Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Anne-Mari Viro­lai­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­lan torju­mi­seen panos­tusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen iloit­see turva­ko­deille eilen julkais­tussa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esityk­sestä löyty­västä 3,3 miljoo­nasta. Edus­kunta on jo pitkään vaati­nut turva­ko­deille kestä­vää rahoi­tusta. Nyt esitetty rahoi­tus turvaa turva­ko­tien nyky­ti­lan­netta.

?Lähi­suh­de­vä­ki­valta vaatii puut­tu­mista. Peri­aat­teel­li­set linjauk­set eivät riitä, kun tarvi­taan konkreet­tista apua. Avun tarjoa­mi­nen vaatii riit­tä­vät resurs­sit?, Viro­lai­nen muis­tut­taa.

Edus­kunta on aiem­min edel­lyt­tä­nyt, että Istan­bu­lin sopi­muk­sen toimeen­pa­non edel­lyt­tä­mät voima­va­rat otetaan huomioon valtion talous­ar­viossa. Halli­tuk­sen esityk­sestä turva­ko­ti­toi­minta on siir­retty vuoden alusta valtion vastuulle, mikä vahvis­taa järjes­tä­mis­vas­tuuta ja yhden­mu­kais­taa palve­luja.

?Ensi- ja turva­ko­tien toiminta ja sen taso on turvat­tava jatkos­sa­kin. Väki­val­lasta on uskal­let­tava puhua ja avun saami­seksi tarjolla oltava turva­paikka. Riit­tä­vää rahoi­tusta tarvi­taan, jotta uhrien tukena on turva­ko­teja ja osaa­via ihmi­siä.?

?Tavoit­teena on edel­leen turva­ko­ti­paik­ko­jen ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­den lisää­mi­nen. Euroo­pan neuvos­ton suosi­tus­ten mukaan 10 000 asukasta kohden tulisi olla yksi turva­ko­din perhe­paikka. Suomessa tämän perus­teella tulisi olla noin 530 perhe­paik­kaa. Suomen turva­ko­tien perhe­paik­ka­määrä on tällä hetkellä vain noin 120 perhe­paik­kaa?, Viro­lai­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content