Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen pitää tasa-arvoi­sen kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä edus­kun­nassa kannan­ot­tona ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sen ja kunnioit­ta­mi­sen puolesta.

?Kansa­lais­aloit­teen käsit­te­lyn aikana sekä aloit­teen kannat­ta­jilta että vastus­ta­jilta on vaadittu toisen ymmär­tä­mistä ja suvait­se­mista. On hienoa, että yli 160 000 suoma­lai­sen kanna­tuk­sen kerän­nyt aloite on tullut hyväk­sy­tyksi edus­kun­nan käsit­te­lyssä vielä ensim­mäi­senä kansa­lais­aloit­teena. Tämä on hieno hetki myös demo­kra­tian ja kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien kannalta?, painot­taa Viro­lai­nen.

?Ihmi­siä pitää kohdella lain edessä sama­nar­voi­sesti. Kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mi­sessä on kyse siitä, että annamme kaikille yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kokea olevansa yhteis­kun­nan hyväk­syt­tyjä jäse­niä ja kokea olonsa turval­li­seksi. Nyt otamme niitä aske­lia, jotka muut pohjois­maat ovat jo aiem­min otta­neet?, kuvai­lee Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen muis­tut­taa Kokoo­muk­sen olevan moniar­voi­nen puolue, josta löytyy sekä kansa­lais­aloit­teen puolus­ta­jia että vastus­ta­jia. Viro­lai­nen on iloi­nen, että edus­kun­ta­ryh­män selvä enem­mistö otti kuiten­kin kantaa aloit­teen hyväk­sy­mi­sen puolesta.

?Suvait­se­vai­suus tarkoit­taa ennen kaik­kea muiden ihmis­ten yksi­löl­li­syy­den arvos­ta­mista mutta myös erilais­ten mieli­pi­tei­den ja arvo­jen kunnioit­ta­mista. Haluan kunnioit­taa myös niiden edus­ta­jien päätöstä, jotka äänes­ti­vät kansa­lais­aloit­teen hylkää­mi­sen puolesta?, toteaa Viro­lai­nen.

Kansa­lais­aloite etenee nyt suuren valio­kun­nan käsi­tel­tä­väksi.

?Uskon, että suuren valio­kun­nan enem­mistö ottaa myös aloit­teen puolesta kantaa. Edus­kun­nan enem­mis­tön tahdon mukai­sesti aloite on vietävä eteen­päin. Viivyt­te­lyyn ei ole aihetta?, päät­tää Viro­lai­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content