Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Julkaistu: 15.10.2014

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun.

“On hienoa, että minis­teri haluaa raken­taa luot­ta­musta maano­mis­ta­jien ja ympä­ris­tö­hal­lin­non välille. METSO-ohjel­man posi­tii­vi­set koke­muk­set osoit­ta­vat, että maano­mis­ta­jilla on halua suojella arvok­kaita luon­to­koh­teita, kun se tehdään vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuen raken­ta­vassa hengessä. Vapaa­eh­toi­suus kannus­taa maano­mis­ta­jia mukaan suoje­luun aivan eri tavalla.”

Sankelo muis­tut­taa, että tahto suojella soita on yhtei­nen.

“Kuten minis­te­ri­kin toteaa, luon­toar­voil­taan arvok­kaim­mat suot on saatava suoje­lun piiriin. Luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­nen vaatii uhana­lais­ten suoluon­to­tyyp­piemme suoje­lua. Uskon, että vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­valla suoje­lulla saadaan parem­pia tulok­sia aikaan.”

Sankelo huomaut­taa, että viimei­set kymme­nen vuotta on tehty paljon töitä sen eteen, että esimer­kiksi maano­mis­ta­jat edis­täi­si­vät avoi­mesti moni­muo­toi­suutta toimin­nas­saan.

“Jos nyt unoh­det­tai­siin vapaa­eh­toi­suus ja palat­tai­siin pakkoon, oltai­siin tehty turhaa työtä. Soiden suoje­luoh­jel­man lisäksi myös METSO-ohjelma joutuisi outoon valoon”, Sankelo sanoo.

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen tiedote soiden­suo­je­lusta ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sivulla.