Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Halli­tus haluaa panos­taa meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­teen

Viro­lai­nen: Halli­tus haluaa panos­taa meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­teen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen pitää halli­tuk­sen tämän­päi­väistä lisä­ta­lous­ar­vio­rat­kai­sua selvänä osoi­tuk­sena halli­tuk­sen sitou­tu­nei­suu­desta suoma­lai­sen meri­teol­li­suusklus­te­rin kehit­tä­mi­seksi. ?Elin­kei­no­mi­nis­teri Vapaa­vuori on otta­nut aktii­vi­sen otteen tämän tärkeän teol­li­suusa­lan työpaik­ko­jen pelas­ta­mi­seksi?, Viro­lai­nen kiit­te­lee.

Viro­lai­sen mukaan tärkeintä on saada suoma­lai­sen meri- ja telak­ka­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä vahvis­tet­tua. Tämä on kasvun ja menes­ty­mi­sen edel­ly­tys. Viro­lai­sen mukaan lisäksi tarvi­taan uusia alue­val­tauk­sia. ?Suomen ehdo­ton vahvuus on se, että meillä on tarjota alan korkeinta mahdol­lista osaa­mista ja vahva alihank­ki­ja­ver­kosto. Tätä osaa­mis­pää­omaa on hyödyn­net­tävä myös muilla osa-alueilla kuin lois­to­ris­tei­li­jöi­den valmis­tuk­sessa. Esimer­kiksi arkti­sen osaa­mi­sen saralla Suomella olisi paljon annet­ta­vaa ja jo valmiiksi monta kilpai­lue­tua puolel­laan?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Viro­lai­sen mukaan lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen yhtey­dessä päätetty panos­tus meri­teol­li­suu­den kehit­tä­mis­oh­jel­maan ja kansain­vä­lis­ty­mi­seen edis­tä­vät juuri näitä tavoit­teita. ?Samalla kansain­vä­lis­ty­mis­tuella huoleh­di­taan siitä, että suoma­lai­set toimi­jat pääse­vät osal­li­siksi myös esimer­kiksi Rans­kassa raken­net­ta­vista ristei­li­jöistä?, Viro­lai­nen iloit­see.

Viro­lai­nen antaa kiitok­sen sille, että meri­teol­li­suu­den puolesta on valmiutta tais­tella nyt kun alan kehi­tys on kriit­ti­sessä vaiheessa. ?Halli­tuk­sen ja minis­teri Vapaa­vuo­ren aktii­vi­set toimet ovat osoi­tus siitä, että meri- ja telak­ka­teol­li­suu­den toivo­taan kehit­ty­vän Suomessa ja työl­lis­tä­vän suoma­lai­sia tule­vai­suu­des­sa­kin?, hän päät­tää.

Halli­tus on sopi­nut tänään kulu­van vuoden lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen yhtey­dessä suun­taa­vansa laivan­ra­ken­nuk­sen inno­vaa­tio­tu­keen 23,2 miljoo­naa euroa ja meri­teol­li­suu­den kehit­tä­mis­oh­jel­maan 4 miljoo­naa euroa. Tämän lisäksi 800 000 euroa suun­na­taan alan kansain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen ja 250 000 raken­ne­muu­tok­sen neuvon­ta­pal­ve­lui­hin.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen p. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content