Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lisää yrit­tä­jä­asen­teen jalkaut­ta­mista korkea­kou­luo­pin­toi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa korkea­kou­lui­hin entistä enem­män työelä­mä­orien­taa­tiota ja työelä­mäyh­teis­työtä.

- Tuoreet tilas­tot kerto­vat, että vasta­val­mis­tu­nei­den korkea­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys on huimassa kasvussa. Helmi­kuussa tällai­sia työt­tö­miä oli 36 prosent­tia enem­män kuin vuotta aiem­min. Korkea­kou­lu­te­tut edus­ta­vat­kin jo 60 prosent­tia nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun piiriin kuulu­vista 25?29-vuotiaista vasta­val­mis­tu­neista. On myön­teistä, että esimer­kiksi Akava on kiin­nit­tä­nyt näiden nuor­ten tilan­tee­seen huomiota. Kysy­myk­sessä on selvästi ryhmä, jonka tarpei­siin ei ole vielä täysin kyetty vastaa­maan.

Viro­lai­sen mukaan esimer­kiksi yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sesta puhuttu paljon ja siihen liit­tyy yhä runsaasti käyt­tä­mät­tö­miä mahdol­li­suuk­sia.

- Yrit­tä­jyy­sa­jat­te­lun jalkaut­ta­mi­nen eri koulu­tusas­teille lähte­nyt hyvin käyn­tiin, mutta sitä pitää vauh­dit­taa. Korkea­kou­luo­pin­nois­sa­kaan ei tule sivuut­taa käytän­nön työelä­män näkö­kul­maa, eli näke­mystä siitä, mille tiedoille ja taidoille on työelä­mässä kysyn­tää ja millä tavoin niitä voidaan parhai­ten kartut­taa. Yhteis­työn kehit­tä­mi­nen yritys­ten ja työelä­män edus­ta­jien kanssa on yksi tapa päivit­tää koulu­tusta vastaa­maan nyky­ajan työelä­män tarpeita.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että suurin osa uusista työpai­koista syntyy pk-yrityk­siin ja että Suomessa tarvi­taan myös uusia yrit­tä­jiä.

- Useissa kaupal­li­sen alan koulu­tusta tarjoa­vissa yliopis­toissa, kuten Aalto-yliopis­tossa, yrity­syh­teis­työ on viety kaikista pisim­mälle. Muiden alojen korkea­kou­lut voisi­vat­kin hyvin ottaa mallia toisaalla hyviksi havai­tuista käytän­nöistä. Halli­tus vauh­dit­taa työl­li­syyttä mm. yritys­ten kasvua ja uusien työpaik­ko­jen synty­mistä kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella, mutta lisäksi kaiva­taan koko yhteis­kun­nan läpäi­se­vää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content