Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Viro­lai­nen: Lisätalous­arvio “vahva kyllä” korkean osaa­mi­sen ja työ­paikkojen puolesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­sen mielestä halli­tus toimii oikein satsa­tes­saan korkean osaa­mi­sen työpaik­koi­hin. Viro­lai­sen mukaan vuoden 2012 kolman­nen lisä­ta­lous­ar­vion sisäl­tä­mät panos­tuk­set autta­vat erityi­sesti kovia koke­nutta ICT-sekto­ria.

- Meillä on huikean hyviä alan ammat­ti­lai­sia tarjolla vali­tet­ta­vien irti­sa­no­mis­ten jälkeen esimer­kiksi Salon seudulla. Valtion panos­tuk­silla voidaan edesaut­taa korkean osaa­mi­sen ja alan työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa, Viro­lai­nen kiit­te­lee.

Lisä­ta­lous­ar­vio sisäl­tää useita Pekka Ala-Pieti­län ICT 2015 -työryh­män esityk­siä. Tavoit­teena on edis­tää digi­taa­lis­ten palve­lui­den kehit­tä­mistä, tukea T&K&I-toimintaa sekä yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mistä.

- Suomen menes­tys ja talous­kasvu raken­tu­vat tule­vai­suu­des­sa­kin osaa­valle työvoi­malle. On hyvä, että tämä näkyy konkreet­ti­sesti halli­tuk­sen poli­tii­kassa. Nyt tehtä­vät toimet ovat tark­kaan mietit­tyjä ja tule­vat todella tarpee­seen, Viro­lai­nen summaa.

Lisä­tie­toja: Anne-Mari Viro­lai­nen, p. 050 512 1941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content