Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Grahn-Laaso­nen: Nyt on purettu byro­kra­tiaa!

Julkaistu:

 

 

Tämä edus­kunta äänesti lauan­taina viimeistä kertaa. Ovet suljet­tiin ihan kirjai­mel­li­sesti, sillä talo meni remont­tiin. Remont­tia ja korjaus­lii­kettä todella tarvi­taan - mutta ei vain raken­nuk­seen, vaan myös paisu­vaan sään­te­ly­vii­dak­koon ja tapaan tehdä.

Kutsuimme päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin kanssa syksyllä puolu­eet koolle ja perus­timme parem­man sään­te­lyn ryhmän, jonka puheen­joh­ta­jaksi minut valit­tiin. Ryhmä luovutti perjan­taina työnsä tulok­set, yli 400 kansa­lai­silta, järjes­töiltä ja yrityk­siltä kerät­tyä ehdo­tusta puret­ta­vasta sään­te­lystä ja byro­kra­tiasta. Esityk­siä tuli todella tulvi­malla! Heino­las­ta­kin niitä tart­tui mukaan taan­noi­sesta yrit­tä­jä­ti­lai­suu­desta.

Emme ole jääneet odot­te­le­maan, vaan on jo pistetty tuule­maan. Omalla tontil­lani ympä­ris­tö­mi­nis­te­riössä vein läpi lain, jolla pure­taan byro­kra­tiaa luvi­tuk­sesta. Ympä­ris­tö­lu­pien määrä­ai­kais­tar­kas­tuk­sista luovu­taan, lupa­kyn­nyk­siä noste­taan ja maa-aines­lupa ja ympä­ris­tö­lupa yhdis­te­tään menet­te­lyl­li­sesti. Tämä kaikki vähen­tää ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus­ten määrää noin 20 prosen­tilla. Hyvä alku, ja työ jatkuu!

Alku­vii­kosta julkais­tiin nimit­tä­mäni Lauri Taras­tin ryhmän raportti, jossa esite­tään 19 toimen­pi­dettä ympä­ris­tö­me­net­te­ly­jen suju­voit­ta­mi­seksi. Tämä on juuri sitä byro­kra­tian purka­mista, mitä Suomi tarvit­see.

Lisäksi tule­valla tai sitä seuraa­valla viikolla tuon valtio­neu­vos­toon esityk­sen haja-asutusa­luei­den jäte­ve­sia­se­tuk­sen siir­ty­mä­ajan piden­tä­mi­sestä, ja esitystä lieven­nyk­sistä tähän terveen järjen vastai­seen lakiin valmis­tel­laan parhail­laan.

Tämä halli­tus­kausi on ollut vaikea, se ei ole mikään salai­suus. Toisin kuin puhu­taan, kyllä niitä kipeitä ja vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­pää­tök­siä­kin on tehty - yhteensä kuuden miljar­din euron edestä, mikä on enem­män kuin yhden­kään halli­tuk­sen kaudella tähän asti. Kukaan ei olisi näitä päätök­siä halun­nut, mutta teke­mät­tä­kään ei voinut jättää, sillä valtion­velka nousee tänä vuonna sataan miljar­diin.

Viimei­nen viikko edus­kun­nassa oli yhtä sirkusta. Se ei anna kovin hyvää kuvaa poli­tii­kasta eikä ole eduksi kenel­le­kään, ei halli­tuk­selle eikä oppo­si­tiolle. Tällaista ei soisi enää nähtä­vän.

Syyt­tely ja syyl­lis­ten etsi­mi­nen olisi lankea­mista ihan samaan, joten jäte­tään se väliin. Sen sijaan toivon, että tule­valla halli­tus­kau­della saamme halli­tuk­seen puolu­eet, joilla on yhtei­nen tilan­ne­kuva ja uskal­lusta. Työ on asetet­tava etusi­jalle. Osaa­mista on vahvis­tet­tava, ja koulu­tuk­seen panos­tet­tava. Ylisään­te­lyn purka­mista on jatket­tava ja Suomea uudis­tet­tava. Kipeät sääs­töt ja vaadit­ta­vat päätök­set on tehtävä niin, että kaik­kein heikoim­massa asemassa olevista pide­tään huolta.

Tarvi­taan lisää posi­tii­vista teke­mi­sen meinin­kiä! Synkis­te­le­mällä ei tämä maa nouse.

 

Kirjoi­tus on julkaistu sano­ma­lehti Itä-Hämeessä 17.3.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content