Anne-Mari Virolainen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehitys­po­li­tii­kalta tarvitaan tulok­sel­li­suutta – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehitys­po­li­tii­kalta tarvitaan tulok­sel­li­suutta

Anne-Mari Virolainen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehitys­po­li­tii­kalta tarvitaan tulok­sel­li­suutta

Julkaistu: 22.03.2011 Uncategorized

? Toimiva kehitys­po­li­tiikka luo kehitys­maiden köyhille edelly­tyksiä parempaan elämään ja edistää samalla myös suoma­laisten hyvin­vointia ja turval­li­suutta. Veron­mak­sa­jilla on kuitenkin täysi oikeus vaatia kehity­syh­teis­työltä samaa tehok­kuutta ja tarkkuutta kuin muultakin yhteisten varojen käytöltä, Virolainen sanoi.

? Suomen tulee keskittää voima­va­ransa työhön, joka edistää rauhaa, rehel­listä hallintoa, ilmas­ton­muu­toksen torjuntaa ja elinvoi­maista yksityis­sek­toria. Naisten asemaa pitää vahvistaa kaikin keinoin. Kehitys­maiden asemaa tulee parantaa myös kauppa­po­li­tiikan keinoin. Myös yritysten on kannettava oma vastuunsa, Virolainen painotti.

Kokoomus on ajanut kehity­syh­teistyön määrä­ra­hojen voima­kasta nosta­mista. Suomen panos on noussut yli 300 miljoo­nalla eurolla vuodesta 2007. Rahoi­tusta tulee jatkos­sakin nostaa niin, että Suomi saavuttaa YK:n suosi­tus­tason, 0,7 % brutto­kan­san­tu­losta, mahdol­li­simman pian.


Kokoomus.fi