Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Julkaistu: 25.10.2014

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

“On erit­täin tärkeää, että ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan puit­teet vuoteen 2030 saatiin nyt sovit­tua. Saavu­tettu neuvot­te­lu­tu­los on mieles­täni järki­vih­reä kompro­missi ja se antaa hyvät lähtö­ase­tel­mat EU:lle kansain­vä­li­siin ilmas­to­neu­vot­te­lui­hin. Unioni näyt­tää nyt esimer­kil­listä suun­taa kunnian­hi­moi­silla tavoit­teil­laan”, Viro­lai­nen toteaa.

Eurooppa-neuvos­tossa tehdyissä linjauk­sissa EU:n kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen sito­vaksi vähen­nys­ta­voit­teeksi sovit­tiin vähin­tään 40 prosent­tia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sovit­tiin uusiu­tu­van ener­gian tavoit­teeksi 27 prosent­tia ja ener­gia­te­hok­kuu­den osalta sovit­tiin 27 prosen­tin ohjeel­li­nen tavoite.

Viro­lai­sen mukaan linjauk­set ovat järke­viä. Hän pitää erityi­sesti Suomelle tärkeänä sitä, että tehty­jen päätös­ten myötä taakan­jako jäsen­mai­den välillä on jatkossa mahdol­li­sim­man tasa­pai­noi­nen.

“Tähän saakka muun muassa Suomi on joutu­nut teke­mään enem­män samalla, kun osa köyhim­mistä jäsen­maista on voinut jopa lisätä pääs­tö­jään. Olen erit­täin tyyty­väi­nen siihen päätök­seen, että jatkossa yksi­kään EU:n jäsen­maa ei voi enää näin toimia. Sään­tö­jen ollessa kaikille samat, uskon sen vaikut­ta­van posi­tii­vi­sella tavalla yksi­tyi­sen sekto­rimme kilpai­lu­ky­kyyn sekä puhtaan sekto­rin kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­siin”, Viro­lai­nen sanoo.

Suomen kannalta merkit­tä­vää oli lisäksi se, että jatkossa sitou­du­taan jatka­maan liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mis­toi­mia. Viro­lai­sen mukaan päätös lisätä liiken­teen uusiu­tu­vat polt­toai­neet nyt sovit­tuun paket­tiin turvaa EU:n omaa ener­gia­tuo­tan­toa ja luo mahdol­li­suuk­sia biota­lou­den inves­toin­neille.

“Uskon, että tämä antaa posi­tii­vi­sen signaa­lin biopolt­toai­nea­lan mark­ki­noil­lemme. Eurooppa-neuvosto teki todella tärkeän päätök­sen linja­tes­saan uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den edis­tä­mi­sestä myös vuoden 2020 jälkeen”, Viro­lai­nen toteaa.

Viro­lai­sen mukaan Suomen näke­myk­set tuli­vat kaiken kaik­ki­aan hyvin huomioi­duiksi sovi­tuissa päätök­sissä.

“Olen­naista uudessa mallissa on, että pääs­tö­vä­hen­nyk­siä toteu­te­taan nykyistä enem­män siellä, missä se on edul­li­sem­paa. Koko­nai­suutta arvioi­taessa olen paket­tiin tyyty­väi­nen, sillä se on kunnian­hi­moi­nen, mutta toisaalta myös realis­ti­nen ja ennen kaik­kea tule­vai­suu­teen katsova. Meidän tulee turvata Euroo­pan ja Suomen kilpai­lu­kyky ja kasvu. Uskon, että nyt tehdyillä päätök­sillä otamme aske­leen oike­aan suun­taa”, Viro­lai­nen sanoo.