Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

Julkaistu:

? Soke­ri­vero kohdis­tuisi makeis­ten, virvoi­tus­juo­mien ja jääte­lön lisäksi myös muihin soke­ri­pi­toi­siin tuot­tei­siin, kuten keksei­hin, leivon­nai­siin ja makei­siin jogurt­tei­hin. Soke­ri­ve­ron vero­pohja olisi laajempi ja näin tehok­kaampi tapa torjua suoma­lais­ten ylipai­noa ja paran­taa kansan­ter­veyttä, Viro­lai­nen sanoo.

Soke­ri­ve­ron toteut­ta­mista on valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimek­sian­nosta ryhdytty selvit­tä­mään valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä jo puoli­toista vuotta sitten. Tavoit­teena on selvit­tää veroon liit­ty­vät tekni­set ongel­mat ja EU-oikeu­del­li­set kysy­myk­set.

? Kokoo­mus korvaa mielel­lään makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­ve­ron soke­ri­ve­rolla, jos toteut­ta­mis­kel­poi­nen malli löytyy, Viro­lai­nen toteaa.

Kokoo­mus esit­tää palkka- ja eläke­ve­ron sekä yhtei­sö­ve­ron alen­ta­mista osana työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta. Tämän vasta­pai­noksi ympä­ristö- ja terveys­pe­rus­tei­sia veroja on kiris­tet­tävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja käyt­täy­ty­mi­sen ohjaa­mi­seksi ympä­ris­töä sääs­tä­vään ja terveyttä edis­tä­vään suun­taan.

Soke­ri­ve­ron terveys­vai­ku­tuk­sia koskeva Tampe­reen yliopis­ton, THL:n ja PT:n tutki­mus julkis­tet­tiin tors­taina. Terveys­pe­rus­tei­silla veroilla, kuten soke­ri­ve­rolla, voidaan kaven­taa tulo­ryh­mien väli­siä tervey­se­roja sekä vähen­tää yhteis­kun­nan tervey­den­huol­to­ku­luja.

? Soke­ri­ve­rolla voitai­siin paran­taa erityi­sesti suoma­lais­ten lasten ja nuor­ten terveyttä. On todella hyvä, että veron vaiku­tuk­sia kansan­ter­vey­teen on nyt tarkem­min selvi­tetty, Viro­lai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content