MENU
Virolainen ja Satonen: Pidemmät työurat turvaavat hyvin­vointia

Virolainen ja Satonen: Pidemmät työurat turvaavat hyvin­vointia

Julkaistu: 31.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen ja eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen kiittävät Jukka Pekka­rista työryh­mineen perus­ta­van­laa­tui­sesta selvi­tyk­sestä eläke­jär­jes­tel­mämme uudis­tus­tar­peista.

?On tärkeää, että uudis­ta­mistyö etenee fakta­tiedon pohjalta, jotta eläkkeiden riittävä taso voidaan turvata myös jatkossa?, Virolainen ja Satonen sanovat.

Heidän mukaansa on hienoa, että suoma­laiset elävät yhä terveempinä ja pystyvät siten nauttimaan pitempään eläke­päi­vistään. Tämä kehitys edellyttää kuitenkin uudis­tuksia työelä­mässä ja eläke­jär­jes­tel­mässä. ?Eläkeiän sitominen elinaja­no­dot­teeseen olisi tästä näkökul­masta kestävä ratkaisu?, Virolainen sanoo.

Virolainen ja Satonen muistut­tavat, että työurien piden­tä­minen alkupäästä, keskeltä ja loppu­päästä yhteensä kahdella vuodella kuroo valtio­va­rain­mi­nis­teriön arvion mukaan kestä­vyys­va­jeesta umpeen noin kolmasosan. ?Työurien piden­tä­misen merkitys suoma­lai­sille annettuun hyvin­voin­ti­lu­paukseen on aivan keskeinen. Jatko­työssä tavoit­teiden tulee olla tarpeeksi kunnian­hi­moi­sella tasolla, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­velut myös tuleville sukupol­ville?, edustajat toteavat.

Virolaisen ja Satosen mukaan työuran pituuden ohella on työelämän laatu­ky­sy­myksiin kiinni­tettävä erityistä huomiota. ?Pitää etsiä myös kannus­teita, miten esimer­kiksi eläkeikää lähes­tyvät tai pienten lasten vanhemmat saadaan jousta­vasti pysymään työelä­mässä. Lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­töjen on mietittävä, miten uudis­tetaan osa-aikaeläke- ja työttö­myy­se­lä­ke­put­ki­jär­jes­telmää, etteivät työura­vai­ku­tukset sula hukkaan sitä kautta?, Satonen tiivistää.

Virolainen ja Satonen toivovat, että työmark­ki­na­ken­tässä palkka­rat­kaisun myötä löytynyt yhteinen sopimisen henki kantaa pitkälle myös eläke­pöy­dissä. ?Urakassa onnis­tu­minen on kaikkien osapuolten ja jokaisen suoma­laisen etu?, edustajat päättävät.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja
Anne-Mari Virolainen 050-512 1941

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja
Arto Satonen 050-511 3110


Kokoomus.fi