• FI
 • SV
 • MENU
  Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa
  Twiittaa

  Viro­lai­nen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

  Julkaistu: 14.11.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on huolis­saan naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan ehkäi­systä sekä turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen tule­vai­suu­desta.

  -Naisiin kohdis­tu­van väki­val­lan vähen­tä­mi­seen tähtäävä ohjelma hyväk­syt­tiin Suomessa jo vuonna 2010, mutta hank­kee­seen ei ole vielä­kään saatu kohdis­tet­tua riit­tä­viä määrä­ra­hoja. Peri­aat­teel­li­sista linjauk­sista ei kuiten­kaan ole apua, ellei niitä tueta käytän­nön resur­soin­nilla.

  Erityi­sen huolis­saan Viro­lai­nen on turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen saata­vuu­desta.

  -Kunta­ta­lou­den tiuk­kuus on johta­nut siihen, että osa kunnista on vähen­tä­nyt palve­lu­jen ostoa tai jopa lopet­ta­nut ostot koko­naan. Asiak­kai­den tarpeita vastaa­viin palve­lu­jen uudis­ta­mi­seen ja esimer­kiksi avopal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen on annet­tava joka kunnassa mahdol­li­suus, mutta kaik­kein tärkeintä on varmis­tua siitä, että palve­lut ovat jokai­sen niitä tarvit­se­van ulot­tu­villa.

  Viro­lai­nen kiireh­tii­kin halli­tus­oh­jel­massa tavoit­teeksi sovit­tua turva­ko­ti­paik­ko­jen lisää­mistä sekä lähi­suhde- ja perhe­vä­ki­val­lan kohteeksi joutu­nei­den palve­lu­jen turvaa­mista lailla.

  -Kansa­lais­ten tasa­ver­tai­set oikeu­det tarvit­ta­viin tuki­pal­ve­lui­hin on turvat­tava viime kädessä lain­sää­dän­nöllä.

  Euroo­pan Neuvos­ton suosi­tuk­sen mukaan saata­villa pitäisi olla yksi perhe­paikka kymmen­tä­tu­hatta asukasta kohden, mikä Suomessa tarkoit­taisi noin 500 perhe­paik­kaa. Tällä hetkellä turva­ko­deissa on 123 perhe­paik­kaa ja 375 vuode­paik­kaa.