Virolainen: Sähköinen tunnis­tau­tu­minen ansaitsee uuden mahdol­li­suuden – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Sähköinen tunnis­tau­tu­minen ansaitsee uuden mahdol­li­suuden

Virolainen: Sähköinen tunnis­tau­tu­minen ansaitsee uuden mahdol­li­suuden

Julkaistu: 20.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansae­dustaja Anne-Mari Virolainen kannattaa kotimaiseen palve­lu­väy­lä­hank­keeseen liittyvän sähköisen tunnis­tau­tu­misen kehit­tä­mistä.

- Toistai­seksi yksityisten henki­löiden sähköinen tunnis­tau­tu­minen on perus­tunut pääasiassa pankkien ja operaat­torien tarjoamiin ratkai­suihin. Nykymallin haitta­puolena on ollut sirpa­leisuus ja esimer­kiksi tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­luita tarvit­sevien pk-yritysten riippu­vaisuus pankkien ja operaat­to­reiden palve­luista. Yksityiset toimijat tunnis­tavat vain omat asiak­kaansa, eivätkä tunnis­tau­tu­minen tai identi­tee­tin­hal­linta onnistu niiden välityk­sellä kaikkialla verkossa. Puutteel­liset tunnis­tau­tu­mis­mah­dol­li­suudet vaikeut­tavat uusien innovaa­tioiden synty­mistä.

Virolai­sesta sähköisen tunnis­tau­tu­misen tulee olla valtion tarjoama ydinpalvelu.

- On tärkeää, että Suomi pystyy tarjoamaan kansa­lai­silleen sähköisen identi­teetin siinä missä passin ja henki­lö­kor­tinkin. Se on olennaista sekä verkko­pal­ve­lujen käyttö­mah­dol­li­suuksien paran­ta­mi­seksi että sähköisten palve­lujen kehit­tä­mi­seksi. Panos­ta­malla verkko­tun­nis­tau­tu­miseen julkinen sektori voi kohottaa myös omaa palve­lu­ta­soaan ja tehostaa toimin­taansa.

Sitra, Väestö­re­kis­te­ri­keskus, liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriö ja valtio­va­rain­mi­nis­teriö ovat selvit­täneet viime aikoina edelly­tyksiä laatia henkilön sähköistä tunnis­tau­tu­mista koskeva suositus. Virolaisen mukaan hankkeessa on otettava opiksi epäon­nis­tu­neesta HST-kortti­pro­jek­tista.

- HST-kortti­hanke epäon­nistui, koska kortteja ei otettu laajalti käyttöön eikä palve­luita syntynyt. Hankkeen taustalla oleva tarve ei kuitenkaan ole poistunut. Valtiolla on hyvät edelly­tykset toimia yleisten tunnis­tau­tu­mis­pal­ve­luiden tarjoajana ja takaajana kaikille sähköistä identi­teettiä tarvit­se­ville kansa­lai­silleen.

Virolai­sesta Suomella on nyt myös tilaisuus toimia asiassa suunnan­näyt­täjänä muulle maail­malle.

- Julkisen sektorin palve­lu­tuo­tannon sähköis­ty­minen nivoutuu yhteen koko EU:n laajuisten digitaa­listen sisämark­ki­noiden kanssa. Turval­linen ja luotettava sähköinen tunnis­tau­tu­minen on digitaa­lisen infra­struk­tuurin perus­tarve. Mitä aikai­semmin saamme Suomeen luotet­tavan ja laajasti toimivan tunnis­tau­tu­mis­jär­jes­telmän, sitä parem­massa asemassa kotimaiset toimi­jamme ovat kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Ne saavat parhaim­millaan jopa merkit­tävän etulyön­tia­seman digitaa­listen palve­lu­tuot­teiden valmis­ta­mi­sessa ja tuote­ke­hi­tyk­sessä.


Kokoomus.fi