Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun.

“On hienoa, että minis­teri haluaa raken­taa luot­ta­musta maano­mis­ta­jien ja ympä­ris­tö­hal­lin­non välille. METSO-ohjel­man posi­tii­vi­set koke­muk­set osoit­ta­vat, että maano­mis­ta­jilla on halua suojella arvok­kaita luon­to­koh­teita, kun se tehdään vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuen raken­ta­vassa hengessä. Vapaa­eh­toi­suus kannus­taa maano­mis­ta­jia mukaan suoje­luun aivan eri tavalla.”

Sankelo muis­tut­taa, että tahto suojella soita on yhtei­nen.

“Kuten minis­te­ri­kin toteaa, luon­toar­voil­taan arvok­kaim­mat suot on saatava suoje­lun piiriin. Luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­nen vaatii uhana­lais­ten suoluon­to­tyyp­piemme suoje­lua. Uskon, että vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­valla suoje­lulla saadaan parem­pia tulok­sia aikaan.”

Sankelo huomaut­taa, että viimei­set kymme­nen vuotta on tehty paljon töitä sen eteen, että esimer­kiksi maano­mis­ta­jat edis­täi­si­vät avoi­mesti moni­muo­toi­suutta toimin­nas­saan.

“Jos nyt unoh­det­tai­siin vapaa­eh­toi­suus ja palat­tai­siin pakkoon, oltai­siin tehty turhaa työtä. Soiden suoje­luoh­jel­man lisäksi myös METSO-ohjelma joutuisi outoon valoon”, Sankelo sanoo.

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen tiedote soiden­suo­je­lusta ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sivulla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content