MENU
Anne-Mari Virolainen: Lähisuh­de­vä­ki­vallan torju­miseen panos­tusta

Anne-Mari Virolainen: Lähisuh­de­vä­ki­vallan torju­miseen panos­tusta

Julkaistu: 27.01.2015 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen iloitsee turva­ko­deille eilen julkais­tussa valtio­va­rain­mi­nis­teriön esityk­sestä löyty­västä 3,3 miljoo­nasta. Eduskunta on jo pitkään vaatinut turva­ko­deille kestävää rahoi­tusta. Nyt esitetty rahoitus turvaa turva­kotien nykyti­lan­netta.

?Lähisuh­de­vä­ki­valta vaatii puuttu­mista. Periaat­teel­liset linjaukset eivät riitä, kun tarvitaan konkreet­tista apua. Avun tarjoa­minen vaatii riittävät resurssit?, Virolainen muistuttaa.

Eduskunta on aiemmin edellyt­tänyt, että Istan­bulin sopimuksen toimeen­panon edellyt­tämät voima­varat otetaan huomioon valtion talous­ar­viossa. Halli­tuksen esityk­sestä turva­ko­ti­toi­minta on siirretty vuoden alusta valtion vastuulle, mikä vahvistaa järjes­tä­mis­vas­tuuta ja yhden­mu­kaistaa palveluja.

?Ensi- ja turva­kotien toiminta ja sen taso on turvattava jatkos­sakin. Väkival­lasta on uskal­lettava puhua ja avun saami­seksi tarjolla oltava turva­paikka. Riittävää rahoi­tusta tarvitaan, jotta uhrien tukena on turva­koteja ja osaavia ihmisiä.?

?Tavoit­teena on edelleen turva­ko­ti­paik­kojen ja matalan kynnyksen palve­luiden lisää­minen. Euroopan neuvoston suosi­tusten mukaan 10 000 asukasta kohden tulisi olla yksi turva­kodin perhe­paikka. Suomessa tämän perus­teella tulisi olla noin 530 perhe­paikkaa. Suomen turva­kotien perhe­paik­ka­määrä on tällä hetkellä vain noin 120 perhe­paikkaa?, Virolainen toteaa.


Kokoomus.fi