Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Halli­tus haluaa panos­taa meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­teen

Viro­lai­nen: Halli­tus haluaa panos­taa meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­teen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen pitää halli­tuk­sen tämän­päi­väistä lisä­ta­lous­ar­vio­rat­kai­sua selvänä osoi­tuk­sena halli­tuk­sen sitou­tu­nei­suu­desta suoma­lai­sen meri­teol­li­suusklus­te­rin kehit­tä­mi­seksi. ?Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori on otta­nut aktii­vi­sen otteen tämän tärkeän teol­li­suusa­lan työpaik­ko­jen pelas­ta­mi­seksi?, Viro­lai­nen kiit­te­lee.

Viro­lai­sen mukaan tärkeintä on saada suoma­lai­sen meri- ja telak­ka­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä vahvis­tet­tua. Tämä on kasvun ja menes­ty­mi­sen edel­ly­tys. Viro­lai­sen mukaan lisäksi tarvi­taan uusia alue­val­tauk­sia. ?Suomen ehdo­ton vahvuus on se, että meillä on tarjota alan korkeinta mahdol­lista osaa­mista ja vahva alihank­ki­ja­ver­kosto. Tätä osaa­mis­pää­omaa on hyödyn­net­tävä myös muilla osa-alueilla kuin lois­to­ris­tei­li­jöi­den valmis­tuk­sessa. Esimer­kiksi arkti­sen osaa­mi­sen saralla Suomella olisi paljon annet­ta­vaa ja jo valmiiksi monta kilpai­lue­tua puolel­laan?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen yhtey­dessä päätetty panos­tus meri­teol­li­suu­den kehit­tä­mis­oh­jel­maan ja kansain­vä­lis­ty­mi­seen edis­tä­vät juuri näitä tavoit­teita. ?Samalla kansain­vä­lis­ty­mis­tuella huoleh­di­taan siitä, että suoma­lai­set toimi­jat pääse­vät osal­li­siksi myös esimer­kiksi Rans­kassa raken­net­ta­vista ristei­li­jöistä?, Viro­lai­nen iloit­see.

Viro­lai­nen antaa kiitok­sen sille, että meri­teol­li­suu­den puolesta on valmiutta tais­tella nyt kun alan kehi­tys on kriit­ti­sessä vaiheessa. ?Halli­tuk­sen ja minis­teri Vapaa­vuo­ren aktii­vi­set toimet ovat osoi­tus siitä, että meri- ja telak­ka­teol­li­suu­den toivo­taan kehit­ty­vän Suomessa ja työl­lis­tä­vän suoma­lai­sia tule­vai­suu­des­sa­kin?, hän päät­tää.

Halli­tus on sopi­nut tänään kulu­van vuoden lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen yhtey­dessä suun­taa­vansa laivan­ra­ken­nuk­sen inno­vaa­tio­tu­keen 23,2 miljoo­naa euroa ja meri­teol­li­suu­den kehit­tä­mis­oh­jel­maan 4 miljoo­naa euroa. Tämän lisäksi 800 000 euroa suun­na­taan alan kansain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen ja 250 000 raken­ne­muu­tok­sen neuvon­ta­pal­ve­lui­hin.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen p. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content