Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa.

- Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät ole riit­tävä peruste kasvat­taa korkea­kou­lu­jen sisään­ot­toa. Aloilla, joilla on näkö­pii­rissä kasvava työvoi­ma­tarve, tarvi­taan kuiten­kin lisä­osaa­jia. Koulu­tus­paik­ko­jen mitoit­ta­mi­sessa ei olekaan syytä käsi­tellä kaik­kia korkea­kou­lu­tet­tuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkit­tuja täsmä­li­säyk­siä.

Viime aikoina on uuti­soitu laajasti akatee­mi­sen työt­tö­myy­den yleis­ty­mi­sestä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen pahe­ne­vasta työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille ei ole Viro­lai­sesta työt­tö­myyttä lisäävä toimen­pide.

- Koulu­tus­po­li­tii­kassa on pystyt­tävä arvioi­maan tule­vaa työvoi­ma­tar­vetta lähi­vuo­sia pidem­mällä pers­pek­tii­villä. Koulu­tus­mää­rien lisää­mi­nen ei auto­maat­ti­sesti lisää työt­tö­myyttä, jos koulu­tus on laadu­kasta, palve­lee työelä­män tarpeita ja luo aidosti edel­ly­tyk­siä myös uusien työpaik­ko­jen synty­mi­selle.

Viro­lai­sesta opis­ke­li­joi­den yrit­tä­jyys- ja työl­lis­ty­mis­val­miuk­sia on paran­net­tava aivan kaikilla aloilla.

- Uudet työpai­kat synty­vät tällä hetkellä pieniin ja keski­suu­riin yrityk­siin, ja tällai­sissa yrityk­sissä piilee suuri kasvu­po­ten­ti­aali. Sen hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin osaa­jil­tamme aiem­paa parem­paa verkos­toi­tu­mista sekä oman mark­ki­nointi- ja muun yrit­tä­jyys­osaa­mi­sen paran­ta­mista.

Viro­lai­sen mukaan osaa­mi­sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen ovat tärkeitä element­tejä myös työelä­mään jo siir­ty­neille.

- Jonkin tietyn tutkin­non suorit­ta­mi­nen ei usein­kaan tuota kaik­kea tarvit­ta­vaa osaa­mista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulu­tet­tu­jen täyden­nys­kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja muun­to­kou­lu­tusta kehi­te­tään jatku­vasti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content