Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Suomi tarvit­see osaa­mis­oh­jel­man

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Suomi tarvit­see osaa­mis­oh­jel­man

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa, että tuleva halli­tus laatii perus­teel­li­sen osaa­mis­oh­jel­man, joka tähtää erityi­sesti teknii­kan ja luon­non­tie­tei­den osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Näin mahdol­lis­te­taan uuden tiedon ja sen sovel­lu­tus­ten kehit­tä­mi­nen ja lähtö­koh­dat korkean tuot­ta­vuu­den työpaik­ko­jen synty­mi­selle.

?Kaikki puolu­eet halua­vat lisää työtä Suomeen, mutta harva osaa kertoa, miten uusi työ syntyy. Talous­kas­vun lähteet ovat tuot­ta­vuu­den kasvussa, ja tuot­ta­vuus kasvaa ennen kaik­kea tekno­lo­gian kehi­tyk­sen ja hyödyn­tä­mi­sen kautta. On panos­tet­tava osaa­mi­seen?, Viro­lai­nen linjaa.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että 1990-luvun nousu­kau­den yksi mahdol­lis­taja oli nime­no­maan teknii­kan alan ja luon­non­tie­tei­den tutki­muk­seen ja osaa­mi­seen panos­ta­mi­nen. Alan vienti kolmin­ker­tais­tui ja työpaik­koja syntyi ennen­nä­ke­mät­tö­mällä tahdilla.

?Suomi on 1990-luvun jälkeen menet­tä­nyt kilpai­lu­ky­ky­ään nime­no­maan teknii­kan alalla. Suunta on kään­net­tävä. Tuot­ta­vuus, talous­kasvu ja työpai­kat eivät synny tyhjästä. Osaa­mi­nen on kään­net­tävä uuteen nousuun. Nyt tarvi­taan alan asian­tun­ti­joi­den avulla laadittu uusi osaa­mis­oh­jelma. Sen toteut­ta­mi­sen on oltava selkeästi yhden, tiede- ja tekno­lo­gia-asioista vastaa­van minis­te­rin tehtä­vänä?, Viro­lai­nen vaatii.

Osaa­mis­oh­jelma tähtäisi Suomen yliopis­to­jen ja korkea­kou­lu­jen teknii­kan ja luon­non­tie­teel­lis­ten alojen tutki­muk­sen sekä yritys­ten osaa­mi­sen nosta­mi­seen kansain­vä­li­selle tasolle aloilla, jotka katso­taan vien­nin, työl­li­syy­den ja hyvin­voin­nin kannalta vält­tä­mät­tö­miksi. Resurs­seja tähän voitai­siin ohjata esimer­kiksi stra­te­gi­sen tutki­muk­sen varoista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content