Virolainen: Hallitus haluaa panostaa meriteol­li­suuden tulevai­suuteen – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Hallitus haluaa panostaa meriteol­li­suuden tulevai­suuteen

Virolainen: Hallitus haluaa panostaa meriteol­li­suuden tulevai­suuteen

Julkaistu: 21.05.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen pitää halli­tuksen tämän­päi­väistä lisäta­lous­ar­vio­rat­kaisua selvänä osoituksena halli­tuksen sitou­tu­nei­suu­desta suoma­laisen meriteol­li­suusklus­terin kehit­tä­mi­seksi. ?Elinkei­no­mi­nisteri Vapaa­vuori on ottanut aktii­visen otteen tämän tärkeän teolli­suusalan työpaik­kojen pelas­ta­mi­seksi?, Virolainen kiittelee.

Virolaisen mukaan tärkeintä on saada suoma­laisen meri- ja telak­ka­teol­li­suuden kilpai­lu­kykyä vahvis­tettua. Tämä on kasvun ja menes­ty­misen edellytys. Virolaisen mukaan lisäksi tarvitaan uusia alueval­tauksia. ?Suomen ehdoton vahvuus on se, että meillä on tarjota alan korkeinta mahdol­lista osaamista ja vahva alihank­ki­ja­ver­kosto. Tätä osaamis­pääomaa on hyödyn­nettävä myös muilla osa-alueilla kuin loisto­ris­tei­li­jöiden valmis­tuk­sessa. Esimer­kiksi arktisen osaamisen saralla Suomella olisi paljon annet­tavaa ja jo valmiiksi monta kilpai­luetua puolellaan?, Virolainen muistuttaa.

Virolaisen mukaan lisäta­lous­ar­vio­esi­tyksen yhtey­dessä päätetty panostus meriteol­li­suuden kehit­tä­mis­oh­jelmaan ja kansain­vä­lis­ty­miseen edistävät juuri näitä tavoit­teita. ?Samalla kansain­vä­lis­ty­mis­tuella huoleh­ditaan siitä, että suoma­laiset toimijat pääsevät osalli­siksi myös esimer­kiksi Ranskassa raken­net­ta­vista ristei­li­jöistä?, Virolainen iloitsee.

Virolainen antaa kiitoksen sille, että meriteol­li­suuden puolesta on valmiutta taistella nyt kun alan kehitys on kriit­ti­sessä vaiheessa. ?Halli­tuksen ja ministeri Vapaa­vuoren aktii­viset toimet ovat osoitus siitä, että meri- ja telak­ka­teol­li­suuden toivotaan kehit­tyvän Suomessa ja työllis­tävän suoma­laisia tulevai­suu­des­sakin?, hän päättää.

Hallitus on sopinut tänään kuluvan vuoden lisäta­lous­ar­vio­esi­tyksen yhtey­dessä suuntaa­vansa laivan­ra­ken­nuksen innovaa­tio­tukeen 23,2 miljoonaa euroa ja meriteol­li­suuden kehit­tä­mis­oh­jelmaan 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi 800 000 euroa suunnataan alan kansain­vä­lis­ty­misen edistä­miseen ja 250 000 raken­ne­muu­toksen neuvon­ta­pal­ve­luihin.

Lisätietoja: Anne-Mari Virolainen p. 050 5121 941


Kokoomus.fi