kokoomus ympäristöohjelma
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen vaatii, että halli­tus nostaa Amazo­nin metsä­pa­lot keskus­te­luun EU:ssa.

Monet Euroo­pan maat ovat jo pyrki­neet painos­ta­maan Brasi­liaa lopet­ta­maan metsien polt­ta­mi­sen. Ulko­mi­nis­teri Pekka Haavisto sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Ville Skin­nari ovat ainoas­taan toden­neet, että Suomi seuraa tilan­netta. Viro­lai­nen vaatii, että Suomen halli­tus ehdot­taisi EU:n ja Brasi­lian välis­ten kaup­pa­neu­vot­te­lui­den jäädyt­tä­mistä siihen asti, kunnes sade­met­sien tuho­pol­tot on keskey­tetty.

Euroo­pan maista aina­kin Saksa ja Norja ovat painos­ta­neet Brasi­liaa tekoi­hin. Rans­kan presi­dentti Emma­nuel Macron kutsui sade­met­sien tuhoa kansain­vä­li­seksi krii­siksi ja on vaati­nut asiaa käsi­tel­tä­väksi G7-maiden kokouk­seen.

”Ilmas­ton­muu­tos ei tunne valtioi­den rajoja. Ne ilmas­to­toi­met, joilla kansal­li­sella tasolla yritämme torjua ilmas­ton­muu­tosta, jäävät näper­te­lyksi tällai­sen kata­stro­fin rinnalla. EU:n on otet­tava paik­kansa ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­sen työn eturin­ta­massa ja tuomit­tava Brasi­lian teot. Suomella ja halli­tuk­sel­lamme on nyt EU:n puheen­joh­ta­ja­maana näytön paikka asian hoita­mi­sessa”, Viro­lai­nen toteaa.

Amazo­nin sade­metsä on avai­na­se­massa ilmas­ton lämpe­ne­mi­sen hillit­se­mi­sessä. Sade­met­siä ei kutsuta syyttä maail­man keuh­koiksi, sillä Amazon tuot­taa jopa viides­osan maail­man hapesta. Tästä­kin huoli­matta sade­met­sää polte­taan nyt ennä­tys­tah­dilla soijan- ja naudan­kas­va­tuk­sen tieltä. Brasi­lian presi­dentti Bolso­naro on jopa kannus­ta­nut metsien polt­ta­mi­seen, sillä hän ei pidä metsien polt­ta­mista maan­vil­je­lys­maan raivaa­mi­seksi ongel­mana. Lisäksi Bolso­naro uhkaili vielä vaalien alla, että Brasi­lian irtau­tuisi Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta.

”Maail­man keuh­kot yski­vät nyt vaka­vasti. Mikäli emme toimi nyt, niin saatamme menet­tää suun­nat­to­man osan luon­non moni­muo­toi­suu­desta ikui­siksi ajoiksi. Tois­tai­seksi halli­tuk­semme minis­te­rit ovat toden­neet seuraa­vansa metsä­pa­loja lupauk­setta tarkem­mista toimen­pi­teistä”, Viro­lai­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Anne-Mari Viro­lai­nen
09 432 3014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

5.2.2021

Huoli lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nista: Tarvit­semme rakkautta ja rajoja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää edus­kun­taan ajan­koh­tais­kes­kus­te­lua lasten ja nuor­ten kiusaa­mi­seen, väki­val­taan ja häiriö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­tyen. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan toimen­pi­teitä lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle