MENU
Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Julkaistu: 31.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tä­vät Jukka Pekka­rista työryh­mi­neen perus­ta­van­laa­tui­sesta selvi­tyk­sestä eläke­jär­jes­tel­mämme uudis­tus­tar­peista.

?On tärkeää, että uudis­ta­mis­työ etenee fakta­tie­don pohjalta, jotta eläk­kei­den riit­tävä taso voidaan turvata myös jatkossa?, Viro­lai­nen ja Sato­nen sano­vat.

Heidän mukaansa on hienoa, että suoma­lai­set elävät yhä terveem­pinä ja pysty­vät siten naut­ti­maan pitem­pään eläke­päi­vis­tään. Tämä kehi­tys edel­lyt­tää kuiten­kin uudis­tuk­sia työelä­mässä ja eläke­jär­jes­tel­mässä. ?Eläkeiän sito­mi­nen elin­aja­no­dot­tee­seen olisi tästä näkö­kul­masta kestävä ratkaisu?, Viro­lai­nen sanoo.

Viro­lai­nen ja Sato­nen muis­tut­ta­vat, että työurien piden­tä­mi­nen alku­päästä, keskeltä ja loppu­päästä yhteensä kahdella vuodella kuroo valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan kestä­vyys­va­jeesta umpeen noin kolmas­osan. ?Työurien piden­tä­mi­sen merki­tys suoma­lai­sille annet­tuun hyvin­voin­ti­lu­pauk­seen on aivan keskei­nen. Jatko­työssä tavoit­tei­den tulee olla tarpeeksi kunnian­hi­moi­sella tasolla, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­ville suku­pol­ville?, edus­ta­jat totea­vat.

Viro­lai­sen ja Sato­sen mukaan työuran pituu­den ohella on työelä­män laatu­ky­sy­myk­siin kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. ?Pitää etsiä myös kannus­teita, miten esimer­kiksi eläkei­kää lähes­ty­vät tai pien­ten lasten vanhem­mat saadaan jous­ta­vasti pysy­mään työelä­mässä. Lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on mietit­tävä, miten uudis­te­taan osa-aikae­läke- ja työt­tö­myy­se­lä­ke­put­ki­jär­jes­tel­mää, ettei­vät työura­vai­ku­tuk­set sula hukkaan sitä kautta?, Sato­nen tiivis­tää.

Viro­lai­nen ja Sato­nen toivo­vat, että työmark­ki­na­ken­tässä palk­ka­rat­kai­sun myötä löyty­nyt yhtei­nen sopi­mi­sen henki kantaa pitkälle myös eläke­pöy­dissä. ?Urakassa onnis­tu­mi­nen on kaik­kien osapuol­ten ja jokai­sen suoma­lai­sen etu?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja
Anne-Mari Viro­lai­nen 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja
Arto Sato­nen 050-511 3110