Virolainen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Virolainen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Julkaistu: 14.11.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen on huolissaan naisiin kohdis­tuvan väkivallan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lujen tulevai­suu­desta.

-Naisiin kohdis­tuvan väkivallan vähen­tä­miseen tähtäävä ohjelma hyväk­syttiin Suomessa jo vuonna 2010, mutta hankkeeseen ei ole vieläkään saatu kohdis­tettua riittäviä määrä­rahoja. Periaat­teel­li­sista linjauk­sista ei kuitenkaan ole apua, ellei niitä tueta käytännön resur­soin­nilla.

Erityisen huolissaan Virolainen on turva­ko­ti­pal­ve­lujen saata­vuu­desta.

-Kunta­ta­louden tiukkuus on johtanut siihen, että osa kunnista on vähen­tänyt palve­lujen ostoa tai jopa lopet­tanut ostot kokonaan. Asiak­kaiden tarpeita vastaaviin palve­lujen uudis­ta­miseen ja esimer­kiksi avopal­ve­lujen kehit­tä­miseen on annettava joka kunnassa mahdol­lisuus, mutta kaikkein tärkeintä on varmistua siitä, että palvelut ovat jokaisen niitä tarvit­sevan ulottu­villa.

Virolainen kiireh­tiikin halli­tus­oh­jel­massa tavoit­teeksi sovittua turva­ko­ti­paik­kojen lisää­mistä sekä lähisuhde- ja perhe­vä­ki­vallan kohteeksi joutu­neiden palve­lujen turvaa­mista lailla.

-Kansa­laisten tasaver­taiset oikeudet tarvit­taviin tukipal­ve­luihin on turvattava viime kädessä lainsää­dän­nöllä.

Euroopan Neuvoston suosi­tuksen mukaan saata­villa pitäisi olla yksi perhe­paikka kymmen­tä­tu­hatta asukasta kohden, mikä Suomessa tarkoit­taisi noin 500 perhe­paikkaa. Tällä hetkellä turva­ko­deissa on 123 perhe­paikkaa ja 375 vuode­paikkaa.


Kokoomus.fi