Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

Viro­lai­nen: Sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansae­dus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannat­taa koti­mai­seen palve­lu­väy­lä­hank­kee­seen liit­ty­vän sähköi­sen tunnis­tau­tu­mi­sen kehit­tä­mistä.

- Tois­tai­seksi yksi­tyis­ten henki­löi­den sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen on perus­tu­nut pääasiassa pank­kien ja operaat­to­rien tarjoa­miin ratkai­sui­hin. Nyky­mal­lin hait­ta­puo­lena on ollut sirpa­lei­suus ja esimer­kiksi tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­luita tarvit­se­vien pk-yritys­ten riip­pu­vai­suus pank­kien ja operaat­to­rei­den palve­luista. Yksi­tyi­set toimi­jat tunnis­ta­vat vain omat asiak­kaansa, eivätkä tunnis­tau­tu­mi­nen tai iden­ti­tee­tin­hal­linta onnistu niiden väli­tyk­sellä kaik­kialla verkossa. Puut­teel­li­set tunnis­tau­tu­mis­mah­dol­li­suu­det vaikeut­ta­vat uusien inno­vaa­tioi­den synty­mistä.

Viro­lai­sesta sähköi­sen tunnis­tau­tu­mi­sen tulee olla valtion tarjoama ydin­pal­velu.

- On tärkeää, että Suomi pystyy tarjoa­maan kansa­lai­sil­leen sähköi­sen iden­ti­tee­tin siinä missä passin ja henki­lö­kor­tin­kin. Se on olen­naista sekä verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­seksi että sähköis­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­seksi. Panos­ta­malla verk­ko­tun­nis­tau­tu­mi­seen julki­nen sektori voi kohot­taa myös omaa palve­lu­ta­so­aan ja tehos­taa toimin­taansa.

Sitra, Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus, liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ovat selvit­tä­neet viime aikoina edel­ly­tyk­siä laatia henki­lön sähköistä tunnis­tau­tu­mista koskeva suosi­tus. Viro­lai­sen mukaan hank­keessa on otet­tava opiksi epäon­nis­tu­neesta HST-kort­ti­pro­jek­tista.

- HST-kort­ti­hanke epäon­nis­tui, koska kort­teja ei otettu laajalti käyt­töön eikä palve­luita synty­nyt. Hank­keen taus­talla oleva tarve ei kuiten­kaan ole pois­tu­nut. Valtiolla on hyvät edel­ly­tyk­set toimia yleis­ten tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­lui­den tarjoa­jana ja takaa­jana kaikille sähköistä iden­ti­teet­tiä tarvit­se­ville kansa­lai­sil­leen.

Viro­lai­sesta Suomella on nyt myös tilai­suus toimia asiassa suun­nan­näyt­tä­jänä muulle maail­malle.

- Julki­sen sekto­rin palve­lu­tuo­tan­non sähköis­ty­mi­nen nivou­tuu yhteen koko EU:n laajuis­ten digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den kanssa. Turval­li­nen ja luotet­tava sähköi­nen tunnis­tau­tu­mi­nen on digi­taa­li­sen infra­struk­tuu­rin perus­tarve. Mitä aikai­sem­min saamme Suomeen luotet­ta­van ja laajasti toimi­van tunnis­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män, sitä parem­massa asemassa koti­mai­set toimi­jamme ovat kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Ne saavat parhaim­mil­laan jopa merkit­tä­vän etulyön­tia­se­man digi­taa­lis­ten palve­lu­tuot­tei­den valmis­ta­mi­sessa ja tuote­ke­hi­tyk­sessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content