Virolainen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaamisen ja työ­paikkojen puolesta – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaamisen ja työ­paikkojen puolesta

Virolainen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaamisen ja työ­paikkojen puolesta

Julkaistu: 15.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolaisen mielestä hallitus toimii oikein satsa­tessaan korkean osaamisen työpaik­koihin. Virolaisen mukaan vuoden 2012 kolmannen lisäta­lous­arvion sisäl­tämät panos­tukset auttavat erityi­sesti kovia kokenutta ICT-sektoria.

- Meillä on huikean hyviä alan ammat­ti­laisia tarjolla valitet­tavien irtisa­no­misten jälkeen esimer­kiksi Salon seudulla. Valtion panos­tuk­silla voidaan edesauttaa korkean osaamisen ja alan työpaik­kojen säily­mistä Suomessa, Virolainen kiittelee.

Lisäta­lous­arvio sisältää useita Pekka Ala-Pietilän ICT 2015 -työryhmän esityksiä. Tavoit­teena on edistää digitaa­listen palve­luiden kehit­tä­mistä, tukea T&K&I-toimintaa sekä yritysten kansain­vä­lis­ty­mistä.

- Suomen menestys ja talous­kasvu raken­tuvat tulevai­suu­des­sakin osaavalle työvoi­malle. On hyvä, että tämä näkyy konkreet­ti­sesti halli­tuksen politii­kassa. Nyt tehtävät toimet ovat tarkkaan mietittyjä ja tulevat todella tarpeeseen, Virolainen summaa.

Lisätietoja: Anne-Mari Virolainen, p. 050 512 1941


Kokoomus.fi