Kokoomus.fi
MENU
Anne-Mari Virolainen: EU:n uudet ilmasto- ja energia­linjat vahvasti järki­vihreät

Anne-Mari Virolainen: EU:n uudet ilmasto- ja energia­linjat vahvasti järki­vihreät

Julkaistu: 25.10.2014 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen on tyyty­väinen, että EU-maiden johtajat pääsivät neuvot­te­luissaan sopuun vuoteen 2030 ulottu­vista ilmasto- ja energia­po­li­tiikan linjoista.

“On erittäin tärkeää, että ilmasto- ja energia­po­li­tiikan puitteet vuoteen 2030 saatiin nyt sovittua. Saavu­tettu neuvot­te­lu­tulos on mielestäni järki­vihreä kompro­missi ja se antaa hyvät lähtö­ase­telmat EU:lle kansain­vä­lisiin ilmas­to­neu­vot­te­luihin. Unioni näyttää nyt esimer­kil­listä suuntaa kunnian­hi­moi­silla tavoit­teillaan”, Virolainen toteaa.

Eurooppa-neuvos­tossa tehdyissä linjauk­sissa EU:n kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen sitovaksi vähen­nys­ta­voit­teeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sovittiin uusiu­tuvan energian tavoit­teeksi 27 prosenttia ja energia­te­hok­kuuden osalta sovittiin 27 prosentin ohjeel­linen tavoite.

Virolaisen mukaan linjaukset ovat järkeviä. Hän pitää erityi­sesti Suomelle tärkeänä sitä, että tehtyjen päätösten myötä taakanjako jäsen­maiden välillä on jatkossa mahdol­li­simman tasapai­noinen.

“Tähän saakka muun muassa Suomi on joutunut tekemään enemmän samalla, kun osa köyhim­mistä jäsen­maista on voinut jopa lisätä päästöjään. Olen erittäin tyyty­väinen siihen päätökseen, että jatkossa yksikään EU:n jäsenmaa ei voi enää näin toimia. Sääntöjen ollessa kaikille samat, uskon sen vaikut­tavan positii­vi­sella tavalla yksityisen sekto­rimme kilpai­lu­kykyyn sekä puhtaan sektorin kehit­tä­misen mahdol­li­suuksiin”, Virolainen sanoo.

Suomen kannalta merkit­tävää oli lisäksi se, että jatkossa sitou­dutaan jatkamaan liikenteen päästöjen vähen­tä­mis­toimia. Virolaisen mukaan päätös lisätä liikenteen uusiu­tuvat polttoaineet nyt sovittuun pakettiin turvaa EU:n omaa energia­tuo­tantoa ja luo mahdol­li­suuksia biota­louden inves­toin­neille.

“Uskon, että tämä antaa positii­visen signaalin biopolt­toai­nealan markki­noil­lemme. Eurooppa-neuvosto teki todella tärkeän päätöksen linja­tessaan uusiu­tuvien polttoai­neiden edistä­mi­sestä myös vuoden 2020 jälkeen”, Virolainen toteaa.

Virolaisen mukaan Suomen näkemykset tulivat kaiken kaikkiaan hyvin huomioi­duiksi sovituissa päätök­sissä.

“Olennaista uudessa mallissa on, että päästö­vä­hen­nyksiä toteu­tetaan nykyistä enemmän siellä, missä se on edulli­sempaa. Kokonai­suutta arvioi­taessa olen pakettiin tyyty­väinen, sillä se on kunnian­hi­moinen, mutta toisaalta myös realis­tinen ja ennen kaikkea tulevai­suuteen katsova. Meidän tulee turvata Euroopan ja Suomen kilpai­lukyky ja kasvu. Uskon, että nyt tehdyillä päätök­sillä otamme askeleen oikeaan suuntaa”, Virolainen sanoo.


Kokoomus.fi