Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa Suomesta hiili­neut­raa­lin.

Grahn-Laaso­nen toteaa, että fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen vaatii niin uusiu­tu­van ener­gian laaja­mit­taista käyt­töä, ydin­voi­maa kuin ener­gian sääs­töä­kin.

Grahn-Laaso­nen pitää erit­täin huoles­tut­ta­vana Pöyryn tuoretta selvi­tystä, jonka mukaan hiili­diok­si­di­pääs­töt ovat kasva­neet Suomen suurissa kaupun­geissa 1,6 miljoo­nalla tonnilla vuodesta 2010 vuoteen 2014.

?Suomen on korkea aika ottaa etuno­jaa ilmas­to­po­li­tii­kassa ja lait­taa alulle oma ener­gia­mur­ros. Uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käyt­töä on lisät­tävä tuntu­vasti. Tarvit­semme bioener­giaa, tuuli­voi­maa ja aurin­koe­ner­giaa?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

?Kun panos­tamme uusiin tekno­lo­gioi­hin, luomme samalla Suomeen uusia työpaik­koja. Suomen tulee olla mukana globaa­lissa kehi­tyk­sessä, sillä ener­gia­tek­no­lo­gian uudet ratkai­sut etene­vät maail­malla vauh­dilla.?

Uusiu­tu­van ener­gian pien­tuo­tanto on avai­na­se­massa, ja se tarvit­see ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin mukaan vauh­di­tusta. Jo turhan byro­kra­tian karsi­mi­sella pääs­tään pitkälle.

?Myös minis­teri Lauri Taras­tin johtama arvioin­ti­ryhmä esit­tää pien­tuo­tan­non lupa­käy­tän­tö­jen vauh­dit­ta­mista yhte­näi­sin menet­te­ly­ta­voin ja ohjein, sillä nyt käytän­nöt vaih­te­le­vat kunnissa. Meidän tulee käyn­nis­tää yhteis­työssä kuntien kanssa kokeilu, jossa jo hyviksi havait­tuja käytän­töjä sovel­le­taan laajassa mitta­kaa­vassa ja luodaan yhtei­siä käytän­töjä lupa­me­net­te­ly­jen suju­voit­ta­mi­seksi.?

Grahn-Laaso­sen muis­tut­taa, että tule­vai­suu­den voit­ta­jia ovat ne, jotka voivat tarjota muille ratkai­suja kohti vähä­hii­listä tule­vai­suutta.

?Toimi­malla määrä­tie­toi­sesti on meillä vielä mahdol­li­suus pitää globaali ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen alle kahden asteen. Tänään teke­mämme ener­gia­rat­kai­sut vaikut­ta­vat suoraan siihen, kuinka tehok­kaasti torjumme ilmas­ton­muu­tosta. Suomen on nyt aika nousta ilmas­toe­del­lä­kä­vi­jäksi.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content