Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin.

Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen työl­lis­ty­mi­sen onnis­tu­mi­sen elementti. “Kokoo­mus uskoo suoma­lai­seen työhön. Haluamme, että kaikki suoma­lai­set saavat mahdol­li­suu­den, mutta myös oikeat kannus­ti­met astua työelä­mään”, Viro­lai­nen painot­taa.

Esimer­kiksi VATT:n juuri ilmes­ty­neessä tutki­muk­sessa on selvi­tetty, että sinänsä erit­täin perus­tel­tu­jen sosi­aa­li­tur­vaan tehty­jen paran­nus­ten seurauk­sena työt­tö­mien määrä on kasva­nut kuudella tuhan­nella.

?Selvi­tys kertoo karua kiel­tään suoma­lai­sen sosi­aa­li­tur­van ja palk­ka­työ­hön kannus­ta­mi­sen vaikeasta yhteen­so­vit­ta­mi­sesta?, Viro­lai­nen harmit­te­lee. Viro­lai­sen mukaan sosi­aa­li­tur­vassa pitäisi pyrkiä kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seen.

?Työn­teon tulisi olla ihmi­selle aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vam­paa kuin työt­tö­myys, sillä työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa. Yhteis­kun­nan turva­verk­ko­jen pitää toimia heitä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan on para­dok­saa­lista, että sosi­aa­li­tur­vaa paran­ta­malla itse asiassa helposti lisäämme vähä­osai­suutta. ?Työ on ihmi­selle paljon muuta­kin kuin palk­ka­tu­loa ? se on myös työka­ve­rei­den muodos­tama yhteisö, linkki yhteis­kun­taan. Myös syrjäy­ty­mi­sen vastai­sessa tais­te­lussa työ on paras lääke?, Viro­lai­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content