Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa.

- Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät ole riit­tävä peruste kasvat­taa korkea­kou­lu­jen sisään­ot­toa. Aloilla, joilla on näkö­pii­rissä kasvava työvoi­ma­tarve, tarvi­taan kuiten­kin lisä­osaa­jia. Koulu­tus­paik­ko­jen mitoit­ta­mi­sessa ei olekaan syytä käsi­tellä kaik­kia korkea­kou­lu­tet­tuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkit­tuja täsmä­li­säyk­siä.

Viime aikoina on uuti­soitu laajasti akatee­mi­sen työt­tö­myy­den yleis­ty­mi­sestä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen pahe­ne­vasta työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille ei ole Viro­lai­sesta työt­tö­myyttä lisäävä toimen­pide.

- Koulu­tus­po­li­tii­kassa on pystyt­tävä arvioi­maan tule­vaa työvoi­ma­tar­vetta lähi­vuo­sia pidem­mällä pers­pek­tii­villä. Koulu­tus­mää­rien lisää­mi­nen ei auto­maat­ti­sesti lisää työt­tö­myyttä, jos koulu­tus on laadu­kasta, palve­lee työelä­män tarpeita ja luo aidosti edel­ly­tyk­siä myös uusien työpaik­ko­jen synty­mi­selle.

Viro­lai­sesta opis­ke­li­joi­den yrit­tä­jyys- ja työl­lis­ty­mis­val­miuk­sia on paran­net­tava aivan kaikilla aloilla.

- Uudet työpai­kat synty­vät tällä hetkellä pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin, ja tällai­sissa yrityk­sissä piilee suuri kasvu­po­ten­ti­aali. Sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin osaa­jil­tamme aiem­paa parem­paa verkos­toi­tu­mista sekä oman mark­ki­nointi- ja muun yrit­tä­jyys­osaa­mi­sen paran­ta­mista.

Viro­lai­sen mukaan osaa­mi­sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen ovat tärkeitä element­tejä myös työelä­mään jo siir­ty­neille.

- Jonkin tietyn tutkin­non suorit­ta­mi­nen ei usein­kaan tuota kaik­kea tarvit­ta­vaa osaa­mista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulu­tet­tu­jen täyden­nys­kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja muun­to­kou­lu­tusta kehi­te­tään jatku­vasti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content