Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on huolis­saan naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­desta.

-Naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seen tähtäävä ohjelma hyväk­syt­tiin Suomessa jo vuonna 2010, mutta hank­kee­seen ei ole vielä­kään saatu kohdis­tet­tua riit­tä­viä määrä­ra­hoja. Peri­aat­teel­li­sista linjauk­sista ei kuiten­kaan ole apua, ellei niitä tueta käytän­nön resur­soin­nilla.

Erityi­sen huolis­saan Viro­lai­nen on turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen saata­vuu­desta.

-Kunta­ta­lou­den tiuk­kuus on johta­nut siihen, että osa kunnista on vähen­tä­nyt palve­lu­jen ostoa tai jopa lopet­ta­nut ostot koko­naan. Asiak­kai­den tarpeita vastaa­viin palve­lu­jen uudis­ta­mi­seen ja esimer­kiksi avopal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen on annet­tava joka kunnassa mahdol­li­suus, mutta kaik­kein tärkeintä on varmis­tua siitä, että palve­lut ovat jokai­sen niitä tarvit­se­van ulot­tu­villa.

Viro­lai­nen kiireh­tii­kin halli­tus­oh­jel­massa tavoit­teeksi sovit­tua turva­ko­ti­paik­ko­jen lisää­mistä sekä lähi­suhde- ja perhe­vä­ki­val­lan kohteeksi joutu­nei­den palve­lu­jen turvaa­mista lailla.

-Kansa­lais­ten tasa­ver­tai­set oikeu­det tarvit­ta­viin tuki­pal­ve­lui­hin on turvat­tava viime kädessä lain­sää­dän­nöllä.

Euroo­pan Neuvos­ton suosi­tuk­sen mukaan saata­villa pitäisi olla yksi perhe­paikka kymmen­tä­tu­hatta asukasta kohden, mikä Suomessa tarkoit­taisi noin 500 perhe­paik­kaa. Tällä hetkellä turva­ko­deissa on 123 perhe­paik­kaa ja 375 vuode­paik­kaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content