MENU
Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Anne-Mari Viro­lai­nen Presi­dent­ti­foo­ru­missa: Kehi­tys­po­li­tii­kalta tarvi­taan tulok­sel­li­suutta

Julkaistu: 22.03.2011 Uncategorized

? Toimiva kehi­tys­po­li­tiikka luo kehi­tys­mai­den köyhille edel­ly­tyk­siä parem­paan elämään ja edis­tää samalla myös suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta. Veron­mak­sa­jilla on kuiten­kin täysi oikeus vaatia kehi­ty­syh­teis­työltä samaa tehok­kuutta ja tark­kuutta kuin muul­ta­kin yhteis­ten varo­jen käytöltä, Viro­lai­nen sanoi.

? Suomen tulee keskit­tää voima­va­ransa työhön, joka edis­tää rauhaa, rehel­listä hallin­toa, ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa ja elin­voi­maista yksi­tyis­sek­to­ria. Nais­ten asemaa pitää vahvis­taa kaikin keinoin. Kehi­tys­mai­den asemaa tulee paran­taa myös kaup­pa­po­li­tii­kan keinoin. Myös yritys­ten on kannet­tava oma vastuunsa, Viro­lai­nen painotti.

Kokoo­mus on ajanut kehi­ty­syh­teis­työn määrä­ra­ho­jen voima­kasta nosta­mista. Suomen panos on nous­sut yli 300 miljoo­nalla eurolla vuodesta 2007. Rahoi­tusta tulee jatkos­sa­kin nostaa niin, että Suomi saavut­taa YK:n suosi­tus­ta­son, 0,7 % brut­to­kan­san­tu­losta, mahdol­li­sim­man pian.