Virolainen: EU on enemmän kuin vapaa­kaup­pa­liitto – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: EU on enemmän kuin vapaa­kaup­pa­liitto

Virolainen: EU on enemmän kuin vapaa­kaup­pa­liitto

Julkaistu: 30.05.2013 Uncategorized

“Euroopan unioni on paljon enemmän kuin vapaa­kaup­pa­liitto. Se on samoin ajatte­levien valtioiden arvoyh­teisö, jossa yli muiden ovat oikeus­val­tio­pe­riaate, ihmisten perus­oi­keuksien kunnioit­ta­minen ja rauhan aate”, kuvaili Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen Euroop­pa­laisen Suomen järjes­tä­mässä Euroop­pa­ra­ti­kassa tänään. Hän muistutti, että Euroopan unioni on korvannut voiman­käytön oikeu­den­käy­töllä. Tämä ei ole itsestään selvää joka puolella maailmaa.

Virolaisen mukaan Suomen äänen pitää kuulua parla­men­tissa kirkkaana myös tulevalla kaudella. “Suomi hyötyy integraa­tiosta monin tavoin, mutta unioni ei ole vielä valmis. Sääntö­pe­rus­tai­suutta on vahvis­tettava ja toiminnan on oltava reilua kaikille jäsen­maille”, Virolainen sanoo. Hänen mukaansa integraa­tiota voidaan syventää esimer­kiksi pankkiu­nionin, energia­mark­ki­noiden ja digitaa­listen sisämark­ki­noiden osalta. ?Emme kannata liitto­val­tiota tai yhteis­vas­tuul­lisia velkoja. Integraa­tiota syven­netään, koska se on suoma­laisten etu?, Virolainen jatkaa.

Virolaisen mukaan kaikkien puolueiden yhteisenä haasteena on nostaa äänes­ty­sak­tii­vi­suutta eurovaa­leissa. Viime vaaleissa vain 40,3 % suoma­lai­sista käytti äänioi­keuttaan. “Parla­mentin päätök­sillä on paljon vaiku­tusta ihmisten jokapäi­väiseen elämään. Emme ehkä aina edes muista, kuinka paljon hanka­lampaa esimer­kiksi matkus­ta­minen, työssä­käynti tai opiskelu muissa Euroopan maissa oli aikai­semmin”, Virolainen muistuttaa.


Kokoomus.fi