Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tä­vät Jukka Pekka­rista työryh­mi­neen perus­ta­van­laa­tui­sesta selvi­tyk­sestä eläke­jär­jes­tel­mämme uudis­tus­tar­peista.

?On tärkeää, että uudis­ta­mis­työ etenee fakta­tie­don pohjalta, jotta eläk­kei­den riit­tävä taso voidaan turvata myös jatkossa?, Viro­lai­nen ja Sato­nen sano­vat.

Heidän mukaansa on hienoa, että suoma­lai­set elävät yhä terveem­pinä ja pysty­vät siten naut­ti­maan pitem­pään eläke­päi­vis­tään. Tämä kehi­tys edel­lyt­tää kuiten­kin uudis­tuk­sia työelä­mässä ja eläke­jär­jes­tel­mässä. ?Eläkeiän sito­mi­nen elin­aja­no­dot­tee­seen olisi tästä näkö­kul­masta kestävä ratkaisu?, Viro­lai­nen sanoo.

Viro­lai­nen ja Sato­nen muis­tut­ta­vat, että työurien piden­tä­mi­nen alku­päästä, keskeltä ja loppu­päästä yhteensä kahdella vuodella kuroo valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan kestä­vyys­va­jeesta umpeen noin kolmas­osan. ?Työurien piden­tä­mi­sen merki­tys suoma­lai­sille annet­tuun hyvin­voin­ti­lu­pauk­seen on aivan keskei­nen. Jatko­työssä tavoit­tei­den tulee olla tarpeeksi kunnian­hi­moi­sella tasolla, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­ville suku­pol­ville?, edus­ta­jat totea­vat.

Viro­lai­sen ja Sato­sen mukaan työuran pituu­den ohella on työelä­män laatu­ky­sy­myk­siin kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. ?Pitää etsiä myös kannus­teita, miten esimer­kiksi eläkei­kää lähes­ty­vät tai pien­ten lasten vanhem­mat saadaan jous­ta­vasti pysy­mään työelä­mässä. Lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on mietit­tävä, miten uudis­te­taan osa-aikae­läke- ja työt­tö­myy­se­lä­ke­put­ki­jär­jes­tel­mää, ettei­vät työura­vai­ku­tuk­set sula hukkaan sitä kautta?, Sato­nen tiivis­tää.

Viro­lai­nen ja Sato­nen toivo­vat, että työmark­ki­na­ken­tässä palk­ka­rat­kai­sun myötä löyty­nyt yhtei­nen sopi­mi­sen henki kantaa pitkälle myös eläke­pöy­dissä. ?Urakassa onnis­tu­mi­nen on kaik­kien osapuol­ten ja jokai­sen suoma­lai­sen etu?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja
Anne-Mari Viro­lai­nen 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja
Arto Sato­nen 050-511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content