Kokoomus.fi
Sanni Grahn-Laasonen
Grahn-Laasonen: Uusiu­tuvan pientuo­tannon esteet purettava

Grahn-Laasonen: Uusiu­tuvan pientuo­tannon esteet purettava

Julkaistu: 21.3.15 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa Suomesta hiili­neut­raalin.

Grahn-Laasonen toteaa, että fossii­li­sista polttoai­neista luopu­minen vaatii niin uusiu­tuvan energian laaja­mit­taista käyttöä, ydinvoimaa kuin energian säästöäkin.

Grahn-Laasonen pitää erittäin huoles­tut­tavana Pöyryn tuoretta selvi­tystä, jonka mukaan hiili­diok­si­di­päästöt ovat kasvaneet Suomen suurissa kaupun­geissa 1,6 miljoo­nalla tonnilla vuodesta 2010 vuoteen 2014.

?Suomen on korkea aika ottaa etunojaa ilmas­to­po­li­tii­kassa ja laittaa alulle oma energia­murros. Uusiu­tuvien energia­läh­teiden käyttöä on lisättävä tuntu­vasti. Tarvit­semme bioenergiaa, tuuli­voimaa ja aurin­koe­nergiaa?, Grahn-Laasonen sanoo.

?Kun panos­tamme uusiin tekno­lo­gioihin, luomme samalla Suomeen uusia työpaikkoja. Suomen tulee olla mukana globaa­lissa kehityk­sessä, sillä energia­tek­no­logian uudet ratkaisut etenevät maail­malla vauhdilla.?

Uusiu­tuvan energian pientuo­tanto on avaina­se­massa, ja se tarvitsee ympäris­tö­mi­nis­terin mukaan vauhdi­tusta. Jo turhan byrokratian karsi­mi­sella päästään pitkälle.

?Myös ministeri Lauri Tarastin johtama arvioin­ti­ryhmä esittää pientuo­tannon lupakäy­tän­töjen vauhdit­ta­mista yhtenäisin menet­te­ly­tavoin ja ohjein, sillä nyt käytännöt vaihte­levat kunnissa. Meidän tulee käynnistää yhteis­työssä kuntien kanssa kokeilu, jossa jo hyviksi havaittuja käytäntöjä sovel­letaan laajassa mitta­kaa­vassa ja luodaan yhteisiä käytäntöjä lupame­net­te­lyjen sujuvoit­ta­mi­seksi.?

Grahn-Laasosen muistuttaa, että tulevai­suuden voittajia ovat ne, jotka voivat tarjota muille ratkaisuja kohti vähähii­listä tulevai­suutta.

?Toimi­malla määrä­tie­toi­sesti on meillä vielä mahdol­lisuus pitää globaali ilmaston lämpe­ne­minen alle kahden asteen. Tänään tekemämme energia­rat­kaisut vaikut­tavat suoraan siihen, kuinka tehok­kaasti torjumme ilmas­ton­muu­tosta. Suomen on nyt aika nousta ilmas­toe­del­lä­kä­vi­jäksi.?


Kokoomus.fi