Virolainen ja Sarkomaa: Vapaa­eh­tois­hoidon resur­sointi kriit­tinen kysymys päihdeäitien hoidossa – kokoomus.fi
MENU
Virolainen ja Sarkomaa: Vapaa­eh­tois­hoidon resur­sointi kriit­tinen kysymys päihdeäitien hoidossa

Virolainen ja Sarkomaa: Vapaa­eh­tois­hoidon resur­sointi kriit­tinen kysymys päihdeäitien hoidossa

Julkaistu: 04.11.2013 Uutiset

Anne-Mari Virolainen ja Sari Sarkomaa vaativat halli­tusta järjes­tämään vakituisen rahoi­tuksen päihdeäitien vapaa­eh­toi­selle kuntou­tuk­selle.

Totte­le­mat­tomuus eduskunnan kantaa kohtaan on asia, josta on syytä käydä keskus­telut valtio­va­rain­va­lio­kunnan ja valtio­va­rain­mi­nis­terin kanssa. Päihdeäitien rahoi­tuk­selle on nyt löydettävä yhdessä kestävä ratkaisu.

Virolai­sesta ja Sarko­maasta on kestä­mätön tilanne, että vapaa­eh­tois­hoidon rahoitus on vuodesta toiseen epävarmaa valtio­va­rain­va­lio­kunnan vaati­muk­sista riippu­matta ja että valtio­va­rain­va­lio­kunta on vuodesta toiseen joutunut lisäämään rahat budjettiin.

- Äitien raskau­den­ai­kainen alkoho­lin­käyttö vaurioittaa vakavasti lasten kehitystä, hanka­loittaa lasten tulevaa elämää ja synnyttää siten myös yhteis­kun­nalle mittavia lisäkus­tan­nuksia.

Virolainen ja Sarkomaa muistut­tavat, että Ensi- ja turva­kotien liiton kehittämä vapaa­eh­toi­suuteen perustuva Pidä kiinni -hoito­jär­jes­telmä on auttanut satoja päihdeäitejä vuosittain. Kaksi kolmasosaa ensiko­deissa ja kolme neljäsosaa avopal­ve­luissa olleista äideistä kuntoutuu niin hyvin, että lapsen huostaan­ottoa ei tarvita.

- Haasta­vasta talou­del­li­sesta tilan­teesta huoli­matta ja erityi­sesti siitä johtuen meillä ei ole varaa romuttaa päihdeäitien toimivaa tukijär­jes­telmää. Apua tarvit­sevien joukko on suuri, mikä vain korostaa ennalta ehkäi­sevän ja äitejä sitout­tavan päihdetyön merki­tystä.

Valtio­va­rain­va­lio­kunta käy huolella budjetin läpi. Siellä nostetaan tiukalla seulalla kanna­notot, jotka halli­tuksen on otettava tosissaan. Kyse ei ole budjetin paisut­ta­mi­sesta vaan asioiden priori­soi­mi­sesta sovit­tujen kehyksien sisällä.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tellaan myös päihdeäitien mahdol­lista pakko­hoitoa. Hoidon marssi­jär­jestys on kuitenkin oltava selvä: Päihdeäitien tahdon­vas­taista hoitoa voidaan kehittää vasta sitten, kun vapaa­eh­toisen hoidon resurssit on turvattu.

- Pakko­hoi­dossa on kyse viime­si­jai­sesta hoito­kei­nosta. Viemällä resurssit vapaa­eh­toi­selta hoidolta vaikeut­tai­simme kuitenkin juuri niiden ihmisten kuntou­tu­mista, joilla on jo virinnyt halu saada ote omasta elämästään ja lähteä raken­tamaan hyvää perhearkea.

Lisätiedot:

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen 050-512 1941

Valtio­va­rain­va­lio­kunnan kunta- ja terveys­jaoston puheen­johtaja, kansan­edustaja Sari Sarkomaa 050-511 3033


Kokoomus.fi