Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Julkaistu: 15.03.2013

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin.

Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen työl­lis­ty­mi­sen onnis­tu­mi­sen elementti. “Kokoo­mus uskoo suoma­lai­seen työhön. Haluamme, että kaikki suoma­lai­set saavat mahdol­li­suu­den, mutta myös oikeat kannus­ti­met astua työelä­mään”, Viro­lai­nen painot­taa.

Esimer­kiksi VATT:n juuri ilmes­ty­neessä tutki­muk­sessa on selvi­tetty, että sinänsä erit­täin perus­tel­tu­jen sosi­aa­li­tur­vaan tehty­jen paran­nus­ten seurauk­sena työt­tö­mien määrä on kasva­nut kuudella tuhan­nella.

?Selvi­tys kertoo karua kiel­tään suoma­lai­sen sosi­aa­li­tur­van ja palk­ka­työ­hön kannus­ta­mi­sen vaikeasta yhteen­so­vit­ta­mi­sesta?, Viro­lai­nen harmit­te­lee. Viro­lai­sen mukaan sosi­aa­li­tur­vassa pitäisi pyrkiä kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seen.

?Työn­teon tulisi olla ihmi­selle aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vam­paa kuin työt­tö­myys, sillä työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa. Yhteis­kun­nan turva­verk­ko­jen pitää toimia heitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan on para­dok­saa­lista, että sosi­aa­li­tur­vaa paran­ta­malla itse asiassa helposti lisäämme vähä­osai­suutta. ?Työ on ihmi­selle paljon muuta­kin kuin palk­ka­tu­loa ? se on myös työka­ve­rei­den muodos­tama yhteisö, linkki yhteis­kun­taan. Myös syrjäy­ty­mi­sen vastai­sessa tais­te­lussa työ on paras lääke?, Viro­lai­nen painot­taa.