Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Julkaistu:

? Toimiva kehi­tys­po­li­tiikka luo kehi­tys­mai­den köyhille edel­ly­tyk­siä parem­paan elämään ja edis­tää samalla myös suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta. Veron­mak­sa­jilla on kuiten­kin täysi oikeus vaatia kehi­ty­syh­teis­työltä samaa tehok­kuutta ja tark­kuutta kuin muul­ta­kin yhteis­ten varo­jen käytöltä, Viro­lai­nen sanoi.

? Suomen tulee keskit­tää voima­va­ransa työhön, joka edis­tää rauhaa, rehel­listä hallin­toa, ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa ja elin­voi­maista yksi­tyis­sek­to­ria. Nais­ten asemaa pitää vahvis­taa kaikin keinoin. Kehi­tys­mai­den asemaa tulee paran­taa myös kaup­pa­po­li­tii­kan keinoin. Myös yritys­ten on kannet­tava oma vastuunsa, Viro­lai­nen painotti.

Kokoo­mus on ajanut kehi­ty­syh­teis­työn määrä­ra­ho­jen voima­kasta nosta­mista. Suomen panos on nous­sut yli 300 miljoo­nalla eurolla vuodesta 2007. Rahoi­tusta tulee jatkos­sa­kin nostaa niin, että Suomi saavut­taa YK:n suosi­tus­ta­son, 0,7 % brut­to­kan­san­tu­losta, mahdol­li­sim­man pian.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content