Virolainen: Korkea­kou­lujen aloitus­paikkoja voitava lisätä harki­tusti – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Korkea­kou­lujen aloitus­paikkoja voitava lisätä harki­tusti

Virolainen: Korkea­kou­lujen aloitus­paikkoja voitava lisätä harki­tusti

Julkaistu: 18.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen tukee halli­tuksen viisi­vuo­tista ohjelmaa, jonka mukaan korkea­kou­lujen aloitus­paik­ka­määrää aiotaan kasvattaa.

- Yksin suuret hakija­määrät eivät ole riittävä peruste kasvattaa korkea­kou­lujen sisään­ottoa. Aloilla, joilla on näköpii­rissä kasvava työvoi­ma­tarve, tarvitaan kuitenkin lisäosaajia. Koulu­tus­paik­kojen mitoit­ta­mi­sessa ei olekaan syytä käsitellä kaikkia korkea­kou­lu­tettuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkittuja täsmä­li­säyksiä.

Viime aikoina on uutisoitu laajasti akatee­misen työttö­myyden yleis­ty­mi­sestä. Aloitus­paik­kojen lisää­minen pahene­vasta työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille ei ole Virolai­sesta työttö­myyttä lisäävä toimenpide.

- Koulu­tus­po­li­tii­kassa on pystyttävä arvioimaan tulevaa työvoi­ma­tar­vetta lähivuosia pidem­mällä perspek­tii­villä. Koulu­tus­määrien lisää­minen ei automaat­ti­sesti lisää työttö­myyttä, jos koulutus on laadu­kasta, palvelee työelämän tarpeita ja luo aidosti edelly­tyksiä myös uusien työpaik­kojen synty­mi­selle.

Virolai­sesta opiske­li­joiden yrittäjyys- ja työllis­ty­mis­val­miuksia on paran­nettava aivan kaikilla aloilla.

- Uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pieniin ja keski­suuriin yrityksiin, ja tällai­sissa yrityk­sissä piilee suuri kasvu­po­ten­tiaali. Sen hyödyn­tä­minen edellyttää kuitenkin osaajil­tamme aiempaa parempaa verkos­toi­tu­mista sekä oman markki­nointi- ja muun yrittä­jyys­osaa­misen paran­ta­mista.

Virolaisen mukaan osaamisen ylläpito ja kehit­tä­minen ovat tärkeitä elementtejä myös työelämään jo siirty­neille.

- Jonkin tietyn tutkinnon suorit­ta­minen ei useinkaan tuota kaikkea tarvit­tavaa osaamista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulu­tet­tujen täyden­nys­kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuksia ja muunto­kou­lu­tusta kehitetään jatku­vasti.


Kokoomus.fi