Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin.

Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen työl­lis­ty­mi­sen onnis­tu­mi­sen elementti. “Kokoo­mus uskoo suoma­lai­seen työhön. Haluamme, että kaikki suoma­lai­set saavat mahdol­li­suu­den, mutta myös oikeat kannus­ti­met astua työelä­mään”, Viro­lai­nen painot­taa.

Esimer­kiksi VATT:n juuri ilmes­ty­neessä tutki­muk­sessa on selvi­tetty, että sinänsä erit­täin perus­tel­tu­jen sosi­aa­li­tur­vaan tehty­jen paran­nus­ten seurauk­sena työt­tö­mien määrä on kasva­nut kuudella tuhan­nella.

?Selvi­tys kertoo karua kiel­tään suoma­lai­sen sosi­aa­li­tur­van ja palk­ka­työ­hön kannus­ta­mi­sen vaikeasta yhteen­so­vit­ta­mi­sesta?, Viro­lai­nen harmit­te­lee. Viro­lai­sen mukaan sosi­aa­li­tur­vassa pitäisi pyrkiä kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seen.

?Työn­teon tulisi olla ihmi­selle aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vam­paa kuin työt­tö­myys, sillä työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa. Yhteis­kun­nan turva­verk­ko­jen pitää toimia heitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan on para­dok­saa­lista, että sosi­aa­li­tur­vaa paran­ta­malla itse asiassa helposti lisäämme vähä­osai­suutta. ?Työ on ihmi­selle paljon muuta­kin kuin palk­ka­tu­loa ? se on myös työka­ve­rei­den muodos­tama yhteisö, linkki yhteis­kun­taan. Myös syrjäy­ty­mi­sen vastai­sessa tais­te­lussa työ on paras lääke?, Viro­lai­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

Skip to content