Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Viro­lai­nen ja Sato­nen: Pidem­mät työurat turvaa­vat hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tä­vät Jukka Pekka­rista työryh­mi­neen perus­ta­van­laa­tui­sesta selvi­tyk­sestä eläke­jär­jes­tel­mämme uudis­tus­tar­peista.

?On tärkeää, että uudis­ta­mis­työ etenee fakta­tie­don pohjalta, jotta eläk­kei­den riit­tävä taso voidaan turvata myös jatkossa?, Viro­lai­nen ja Sato­nen sano­vat.

Heidän mukaansa on hienoa, että suoma­lai­set elävät yhä terveem­pinä ja pysty­vät siten naut­ti­maan pitem­pään eläke­päi­vis­tään. Tämä kehi­tys edel­lyt­tää kuiten­kin uudis­tuk­sia työelä­mässä ja eläke­jär­jes­tel­mässä. ?Eläkeiän sito­mi­nen elin­aja­no­dot­tee­seen olisi tästä näkö­kul­masta kestävä ratkaisu?, Viro­lai­nen sanoo.

Viro­lai­nen ja Sato­nen muis­tut­ta­vat, että työurien piden­tä­mi­nen alku­päästä, keskeltä ja loppu­päästä yhteensä kahdella vuodella kuroo valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan kestä­vyys­va­jeesta umpeen noin kolmas­osan. ?Työurien piden­tä­mi­sen merki­tys suoma­lai­sille annet­tuun hyvin­voin­ti­lu­pauk­seen on aivan keskei­nen. Jatko­työssä tavoit­tei­den tulee olla tarpeeksi kunnian­hi­moi­sella tasolla, jotta voimme turvata hyvin­voin­ti­pal­ve­lut myös tule­ville suku­pol­ville?, edus­ta­jat totea­vat.

Viro­lai­sen ja Sato­sen mukaan työuran pituu­den ohella on työelä­män laatu­ky­sy­myk­siin kiin­ni­tet­tävä erityistä huomiota. ?Pitää etsiä myös kannus­teita, miten esimer­kiksi eläkei­kää lähes­ty­vät tai pien­ten lasten vanhem­mat saadaan jous­ta­vasti pysy­mään työelä­mässä. Lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on mietit­tävä, miten uudis­te­taan osa-aikae­läke- ja työt­tö­myy­se­lä­ke­put­ki­jär­jes­tel­mää, ettei­vät työura­vai­ku­tuk­set sula hukkaan sitä kautta?, Sato­nen tiivis­tää.

Viro­lai­nen ja Sato­nen toivo­vat, että työmark­ki­na­ken­tässä palk­ka­rat­kai­sun myötä löyty­nyt yhtei­nen sopi­mi­sen henki kantaa pitkälle myös eläke­pöy­dissä. ?Urakassa onnis­tu­mi­nen on kaik­kien osapuol­ten ja jokai­sen suoma­lai­sen etu?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja
Anne-Mari Viro­lai­nen 050-512 1941

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja
Arto Sato­nen 050-511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content