Virolainen: Puu­rakentamiseen vauhtia kunnissa – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Puu­rakentamiseen vauhtia kunnissa

Virolainen: Puu­rakentamiseen vauhtia kunnissa

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen perään­kuu­luttaa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­misen vauhdit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­minen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuksia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lojen kunnos­tukseen ja asuina­lueiden viihty­vyyden lisää­miseen. Samalla voidaan säästää luonnon­varoja ja vähentää hiili­diok­si­di­päästöjä.

?Kuntien kiinnostus puura­ken­ta­miseen on kasvanut, ja puunkäyttö kerros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sessa on ottanut tuulta alleen. Silti voimme tehdä enemmän, jokainen omassa kotikun­nassaan. Puun huomiointi kunnan raken­nus­hank­keiden yhtey­dessä tai uusien asuina­lueiden kaavoi­tuk­sessa on oikeastaan meidän kunta­päät­täjien velvol­lisuus?, toteaa Virolainen.

?Puu raken­nus­ma­te­ri­aalina pienentää raken­ta­misen ympäris­tö­kuor­mi­tusta. Kotimai­suusas­teensa ansiosta sen on myös arvioitu lisäävän työpaikkoja sekä vaihtoeh­toisena materi­aalina edistävän alan kilpailua. Onpa puun käytöstä saatu rohkai­sevia kokemuksia myös sisäil­maon­gelmien vähen­tä­mi­sessä.?

Puunkäytön mahdol­li­suudet uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa laaje­nivat viime halli­tus­kau­della raken­ta­mis­mää­räy­suu­dis­tuksen johdosta. Näin puun kilpai­lue­del­ly­tykset suhteessa muihin raken­nus­ma­te­ri­aa­leihin tasapuo­lis­tuivat. Alan yritykset ovat puolestaan kehit­täneet uusia tapoja ja teknii­koita puuker­ros­ta­lojen raken­ta­miseen.

?Emme olisi nykyi­sessä tilan­teessa ilman palomää­räysten uudis­tusta ja silloista asunto­mi­nis­teriä Jan Vapaa­vuorta. Nyt puura­ken­ta­misen hyväksi töitä tehdään työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön puolella, mutta kannus­taisin myös asunto­mi­nisteri Krista Kiurua aktii­vi­suuteen omalla tontillaan?, Virolainen päättää.

Virolainen puhui Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston seminaa­rissa, jonka aiheena oli puura­ken­ta­minen.

Lisätietoja: Anne-Mari Virolainen, puh. 050 5121 941


Kokoomus.fi