Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen iloit­see turva­ko­deille eilen julkais­tussa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esityk­sestä löyty­västä 3,3 miljoo­nasta. Edus­kunta on jo pitkään vaati­nut turva­ko­deille kestä­vää rahoi­tusta. Nyt esitetty rahoi­tus turvaa turva­ko­tien nyky­ti­lan­netta.

?Lähi­suh­de­vä­ki­valta vaatii puut­tu­mista. Peri­aat­teel­li­set linjauk­set eivät riitä, kun tarvi­taan konkreet­tista apua. Avun tarjoa­mi­nen vaatii riit­tä­vät resurs­sit?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Edus­kunta on aiem­min edel­lyt­tä­nyt, että Istan­bu­lin sopi­muk­sen toimeen­pa­non edel­lyt­tä­mät voima­va­rat otetaan huomioon valtion talous­ar­viossa. Halli­tuk­sen esityk­sestä turva­ko­ti­toi­minta on siir­retty vuoden alusta valtion vastuulle, mikä vahvis­taa järjes­tä­mis­vas­tuuta ja yhden­mu­kais­taa palve­luja.

?Ensi- ja turva­ko­tien toiminta ja sen taso on turvat­tava jatkos­sa­kin. Väki­val­lasta on uskal­let­tava puhua ja avun saami­seksi tarjolla oltava turva­paikka. Riit­tä­vää rahoi­tusta tarvi­taan, jotta uhrien tukena on turva­ko­teja ja osaa­via ihmi­siä.?

?Tavoit­teena on edel­leen turva­ko­ti­paik­ko­jen ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den lisää­mi­nen. Euroo­pan neuvos­ton suosi­tus­ten mukaan 10 000 asukasta kohden tulisi olla yksi turva­ko­din perhe­paikka. Suomessa tämän perus­teella tulisi olla noin 530 perhe­paik­kaa. Suomen turva­ko­tien perhe­paik­ka­määrä on tällä hetkellä vain noin 120 perhe­paik­kaa?, Viro­lai­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content