• FI
 • SV
 • MENU
  Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla
  Twiittaa

  Viro­lai­nen: Makeis- ja limsa­vero korvat­tava soke­ri­ve­rolla

  Julkaistu: 26.03.2011 Uncategorized

  ? Soke­ri­vero kohdis­tuisi makeis­ten, virvoi­tus­juo­mien ja jääte­lön lisäksi myös muihin soke­ri­pi­toi­siin tuot­tei­siin, kuten keksei­hin, leivon­nai­siin ja makei­siin jogurt­tei­hin. Soke­ri­ve­ron vero­pohja olisi laajempi ja näin tehok­kaampi tapa torjua suoma­lais­ten ylipai­noa ja paran­taa kansan­ter­veyttä, Viro­lai­nen sanoo.

  Soke­ri­ve­ron toteut­ta­mista on valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen toimek­sian­nosta ryhdytty selvit­tä­mään valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä jo puoli­toista vuotta sitten. Tavoit­teena on selvit­tää veroon liit­ty­vät tekni­set ongel­mat ja EU-oikeu­del­li­set kysy­myk­set.

  ? Kokoo­mus korvaa mielel­lään makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­ve­ron soke­ri­ve­rolla, jos toteut­ta­mis­kel­poi­nen malli löytyy, Viro­lai­nen toteaa.

  Kokoo­mus esit­tää palkka- ja eläke­ve­ron sekä yhtei­sö­ve­ron alen­ta­mista osana työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta. Tämän vasta­pai­noksi ympä­ristö- ja terveys­pe­rus­tei­sia veroja on kiris­tet­tävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja käyt­täy­ty­mi­sen ohjaa­mi­seksi ympä­ris­töä sääs­tä­vään ja terveyttä edis­tä­vään suun­taan.

  Soke­ri­ve­ron terveys­vai­ku­tuk­sia koskeva Tampe­reen yliopis­ton, THL:n ja PT:n tutki­mus julkis­tet­tiin tors­taina. Terveys­pe­rus­tei­silla veroilla, kuten soke­ri­ve­rolla, voidaan kaven­taa tulo­ryh­mien väli­siä tervey­se­roja sekä vähen­tää yhteis­kun­nan tervey­den­huol­to­ku­luja.

  ? Soke­ri­ve­rolla voitai­siin paran­taa erityi­sesti suoma­lais­ten lasten ja nuor­ten terveyttä. On todella hyvä, että veron vaiku­tuk­sia kansan­ter­vey­teen on nyt tarkem­min selvi­tetty, Viro­lai­nen sanoo.