Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muk­sen tulok­sista.

Valtaosa suoma­lai­sista tunnus­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­lai­set pitä­vät tärkeänä, että Suomi on edel­lä­kä­vijä pääs­töjä vähen­tä­vien tekno­lo­gioi­den käyt­töö­no­tossa ja usko­vat, että uuden osaa­mi­sen ja teknis­ten ratkai­su­jen kehit­tä­mi­nen voi paran­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja luoda työpaik­koja.

“Suoma­lai­set ovat tiedos­tava kansa. Ilmas­ton­muu­tos on aikamme suurin uhka. Baro­metri osoit­taa, että ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on saatu pois margi­naa­lista, yhtei­seksi asiaksi. Meillä on vastuu tule­vista suku­pol­vista, ja on hienoa, että työllä ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi on suoma­lais­ten tuki”, Grahn-Laaso­nen iloit­see.

Yli 80 % vastaa­jista on sitä mieltä, että kansain­vä­li­sissä neuvot­te­luissa on solmit­tava pikai­sesti uusi ilmas­to­so­pi­mus, jolla pääs­töjä vähen­ne­tään maail­man­laa­jui­sesti. Valtaosa suoma­lai­sista on kuiten­kin myös sitä mieltä, että Suomen tulisi vähen­tää pääs­tö­jään riip­pu­matta siitä, mitä muut maat teke­vät.

“Kokoo­mus haluaa Suomesta puhtai­den tekno­lo­gioi­den ja ratkai­sui­den globaa­lin edel­lä­kä­vi­jän. Tämä on yksi stra­te­gi­sen halli­tus­oh­jel­mamme tavoit­teista. Ilmas­to­ba­ro­met­rin tulok­set anta­vat vahvan mandaa­tin kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle.”

“Samalla kun ratkomme globaa­leja ympä­ris­tö­on­gel­mia, voimme luoda uusia työpaik­koja ja hyvin­voin­tia koti­maa­han. Jotta tämä on mahdol­lista, kuntia tulee kannus­taa otta­maan rohkeasti käyt­töön uutta clean­tech-tekno­lo­giaa julki­sissa hankin­noissa esimer­kiksi luomalla uusi riski­ra­hasto. Ener­gia­po­li­tii­kassa meidän tulee aset­taa pääs­tö­jen nopea vähen­tä­mi­nen keski­öön. Myös ekolo­gista vero­uu­dis­tusta tulee jatkaa, ja näin kannus­taa ihmi­siä ympä­ris­tön kannalta kestä­viin valin­toi­hin”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content