Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Julkaistu:

?Vanhem­pien tulisi selvit­tää, mitä palve­luja heidän lapsensa käyt­tä­vät netissä. Sivus­toi­hin tulee tutus­tua yhdessä ja käydä läpi perus­asiat siitä, miten millä­kin sivus­tolla toimi­taan sekä mikä on turval­lista ja hyväk­syt­tä­vää ja mikä ei. Seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun ohella on tärkeää estää netti­kiusaa­mista. Perin­tei­sestä koulu­kiusaa­mi­sesta poike­ten netti­kiusaa­mi­nen voi jopa yltyä lomien aikana, jolloin siihen puut­tu­mi­nen on vanhem­pien vastuulla?, Viro­lai­nen toteaa.

?Molem­min­puo­li­nen luot­ta­mus on olen­nai­sin asia, kun lasten kanssa sovi­taan netin käyt­tä­mi­sen peli­sään­nöistä. Parasta on rohkaista lasta kään­ty­mään heti vanhem­piensa puoleen, jos hän kohtaa netissä asia­tonta kohte­lua. Keskeistä on avoin keskus­telu ja se, että asiat käsi­tel­lään jo mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Lapselle on myös syytä koros­taa, että kaikesta epäi­lyt­tä­västä voi kiel­täy­tyä eikä tunte­mat­to­mille pidä kertoa liikaa itses­tään tai lähet­tää kuvia.?

Viime vuonna julkais­tun Polii­sin ja Pelas­ta­kaa lapset ry:n tutki­muk­sen mukaan kolman­nes alle 16-vuotiaista lapsista kertoo joutu­neensa inter­ne­tissä seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun kohteeksi, esimer­kiksi vastaa­not­ta­neensa itse­ään selvästi vanhem­malta tai aikui­selta henki­löltä seksu­aa­li­sesti häirit­se­viä vies­tejä tai kuvia. Myös seksieh­do­tuk­sia tunte­mat­to­malta henki­löltä on saanut verkon kautta yli kolman­nes.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content