Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­sen mielestä halli­tus toimii oikein satsa­tes­saan korkean osaa­mi­sen työpaik­koi­hin. Viro­lai­sen mukaan vuoden 2012 kolman­nen lisä­ta­lous­ar­vion sisäl­tä­mät panos­tuk­set autta­vat erityi­sesti kovia koke­nutta ICT-sekto­ria.

- Meillä on huikean hyviä alan ammat­ti­lai­sia tarjolla vali­tet­ta­vien irti­sa­no­mis­ten jälkeen esimer­kiksi Salon seudulla. Valtion panos­tuk­silla voidaan edesaut­taa korkean osaa­mi­sen ja alan työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa, Viro­lai­nen kiit­te­lee.

Lisä­ta­lous­ar­vio sisäl­tää useita Pekka Ala-Pieti­län ICT 2015 -työryh­män esityk­siä. Tavoit­teena on edis­tää digi­taa­lis­ten palve­lui­den kehit­tä­mistä, tukea T&K&I-toimintaa sekä yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mistä.

- Suomen menes­tys ja talous­kasvu raken­tu­vat tule­vai­suu­des­sa­kin osaa­valle työvoi­malle. On hyvä, että tämä näkyy konkreet­ti­sesti halli­tuk­sen poli­tii­kassa. Nyt tehtä­vät toimet ovat tark­kaan mietit­tyjä ja tule­vat todella tarpee­seen, Viro­lai­nen summaa.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050 512 1941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content