Kokoomus.fi
Kokoo­muksen Virolainen: Suomi tarvitsee osaamis­oh­jelman

Kokoo­muksen Virolainen: Suomi tarvitsee osaamis­oh­jelman

Julkaistu: 13.4.15 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen haluaa, että tuleva hallitus laatii perus­teel­lisen osaamis­oh­jelman, joka tähtää erityi­sesti tekniikan ja luonnon­tie­teiden osaamisen vahvis­ta­miseen.

Näin mahdol­lis­tetaan uuden tiedon ja sen sovel­lu­tusten kehit­tä­minen ja lähtö­kohdat korkean tuotta­vuuden työpaik­kojen synty­mi­selle.

?Kaikki puolueet haluavat lisää työtä Suomeen, mutta harva osaa kertoa, miten uusi työ syntyy. Talous­kasvun lähteet ovat tuotta­vuuden kasvussa, ja tuottavuus kasvaa ennen kaikkea tekno­logian kehityksen ja hyödyn­tä­misen kautta. On panos­tettava osaamiseen?, Virolainen linjaa.

Virolainen muistuttaa, että 1990-luvun nousu­kauden yksi mahdol­listaja oli nimenomaan tekniikan alan ja luonnon­tie­teiden tutki­mukseen ja osaamiseen panos­ta­minen. Alan vienti kolmin­ker­taistui ja työpaikkoja syntyi ennen­nä­ke­mät­tö­mällä tahdilla.

?Suomi on 1990-luvun jälkeen menet­tänyt kilpai­lu­ky­kyään nimenomaan tekniikan alalla. Suunta on käännettävä. Tuottavuus, talous­kasvu ja työpaikat eivät synny tyhjästä. Osaaminen on käännettävä uuteen nousuun. Nyt tarvitaan alan asian­tun­ti­joiden avulla laadittu uusi osaamis­oh­jelma. Sen toteut­ta­misen on oltava selkeästi yhden, tiede- ja tekno­logia-asioista vastaavan minis­terin tehtävänä?, Virolainen vaatii.

Osaamis­oh­jelma tähtäisi Suomen yliopis­tojen ja korkea­kou­lujen tekniikan ja luonnon­tie­teel­listen alojen tutki­muksen sekä yritysten osaamisen nosta­miseen kansain­vä­li­selle tasolle aloilla, jotka katsotaan viennin, työlli­syyden ja hyvin­voinnin kannalta välttä­mät­tö­miksi. Resursseja tähän voitaisiin ohjata esimer­kiksi strate­gisen tutki­muksen varoista.


Kokoomus.fi