Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Grahn-Laaso­nen: Uusiu­tu­van pien­tuo­tan­non esteet puret­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa Suomesta hiili­neut­raa­lin.

Grahn-Laaso­nen toteaa, että fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen vaatii niin uusiu­tu­van ener­gian laaja­mit­taista käyt­töä, ydin­voi­maa kuin ener­gian sääs­töä­kin.

Grahn-Laaso­nen pitää erit­täin huoles­tut­ta­vana Pöyryn tuoretta selvi­tystä, jonka mukaan hiili­diok­si­di­pääs­töt ovat kasva­neet Suomen suurissa kaupun­geissa 1,6 miljoo­nalla tonnilla vuodesta 2010 vuoteen 2014.

?Suomen on korkea aika ottaa etuno­jaa ilmas­to­po­li­tii­kassa ja lait­taa alulle oma ener­gia­mur­ros. Uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käyt­töä on lisät­tävä tuntu­vasti. Tarvit­semme bioener­giaa, tuuli­voi­maa ja aurin­koe­ner­giaa?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

?Kun panos­tamme uusiin tekno­lo­gioi­hin, luomme samalla Suomeen uusia työpaik­koja. Suomen tulee olla mukana globaa­lissa kehi­tyk­sessä, sillä ener­gia­tek­no­lo­gian uudet ratkai­sut etene­vät maail­malla vauh­dilla.?

Uusiu­tu­van ener­gian pien­tuo­tanto on avai­na­se­massa, ja se tarvit­see ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin mukaan vauh­di­tusta. Jo turhan byro­kra­tian karsi­mi­sella pääs­tään pitkälle.

?Myös minis­teri Lauri Taras­tin johtama arvioin­ti­ryhmä esit­tää pien­tuo­tan­non lupa­käy­tän­tö­jen vauh­dit­ta­mista yhte­näi­sin menet­te­ly­ta­voin ja ohjein, sillä nyt käytän­nöt vaih­te­le­vat kunnissa. Meidän tulee käyn­nis­tää yhteis­työssä kuntien kanssa kokeilu, jossa jo hyviksi havait­tuja käytän­töjä sovel­le­taan laajassa mitta­kaa­vassa ja luodaan yhtei­siä käytän­töjä lupa­me­net­te­ly­jen suju­voit­ta­mi­seksi.?

Grahn-Laaso­sen muis­tut­taa, että tule­vai­suu­den voit­ta­jia ovat ne, jotka voivat tarjota muille ratkai­suja kohti vähä­hii­listä tule­vai­suutta.

?Toimi­malla määrä­tie­toi­sesti on meillä vielä mahdol­li­suus pitää globaali ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen alle kahden asteen. Tänään teke­mämme ener­gia­rat­kai­sut vaikut­ta­vat suoraan siihen, kuinka tehok­kaasti torjumme ilmas­ton­muu­tosta. Suomen on nyt aika nousta ilmas­toe­del­lä­kä­vi­jäksi.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content