Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa korkea­kou­lui­hin entistä enem­män työelä­mä­orien­taa­tiota ja työelä­mäyh­teis­työtä.

- Tuoreet tilas­tot kerto­vat, että vasta­val­mis­tu­nei­den korkea­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys on huimassa kasvussa. Helmi­kuussa tällai­sia työt­tö­miä oli 36 prosent­tia enem­män kuin vuotta aiem­min. Korkea­kou­lu­te­tut edus­ta­vat­kin jo 60 prosent­tia nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun piiriin kuulu­vista 25?29-vuotiaista vasta­val­mis­tu­neista. On myön­teistä, että esimer­kiksi Akava on kiin­nit­tä­nyt näiden nuor­ten tilan­tee­seen huomiota. Kysy­myk­sessä on selvästi ryhmä, jonka tarpei­siin ei ole vielä täysin kyetty vastaa­maan.

Viro­lai­sen mukaan esimer­kiksi yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sesta puhuttu paljon ja siihen liit­tyy yhä runsaasti käyt­tä­mät­tö­miä mahdol­li­suuk­sia.

- Yrit­tä­jyy­sa­jat­te­lun jalkaut­ta­mi­nen eri koulu­tusas­teille lähte­nyt hyvin käyn­tiin, mutta sitä pitää vauh­dit­taa. Korkea­kou­luo­pin­nois­sa­kaan ei tule sivuut­taa käytän­nön työelä­män näkö­kul­maa, eli näke­mystä siitä, mille tiedoille ja taidoille on työelä­mässä kysyn­tää ja millä tavoin niitä voidaan parhai­ten kartut­taa. Yhteis­työn kehit­tä­mi­nen yritys­ten ja työelä­män edus­ta­jien kanssa on yksi tapa päivit­tää koulu­tusta vastaa­maan nyky­ajan työelä­män tarpeita.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että suurin osa uusista työpai­koista syntyy pk-yrityk­siin ja että Suomessa tarvi­taan myös uusia yrit­tä­jiä.

- Useissa kaupal­li­sen alan koulu­tusta tarjoa­vissa yliopis­toissa, kuten Aalto-yliopis­tossa, yrity­syh­teis­työ on viety kaikista pisim­mälle. Muiden alojen korkea­kou­lut voisi­vat­kin hyvin ottaa mallia toisaalla hyviksi havai­tuista käytän­nöistä. Halli­tus vauh­dit­taa työl­li­syyttä mm. yritys­ten kasvua ja uusien työpaik­ko­jen synty­mistä kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella, mutta lisäksi kaiva­taan koko yhteis­kun­nan läpäi­se­vää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content