tua, avau­tu­vat myös erin­omai­set mahdol­li­suu­det ihmis­ten luon­to­suh­teen paran­ta­mi­selle ja järki­vih­rey­den edis­tä­mi­selle. Esimer­kiksi

30.5.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi-, luomu- ja villi­ruoka avaa­vat mahdol­li­suuk­sia

On jokai­sen suoma­lai­sen etu, että maal­lamme on myös omaa ruuan­tuo­tan­toa. Näin emme ole riip­pu­vai­sia ulko­mai­sen ruuan tuon­nista, kirjoit­taa ympä­ris­tö­ver­kos­ton pj.,

30.4.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sähköä ilmassa

Sähkö­au­to­jen maail­man­val­loi­tusta on povattu jo vuosi­kym­me­niä. Tois­tai­seksi niiden yleis­ty­mi­sessä ei ole tehty suuria läpi­mur­toja. Tutki­musta ja kehi­tys­työtä sähkö­au­to­jen kehit­tä­mi­seksi tehdään

23.4.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa korkea­kou­lui­hin entistä enem­män työelä­mä­orien­taa­tiota ja työelä­mäyh­teis­työtä. - Tuoreet tilas­tot kerto­vat, että vasta­val­mis­tu­nei­den korkea­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys

27.3.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Vihreän kasvun aika

Vihreän kasvun haas­teessa voidaan onnis­tua vain, mikäli talou­den kasvun ja liial­li­sen ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen yhteys saadaan murret­tua. Suomessa on oltava valmiita otta­maan

15.3.2013

Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin. Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen

28.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin

Skip to content