Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ympäristö

ympäristö

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

12.12.2015

Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta. Grahn-Laaso­­nen toimi edel­li­sen halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Sopi­mus rajaa maapal­lon lämpe­ne­mi­sen

16.4.2015

Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muk­sen tulok­sista. Valtaosa suoma­lai­sista tunnus­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­lai­set

21.3.2015

Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen haluaa Suomesta hiili­neut­raa­lin. Grahn-Laaso­­nen toteaa, että fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen vaatii niin uusiu­tu­van ener­gian laaja­mit­taista käyt­töä,

17.3.2015

Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

    Tämä edus­kunta äänesti lauan­taina viimeistä kertaa. Ovet suljet­tiin ihan kirjai­mel­li­sesti, sillä talo meni remont­tiin. Remont­tia ja korjaus­lii­kettä todella

13.3.2015

Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä. ?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa

18.12.2014

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta. ?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta

1.12.2014

Grahn-Laaso­sen puhe Clean­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri ja kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen totesi 1.12.2014 clean­­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa, että suoma­lai­selle clean­­tech-osaa­­mi­­sella on kysyn­tää. Alla on hänen puheensa

25.10.2014

Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

15.10.2014

Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun. “On hienoa, että minis­teri

Skip to content