Kokoomus.fi
Virolainen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmisten erilai­suuden arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Virolainen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmisten erilai­suuden arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu: 28.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja ja suuren valio­kunnan jäsen Anne-Mari Virolainen pitää tasa-arvoisen kansa­lais­aloitteen hyväk­sy­mistä eduskun­nassa kannan­ottona ihmisten erilai­suuden arvos­ta­misen ja kunnioit­ta­misen puolesta.

?Kansa­lais­aloitteen käsit­telyn aikana sekä aloitteen kannat­ta­jilta että vastus­ta­jilta on vaadittu toisen ymmär­tä­mistä ja suvait­se­mista. On hienoa, että yli 160 000 suoma­laisen kanna­tuksen kerännyt aloite on tullut hyväk­sy­tyksi eduskunnan käsit­te­lyssä vielä ensim­mäisenä kansa­lais­aloit­teena. Tämä on hieno hetki myös demokratian ja kansa­laisten vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien kannalta?, painottaa Virolainen.

?Ihmisiä pitää kohdella lain edessä samanar­voi­sesti. Kansa­lais­aloitteen hyväk­sy­mi­sessä on kyse siitä, että annamme kaikille yhtäläiset mahdol­li­suudet kokea olevansa yhteis­kunnan hyväk­syttyjä jäseniä ja kokea olonsa turval­li­seksi. Nyt otamme niitä askelia, jotka muut pohjoismaat ovat jo aiemmin ottaneet?, kuvailee Virolainen.

Virolainen muistuttaa Kokoo­muksen olevan moniar­voinen puolue, josta löytyy sekä kansa­lais­aloitteen puolus­tajia että vastus­tajia. Virolainen on iloinen, että eduskun­ta­ryhmän selvä enemmistö otti kuitenkin kantaa aloitteen hyväk­sy­misen puolesta.

?Suvait­se­vaisuus tarkoittaa ennen kaikkea muiden ihmisten yksilöl­li­syyden arvos­ta­mista mutta myös erilaisten mieli­pi­teiden ja arvojen kunnioit­ta­mista. Haluan kunnioittaa myös niiden edustajien päätöstä, jotka äänes­tivät kansa­lais­aloitteen hylkää­misen puolesta?, toteaa Virolainen.

Kansa­lais­aloite etenee nyt suuren valio­kunnan käsitel­tä­väksi.

?Uskon, että suuren valio­kunnan enemmistö ottaa myös aloitteen puolesta kantaa. Eduskunnan enemmistön tahdon mukai­sesti aloite on vietävä eteenpäin. Viivyt­telyyn ei ole aihetta?, päättää Virolainen.

 


Kokoomus.fi