Kokoomus.fi
Grahn-Laasonen: Nyt on purettu byrokratiaa!

Grahn-Laasonen: Nyt on purettu byrokratiaa!

Julkaistu: 17.3.15 Uutiset

 

 

Tämä eduskunta äänesti lauan­taina viimeistä kertaa. Ovet suljettiin ihan kirjai­mel­li­sesti, sillä talo meni remonttiin. Remonttia ja korjaus­lii­kettä todella tarvitaan - mutta ei vain raken­nukseen, vaan myös paisuvaan säänte­ly­vii­dakkoon ja tapaan tehdä.

Kutsuimme päämi­nisteri Alexander Stubbin kanssa syksyllä puolueet koolle ja perus­timme paremman sääntelyn ryhmän, jonka puheen­joh­ta­jaksi minut valittiin. Ryhmä luovutti perjan­taina työnsä tulokset, yli 400 kansa­lai­silta, järjes­töiltä ja yrityk­siltä kerättyä ehdotusta puret­ta­vasta säänte­lystä ja byrokra­tiasta. Esityksiä tuli todella tulvi­malla! Heino­las­takin niitä tarttui mukaan taannoi­sesta yrittä­jä­ti­lai­suu­desta.

Emme ole jääneet odotte­lemaan, vaan on jo pistetty tuulemaan. Omalla tontillani ympäris­tö­mi­nis­te­riössä vein läpi lain, jolla puretaan byrokratiaa luvituk­sesta. Ympäris­tö­lupien määrä­ai­kais­tar­kas­tuk­sista luovutaan, lupakyn­nyksiä nostetaan ja maa-aineslupa ja ympäris­tölupa yhdis­tetään menet­te­lyl­li­sesti. Tämä kaikki vähentää ympäris­tö­lu­pa­ha­ke­musten määrää noin 20 prosen­tilla. Hyvä alku, ja työ jatkuu!

Alkuvii­kosta julkaistiin nimit­tämäni Lauri Tarastin ryhmän raportti, jossa esitetään 19 toimen­pi­dettä ympäris­tö­me­net­te­lyjen sujuvoit­ta­mi­seksi. Tämä on juuri sitä byrokratian purka­mista, mitä Suomi tarvitsee.

Lisäksi tulevalla tai sitä seuraa­valla viikolla tuon valtio­neu­vostoon esityksen haja-asutusa­lueiden jäteve­sia­se­tuksen siirty­mäajan piden­tä­mi­sestä, ja esitystä lieven­nyk­sistä tähän terveen järjen vastaiseen lakiin valmis­tellaan parhaillaan.

Tämä halli­tus­kausi on ollut vaikea, se ei ole mikään salaisuus. Toisin kuin puhutaan, kyllä niitä kipeitä ja välttä­mät­tömiä sopeu­tus­pää­tök­siäkin on tehty - yhteensä kuuden miljardin euron edestä, mikä on enemmän kuin yhdenkään halli­tuksen kaudella tähän asti. Kukaan ei olisi näitä päätöksiä halunnut, mutta tekemät­täkään ei voinut jättää, sillä valtion­velka nousee tänä vuonna sataan miljardiin.

Viimeinen viikko eduskun­nassa oli yhtä sirkusta. Se ei anna kovin hyvää kuvaa politii­kasta eikä ole eduksi kenel­lekään, ei halli­tuk­selle eikä opposi­tiolle. Tällaista ei soisi enää nähtävän.

Syyttely ja syyllisten etsiminen olisi lankea­mista ihan samaan, joten jätetään se väliin. Sen sijaan toivon, että tulevalla halli­tus­kau­della saamme halli­tukseen puolueet, joilla on yhteinen tilan­nekuva ja uskal­lusta. Työ on asetettava etusi­jalle. Osaamista on vahvis­tettava, ja koulu­tukseen panos­tettava. Ylisään­telyn purka­mista on jatkettava ja Suomea uudis­tettava. Kipeät säästöt ja vaadit­tavat päätökset on tehtävä niin, että kaikkein heikoim­massa asemassa olevista pidetään huolta.

Tarvitaan lisää positii­vista tekemisen meininkiä! Synkis­te­le­mällä ei tämä maa nouse.

 

Kirjoitus on julkaistu sanoma­lehti Itä-Hämeessä 17.3.

 


Kokoomus.fi