Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

Julkaistu:

? Soke­ri­vero kohdis­tuisi makeis­ten, virvoi­tus­juo­mien ja jääte­lön lisäksi myös muihin soke­ri­pi­toi­siin tuot­tei­siin, kuten keksei­hin, leivon­nai­siin ja makei­siin jogurt­tei­hin. Soke­ri­ve­ron vero­pohja olisi laajempi ja näin tehok­kaampi tapa torjua suoma­lais­ten ylipai­noa ja paran­taa kansan­ter­veyttä, Viro­lai­nen sanoo.

Soke­ri­ve­ron toteut­ta­mista on valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimek­sian­nosta ryhdytty selvit­tä­mään valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä jo puoli­toista vuotta sitten. Tavoit­teena on selvit­tää veroon liit­ty­vät tekni­set ongel­mat ja EU-oikeu­del­li­set kysy­myk­set.

? Kokoo­mus korvaa mielel­lään makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­ve­ron soke­ri­ve­rolla, jos toteut­ta­mis­kel­poi­nen malli löytyy, Viro­lai­nen toteaa.

Kokoo­mus esit­tää palkka- ja eläke­ve­ron sekä yhtei­sö­ve­ron alen­ta­mista osana työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta. Tämän vasta­pai­noksi ympä­ristö- ja terveys­pe­rus­tei­sia veroja on kiris­tet­tävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja käyt­täy­ty­mi­sen ohjaa­mi­seksi ympä­ris­töä sääs­tä­vään ja terveyttä edis­tä­vään suun­taan.

Soke­ri­ve­ron terveys­vai­ku­tuk­sia koskeva Tampe­reen yliopis­ton, THL:n ja PT:n tutki­mus julkis­tet­tiin tors­taina. Terveys­pe­rus­tei­silla veroilla, kuten soke­ri­ve­rolla, voidaan kaven­taa tulo­ryh­mien väli­siä tervey­se­roja sekä vähen­tää yhteis­kun­nan tervey­den­huol­to­ku­luja.

? Soke­ri­ve­rolla voitai­siin paran­taa erityi­sesti suoma­lais­ten lasten ja nuor­ten terveyttä. On todella hyvä, että veron vaiku­tuk­sia kansan­ter­vey­teen on nyt tarkem­min selvi­tetty, Viro­lai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content