• FI
 • SV
 • MENU
  Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti
  Twiittaa

  Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

  Julkaistu: 18.10.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa.

  - Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät ole riit­tävä peruste kasvat­taa korkea­kou­lu­jen sisään­ot­toa. Aloilla, joilla on näkö­pii­rissä kasvava työvoi­ma­tarve, tarvi­taan kuiten­kin lisä­osaa­jia. Koulu­tus­paik­ko­jen mitoit­ta­mi­sessa ei olekaan syytä käsi­tellä kaik­kia korkea­kou­lu­tet­tuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkit­tuja täsmä­li­säyk­siä.

  Viime aikoina on uuti­soitu laajasti akatee­mi­sen työt­tö­myy­den yleis­ty­mi­sestä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen pahe­ne­vasta työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille ei ole Viro­lai­sesta työt­tö­myyttä lisäävä toimen­pide.

  - Koulu­tus­po­li­tii­kassa on pystyt­tävä arvioi­maan tule­vaa työvoi­ma­tar­vetta lähi­vuo­sia pidem­mällä pers­pek­tii­villä. Koulu­tus­mää­rien lisää­mi­nen ei auto­maat­ti­sesti lisää työt­tö­myyttä, jos koulu­tus on laadu­kasta, palve­lee työelä­män tarpeita ja luo aidosti edel­ly­tyk­siä myös uusien työpaik­ko­jen synty­mi­selle.

  Viro­lai­sesta opis­ke­li­joi­den yrit­tä­jyys- ja työl­lis­ty­mis­val­miuk­sia on paran­net­tava aivan kaikilla aloilla.

  - Uudet työpai­kat synty­vät tällä hetkellä pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin, ja tällai­sissa yrityk­sissä piilee suuri kasvu­po­ten­ti­aali. Sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin osaa­jil­tamme aiem­paa parem­paa verkos­toi­tu­mista sekä oman mark­ki­nointi- ja muun yrit­tä­jyys­osaa­mi­sen paran­ta­mista.

  Viro­lai­sen mukaan osaa­mi­sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen ovat tärkeitä element­tejä myös työelä­mään jo siir­ty­neille.

  - Jonkin tietyn tutkin­non suorit­ta­mi­nen ei usein­kaan tuota kaik­kea tarvit­ta­vaa osaa­mista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulu­tet­tu­jen täyden­nys­kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja muun­to­kou­lu­tusta kehi­te­tään jatku­vasti.