Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
kokoomus ympäristöohjelma
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Amazo­nin metsä­tu­hot on tuomit­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen vaatii, että halli­tus nostaa Amazo­nin metsä­pa­lot keskus­te­luun EU:ssa.

Monet Euroo­pan maat ovat jo pyrki­neet painos­ta­maan Brasi­liaa lopet­ta­maan metsien polt­ta­mi­sen. Ulko­mi­nis­teri Pekka Haavisto sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Ville Skin­nari ovat ainoas­taan toden­neet, että Suomi seuraa tilan­netta. Viro­lai­nen vaatii, että Suomen halli­tus ehdot­taisi EU:n ja Brasi­lian välis­ten kaup­pa­neu­vot­te­lui­den jäädyt­tä­mistä siihen asti, kunnes sade­met­sien tuho­pol­tot on keskey­tetty.

Euroo­pan maista aina­kin Saksa ja Norja ovat painos­ta­neet Brasi­liaa tekoi­hin. Rans­kan presi­dentti Emma­nuel Macron kutsui sade­met­sien tuhoa kansain­vä­li­seksi krii­siksi ja on vaati­nut asiaa käsi­tel­tä­väksi G7-maiden kokouk­seen.

”Ilmas­ton­muu­tos ei tunne valtioi­den rajoja. Ne ilmas­to­toi­met, joilla kansal­li­sella tasolla yritämme torjua ilmas­ton­muu­tosta, jäävät näper­te­lyksi tällai­sen kata­stro­fin rinnalla. EU:n on otet­tava paik­kansa ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­sen työn eturin­ta­massa ja tuomit­tava Brasi­lian teot. Suomella ja halli­tuk­sel­lamme on nyt EU:n puheen­joh­ta­ja­maana näytön paikka asian hoita­mi­sessa”, Viro­lai­nen toteaa.

Amazo­nin sade­metsä on avai­na­se­massa ilmas­ton lämpe­ne­mi­sen hillit­se­mi­sessä. Sade­met­siä ei kutsuta syyttä maail­man keuh­koiksi, sillä Amazon tuot­taa jopa viides­osan maail­man hapesta. Tästä­kin huoli­matta sade­met­sää polte­taan nyt ennä­tys­tah­dilla soijan- ja naudan­kas­va­tuk­sen tieltä. Brasi­lian presi­dentti Bolso­naro on jopa kannus­ta­nut metsien polt­ta­mi­seen, sillä hän ei pidä metsien polt­ta­mista maan­vil­je­lys­maan raivaa­mi­seksi ongel­mana. Lisäksi Bolso­naro uhkaili vielä vaalien alla, että Brasi­lian irtau­tuisi Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta.

”Maail­man keuh­kot yski­vät nyt vaka­vasti. Mikäli emme toimi nyt, niin saatamme menet­tää suun­nat­to­man osan luon­non moni­muo­toi­suu­desta ikui­siksi ajoiksi. Tois­tai­seksi halli­tuk­semme minis­te­rit ovat toden­neet seuraa­vansa metsä­pa­loja lupauk­setta tarkem­mista toimen­pi­teistä”, Viro­lai­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Anne-Mari Viro­lai­nen
09 432 3014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

Skip to content