Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto

Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto

Julkaistu:

“Euroo­pan unioni on paljon enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto. Se on samoin ajat­te­le­vien valtioi­den arvo­yh­teisö, jossa yli muiden ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmis­ten perus­oi­keuk­sien kunnioit­ta­mi­nen ja rauhan aate”, kuvaili Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen Euroop­pa­lai­sen Suomen järjes­tä­mässä Euroop­pa­ra­ti­kassa tänään. Hän muis­tutti, että Euroo­pan unioni on korvan­nut voiman­käy­tön oikeu­den­käy­töllä. Tämä ei ole itses­tään selvää joka puolella maail­maa.

Viro­lai­sen mukaan Suomen äänen pitää kuulua parla­men­tissa kirk­kaana myös tule­valla kaudella. “Suomi hyötyy inte­graa­tiosta monin tavoin, mutta unioni ei ole vielä valmis. Sään­tö­pe­rus­tai­suutta on vahvis­tet­tava ja toimin­nan on oltava reilua kaikille jäsen­maille”, Viro­lai­nen sanoo. Hänen mukaansa inte­graa­tiota voidaan syven­tää esimer­kiksi pank­kiu­nio­nin, ener­gia­mark­ki­noi­den ja digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den osalta. ?Emme kannata liit­to­val­tiota tai yhteis­vas­tuul­li­sia velkoja. Inte­graa­tiota syven­ne­tään, koska se on suoma­lais­ten etu?, Viro­lai­nen jatkaa.

Viro­lai­sen mukaan kaik­kien puoluei­den yhtei­senä haas­teena on nostaa äänes­ty­sak­tii­vi­suutta euro­vaa­leissa. Viime vaaleissa vain 40,3 % suoma­lai­sista käytti äänioi­keut­taan. “Parla­men­tin päätök­sillä on paljon vaiku­tusta ihmis­ten joka­päi­väi­seen elämään. Emme ehkä aina edes muista, kuinka paljon hanka­lam­paa esimer­kiksi matkus­ta­mi­nen, työs­sä­käynti tai opis­kelu muissa Euroo­pan maissa oli aikai­sem­min”, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content