Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Viro­lai­nen: Byro­kra­tia ei saa tulla nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tielle

Sato­nen ja Viro­lai­nen: Byro­kra­tia ei saa tulla nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tielle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen perää­vät nopeita ratkai­suja nuor­ten työhön pääsyn helpot­ta­mi­seksi.

- On järkyt­tä­vää, että hyvät aikeet nuor­ten autta­mi­seksi ovat työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen neuvot­te­luissa kaatu­neet byro­kra­tiaes­tei­siin, vara­pu­heen­joh­ta­jat sano­vat.

Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen väli­sissä neuvot­te­luissa muun muassa nuor­ten työl­lis­tä­mi­nen palk­ka­tuella on kaatu­nut työso­pi­mus­lain kouke­roi­hin. Sato­sen ja Viro­lai­sen mielestä nuorille, ensim­mäi­seen työpaik­kaan tule­ville olisi kuiten­kin pystyt­tävä löytä­mään jonkin­lai­nen oma työl­lis­ty­mis­polku, jossa työso­pi­mus­lain käytän­töä voitai­siin tulkita normaa­lia kevyem­min.
- Jos tämä ei onnistu palk­ka­tuen kautta, on kartoi­tet­tava muut keinot, kaksikko vaatii.

Viro­lai­sen ja Sato­sen mukaan keinoja on oltava, jos alle­kir­joi­tamme sen, että yhteis­kun­nasta syrjään ajau­tu­vien nuor­ten autta­mi­nen on yhtei­nen asia.
- Olemme itse raken­ta­neet apukei­not estä­vän byro­kra­tian, meidän on osat­tava se myös purkaa, kaksikko tiivis­tää.

Kokoo­mus­lais­ten mukaan on selvää, ettei uudis­tus­ten tavoit­teena ole polkea tai kier­tää lomau­tus- ja irti­sa­no­mi­sa­jan takai­sin­ot­to­vel­voit­teita tai muita työso­pi­mus­lain säädök­siä, vaan auttaa nuoret työhön kiinni.
- Olen­nai­sinta olisi löytää keinoja, jotka kannus­ta­vat työnan­ta­jia palk­kaa­maan nuoria ja samalla innos­tai­si­vat nuoria työn­te­koon.

Sato­nen ja Viro­lai­nen sano­vat, että yksi selvi­tet­tävä polku olisi muun muassa nuorille suun­nattu ensi­ve­ro­kortti.
- Ensim­mäistä kertaa opin­to­jen jälkeen työelä­mään siir­tyvä nuori voisi tehdä töitä vaik­kapa parin vuoden ajan muita alem­malla vero­pro­sen­tilla. Jos pystyi­simme liit­tä­mään tähän koko­nai­suu­teen ensi­ve­ro­kor­tilla työs­ken­te­le­ville alhai­sem­mat työn sivu­ku­lut tai hieman muita alem­man palk­ka­ta­son, koko­nai­suus saat­taisi olla erit­täin kannus­tava sekä nuoren että työnan­ta­jan näkö­kul­masta. Alhai­sempi palkka kannus­taisi työl­lis­tä­mään, ja pienempi palk­ka­summa puoles­taan kompen­soi­tai­siin nuorelle mata­lam­malla vero­pro­sen­tilla. Ratkaisu ei siis olisi kummal­ta­kaan osapuo­lelta pois, Sato­nen ja Viro­lai­nen sano­vat.

Anne-Mari Viro­lai­nen ja Arto Sato­nen vetä­vät Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män työl­li­syys­työ­ryh­mää, joka pyrkii kartoit­ta­maan keinoja suoma­lai­sen työn lisää­mi­seksi ja uusien työpaik­ko­jen synty­mi­seksi.

Lisä­tie­toja:
Arto Sato­nen p. 050 511 3110
Anne-Mari Viro­lai­nen p. 050 512 1941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content