Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­mi­nen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lo­jen kunnos­tuk­seen ja asui­na­luei­den viih­ty­vyy­den lisää­mi­seen. Samalla voidaan sääs­tää luon­non­va­roja ja vähen­tää hiili­diok­si­di­pääs­töjä.

?Kuntien kiin­nos­tus puura­ken­ta­mi­seen on kasva­nut, ja puun­käyttö kerros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sessa on otta­nut tuulta alleen. Silti voimme tehdä enem­män, jokai­nen omassa koti­kun­nas­saan. Puun huomiointi kunnan raken­nus­hank­kei­den yhtey­dessä tai uusien asui­na­luei­den kaavoi­tuk­sessa on oikeas­taan meidän kunta­päät­tä­jien velvol­li­suus?, toteaa Viro­lai­nen.

?Puu raken­nus­ma­te­ri­aa­lina pienen­tää raken­ta­mi­sen ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Koti­mai­suusas­teensa ansiosta sen on myös arvioitu lisää­vän työpaik­koja sekä vaih­toeh­toi­sena mate­ri­aa­lina edis­tä­vän alan kilpai­lua. Onpa puun käytöstä saatu rohkai­se­via koke­muk­sia myös sisäil­maon­gel­mien vähen­tä­mi­sessä.?

Puun­käy­tön mahdol­li­suu­det uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa laaje­ni­vat viime halli­tus­kau­della raken­ta­mis­mää­räy­suu­dis­tuk­sen johdosta. Näin puun kilpai­lue­del­ly­tyk­set suhteessa muihin raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin tasa­puo­lis­tui­vat. Alan yrityk­set ovat puoles­taan kehit­tä­neet uusia tapoja ja teknii­koita puuker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen.

?Emme olisi nykyi­sessä tilan­teessa ilman palo­mää­räys­ten uudis­tusta ja silloista asun­to­mi­nis­te­riä Jan Vapaa­vuorta. Nyt puura­ken­ta­mi­sen hyväksi töitä tehdään työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön puolella, mutta kannus­tai­sin myös asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua aktii­vi­suu­teen omalla tontil­laan?, Viro­lai­nen päät­tää.

Viro­lai­nen puhui Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton semi­naa­rissa, jonka aiheena oli puura­ken­ta­mi­nen.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content