Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Julkaistu:

 

 

Tämä edus­kunta äänesti lauan­taina viimeistä kertaa. Ovet suljet­tiin ihan kirjai­mel­li­sesti, sillä talo meni remont­tiin. Remont­tia ja korjaus­lii­kettä todella tarvi­taan - mutta ei vain raken­nuk­seen, vaan myös paisu­vaan sään­te­ly­vii­dak­koon ja tapaan tehdä.

Kutsuimme päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin kanssa syksyllä puolu­eet koolle ja perus­timme parem­man sään­te­lyn ryhmän, jonka puheen­joh­ta­jaksi minut valit­tiin. Ryhmä luovutti perjan­taina työnsä tulok­set, yli 400 kansa­lai­silta, järjes­töiltä ja yrityk­siltä kerät­tyä ehdo­tusta puret­ta­vasta sään­te­lystä ja byro­kra­tiasta. Esityk­siä tuli todella tulvi­malla! Heino­las­ta­kin niitä tart­tui mukaan taan­noi­sesta yrit­tä­jä­ti­lai­suu­desta.

Emme ole jääneet odot­te­le­maan, vaan on jo pistetty tuule­maan. Omalla tontil­lani ympä­ris­tö­mi­nis­te­riössä vein läpi lain, jolla pure­taan byro­kra­tiaa luvi­tuk­sesta. Ympä­ris­tö­lu­pien määrä­ai­kais­tar­kas­tuk­sista luovu­taan, lupa­kyn­nyk­siä noste­taan ja maa-aines­lupa ja ympä­ris­tö­lupa yhdis­te­tään menet­te­lyl­li­sesti. Tämä kaikki vähen­tää ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus­ten määrää noin 20 prosen­tilla. Hyvä alku, ja työ jatkuu!

Alku­vii­kosta julkais­tiin nimit­tä­mäni Lauri Taras­tin ryhmän raportti, jossa esite­tään 19 toimen­pi­dettä ympä­ris­tö­me­net­te­ly­jen suju­voit­ta­mi­seksi. Tämä on juuri sitä byro­kra­tian purka­mista, mitä Suomi tarvit­see.

Lisäksi tule­valla tai sitä seuraa­valla viikolla tuon valtio­neu­vos­toon esityk­sen haja-asutusa­luei­den jäte­ve­sia­se­tuk­sen siir­ty­mä­ajan piden­tä­mi­sestä, ja esitystä lieven­nyk­sistä tähän terveen järjen vastai­seen lakiin valmis­tel­laan parhail­laan.

Tämä halli­tus­kausi on ollut vaikea, se ei ole mikään salai­suus. Toisin kuin puhu­taan, kyllä niitä kipeitä ja vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­pää­tök­siä­kin on tehty - yhteensä kuuden miljar­din euron edestä, mikä on enem­män kuin yhden­kään halli­tuk­sen kaudella tähän asti. Kukaan ei olisi näitä päätök­siä halun­nut, mutta teke­mät­tä­kään ei voinut jättää, sillä valtion­velka nousee tänä vuonna sataan miljar­diin.

Viimei­nen viikko edus­kun­nassa oli yhtä sirkusta. Se ei anna kovin hyvää kuvaa poli­tii­kasta eikä ole eduksi kenel­le­kään, ei halli­tuk­selle eikä oppo­si­tiolle. Tällaista ei soisi enää nähtä­vän.

Syyt­tely ja syyl­lis­ten etsi­mi­nen olisi lankea­mista ihan samaan, joten jäte­tään se väliin. Sen sijaan toivon, että tule­valla halli­tus­kau­della saamme halli­tuk­seen puolu­eet, joilla on yhtei­nen tilan­ne­kuva ja uskal­lusta. Työ on asetet­tava etusi­jalle. Osaa­mista on vahvis­tet­tava, ja koulu­tuk­seen panos­tet­tava. Ylisään­te­lyn purka­mista on jatket­tava ja Suomea uudis­tet­tava. Kipeät sääs­töt ja vaadit­ta­vat päätök­set on tehtävä niin, että kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista pide­tään huolta.

Tarvi­taan lisää posi­tii­vista teke­mi­sen meinin­kiä! Synkis­te­le­mällä ei tämä maa nouse.

 

Kirjoi­tus on julkaistu sano­ma­lehti Itä-Hämeessä 17.3.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content