Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muk­sen tulok­sista.

Valtaosa suoma­lai­sista tunnus­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­lai­set pitä­vät tärkeänä, että Suomi on edel­lä­kä­vijä pääs­töjä vähen­tä­vien tekno­lo­gioi­den käyt­töö­no­tossa ja usko­vat, että uuden osaa­mi­sen ja teknis­ten ratkai­su­jen kehit­tä­mi­nen voi paran­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja luoda työpaik­koja.

“Suoma­lai­set ovat tiedos­tava kansa. Ilmas­ton­muu­tos on aikamme suurin uhka. Baro­metri osoit­taa, että ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on saatu pois margi­naa­lista, yhtei­seksi asiaksi. Meillä on vastuu tule­vista suku­pol­vista, ja on hienoa, että työllä ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi on suoma­lais­ten tuki”, Grahn-Laaso­nen iloit­see.

Yli 80 % vastaa­jista on sitä mieltä, että kansain­vä­li­sissä neuvot­te­luissa on solmit­tava pikai­sesti uusi ilmas­to­so­pi­mus, jolla pääs­töjä vähen­ne­tään maail­man­laa­jui­sesti. Valtaosa suoma­lai­sista on kuiten­kin myös sitä mieltä, että Suomen tulisi vähen­tää pääs­tö­jään riip­pu­matta siitä, mitä muut maat teke­vät.

“Kokoo­mus haluaa Suomesta puhtai­den tekno­lo­gioi­den ja ratkai­sui­den globaa­lin edel­lä­kä­vi­jän. Tämä on yksi stra­te­gi­sen halli­tus­oh­jel­mamme tavoit­teista. Ilmas­to­ba­ro­met­rin tulok­set anta­vat vahvan mandaa­tin kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle.”

“Samalla kun ratkomme globaa­leja ympä­ris­tö­on­gel­mia, voimme luoda uusia työpaik­koja ja hyvin­voin­tia koti­maa­han. Jotta tämä on mahdol­lista, kuntia tulee kannus­taa otta­maan rohkeasti käyt­töön uutta clean­tech-tekno­lo­giaa julki­sissa hankin­noissa esimer­kiksi luomalla uusi riski­ra­hasto. Ener­gia­po­li­tii­kassa meidän tulee aset­taa pääs­tö­jen nopea vähen­tä­mi­nen keski­öön. Myös ekolo­gista vero­uu­dis­tusta tulee jatkaa, ja näin kannus­taa ihmi­siä ympä­ris­tön kannalta kestä­viin valin­toi­hin”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content