Kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Lisää yrittä­jä­asenteen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toihin

Anne-Mari Virolainen: Lisää yrittä­jä­asenteen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toihin

Julkaistu: 23.04.2013 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen perään­kuu­luttaa korkea­kou­luihin entistä enemmän työelä­mä­orien­taa­tiota ja työelä­mäyh­teis­työtä.

- Tuoreet tilastot kertovat, että vasta­val­mis­tu­neiden korkea­kou­lu­tet­tujen työttömyys on huimassa kasvussa. Helmi­kuussa tällaisia työttömiä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Korkea­kou­lu­tetut edusta­vatkin jo 60 prosenttia nuorten yhteis­kun­ta­takuun piiriin kuulu­vista 25?29-vuotiaista vasta­val­mis­tu­neista. On myönteistä, että esimer­kiksi Akava on kiinnit­tänyt näiden nuorten tilan­teeseen huomiota. Kysymyk­sessä on selvästi ryhmä, jonka tarpeisiin ei ole vielä täysin kyetty vastaamaan.

Virolaisen mukaan esimer­kiksi yrittä­jyys­kas­va­tuk­sesta puhuttu paljon ja siihen liittyy yhä runsaasti käyttä­mät­tömiä mahdol­li­suuksia.

- Yrittä­jyy­sa­jat­telun jalkaut­ta­minen eri koulu­tusas­teille lähtenyt hyvin käyntiin, mutta sitä pitää vauhdittaa. Korkea­kou­luo­pin­nois­sakaan ei tule sivuuttaa käytännön työelämän näkökulmaa, eli näkemystä siitä, mille tiedoille ja taidoille on työelä­mässä kysyntää ja millä tavoin niitä voidaan parhaiten kartuttaa. Yhteistyön kehit­tä­minen yritysten ja työelämän edustajien kanssa on yksi tapa päivittää koulu­tusta vastaamaan nykyajan työelämän tarpeita.

Virolainen muistuttaa, että suurin osa uusista työpai­koista syntyy pk-yrityksiin ja että Suomessa tarvitaan myös uusia yrittäjiä.

- Useissa kaupal­lisen alan koulu­tusta tarjoa­vissa yliopis­toissa, kuten Aalto-yliopis­tossa, yrity­syh­teistyö on viety kaikista pisim­mälle. Muiden alojen korkea­koulut voisi­vatkin hyvin ottaa mallia toisaalla hyviksi havai­tuista käytän­nöistä. Hallitus vauhdittaa työlli­syyttä mm. yritysten kasvua ja uusien työpaik­kojen synty­mistä kannus­ta­valla verouu­dis­tuk­sella, mutta lisäksi kaivataan koko yhteis­kunnan läpäi­sevää yrittä­jyys­kas­va­tusta.


Kokoomus.fi