Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on huolis­saan naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­desta.

-Naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seen tähtäävä ohjelma hyväk­syt­tiin Suomessa jo vuonna 2010, mutta hank­kee­seen ei ole vielä­kään saatu kohdis­tet­tua riit­tä­viä määrä­ra­hoja. Peri­aat­teel­li­sista linjauk­sista ei kuiten­kaan ole apua, ellei niitä tueta käytän­nön resur­soin­nilla.

Erityi­sen huolis­saan Viro­lai­nen on turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen saata­vuu­desta.

-Kunta­ta­lou­den tiuk­kuus on johta­nut siihen, että osa kunnista on vähen­tä­nyt palve­lu­jen ostoa tai jopa lopet­ta­nut ostot koko­naan. Asiak­kai­den tarpeita vastaa­viin palve­lu­jen uudis­ta­mi­seen ja esimer­kiksi avopal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen on annet­tava joka kunnassa mahdol­li­suus, mutta kaik­kein tärkeintä on varmis­tua siitä, että palve­lut ovat jokai­sen niitä tarvit­se­van ulot­tu­villa.

Viro­lai­nen kiireh­tii­kin halli­tus­oh­jel­massa tavoit­teeksi sovit­tua turva­ko­ti­paik­ko­jen lisää­mistä sekä lähi­suhde- ja perhe­vä­ki­val­lan kohteeksi joutu­nei­den palve­lu­jen turvaa­mista lailla.

-Kansa­lais­ten tasa­ver­tai­set oikeu­det tarvit­ta­viin tuki­pal­ve­lui­hin on turvat­tava viime kädessä lain­sää­dän­nöllä.

Euroo­pan Neuvos­ton suosi­tuk­sen mukaan saata­villa pitäisi olla yksi perhe­paikka kymmen­tä­tu­hatta asukasta kohden, mikä Suomessa tarkoit­taisi noin 500 perhe­paik­kaa. Tällä hetkellä turva­ko­deissa on 123 perhe­paik­kaa ja 375 vuode­paik­kaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content