Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa korkea­kou­lui­hin entistä enem­män työelä­mä­orien­taa­tiota ja työelä­mäyh­teis­työtä.

- Tuoreet tilas­tot kerto­vat, että vasta­val­mis­tu­nei­den korkea­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys on huimassa kasvussa. Helmi­kuussa tällai­sia työt­tö­miä oli 36 prosent­tia enem­män kuin vuotta aiem­min. Korkea­kou­lu­te­tut edus­ta­vat­kin jo 60 prosent­tia nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun piiriin kuulu­vista 25?29-vuotiaista vasta­val­mis­tu­neista. On myön­teistä, että esimer­kiksi Akava on kiin­nit­tä­nyt näiden nuor­ten tilan­tee­seen huomiota. Kysy­myk­sessä on selvästi ryhmä, jonka tarpei­siin ei ole vielä täysin kyetty vastaa­maan.

Viro­lai­sen mukaan esimer­kiksi yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sesta puhuttu paljon ja siihen liit­tyy yhä runsaasti käyt­tä­mät­tö­miä mahdol­li­suuk­sia.

- Yrit­tä­jyy­sa­jat­te­lun jalkaut­ta­mi­nen eri koulu­tusas­teille lähte­nyt hyvin käyn­tiin, mutta sitä pitää vauh­dit­taa. Korkea­kou­luo­pin­nois­sa­kaan ei tule sivuut­taa käytän­nön työelä­män näkö­kul­maa, eli näke­mystä siitä, mille tiedoille ja taidoille on työelä­mässä kysyn­tää ja millä tavoin niitä voidaan parhai­ten kartut­taa. Yhteis­työn kehit­tä­mi­nen yritys­ten ja työelä­män edus­ta­jien kanssa on yksi tapa päivit­tää koulu­tusta vastaa­maan nyky­ajan työelä­män tarpeita.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että suurin osa uusista työpai­koista syntyy pk-yrityk­siin ja että Suomessa tarvi­taan myös uusia yrit­tä­jiä.

- Useissa kaupal­li­sen alan koulu­tusta tarjoa­vissa yliopis­toissa, kuten Aalto-yliopis­tossa, yrity­syh­teis­työ on viety kaikista pisim­mälle. Muiden alojen korkea­kou­lut voisi­vat­kin hyvin ottaa mallia toisaalla hyviksi havai­tuista käytän­nöistä. Halli­tus vauh­dit­taa työl­li­syyttä mm. yritys­ten kasvua ja uusien työpaik­ko­jen synty­mistä kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella, mutta lisäksi kaiva­taan koko yhteis­kun­nan läpäi­se­vää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content