Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin.

Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen työl­lis­ty­mi­sen onnis­tu­mi­sen elementti. “Kokoo­mus uskoo suoma­lai­seen työhön. Haluamme, että kaikki suoma­lai­set saavat mahdol­li­suu­den, mutta myös oikeat kannus­ti­met astua työelä­mään”, Viro­lai­nen painot­taa.

Esimer­kiksi VATT:n juuri ilmes­ty­neessä tutki­muk­sessa on selvi­tetty, että sinänsä erit­täin perus­tel­tu­jen sosi­aa­li­tur­vaan tehty­jen paran­nus­ten seurauk­sena työt­tö­mien määrä on kasva­nut kuudella tuhan­nella.

?Selvi­tys kertoo karua kiel­tään suoma­lai­sen sosi­aa­li­tur­van ja palk­ka­työ­hön kannus­ta­mi­sen vaikeasta yhteen­so­vit­ta­mi­sesta?, Viro­lai­nen harmit­te­lee. Viro­lai­sen mukaan sosi­aa­li­tur­vassa pitäisi pyrkiä kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seen.

?Työn­teon tulisi olla ihmi­selle aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vam­paa kuin työt­tö­myys, sillä työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa. Yhteis­kun­nan turva­verk­ko­jen pitää toimia heitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan on para­dok­saa­lista, että sosi­aa­li­tur­vaa paran­ta­malla itse asiassa helposti lisäämme vähä­osai­suutta. ?Työ on ihmi­selle paljon muuta­kin kuin palk­ka­tu­loa ? se on myös työka­ve­rei­den muodos­tama yhteisö, linkki yhteis­kun­taan. Myös syrjäy­ty­mi­sen vastai­sessa tais­te­lussa työ on paras lääke?, Viro­lai­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content