Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Julkaistu:

 

 

Tämä edus­kunta äänesti lauan­taina viimeistä kertaa. Ovet suljet­tiin ihan kirjai­mel­li­sesti, sillä talo meni remont­tiin. Remont­tia ja korjaus­lii­kettä todella tarvi­taan - mutta ei vain raken­nuk­seen, vaan myös paisu­vaan sään­te­ly­vii­dak­koon ja tapaan tehdä.

Kutsuimme päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin kanssa syksyllä puolu­eet koolle ja perus­timme parem­man sään­te­lyn ryhmän, jonka puheen­joh­ta­jaksi minut valit­tiin. Ryhmä luovutti perjan­taina työnsä tulok­set, yli 400 kansa­lai­silta, järjes­töiltä ja yrityk­siltä kerät­tyä ehdo­tusta puret­ta­vasta sään­te­lystä ja byro­kra­tiasta. Esityk­siä tuli todella tulvi­malla! Heino­las­ta­kin niitä tart­tui mukaan taan­noi­sesta yrit­tä­jä­ti­lai­suu­desta.

Emme ole jääneet odot­te­le­maan, vaan on jo pistetty tuule­maan. Omalla tontil­lani ympä­ris­tö­mi­nis­te­riössä vein läpi lain, jolla pure­taan byro­kra­tiaa luvi­tuk­sesta. Ympä­ris­tö­lu­pien määrä­ai­kais­tar­kas­tuk­sista luovu­taan, lupa­kyn­nyk­siä noste­taan ja maa-aines­lupa ja ympä­ris­tö­lupa yhdis­te­tään menet­te­lyl­li­sesti. Tämä kaikki vähen­tää ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus­ten määrää noin 20 prosen­tilla. Hyvä alku, ja työ jatkuu!

Alku­vii­kosta julkais­tiin nimit­tä­mäni Lauri Taras­tin ryhmän raportti, jossa esite­tään 19 toimen­pi­dettä ympä­ris­tö­me­net­te­ly­jen suju­voit­ta­mi­seksi. Tämä on juuri sitä byro­kra­tian purka­mista, mitä Suomi tarvit­see.

Lisäksi tule­valla tai sitä seuraa­valla viikolla tuon valtio­neu­vos­toon esityk­sen haja-asutusa­luei­den jäte­ve­sia­se­tuk­sen siir­ty­mä­ajan piden­tä­mi­sestä, ja esitystä lieven­nyk­sistä tähän terveen järjen vastai­seen lakiin valmis­tel­laan parhail­laan.

Tämä halli­tus­kausi on ollut vaikea, se ei ole mikään salai­suus. Toisin kuin puhu­taan, kyllä niitä kipeitä ja vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­pää­tök­siä­kin on tehty - yhteensä kuuden miljar­din euron edestä, mikä on enem­män kuin yhden­kään halli­tuk­sen kaudella tähän asti. Kukaan ei olisi näitä päätök­siä halun­nut, mutta teke­mät­tä­kään ei voinut jättää, sillä valtion­velka nousee tänä vuonna sataan miljar­diin.

Viimei­nen viikko edus­kun­nassa oli yhtä sirkusta. Se ei anna kovin hyvää kuvaa poli­tii­kasta eikä ole eduksi kenel­le­kään, ei halli­tuk­selle eikä oppo­si­tiolle. Tällaista ei soisi enää nähtä­vän.

Syyt­tely ja syyl­lis­ten etsi­mi­nen olisi lankea­mista ihan samaan, joten jäte­tään se väliin. Sen sijaan toivon, että tule­valla halli­tus­kau­della saamme halli­tuk­seen puolu­eet, joilla on yhtei­nen tilan­ne­kuva ja uskal­lusta. Työ on asetet­tava etusi­jalle. Osaa­mista on vahvis­tet­tava, ja koulu­tuk­seen panos­tet­tava. Ylisään­te­lyn purka­mista on jatket­tava ja Suomea uudis­tet­tava. Kipeät sääs­töt ja vaadit­ta­vat päätök­set on tehtävä niin, että kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista pide­tään huolta.

Tarvi­taan lisää posi­tii­vista teke­mi­sen meinin­kiä! Synkis­te­le­mällä ei tämä maa nouse.

 

Kirjoi­tus on julkaistu sano­ma­lehti Itä-Hämeessä 17.3.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content