Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen pitää tasa-arvoi­sen kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä edus­kun­nassa kannan­ot­tona ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sen ja kunnioit­ta­mi­sen puolesta.

?Kansa­lais­aloit­teen käsit­te­lyn aikana sekä aloit­teen kannat­ta­jilta että vastus­ta­jilta on vaadittu toisen ymmär­tä­mistä ja suvait­se­mista. On hienoa, että yli 160 000 suoma­lai­sen kanna­tuk­sen kerän­nyt aloite on tullut hyväk­sy­tyksi edus­kun­nan käsit­te­lyssä vielä ensim­mäi­senä kansa­lais­aloit­teena. Tämä on hieno hetki myös demo­kra­tian ja kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien kannalta?, painot­taa Viro­lai­nen.

?Ihmi­siä pitää kohdella lain edessä sama­nar­voi­sesti. Kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mi­sessä on kyse siitä, että annamme kaikille yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kokea olevansa yhteis­kun­nan hyväk­syt­tyjä jäse­niä ja kokea olonsa turval­li­seksi. Nyt otamme niitä aske­lia, jotka muut pohjois­maat ovat jo aiem­min otta­neet?, kuvai­lee Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen muis­tut­taa Kokoo­muk­sen olevan moniar­voi­nen puolue, josta löytyy sekä kansa­lais­aloit­teen puolus­ta­jia että vastus­ta­jia. Viro­lai­nen on iloi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män selvä enem­mistö otti kuiten­kin kantaa aloit­teen hyväk­sy­mi­sen puolesta.

?Suvait­se­vai­suus tarkoit­taa ennen kaik­kea muiden ihmis­ten yksi­löl­li­syy­den arvos­ta­mista mutta myös erilais­ten mieli­pi­tei­den ja arvo­jen kunnioit­ta­mista. Haluan kunnioit­taa myös niiden edus­ta­jien päätöstä, jotka äänes­ti­vät kansa­lais­aloit­teen hylkää­mi­sen puolesta?, toteaa Viro­lai­nen.

Kansa­lais­aloite etenee nyt suuren valio­kun­nan käsi­tel­tä­väksi.

?Uskon, että suuren valio­kun­nan enem­mistö ottaa myös aloit­teen puolesta kantaa. Edus­kun­nan enem­mis­tön tahdon mukai­sesti aloite on vietävä eteen­päin. Viivyt­te­lyyn ei ole aihetta?, päät­tää Viro­lai­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content