• FI
 • SV
 • MENU
  Viro­lai­nen: Sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den
  Twiittaa

  Viro­lai­nen: Sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

  Julkaistu: 20.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansae­dus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­taa koti­mai­seen palve­lu­väy­lä­hank­kee­seen liit­ty­vän sähköi­sen tunnis­tau­tu­mi­sen kehit­tä­mistä.

  - Tois­tai­seksi yksi­tyis­ten henki­löi­den sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen on perus­tu­nut pääasiassa pank­kien ja operaat­to­rien tarjoa­miin ratkai­sui­hin. Nyky­mal­lin hait­ta­puo­lena on ollut sirpa­lei­suus ja esimer­kiksi tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­luita tarvit­se­vien pk-yritys­ten riip­pu­vai­suus pank­kien ja operaat­to­rei­den palve­luista. Yksi­tyi­set toimi­jat tunnis­ta­vat vain omat asiak­kaansa, eivätkä tunnis­tau­tu­mi­nen tai iden­ti­tee­tin­hal­linta onnistu niiden väli­tyk­sellä kaik­kialla verkossa. Puut­teel­li­set tunnis­tau­tu­mis­mah­dol­li­suu­det vaikeut­ta­vat uusien inno­vaa­tioi­den synty­mistä.

  Viro­lai­sesta sähköi­sen tunnis­tau­tu­mi­sen tulee olla valtion tarjoama ydin­pal­velu.

  - On tärkeää, että Suomi pystyy tarjoa­maan kansa­lai­sil­leen sähköi­sen iden­ti­tee­tin siinä missä passin ja henki­lö­kor­tin­kin. Se on olen­naista sekä verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­seksi että sähköis­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­seksi. Panos­ta­malla verk­ko­tun­nis­tau­tu­mi­seen julki­nen sektori voi kohot­taa myös omaa palve­lu­ta­so­aan ja tehos­taa toimin­taansa.

  Sitra, Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ovat selvit­tä­neet viime aikoina edel­ly­tyk­siä laatia henki­lön sähköistä tunnis­tau­tu­mista koskeva suosi­tus. Viro­lai­sen mukaan hank­keessa on otet­tava opiksi epäon­nis­tu­neesta HST-kort­ti­pro­jek­tista.

  - HST-kort­ti­hanke epäon­nis­tui, koska kort­teja ei otettu laajalti käyt­töön eikä palve­luita synty­nyt. Hank­keen taus­talla oleva tarve ei kuiten­kaan ole pois­tu­nut. Valtiolla on hyvät edel­ly­tyk­set toimia yleis­ten tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­lui­den tarjoa­jana ja takaa­jana kaikille sähköistä iden­ti­teet­tiä tarvit­se­ville kansa­lai­sil­leen.

  Viro­lai­sesta Suomella on nyt myös tilai­suus toimia asiassa suun­nan­näyt­tä­jänä muulle maail­malle.

  - Julki­sen sekto­rin palve­lu­tuo­tan­non sähköis­ty­mi­nen nivou­tuu yhteen koko EU:n laajuis­ten digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den kanssa. Turval­li­nen ja luotet­tava sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen on digi­taa­li­sen infra­struk­tuu­rin perus­tarve. Mitä aikai­sem­min saamme Suomeen luotet­ta­van ja laajasti toimi­van tunnis­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män, sitä parem­massa asemassa koti­mai­set toimi­jamme ovat kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Ne saavat parhaim­mil­laan jopa merkit­tä­vän etulyön­tia­se­man digi­taa­lis­ten palve­lu­tuot­tei­den valmis­ta­mi­sessa ja tuote­ke­hi­tyk­sessä.