Kokoomus.fi
Sankelo: Vapaa­eh­toisuus avainsana soiden­suo­je­lussa

Sankelo: Vapaa­eh­toisuus avainsana soiden­suo­je­lussa

Julkaistu: 15.10.14 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt selvittää mahdol­li­suudet vapaa­eh­toiseen soiden­suo­jeluun.

“On hienoa, että ministeri haluaa rakentaa luotta­musta maano­mis­tajien ja ympäris­tö­hal­linnon välille. METSO-ohjelman positii­viset kokemukset osoit­tavat, että maano­mis­ta­jilla on halua suojella arvok­kaita luonto­koh­teita, kun se tehdään vapaa­eh­toi­suuteen perustuen raken­ta­vassa hengessä. Vapaa­eh­toisuus kannustaa maano­mis­tajia mukaan suojeluun aivan eri tavalla.”

Sankelo muistuttaa, että tahto suojella soita on yhteinen.

“Kuten minis­te­rikin toteaa, luontoar­voiltaan arvok­kaimmat suot on saatava suojelun piiriin. Luonnon monimuo­toi­suuden vaali­minen vaatii uhana­laisten suoluon­to­tyyp­piemme suojelua. Uskon, että vapaa­eh­toi­suuteen perus­tu­valla suoje­lulla saadaan parempia tuloksia aikaan.”

Sankelo huomauttaa, että viimeiset kymmenen vuotta on tehty paljon töitä sen eteen, että esimer­kiksi maano­mis­tajat edistäi­sivät avoimesti monimuo­toi­suutta toimin­nassaan.

“Jos nyt unohdet­taisiin vapaa­eh­toisuus ja palat­taisiin pakkoon, oltaisiin tehty turhaa työtä. Soiden suoje­luoh­jelman lisäksi myös METSO-ohjelma joutuisi outoon valoon”, Sankelo sanoo.

Ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen tiedote soiden­suo­je­lusta ympäris­tö­mi­nis­teriön sivulla.


Kokoomus.fi