Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa.

- Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät ole riit­tävä peruste kasvat­taa korkea­kou­lu­jen sisään­ot­toa. Aloilla, joilla on näkö­pii­rissä kasvava työvoi­ma­tarve, tarvi­taan kuiten­kin lisä­osaa­jia. Koulu­tus­paik­ko­jen mitoit­ta­mi­sessa ei olekaan syytä käsi­tellä kaik­kia korkea­kou­lu­tet­tuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkit­tuja täsmä­li­säyk­siä.

Viime aikoina on uuti­soitu laajasti akatee­mi­sen työt­tö­myy­den yleis­ty­mi­sestä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen pahe­ne­vasta työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille ei ole Viro­lai­sesta työt­tö­myyttä lisäävä toimen­pide.

- Koulu­tus­po­li­tii­kassa on pystyt­tävä arvioi­maan tule­vaa työvoi­ma­tar­vetta lähi­vuo­sia pidem­mällä pers­pek­tii­villä. Koulu­tus­mää­rien lisää­mi­nen ei auto­maat­ti­sesti lisää työt­tö­myyttä, jos koulu­tus on laadu­kasta, palve­lee työelä­män tarpeita ja luo aidosti edel­ly­tyk­siä myös uusien työpaik­ko­jen synty­mi­selle.

Viro­lai­sesta opis­ke­li­joi­den yrit­tä­jyys- ja työl­lis­ty­mis­val­miuk­sia on paran­net­tava aivan kaikilla aloilla.

- Uudet työpai­kat synty­vät tällä hetkellä pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin, ja tällai­sissa yrityk­sissä piilee suuri kasvu­po­ten­ti­aali. Sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin osaa­jil­tamme aiem­paa parem­paa verkos­toi­tu­mista sekä oman mark­ki­nointi- ja muun yrit­tä­jyys­osaa­mi­sen paran­ta­mista.

Viro­lai­sen mukaan osaa­mi­sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen ovat tärkeitä element­tejä myös työelä­mään jo siir­ty­neille.

- Jonkin tietyn tutkin­non suorit­ta­mi­nen ei usein­kaan tuota kaik­kea tarvit­ta­vaa osaa­mista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulu­tet­tu­jen täyden­nys­kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja muun­to­kou­lu­tusta kehi­te­tään jatku­vasti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content