Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­mi­nen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lo­jen kunnos­tuk­seen ja asui­na­luei­den viih­ty­vyy­den lisää­mi­seen. Samalla voidaan sääs­tää luon­non­va­roja ja vähen­tää hiili­diok­si­di­pääs­töjä.

?Kuntien kiin­nos­tus puura­ken­ta­mi­seen on kasva­nut, ja puun­käyttö kerros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sessa on otta­nut tuulta alleen. Silti voimme tehdä enem­män, jokai­nen omassa koti­kun­nas­saan. Puun huomiointi kunnan raken­nus­hank­kei­den yhtey­dessä tai uusien asui­na­luei­den kaavoi­tuk­sessa on oikeas­taan meidän kunta­päät­tä­jien velvol­li­suus?, toteaa Viro­lai­nen.

?Puu raken­nus­ma­te­ri­aa­lina pienen­tää raken­ta­mi­sen ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Koti­mai­suusas­teensa ansiosta sen on myös arvioitu lisää­vän työpaik­koja sekä vaih­toeh­toi­sena mate­ri­aa­lina edis­tä­vän alan kilpai­lua. Onpa puun käytöstä saatu rohkai­se­via koke­muk­sia myös sisäil­maon­gel­mien vähen­tä­mi­sessä.?

Puun­käy­tön mahdol­li­suu­det uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa laaje­ni­vat viime halli­tus­kau­della raken­ta­mis­mää­räy­suu­dis­tuk­sen johdosta. Näin puun kilpai­lue­del­ly­tyk­set suhteessa muihin raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin tasa­puo­lis­tui­vat. Alan yrityk­set ovat puoles­taan kehit­tä­neet uusia tapoja ja teknii­koita puuker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen.

?Emme olisi nykyi­sessä tilan­teessa ilman palo­mää­räys­ten uudis­tusta ja silloista asun­to­mi­nis­te­riä Jan Vapaa­vuorta. Nyt puura­ken­ta­mi­sen hyväksi töitä tehdään työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön puolella, mutta kannus­tai­sin myös asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua aktii­vi­suu­teen omalla tontil­laan?, Viro­lai­nen päät­tää.

Viro­lai­nen puhui Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton semi­naa­rissa, jonka aiheena oli puura­ken­ta­mi­nen.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content