• FI
 • SV
 • MENU
  Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto
  Twiittaa

  Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto

  Julkaistu: 30.05.2013 Uncategorized

  “Euroo­pan unioni on paljon enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto. Se on samoin ajat­te­le­vien valtioi­den arvo­yh­teisö, jossa yli muiden ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmis­ten perus­oi­keuk­sien kunnioit­ta­mi­nen ja rauhan aate”, kuvaili Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen Euroop­pa­lai­sen Suomen järjes­tä­mässä Euroop­pa­ra­ti­kassa tänään. Hän muis­tutti, että Euroo­pan unioni on korvan­nut voiman­käy­tön oikeu­den­käy­töllä. Tämä ei ole itses­tään selvää joka puolella maail­maa.

  Viro­lai­sen mukaan Suomen äänen pitää kuulua parla­men­tissa kirk­kaana myös tule­valla kaudella. “Suomi hyötyy inte­graa­tiosta monin tavoin, mutta unioni ei ole vielä valmis. Sään­tö­pe­rus­tai­suutta on vahvis­tet­tava ja toimin­nan on oltava reilua kaikille jäsen­maille”, Viro­lai­nen sanoo. Hänen mukaansa inte­graa­tiota voidaan syven­tää esimer­kiksi pank­kiu­nio­nin, ener­gia­mark­ki­noi­den ja digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den osalta. ?Emme kannata liit­to­val­tiota tai yhteis­vas­tuul­li­sia velkoja. Inte­graa­tiota syven­ne­tään, koska se on suoma­lais­ten etu?, Viro­lai­nen jatkaa.

  Viro­lai­sen mukaan kaik­kien puoluei­den yhtei­senä haas­teena on nostaa äänes­ty­sak­tii­vi­suutta euro­vaa­leissa. Viime vaaleissa vain 40,3 % suoma­lai­sista käytti äänioi­keut­taan. “Parla­men­tin päätök­sillä on paljon vaiku­tusta ihmis­ten joka­päi­väi­seen elämään. Emme ehkä aina edes muista, kuinka paljon hanka­lam­paa esimer­kiksi matkus­ta­mi­nen, työs­sä­käynti tai opis­kelu muissa Euroo­pan maissa oli aikai­sem­min”, Viro­lai­nen muis­tut­taa.