Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Julkaistu:

? Toimiva kehi­tys­po­li­tiikka luo kehi­tys­mai­den köyhille edel­ly­tyk­siä parem­paan elämään ja edis­tää samalla myös suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta. Veron­mak­sa­jilla on kuiten­kin täysi oikeus vaatia kehi­ty­syh­teis­työltä samaa tehok­kuutta ja tark­kuutta kuin muul­ta­kin yhteis­ten varo­jen käytöltä, Viro­lai­nen sanoi.

? Suomen tulee keskit­tää voima­va­ransa työhön, joka edis­tää rauhaa, rehel­listä hallin­toa, ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa ja elin­voi­maista yksi­tyis­sek­to­ria. Nais­ten asemaa pitää vahvis­taa kaikin keinoin. Kehi­tys­mai­den asemaa tulee paran­taa myös kaup­pa­po­li­tii­kan keinoin. Myös yritys­ten on kannet­tava oma vastuunsa, Viro­lai­nen painotti.

Kokoo­mus on ajanut kehi­ty­syh­teis­työn määrä­ra­ho­jen voima­kasta nosta­mista. Suomen panos on nous­sut yli 300 miljoo­nalla eurolla vuodesta 2007. Rahoi­tusta tulee jatkos­sa­kin nostaa niin, että Suomi saavut­taa YK:n suosi­tus­ta­son, 0,7 % brut­to­kan­san­tu­losta, mahdol­li­sim­man pian.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content