Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­mi­nen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lo­jen kunnos­tuk­seen ja asui­na­luei­den viih­ty­vyy­den lisää­mi­seen. Samalla voidaan sääs­tää luon­non­va­roja ja vähen­tää hiili­diok­si­di­pääs­töjä.

?Kuntien kiin­nos­tus puura­ken­ta­mi­seen on kasva­nut, ja puun­käyttö kerros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sessa on otta­nut tuulta alleen. Silti voimme tehdä enem­män, jokai­nen omassa koti­kun­nas­saan. Puun huomiointi kunnan raken­nus­hank­kei­den yhtey­dessä tai uusien asui­na­luei­den kaavoi­tuk­sessa on oikeas­taan meidän kunta­päät­tä­jien velvol­li­suus?, toteaa Viro­lai­nen.

?Puu raken­nus­ma­te­ri­aa­lina pienen­tää raken­ta­mi­sen ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Koti­mai­suusas­teensa ansiosta sen on myös arvioitu lisää­vän työpaik­koja sekä vaih­toeh­toi­sena mate­ri­aa­lina edis­tä­vän alan kilpai­lua. Onpa puun käytöstä saatu rohkai­se­via koke­muk­sia myös sisäil­maon­gel­mien vähen­tä­mi­sessä.?

Puun­käy­tön mahdol­li­suu­det uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa laaje­ni­vat viime halli­tus­kau­della raken­ta­mis­mää­räy­suu­dis­tuk­sen johdosta. Näin puun kilpai­lue­del­ly­tyk­set suhteessa muihin raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin tasa­puo­lis­tui­vat. Alan yrityk­set ovat puoles­taan kehit­tä­neet uusia tapoja ja teknii­koita puuker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen.

?Emme olisi nykyi­sessä tilan­teessa ilman palo­mää­räys­ten uudis­tusta ja silloista asun­to­mi­nis­te­riä Jan Vapaa­vuorta. Nyt puura­ken­ta­mi­sen hyväksi töitä tehdään työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön puolella, mutta kannus­tai­sin myös asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua aktii­vi­suu­teen omalla tontil­laan?, Viro­lai­nen päät­tää.

Viro­lai­nen puhui Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton semi­naa­rissa, jonka aiheena oli puura­ken­ta­mi­nen.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content