Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun.

“On hienoa, että minis­teri haluaa raken­taa luot­ta­musta maano­mis­ta­jien ja ympä­ris­tö­hal­lin­non välille. METSO-ohjel­man posi­tii­vi­set koke­muk­set osoit­ta­vat, että maano­mis­ta­jilla on halua suojella arvok­kaita luon­to­koh­teita, kun se tehdään vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tuen raken­ta­vassa hengessä. Vapaa­eh­toi­suus kannus­taa maano­mis­ta­jia mukaan suoje­luun aivan eri tavalla.”

Sankelo muis­tut­taa, että tahto suojella soita on yhtei­nen.

“Kuten minis­te­ri­kin toteaa, luon­toar­voil­taan arvok­kaim­mat suot on saatava suoje­lun piiriin. Luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­nen vaatii uhana­lais­ten suoluon­to­tyyp­piemme suoje­lua. Uskon, että vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­valla suoje­lulla saadaan parem­pia tulok­sia aikaan.”

Sankelo huomaut­taa, että viimei­set kymme­nen vuotta on tehty paljon töitä sen eteen, että esimer­kiksi maano­mis­ta­jat edis­täi­si­vät avoi­mesti moni­muo­toi­suutta toimin­nas­saan.

“Jos nyt unoh­det­tai­siin vapaa­eh­toi­suus ja palat­tai­siin pakkoon, oltai­siin tehty turhaa työtä. Soiden suoje­luoh­jel­man lisäksi myös METSO-ohjelma joutuisi outoon valoon”, Sankelo sanoo.

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen tiedote soiden­suo­je­lusta ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sivulla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content