Virolainen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Virolainen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Julkaistu: 15.03.2013 Julkaisut Politiikka Työ

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen perään­kuu­luttaa kannus­ta­vuutta suoma­laiseen sosiaa­li­turvaan ja tehoa työlli­syys­ko­kei­luihin.

Virolaisen mukaan monet tutki­mus­tu­lokset osoit­tavat kannus­ta­vuuden olevan aivan keskeinen työllis­ty­misen onnis­tu­misen elementti. “Kokoomus uskoo suoma­laiseen työhön. Haluamme, että kaikki suoma­laiset saavat mahdol­li­suuden, mutta myös oikeat kannus­timet astua työelämään”, Virolainen painottaa.

Esimer­kiksi VATT:n juuri ilmes­ty­neessä tutki­muk­sessa on selvi­tetty, että sinänsä erittäin perus­tel­tujen sosiaa­li­turvaan tehtyjen paran­nusten seurauksena työttömien määrä on kasvanut kuudella tuhan­nella.

?Selvitys kertoo karua kieltään suoma­laisen sosiaa­li­turvan ja palkka­työhön kannus­ta­misen vaikeasta yhteen­so­vit­ta­mi­sesta?, Virolainen harmit­telee. Virolaisen mukaan sosiaa­li­tur­vassa pitäisi pyrkiä kannus­tin­louk­kujen purka­miseen.

?Työnteon tulisi olla ihmiselle aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vampaa kuin työttömyys, sillä työ on parasta sosiaa­li­turvaa. Yhteis­kunnan turva­verk­kojen pitää toimia heitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä?, Virolainen muistuttaa.

Virolaisen mukaan on paradok­saa­lista, että sosiaa­li­turvaa paran­ta­malla itse asiassa helposti lisäämme vähäosai­suutta. ?Työ on ihmiselle paljon muutakin kuin palkka­tuloa ? se on myös työka­ve­reiden muodostama yhteisö, linkki yhteis­kuntaan. Myös syrjäy­ty­misen vastai­sessa taiste­lussa työ on paras lääke?, Virolainen painottaa.


Kokoomus.fi