Kokoo­mus SuomiA­ree­nalla 2018

Julkaistu: 05.07.2018

Tule kokoo­muk­sen mukaan SuomiA­ree­nalle! Tästä näet kootun kokoo­mus­lai­sen ohjel­man sekä minis­te­rien ja meppien yksi­tyis­koh­tai­sen ohjel­man:

Viikon tärpit:

Maanan­tai 16.7.

10.00–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Huoles­tut­taako oma tai lähei­sesi lääki­tys? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22
10.00–11.00 Juhana Vartiai­nen /​ Ei tartte auttaa, vai tart­teeko? Nuor­ten polut työelä­mään. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.30
–12.30 Sirpa Pieti­käi­nen /​ The New Nordics – A stron­ger voice in Europe. Uusi Pohjola – Vahvempi ääni Euroo­passa. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
11.30–12.30 Sari Raas­sina /​ Nuoret haas­ta­vat: #MeToo:n jälkeen kohti seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Kansan­edus­taja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kun­nan puheen­joh­taja Sari Raas­sina, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Henna Virk­ku­nen /​ Googlen paneeli: Democ­racy <3 tech? The impact of tech­no­logy on socie­ties. MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
13.20–13.40 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Muis­tiys­tä­väl­li­nen Suomi - Vastuuta vai mielen­sä­pa­hoit­ta­mista? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30
–15.30 Henna Virk­ku­nen /​ Vesio­saa­mi­sesta uusi vien­ti­sampo. MEP Henna Virk­ku­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
15.00–16.00 Juhana Vartiai­nen /​ Uusi suku­polvi murtaa käsi­tyk­set työelä­mästä – mutta muut­tuuko työnan­taja ja raken­teet? Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Henna Virk­ku­nen /​ ”Moderni Silk­ki­tie – Rail­gate Finland”, Kouvola–Xian keskus­telu, Kouvola Inno­va­tion Oy:n keskus­telu, MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Saame­lai­set, roma­nit ja viit­to­ma­kie­li­set – sama­nar­voi­sia, erilai­sia vai “hanka­lia”? Miksi vähem­mis­töt pitä­vät kiinni iden­ti­tee­tis­tään? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva ja Ville Blom /​ Varus­mies­pal­ve­lus 2030. Puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Ilkka Kanerva ja puolue­joh­don avus­taja Ville Blom, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Sari Multala, Juhana Vartiai­nen ja Sini Ruoho­nen /​ Suuri väit­te­ly­kisa. Kansan­edus­ta­jat Sari Multala ja Juhana Vartiai­nen sekä Ajatus­paja Toivon toimin­nan­joh­taja Sini Ruoho­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
19.00
–20.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ SuomiA­ree­nan avajais­bi­leet. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.

Tiis­tai 17.7.

10.00–11.00 Sofia Vikman /​ Riit­tääkö maan­puo­lus­tus­tahto? Kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja Sofia Vikman, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.00–11.00 Henna Virk­ku­nen
/​ Suomi aallon harjalla – meriklus­teri talou­den kirit­tä­jänä. MEP Henna Virk­ku­nen, Antin­katu 5.
10.00–11.00
Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjön­katu 22
10.00–11.00 Joel Harkimo
/​ Yritä perässä – nuor­ten ja konka­riy­rit­tä­jien esiin­marssi. Yrit­täjä, kunnal­lis­po­lii­tikko, toimi­tus­joh­taja Joel Harkimo, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
10.00–11.00 Susanna Koski /​ Suomen lippu 100 vuotta – Kansal­lis­ten symbo­lien merki­tys nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kansan­edus­taja Susanna Koski, BEPOP, Yrjön­katu 22.
10.00–11.00 Pauliina Haija­nen ja Tuomas Tikka­nen /​ Liit­to­val­tio, valtio­liitto vai aluei­den Eurooppa – miksi fede­ra­lismi on kiro­sana? Euroo­pan aluei­den komi­tean jäsen, Suomen valtuus­kun­nan puheen­joh­taja Pauliina Haija­nen ja Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­taja Tuomas Tikka­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
11.20–11.40 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Sirk­koja ja sivis­tystä: kansa­lais­opisto testaa tule­vai­suu­den tren­din. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30
Saara-Sofia Sirén /​ Diktaat­tori vai demo­kraatti? Kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
14.30–15.30 Sari Raas­sina /​
Halli­tus vastaan oppo­si­tio – suun­na­ton vai suun­na­ton Suomi. Kansan­edus­taja, tasa-arvoa­siain neuvot­te­lu­kun­nan puheen­joh­taja Sari Raas­sina, BEPOP, Yrjön­katu 22.
15.40–16.10 Sinuhe Wallin­heimo /​ Uusi kulut­taja – uusi alko­ho­li­laki. Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.

16.00–17.00 Petteri Orpo /​ Arvo­puhe & arvo­kes­kus­telu MTV-lavalla
16.00–17.00 Martti Häikiö /​ Sisäl­lis­so­dasta sovin­toon – miten Suomi selvisi? Profes­sori Martti Häikiö, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Susanna Koski ja Juhana Vartiai­nen /​ Maalais­ro­man­tiik­kaa vai huol­to­var­muutta? Kansan­edus­ta­jat Susanna Koski ja Juhana Vartiai­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Arto Sato­nen /​ Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva – Uutta, vanhaa vai kier­rä­tet­tyä? Kansan­edus­taja Arto Sato­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
16.00–17.00 Leena Kostiai­nen ja Siri Ahokas /​ Terve sisäilma on lapsen oikeus – Miten paran­ne­taan sairas koulu? Rehtori, kaupun­gin­val­tuu­tettu Leena Kostiai­nen ja sisäil­masta sairas­tu­nut opet­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Siri Ahokas, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.00–20.00 Petteri Orpo /​ Kokoo­mus­lais­ten gril­li­juhla kokoo­mus-kulmalla, Teat­te­ri­katu 5
17.30–18.30 Jaana Laiti­nen-Pesola ja Sari Raas­sina /​ Terveys­de­batti: Halli­tus vastaan oppo­si­tio – Miten hyvin­voin­tia kaikille? Kansan­edus­ta­jat Jaana Laiti­nen-Pesola ja Sari Raas­sina, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiai­nen /​ Hätä yliopis­toista – väitös­ti­lai­suus koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
18.00–19.30 Petteri Orpo /​ Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

Keski­viikko 18.7. kokoo­muk­sen puolue­päivä

7.37 Maik­ka­rin Huomenta Suomessa kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tie
10.00–11.00 Anne-Mari Viro­lai­nen ja Alberto Clara­munt
/​ Paneeli: Edus­kun­ta­vaa­lit 2019 – Jytky vai jämäh­dys? Anne-Mari Viro­lai­nen ja päätoi­mit­taja (Verk­ko­uu­ti­set ja Nyky­päivä) Alberto Clara­munt, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
10.00–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Puhuuko Suomi enää rauhaa? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
10.00–11.00 Kai Mykkä­nen /​ Valit­seeko jatkossa teko­äly trum­pit ja kansa puti­nit? Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Alvar Euro /​ Siir­re­tään kesä­lo­mat – hyvä, paha vai ruma idea? Suomen Lukio­lais­ten Liiton puheen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
10.00–11.00 Ilkka Kanerva /​ Taito ja kyky  Suomen malli. Minkä­laista puolus­tusta tarvi­taan? Kansan­edus­taja, puolus­tus­va­lio­kun­nan pj. Ilkka Kanerva. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
10.40–11.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Pystytkö opet­ta­maan vartissa nuorelle kolme taitoa? #Pystyn2018. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
10.00–12.00 Henna Virk­ku­nen /​ Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teat­te­ri­katu 5.
10.00–11.00 Jethro Rostedt /​ Ottai­sitko sinä yrit­tä­jyy­den riskin – ilman sopeu­tu­mi­se­lä­kettä? Yrit­täjä, kiin­teis­tön­vä­lit­täjä ja kaupun­gin­val­tuu­tettu Jethro Rostedt. Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12
11.00–12.30 Minna Arve /​ Maku­matka maakun­tiin. Turun kaupun­gin­joh­taja Minna Arve, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.15–11.30 Anne-Mari Viro­lai­nen
/​ Mitä voimme tehdä anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin ehkäi­se­mi­seksi? Anne-Mari Viro­lai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
11.30–12.30 Kai Mykkä­nen /​ Kyber­hyök­käys Suomeen! Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
11.30–12.45 Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Anti­bioot­teja jokai­seen vaivaan? Pitääkö suoma­lai­sen huoleh­tia itse anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin kitke­mi­sestä? Kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
13.00–14.00 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Lisää onnel­li­suutta – poli­tii­kalla. Tilai­suu­den juon­taa Lotta Backlund, keskus­te­le­massa ovat Anne-Mari Viro­lai­nen, Tommi Park­ko­nen (poli­tii­kan toimit­taja, Ilta­lehti), Karo­liina Jarenko (Filo­so­fian Akate­mia), Eemeli Pelto­nen (Järven­pään kaupun­gin­val­tuus­ton pj, sd.), Purje-lava.
13.00–14.00 Kai Mykkä­nen /​ Mitä hybri­diu­hat tarkoit­ta­vat arjen turval­li­suu­delle? Minis­teri Kai Mykkä­nen, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori /​
Tervey­den­huol­lon hyvät ja huonot uuti­set. Pormes­tari Jan Vapaa­vuori, Antin­katu 5.
13.00-> Juhana Vartiai­nen /​ Diskus­sion om jäms­tälld­het” (Nordisk­kul­tur­kon­takt). Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Mikaelsgår­den, Mikon­katu 20.
14.30–15.30 Sofia Vikman /​ Puolu­eet yhdessä: tasa-arvo­työ. Kokoo­muk­sen Nais­ten liiton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30 Anne-Mari Viro­lai­nen ja Veera Hell­man /​ Suuri suku­pol­vi­kes­kus­telu Mahtu­vatko junio­rit ja senio­rit samaan Suomeen? Anne-Mari Viro­lai­nen ja kokoo­mus­nuori Veera Hell­man, Antin­katu 5.
14.30–15.30 Juhana Vartiai­nen /​ Asumi­sen tunti <3 Asun­to­mes­sut: Yksin kotona 2030 – vanhat ihmi­set ja asumi­sen tule­vai­suus. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
14.30–15.45 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Tervey­den­hoi­don sanka­rista maail­man­luo­kan pahik­seksi. Kun anti­bioot­tien teho hiipuu, voiko mikään pysäyt­tää resis­tent­tien baktee­rien voit­to­kul­kua? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
14.30–15.30 Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Sata­kun­nan kansan­edus­ta­jat lauteilla – Suomi tarvit­see Sata­kun­nan! Kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
15.30–17.00 Risto Artjoki /​ Isomäen Legen­dat: Zoom vs. EK Icehearts – hyvän­te­ke­väi­syys­jää­kiekko-ottelu. Euroo­pan komis­sio, kabi­net­ti­pääl­likkö Risto Artjoki, Isomäki Areena, Metsä­mie­hen­katu 21.
16.00–17.00 Kai Mykkä­nen /​ “Rakkautta vai piik­ki­lan­kaa” – Keskus­te­lua maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kus­telu. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
16.00–17.00 Juhana Vartiai­nen /​ Suuri Apteek­ki­kes­kus­telu. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Sari Raas­sina ja Matias Mart­ti­nen /​ Tuovatko tahto ja raha turval­li­suutta senio­reille? Kansan­edus­taja Sari Raas­sina ja valtio­va­rain­mi­nis­te­rin talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja, Sata­kun­ta­lii­ton maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen Matias Mart­ti­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
16.00–17.00 Mari-Leena Talvi­tie /​ Hybri­diuh­kat, terro­rismi ja järjes­täy­ty­nyt rikol­li­suus – mihin Suomi menee? Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Suomen Kuva­leh­den Mega­visa: halli­tus vastaan oppo­si­tio – kumpi tietää enem­män tai arvaa parem­min? Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Kai Mykkä­nen /​ Näky­mät­tö­mät – keskus­telu haavoit­tu­vuu­desta, pape­rit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
17.30–18.30 Henrik Vuor­nos /​ Suomi­Areena 2018: Tule­vai­suu­den toivot. Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­taja Henrik Vuor­nos, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
17.30–18.30 Anne Holm­lund /​ Yhteis­kun­nan turval­li­suus – mihin vapaa­eh­toi­sia tarvi­taan? Nais­ten Valmius­liitto ry:n puheen­joh­taja Anne Holm­lund, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
17.30–18.30 Atte Kaleva /​ Onko maailma turval­li­sempi kuin koskaan? SM, kapteeni evp., tieto­kir­jai­lija, jiha­dis­mi­tut­kija, kaupun­gin­val­tuu­tettu Atte Kaleva, Antin­katu 5.
20.00–21.00 Kai Mykkä­nen /​ Suomi­Areena: Suoraa asiaa, Kyber­hyök­käys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori).

Tors­tai 19.7.

10.00–11.00 Harri Jaskari /​ En tahdo duunii  vaan sata­sen lainan! Kansan­edus­taja Harri Jaskari, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Yhteis­työllä maail­man parasta! Miten eri toimi­jat voivat osal­lis­tua koulu­tus­vien­nin edis­tä­mi­seen? Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
10.15–10.50 Juhana Vartiai­nen /​ Työvoi­ma­pula, totta vai tarua? Suomessa on tällä hetkellä sekä työt­tö­miä että työvoi­ma­pula – mistä oikein on kyse? Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
11.00–11.20 Aura Salla ja Sirpa Pieti­käi­nen /​ EU-Myytin­mur­ta­jat lavalla. Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja halli­tuk­sen jäsen, Euro­pean Move­ment Inter­na­tio­nal Aura Salla sekä MEP Sirpa Pieti­käi­nen, MTV-lava, Kaup­pa­tori.
11.30–12.30 Sirpa Pieti­käi­nen /​ ”Nyt murre­taan myyt­tejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­li­suus fiilik­seen vai faktaan?”. MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Antin­katu 5.
11.20­–11.40
tori­vartti: Miljo­nääri-Antin maakun­ta­vaa­li­visa, MTV-lava, Kaup­pa­tori. Visai­le­massa Aura Salla (kok), Antti Kaik­ko­nen (kesk) ja Joona Räsä­nen (sd.). Juon­taa Antti Ahonen.
12.30-14.00 Ilkka Kanerva, Pertti Salo­lai­nen, Kimmo Sasi /​ Mesta­rit aree­nalla: Keskus­te­lua ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­malla.
13.00–14.00 Harri Jaskari /​ Hyvä, paha lobbari. Kansan­edus­taja Harri Jaskari, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
13.00–14.00 Jan Vapaa­vuori ja Carita Orlando /​ Stadi vs. Lande: Kasva Suomi! Miten se tapah­tuu? Pormes­tari Jan Vapaa­vuori ja Suomen Yrit­tä­jien vara­pu­heen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Carita Orlando, Antin­katu 5.
14.00–16.30 Mari-Leena Talvi­tie /​ SuomiA­ree­nan jalka­pal­lo­tur­naus: kansan­edus­ta­jat ja viih­de­tai­tei­li­jat vihe­riöllä. Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, Herra­lah­den kenttä, Paana­ke­don­katu 5.
14.30–15.30 Henrik Vuor­nos /​ Puolu­eet yhdessä, nuori­so­liit­to­jen puheen­joh­ta­jat lavalla: Henrik Vuor­nos (Kokoo­mus­nuo­ret), MTV-lava, Kaup­pa­tori.
14.30–15.30 Susanna Koski /​ Vain polii­ti­kon elämää. Kansan­edus­taja Susanna Koski, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
15.00–15.45 Anne-Mari Viro­lai­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen, Mari-Leena Talvi­tie, Jaana Laiti­nen-Pesola /​ Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhtei­söä (Sata­kun­nan Kokoo­mus) tilai­suu­den juon­taa Matias Mart­ti­nen, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­malla
16.00–17.00 Kai Mykkä­nen /​ Tule­vai­suu­den uhkat. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
16.00–17.00 Ilkka Kanerva, Jaana Laiti­nen-Pesola ja Saara-Sofia Sirén /​ Senaat­to­rit vs. Teinit. Lounais-Suomen kansan­edus­ta­jat Suomen Nuori­so­val­tuus­to­jen liitto ry:n Lounais-Suomen piirin tiukoissa pihdeissä. Kansan­edus­ta­jat Ilkka Kanerva Jaana Laiti­nen-Pesola  ja Saara-Sofia Sirén, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta.
16.00–17.00 Sirpa Pieti­käi­nen /​ Kestävä kulu­tus – kenen vastuulla? MEP Sirpa Pieti­käi­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
17.30–18.30 Juhana Vartiai­nen /​ Yritys­vas­tuu­et­kot: Rois­toja maail­malla, enke­leitä Porissa? – Yritys­vas­tuu vuonna 2020. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
17.30–18.30 Anne-Mari Viro­lai­nen /​ Minis­te­rit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­lais­ten hyväksi. Minis­teri Anne-Mari Viro­lai­nen, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
17.30–18.30 Saara-Sofia Sirén /​ Älä tule paha muovi, tule hyvä muovi. Kier­to­ta­lou­della homma haltuun. Kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén, Antin­katu 5.

Perjan­tai 20.7.

10.00–11.00 Alvar Euro /​ Liitu­pö­lystä teko­ä­lyyn – make koulu­tus great again! Suomen Lukio­lais­ten Liiton puheen­joh­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Alvar Euro, Antin­katu 5.
10.00–11.00 Kai Mykkä­nen /​ Nuoret kysyy – Mikä hiton uusi normaali? Minis­teri Kai Mykkä­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.
11.30–12.30 Kai Mykkä­nen /​ Suomi on maail­man turval­li­sin maa – totta vai tunnetta? Sisä­mi­nis­te­riön panee­li­kes­kus­telu. Minis­teri Kai Mykkä­nen, Antin­katu 5.
11.30–12.30 Petri Sarva­maa ja Jyrki Katai­nen /​ Puhu­taan puolus­tuk­sesta – pakol­li­nen EU-debatti. MEP Petri Sarva­maa ja Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14.
11.30–12.30 Santeri Lohi /​ 
“Onko mun mieli­pi­teellä väliä?” – Nuor­ten vaikut­ta­mi­nen suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Edus­kunta-avus­taja, oik. yo, nuori vaikut­taja Santeri Lohi, Eetu­nau­kion lava, Itäpuisto.
13.00–14.00 Kai Mykkä­nen /​ Turval­li­suu­den myytin­mur­ta­jai­set ja kilpai­lua erilai­sissa käytän­nön tehtä­vissä, SPEKin, Palo­pääl­lys­tö­lii­ton ja Pelas­tus­lai­tos­ten kump­pa­nuus­ver­kos­ton järjes­tämä polii­tik­ko­jen ja julk­kis­ten tilai­suus. Minis­teri Kai Mykkä­nen. Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto.
13.00–14.00 Henrik Vuor­nos /​ Väitel­len vaalei­hin – kenestä debat­ti­tähti? Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­taja Henrik Vuor­nos, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12.
14.30–15.30 Juhana Vartiai­nen /​ Aivot työhön! Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, BEPOP, Yrjön­katu 22.

 

Petteri Orpo, valtio­va­rain­mi­nis­teri

Tiis­tai 17.7.

16.00–17.00 Petteri Orpo /​ Arvo­puhe & arvo­kes­kus­telu MTV-lavalla
17.00–20.00 Petteri Orpo /​ Kokoo­mus­lais­ten gril­li­juhla kokoo­mus-kulmalla, Teat­te­ri­katu 5
18.00–19.30 Petteri Orpo /​ Puheen­joh­ta­ja­tentti MTV-lavalla

 

Kai Mykkä­nen, sisä­mi­nis­teri

Keski­viikko 18.7. /​ kokoo­muk­sen puolue­päivä

8.15–9.45 Ilmas­to­vii­sas arki -tilai­suu­den avaus, Tekno­lo­gia­teol­li­suus, Ener­gia­teol­li­suus ja WEC Finland (Porin teat­teri)
10.00–11.00 Teko­äly ja sen vaiku­tuk­set demo­kra­ti­aan, yhteis­kun­taan -keskus­telu, VEK, VTT Oy, Headai Oy (Antin­katu 5)
11.30–12.30 Keskus­te­lu­ti­lai­suus, Eril­lis­ver­kot ja VaasaE­nergy (Antin­katu 5)
13.00–14.00 “Mitä hybri­diu­hat tarkoit­ta­vat arjen turval­li­suu­delle?” -keskus­te­lu­ti­lai­suus, Suomen Palo­pääl­lys­tö­liitto (Kaupun­gin­ta­lon piha)
16.00–17.00 “Rakkautta vai piik­ki­lan­kaa” -puhetta maahan­muu­tosta, rasis­mista ja turval­li­suu­desta, STTK:n panee­li­kes­kus­telu (Antin­katu 5)
17.30–18.30 “Näky­mät­tö­mät - keskus­telu haavoit­tu­vuu­desta, pape­rit­to­muu­desta ja ihmis­kau­pasta”, Ihmis­kau­pan uhrien autta­mis­jär­jes­tel­män, IOM:n ja Pako­lai­sa­vun keskus­te­lu­ti­lai­suus (Eetu­nau­kion lava)
19.00–19.45 Some­tur­van lansee­raus, Lähi­Ta­piola (Karhu­kort­teli, Halli­tus­katu 18)
20.00–21.00 Suomi­Areena: Suoraa asiaa, Kyber­hyök­käys Suomeen (MTV:n lava, Porin tori)

Tors­tai 19.7.

16.00–17.00 “Tule­vai­suu­den uhkat”, SUPOn järjes­tämä keskus­te­lu­ti­lai­suus, Purje-lava (Raati­huo­neen­puisto)

Perjan­tai 20.7.

10.00–11.00 Teema: Mikä hiton uusi normaali? - Mikä on suoma­lai­suus, iden­ti­teetti, oman minän löytä­mi­nen, Paneeli-keskus­te­lu­ti­lai­suus, suoma­lai­set erikie­li­set nuoret (BePop -lava)
11.30–12.30 Sisä­mi­nis­te­riön panee­li­kes­kus­telu (Anti­kan­katu 5)
13.00–14.00 Turval­li­suu­den myytin­mur­ta­jai­set ja kilpai­lua erilai­sissa käytän­nön tehtä­vissä, SPEKin, Palo­pääl­lys­tö­lii­ton ja Pelas­tus­lai­tos­ten kump­pa­nuus­ver­kos­ton järjes­tämä polii­tik­ko­jen ja julk­kis­ten tilai­suus (Purje-lava)

 

Anne-Mari Viro­lai­nen, ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri

Keski­viikko 18.7. /​ kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–11.00 Paneeli: Edus­kun­ta­vaa­lit 2019 – Jytky vai jämäh­dys? (Nyky­päivä, Verk­ko­uu­ti­set) Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14
11.15–11.30  Puhe: Tietoi­suus­kam­panja anti­bioot­ti­re­sis­tens­sin torju­mi­seksi (Pfizer)SuomiAreena-ranta, Etelä­ranta
13.00–14.00 Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Kokoo­muk­sen puolue­päivä, Purje-lava, Raati­huo­neen­puisto, Halli­tus­katu
14.30–15.30 Keskus­te­lu­ti­lai­suus: Allians­sin Suomi Areena (Allianssi ry, Veik­kaus), Antin­katu 5:n sisä­piha
17.30–18.30 Suomen Kuva­leh­den Mega­visa: halli­tus vastaan oppo­si­tio – kumpi tietää enem­män tai arvaa parem­min, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

Tors­tai 19.7.2018

10.00–11.00 Paneeli: Koulu­tus­vien­nin edis­tä­mi­nen (Porin Nuor­kaup­pa­ka­mari ry), Eetu­nau­kio-lava
15.00–15.45 Ladyt lavalla: Suomi osana euroop­pa­laista yhtei­söä (Sata­kun­nan Kokoo­mus) mukana Anne-Mari Viro­lai­nen, Mari-Leena Talvi­tie ja Jaana Laiti­nen-Pesola, tilai­suu­den juon­taa Matias Mart­ti­nen, Teat­te­rin luona kokoo­mus­kul­massa
17.30–18.30 Minis­te­rit lavalla – UM:n 100 vuotta työtä Suomen ja suoma­lais­ten hyväksi, Purje, Raati­huo­neen­puisto

 

Sirpa Pieti­käi­nen, euro­par­la­men­taa­rikko

Maanan­tai 16.7.

10.00–11.00 Huoles­tut­taako oma tai lähei­sesi lääki­tys? BEPOP, Yrjön­katu 22
11.30–12.30 The New Nordics – A stron­ger voice in Europe. Uusi Pohjola - Vahvempi ääni Euroo­passa, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14
13.20–13.40 Tori­vartti ”Muis­tiys­tä­väl­li­nen Suomi - Vastuuta vai mielensä pahoit­ta­mista?”, MTV-lava, Kaup­pa­tori
16.00–17.00 ”Saame­lai­set, roma­nit ja viit­to­ma­kie­li­set – sama­nar­voi­sia, erilai­sia vai ’hanka­lia’? Miksi vähem­mis­töt pitä­vät kiinni iden­ti­tee­tis­tään?”, Kaupun­gin­ta­lon piha, Halli­tus­katu 12

Tiis­tai 17.7.

11.20–11.40 ”Sirk­koja ja sivis­tystä: Kansa­lais­opisto testaa tule­vai­suu­den tren­din”, MTV-lava, Kaup­pa­tori
13.30–14.30 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

Keski­viikko 18.7. /​ Kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–11.00 Puhuuko Suomi enää rauhaa? BEPOP, Yrjön­katu 22
14.30–15.45 ”#anti­bioot­ti­re­sis­tenssi, Tervey­den­hoi­don sanka­rista maail­man­luo­kan pahik­seksi. Kun anti­bioot­tien teho hiipuu, voiko mikään pysäyt­tää resis­tent­tien baktee­rien voit­to­kul­kua?”, Suomi­Areena-ranta, Etelä­ranta

Tors­tai 19.7.

11.30–12.30 ”Nyt murre­taan myyt­tejä! Perus­tuuko ruoan vastuul­li­suus fiilik­seen vai faktaan?”, Antin­katu 5
16.00–17.00 ”Kestävä kulu­tus – kenen vastuulla?”, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus, Silta­puis­to­katu 14

 

Petri Sarva­maa, euro­par­la­men­taa­rikko

Perjan­tai 20.7.

11.30–12.30 EU-keskus­telu EU-debatti: “Puhu­taan puolus­tuk­sesta”, Puuvil­lan kaup­pa­kes­kus
13.00–14.00 EU-tori­teltta, Porin kaup­pa­tori
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

 

Henna Virk­ku­nen, euro­par­la­men­taa­rikko

Lauan­tai 14.7.

11.00–13.00 Aamu­leh­den EU-keskus­telu, Tamme­lan­tori, Tampere (Huom! TAMPERE)

Maanan­tai 16.7.

13.00–14.00 Googlen paneeli: Democ­racy <3 tech? The impact of tech­no­logy on socie­ties. Antin­katu 5:n lava
14.30–15.30 ”Vesio­saa­mi­sesta uusi vien­ti­sampo”, Panee­li­kes­kus­telu Suomen vesia­lan kansain­vä­lis­ty­mi­sestä ja vesio­saa­mi­sen vien­nistä, Vesi­lai­to­syh­dis­tys (VVY), Suomen vesi­foo­rumi (FWF), Busi­ness Finland; Kaup­pa­kes­kus Puuvilla
16.00 ”Moderni Silk­ki­tie – Rail­gate Finland”, Kouvola-Xian keskus­telu, Kouvola Inno­va­tion Oy; Antin­katu 5.

Tiis­tai 17.7.

10.00–11.00 ”Suomi aallon harjalla - meriklus­teri talou­den kirit­tä­jänä” - keskus­telu Suomen meri­kul­je­tus­ten merki­tyk­sestä (Antin­katu 5)
14.00–15.00 Tavat­ta­vissa Kokoo­muk­sen teltalla

Keski­viikko 18.7. /​ Kokoo­muk­sen puolue­päivä

10.00–12.00 Henna Virk­ku­nen /​ Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen kahvit kokoo­mus­kul­malla, Teat­te­ri­katu 5