Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Julkaistu:

?Vanhem­pien tulisi selvit­tää, mitä palve­luja heidän lapsensa käyt­tä­vät netissä. Sivus­toi­hin tulee tutus­tua yhdessä ja käydä läpi perus­asiat siitä, miten millä­kin sivus­tolla toimi­taan sekä mikä on turval­lista ja hyväk­syt­tä­vää ja mikä ei. Seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun ohella on tärkeää estää netti­kiusaa­mista. Perin­tei­sestä koulu­kiusaa­mi­sesta poike­ten netti­kiusaa­mi­nen voi jopa yltyä lomien aikana, jolloin siihen puut­tu­mi­nen on vanhem­pien vastuulla?, Viro­lai­nen toteaa.

?Molem­min­puo­li­nen luot­ta­mus on olen­nai­sin asia, kun lasten kanssa sovi­taan netin käyt­tä­mi­sen peli­sään­nöistä. Parasta on rohkaista lasta kään­ty­mään heti vanhem­piensa puoleen, jos hän kohtaa netissä asia­tonta kohte­lua. Keskeistä on avoin keskus­telu ja se, että asiat käsi­tel­lään jo mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Lapselle on myös syytä koros­taa, että kaikesta epäi­lyt­tä­västä voi kiel­täy­tyä eikä tunte­mat­to­mille pidä kertoa liikaa itses­tään tai lähet­tää kuvia.?

Viime vuonna julkais­tun Polii­sin ja Pelas­ta­kaa lapset ry:n tutki­muk­sen mukaan kolman­nes alle 16-vuotiaista lapsista kertoo joutu­neensa inter­ne­tissä seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun kohteeksi, esimer­kiksi vastaa­not­ta­neensa itse­ään selvästi vanhem­malta tai aikui­selta henki­löltä seksu­aa­li­sesti häirit­se­viä vies­tejä tai kuvia. Myös seksieh­do­tuk­sia tunte­mat­to­malta henki­löltä on saanut verkon kautta yli kolman­nes.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content