Virolainen: Makeis- ja limsavero korvattava sokeri­ve­rolla – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Makeis- ja limsavero korvattava sokeri­ve­rolla

Virolainen: Makeis- ja limsavero korvattava sokeri­ve­rolla

Julkaistu: 26.03.2011 Uncategorized

? Sokerivero kohdis­tuisi makeisten, virvoi­tus­juomien ja jäätelön lisäksi myös muihin sokeri­pi­toisiin tuotteisiin, kuten kekseihin, leivon­naisiin ja makeisiin jogurt­teihin. Sokeri­veron veropohja olisi laajempi ja näin tehok­kaampi tapa torjua suoma­laisten ylipainoa ja parantaa kansan­ter­veyttä, Virolainen sanoo.

Sokeri­veron toteut­ta­mista on valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen toimek­sian­nosta ryhdytty selvit­tämään valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä jo puoli­toista vuotta sitten. Tavoit­teena on selvittää veroon liittyvät tekniset ongelmat ja EU-oikeu­del­liset kysymykset.

? Kokoomus korvaa mielellään makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­veron sokeri­ve­rolla, jos toteut­ta­mis­kel­poinen malli löytyy, Virolainen toteaa.

Kokoomus esittää palkka- ja eläke­veron sekä yhtei­sö­veron alenta­mista osana työllis­tävää verouu­dis­tusta. Tämän vasta­pai­noksi ympäristö- ja terveys­pe­rus­teisia veroja on kiris­tettävä valtion­ta­louden tasapai­not­ta­mi­seksi ja käyttäy­ty­misen ohjaa­mi­seksi ympäristöä säästävään ja terveyttä edistävään suuntaan.

Sokeri­veron terveys­vai­ku­tuksia koskeva Tampereen yliopiston, THL:n ja PT:n tutkimus julkis­tettiin torstaina. Terveys­pe­rus­tei­silla veroilla, kuten sokeri­ve­rolla, voidaan kaventaa tuloryhmien välisiä tervey­seroja sekä vähentää yhteis­kunnan tervey­den­huol­to­kuluja.

? Sokeri­ve­rolla voitaisiin parantaa erityi­sesti suoma­laisten lasten ja nuorten terveyttä. On todella hyvä, että veron vaiku­tuksia kansan­ter­veyteen on nyt tarkemmin selvi­tetty, Virolainen sanoo.


Kokoomus.fi