Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

“On erit­täin tärkeää, että ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan puit­teet vuoteen 2030 saatiin nyt sovit­tua. Saavu­tettu neuvot­te­lu­tu­los on mieles­täni järki­vih­reä kompro­missi ja se antaa hyvät lähtö­ase­tel­mat EU:lle kansain­vä­li­siin ilmas­to­neu­vot­te­lui­hin. Unioni näyt­tää nyt esimer­kil­listä suun­taa kunnian­hi­moi­silla tavoit­teil­laan”, Viro­lai­nen toteaa.

Eurooppa-neuvos­tossa tehdyissä linjauk­sissa EU:n kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen sito­vaksi vähen­nys­ta­voit­teeksi sovit­tiin vähin­tään 40 prosent­tia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sovit­tiin uusiu­tu­van ener­gian tavoit­teeksi 27 prosent­tia ja ener­gia­te­hok­kuu­den osalta sovit­tiin 27 prosen­tin ohjeel­li­nen tavoite.

Viro­lai­sen mukaan linjauk­set ovat järke­viä. Hän pitää erityi­sesti Suomelle tärkeänä sitä, että tehty­jen päätös­ten myötä taakan­jako jäsen­mai­den välillä on jatkossa mahdol­li­sim­man tasa­pai­noi­nen.

“Tähän saakka muun muassa Suomi on joutu­nut teke­mään enem­män samalla, kun osa köyhim­mistä jäsen­maista on voinut jopa lisätä pääs­tö­jään. Olen erit­täin tyyty­väi­nen siihen päätök­seen, että jatkossa yksi­kään EU:n jäsen­maa ei voi enää näin toimia. Sään­tö­jen ollessa kaikille samat, uskon sen vaikut­ta­van posi­tii­vi­sella tavalla yksi­tyi­sen sekto­rimme kilpai­lu­ky­kyyn sekä puhtaan sekto­rin kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­siin”, Viro­lai­nen sanoo.

Suomen kannalta merkit­tä­vää oli lisäksi se, että jatkossa sitou­du­taan jatka­maan liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mis­toi­mia. Viro­lai­sen mukaan päätös lisätä liiken­teen uusiu­tu­vat polt­toai­neet nyt sovit­tuun paket­tiin turvaa EU:n omaa ener­gia­tuo­tan­toa ja luo mahdol­li­suuk­sia biota­lou­den inves­toin­neille.

“Uskon, että tämä antaa posi­tii­vi­sen signaa­lin biopolt­toai­nea­lan mark­ki­noil­lemme. Eurooppa-neuvosto teki todella tärkeän päätök­sen linja­tes­saan uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den edis­tä­mi­sestä myös vuoden 2020 jälkeen”, Viro­lai­nen toteaa.

Viro­lai­sen mukaan Suomen näke­myk­set tuli­vat kaiken kaik­ki­aan hyvin huomioi­duiksi sovi­tuissa päätök­sissä.

“Olen­naista uudessa mallissa on, että pääs­tö­vä­hen­nyk­siä toteu­te­taan nykyistä enem­män siellä, missä se on edul­li­sem­paa. Koko­nai­suutta arvioi­taessa olen paket­tiin tyyty­väi­nen, sillä se on kunnian­hi­moi­nen, mutta toisaalta myös realis­ti­nen ja ennen kaik­kea tule­vai­suu­teen katsova. Meidän tulee turvata Euroo­pan ja Suomen kilpai­lu­kyky ja kasvu. Uskon, että nyt tehdyillä päätök­sillä otamme aske­leen oike­aan suun­taa”, Viro­lai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content