Anne-Mari Virolainen: Lasten netti­käyt­täy­ty­miseen kiinni­tettävä huomiota kesälomien aikana – kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: Lasten netti­käyt­täy­ty­miseen kiinni­tettävä huomiota kesälomien aikana

Anne-Mari Virolainen: Lasten netti­käyt­täy­ty­miseen kiinni­tettävä huomiota kesälomien aikana

Julkaistu: 08.06.2012 Uncategorized

?Vanhempien tulisi selvittää, mitä palveluja heidän lapsensa käyttävät netissä. Sivus­toihin tulee tutustua yhdessä ja käydä läpi perus­asiat siitä, miten milläkin sivus­tolla toimitaan sekä mikä on turval­lista ja hyväk­syt­tävää ja mikä ei. Seksu­aa­lisen ahdis­telun ohella on tärkeää estää netti­kiusaa­mista. Perin­tei­sestä koulu­kiusaa­mi­sesta poiketen netti­kiusaa­minen voi jopa yltyä lomien aikana, jolloin siihen puuttu­minen on vanhempien vastuulla?, Virolainen toteaa.

?Molem­min­puo­linen luottamus on olennaisin asia, kun lasten kanssa sovitaan netin käyttä­misen pelisään­nöistä. Parasta on rohkaista lasta kääntymään heti vanhem­piensa puoleen, jos hän kohtaa netissä asiatonta kohtelua. Keskeistä on avoin keskustelu ja se, että asiat käsitellään jo mahdol­li­simman varhai­sessa vaiheessa. Lapselle on myös syytä korostaa, että kaikesta epäilyt­tä­västä voi kieltäytyä eikä tunte­mat­to­mille pidä kertoa liikaa itsestään tai lähettää kuvia.?

Viime vuonna julkaistun Poliisin ja Pelas­takaa lapset ry:n tutki­muksen mukaan kolmannes alle 16-vuotiaista lapsista kertoo joutu­neensa inter­ne­tissä seksu­aa­lisen ahdis­telun kohteeksi, esimer­kiksi vastaa­not­ta­neensa itseään selvästi vanhem­malta tai aikui­selta henki­löltä seksu­aa­li­sesti häirit­seviä viestejä tai kuvia. Myös seksieh­do­tuksia tunte­mat­to­malta henki­löltä on saanut verkon kautta yli kolmannes.


Kuvat


Kokoomus.fi