Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Anne-Mari Virolainen

20.6.2013

Viro­lai­nen: Sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansae­dus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­taa koti­mai­seen palve­lu­väy­lä­hank­kee­seen liit­ty­vän sähköi­sen tunnis­tau­tu­mi­sen kehit­tä­mistä. - Tois­tai­seksi yksi­tyis­ten henki­löi­den sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen on perus­tu­nut

30.5.2013

Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto

“Euroo­pan unioni on paljon enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto. Se on samoin ajat­te­le­vien valtioi­den arvo­yh­teisö, jossa yli muiden ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmis­ten perus­oi­keuk­sien

21.5.2013

Viro­lai­nen: Halli­tus haluaa panos­taa meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­teen

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen pitää halli­tuk­sen tämän­päi­väistä lisä­ta­lous­ar­vio­rat­kai­sua selvänä osoi­tuk­sena halli­tuk­sen sitou­tu­nei­suu­desta suoma­lai­sen meri­teol­li­suusklus­te­rin kehit­tä­mi­seksi. ?Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori on otta­nut aktii­vi­sen

14.11.2012

Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on huolis­saan naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­desta. -Naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seen tähtäävä ohjelma

15.10.2012

Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­sen mielestä halli­tus toimii oikein satsa­tes­saan korkean osaa­mi­sen työpaik­koi­hin. Viro­lai­sen mukaan vuoden 2012 kolman­nen lisä­ta­lous­ar­vion sisäl­tä­mät panos­tuk­set

20.9.2012

Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­mi­nen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lo­jen

17.6.2012

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Henna Virk­ku­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen ja Janne Sankelo

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jik­seen kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri Henna Virk­kusen, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­sen ja kansan­edus­taja Janne Sanke­lon. Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen

8.6.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Viro­lai­nen muis­tut­taa koulu­jen kesä­lo­mien alet­tua lasten vanhem­pia inter­ne­tin peli­sään­tö­jen sopi­mi­sesta, kun lapset jäävät yksin kotiin.

26.3.2011

Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen vaatii, että makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­vero korva­taan seuraa­valla vaali­kau­della soke­ri­ve­rolla.

22.3.2011

Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen osal­lis­tui tänään XVII Presi­dent­ti­foo­ru­miin, jonka aiheena oli kestävä kehi­tys. Puheen­vuo­ros­saan Viro­lai­nen korosti kehi­ty­syh­teis­työn tulok­sel­li­suutta ja riit­tä­vää rahoi­tusta.

Skip to content