Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Anne-Mari Virolainen

Anne-Mari Virolainen

13.4.2015

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Suomi tarvit­see osaa­mis­oh­jel­man

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa, että tuleva halli­tus laatii perus­teel­li­sen osaa­mis­oh­jel­man, joka tähtää erityi­sesti teknii­kan ja luon­non­tie­tei­den osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

27.1.2015

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen iloit­see turva­ko­deille eilen julkais­tussa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esityk­sestä löyty­västä 3,3 miljoo­nasta. Edus­kunta on jo pitkään vaati­nut turva­ko­deille kestä­vää

28.11.2014

Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen pitää tasa-arvoi­­sen kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä edus­kun­nassa kannan­ot­tona ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sen ja kunnioit­ta­mi­sen

25.10.2014

Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

4.11.2013

Viro­lai­nen ja Sarko­maa: Vapaa­eh­tois­hoi­don resur­sointi kriit­ti­nen kysy­mys päih­deäi­tien hoidossa

Anne-Mari Viro­lai­nen ja Sari Sarko­maa vaati­vat halli­tusta järjes­tä­mään vaki­tui­sen rahoi­tuk­sen päih­deäi­tien vapaa­eh­toi­selle kuntou­tuk­selle. Totte­le­mat­to­muus edus­kun­nan kantaa kohtaan on asia, josta

31.10.2013

Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tä­vät Jukka Pekka­rista työryh­mi­neen perus­ta­van­laa­tui­sesta selvi­tyk­sestä eläke­jär­jes­tel­mämme uudis­tus­tar­peista. ?On tärkeää, että

20.10.2013

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä

18.10.2013

Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa. - Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät

3.10.2013

Sarko­maa, Toivakka ja Viro­lai­nen: Ruot­sin mallin selvit­tä­mi­nen ja kokeilu rahoi­tus­työ­ryh­män toimek­sian­toon

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen kiit­tä­vät Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitosta (THL) aloit­teesta perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja vaati­vat,

1.10.2013

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Byro­kra­tia ei saa tulla nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tielle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen perää­vät nopeita ratkai­suja nuor­ten työhön pääsyn helpot­ta­mi­seksi. - On järkyt­tä­vää, että

Skip to content