Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen ja Sarko­maa: Vapaa­eh­tois­hoi­don resur­sointi kriit­ti­nen kysy­mys päih­deäi­tien hoidossa

Viro­lai­nen ja Sarko­maa: Vapaa­eh­tois­hoi­don resur­sointi kriit­ti­nen kysy­mys päih­deäi­tien hoidossa

Julkaistu:

Anne-Mari Viro­lai­nen ja Sari Sarko­maa vaati­vat halli­tusta järjes­tä­mään vaki­tui­sen rahoi­tuk­sen päih­deäi­tien vapaa­eh­toi­selle kuntou­tuk­selle.

Totte­le­mat­to­muus edus­kun­nan kantaa kohtaan on asia, josta on syytä käydä keskus­te­lut valtio­va­rain­va­lio­kun­nan ja valtio­va­rain­mi­nis­te­rin kanssa. Päih­deäi­tien rahoi­tuk­selle on nyt löydet­tävä yhdessä kestävä ratkaisu.

Viro­lai­sesta ja Sarko­maasta on kestä­mä­tön tilanne, että vapaa­eh­tois­hoi­don rahoi­tus on vuodesta toiseen epävar­maa valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vaati­muk­sista riip­pu­matta ja että valtio­va­rain­va­lio­kunta on vuodesta toiseen joutu­nut lisää­mään rahat budjet­tiin.

- Äitien raskau­den­ai­kai­nen alko­ho­lin­käyttö vaurioit­taa vaka­vasti lasten kehi­tystä, hanka­loit­taa lasten tule­vaa elämää ja synnyt­tää siten myös yhteis­kun­nalle mitta­via lisä­kus­tan­nuk­sia.

Viro­lai­nen ja Sarko­maa muis­tut­ta­vat, että Ensi- ja turva­ko­tien liiton kehit­tämä vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuva Pidä kiinni -hoito­jär­jes­telmä on autta­nut satoja päih­deäi­tejä vuosit­tain. Kaksi kolmas­osaa ensi­ko­deissa ja kolme neljäs­osaa avopal­ve­luissa olleista äideistä kuntou­tuu niin hyvin, että lapsen huos­taan­ot­toa ei tarvita.

- Haas­ta­vasta talou­del­li­sesta tilan­teesta huoli­matta ja erityi­sesti siitä johtuen meillä ei ole varaa romut­taa päih­deäi­tien toimi­vaa tuki­jär­jes­tel­mää. Apua tarvit­se­vien joukko on suuri, mikä vain koros­taa ennalta ehkäi­se­vän ja äitejä sitout­ta­van päih­de­työn merki­tystä.

Valtio­va­rain­va­lio­kunta käy huolella budje­tin läpi. Siellä noste­taan tiukalla seulalla kanna­no­tot, jotka halli­tuk­sen on otet­tava tosis­saan. Kyse ei ole budje­tin paisut­ta­mi­sesta vaan asioi­den prio­ri­soi­mi­sesta sovit­tu­jen kehyk­sien sisällä.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­tel­laan myös päih­deäi­tien mahdol­lista pakko­hoi­toa. Hoidon mars­si­jär­jes­tys on kuiten­kin oltava selvä: Päih­deäi­tien tahdon­vas­taista hoitoa voidaan kehit­tää vasta sitten, kun vapaa­eh­toi­sen hoidon resurs­sit on turvattu.

- Pakko­hoi­dossa on kyse viime­si­jai­sesta hoito­kei­nosta. Viemällä resurs­sit vapaa­eh­toi­selta hoidolta vaikeut­tai­simme kuiten­kin juuri niiden ihmis­ten kuntou­tu­mista, joilla on jo virin­nyt halu saada ote omasta elämäs­tään ja lähteä raken­ta­maan hyvää perhear­kea.

Lisä­tie­dot:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen 050-512 1941

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kunta- ja terveys­jaos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Sarko­maa 050-511 3033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content