Kokoomus.fi
Satonen ja Virolainen: Byrokratia ei saa tulla nuorten työllis­ty­misen tielle

Satonen ja Virolainen: Byrokratia ei saa tulla nuorten työllis­ty­misen tielle

Julkaistu: 1.10.13 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen ja eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen peräävät nopeita ratkaisuja nuorten työhön pääsyn helpot­ta­mi­seksi.

- On järkyt­tävää, että hyvät aikeet nuorten autta­mi­seksi ovat työmark­ki­na­jär­jes­töjen neuvot­te­luissa kaatuneet byrokra­tiaes­teisiin, varapu­heen­joh­tajat sanovat.

Työmark­ki­na­jär­jes­töjen välisissä neuvot­te­luissa muun muassa nuorten työllis­tä­minen palkka­tuella on kaatunut työso­pi­muslain kouke­roihin. Satosen ja Virolaisen mielestä nuorille, ensim­mäiseen työpaikkaan tuleville olisi kuitenkin pystyttävä löytämään jonkin­lainen oma työllis­ty­mis­polku, jossa työso­pi­muslain käytäntöä voitaisiin tulkita normaalia kevyemmin.
- Jos tämä ei onnistu palkkatuen kautta, on kartoi­tettava muut keinot, kaksikko vaatii.

Virolaisen ja Satosen mukaan keinoja on oltava, jos allekir­joi­tamme sen, että yhteis­kun­nasta syrjään ajautuvien nuorten autta­minen on yhteinen asia.
- Olemme itse raken­taneet apukeinot estävän byrokratian, meidän on osattava se myös purkaa, kaksikko tiivistää.

Kokoo­mus­laisten mukaan on selvää, ettei uudis­tusten tavoit­teena ole polkea tai kiertää lomautus- ja irtisa­no­mi­sajan takai­sin­ot­to­vel­voit­teita tai muita työso­pi­muslain säädöksiä, vaan auttaa nuoret työhön kiinni.
- Olennai­sinta olisi löytää keinoja, jotka kannus­tavat työnan­tajia palkkaamaan nuoria ja samalla innos­tai­sivat nuoria työntekoon.

Satonen ja Virolainen sanovat, että yksi selvi­tettävä polku olisi muun muassa nuorille suunnattu ensive­ro­kortti.
- Ensim­mäistä kertaa opintojen jälkeen työelämään siirtyvä nuori voisi tehdä töitä vaikkapa parin vuoden ajan muita alemmalla veropro­sen­tilla. Jos pystyi­simme liittämään tähän kokonai­suuteen ensive­ro­kor­tilla työsken­te­le­ville alhai­semmat työn sivukulut tai hieman muita alemman palkka­tason, kokonaisuus saattaisi olla erittäin kannustava sekä nuoren että työnan­tajan näkökul­masta. Alhai­sempi palkka kannus­taisi työllis­tämään, ja pienempi palkka­summa puolestaan kompen­soi­taisiin nuorelle matalam­malla veropro­sen­tilla. Ratkaisu ei siis olisi kummal­takaan osapuo­lelta pois, Satonen ja Virolainen sanovat.

Anne-Mari Virolainen ja Arto Satonen vetävät Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän työlli­syys­työ­ryhmää, joka pyrkii kartoit­tamaan keinoja suoma­laisen työn lisää­mi­seksi ja uusien työpaik­kojen synty­mi­seksi.

Lisätietoja:
Arto Satonen p. 050 511 3110
Anne-Mari Virolainen p. 050 512 1941


Kokoomus.fi