Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lasten netti­käyt­täy­ty­mi­seen kiin­ni­tet­tävä huomiota kesä­lo­mien aikana

Julkaistu:

?Vanhem­pien tulisi selvit­tää, mitä palve­luja heidän lapsensa käyt­tä­vät netissä. Sivus­toi­hin tulee tutus­tua yhdessä ja käydä läpi perus­asiat siitä, miten millä­kin sivus­tolla toimi­taan sekä mikä on turval­lista ja hyväk­syt­tä­vää ja mikä ei. Seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun ohella on tärkeää estää netti­kiusaa­mista. Perin­tei­sestä koulu­kiusaa­mi­sesta poike­ten netti­kiusaa­mi­nen voi jopa yltyä lomien aikana, jolloin siihen puut­tu­mi­nen on vanhem­pien vastuulla?, Viro­lai­nen toteaa.

?Molem­min­puo­li­nen luot­ta­mus on olen­nai­sin asia, kun lasten kanssa sovi­taan netin käyt­tä­mi­sen peli­sään­nöistä. Parasta on rohkaista lasta kään­ty­mään heti vanhem­piensa puoleen, jos hän kohtaa netissä asia­tonta kohte­lua. Keskeistä on avoin keskus­telu ja se, että asiat käsi­tel­lään jo mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Lapselle on myös syytä koros­taa, että kaikesta epäi­lyt­tä­västä voi kiel­täy­tyä eikä tunte­mat­to­mille pidä kertoa liikaa itses­tään tai lähet­tää kuvia.?

Viime vuonna julkais­tun Polii­sin ja Pelas­ta­kaa lapset ry:n tutki­muk­sen mukaan kolman­nes alle 16-vuotiaista lapsista kertoo joutu­neensa inter­ne­tissä seksu­aa­li­sen ahdis­te­lun kohteeksi, esimer­kiksi vastaa­not­ta­neensa itse­ään selvästi vanhem­malta tai aikui­selta henki­löltä seksu­aa­li­sesti häirit­se­viä vies­tejä tai kuvia. Myös seksieh­do­tuk­sia tunte­mat­to­malta henki­löltä on saanut verkon kautta yli kolman­nes.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content