Kokoomus.fi
Grahn-Laasonen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Grahn-Laasonen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Julkaistu: 16.4.15 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muksen tulok­sista.

Valtaosa suoma­lai­sista tunnustaa, että ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­laiset pitävät tärkeänä, että Suomi on edellä­kävijä päästöjä vähen­tävien tekno­lo­gioiden käyttöö­no­tossa ja uskovat, että uuden osaamisen ja teknisten ratkai­sujen kehit­tä­minen voi parantaa Suomen kilpai­lu­kykyä ja luoda työpaikkoja.

“Suoma­laiset ovat tiedostava kansa. Ilmas­ton­muutos on aikamme suurin uhka. Barometri osoittaa, että ilmasto- ja ympäris­tö­ky­sy­mykset on saatu pois margi­naa­lista, yhtei­seksi asiaksi. Meillä on vastuu tulevista sukupol­vista, ja on hienoa, että työllä ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi on suoma­laisten tuki”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Yli 80 % vastaa­jista on sitä mieltä, että kansain­vä­li­sissä neuvot­te­luissa on solmittava pikai­sesti uusi ilmas­to­so­pimus, jolla päästöjä vähen­netään maail­man­laa­jui­sesti. Valtaosa suoma­lai­sista on kuitenkin myös sitä mieltä, että Suomen tulisi vähentää päästöjään riippu­matta siitä, mitä muut maat tekevät.

“Kokoomus haluaa Suomesta puhtaiden tekno­lo­gioiden ja ratkai­suiden globaalin edellä­kä­vijän. Tämä on yksi strate­gisen halli­tus­oh­jel­mamme tavoit­teista. Ilmas­to­ba­ro­metrin tulokset antavat vahvan mandaatin kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle.”

“Samalla kun ratkomme globaaleja ympäris­tö­on­gelmia, voimme luoda uusia työpaikkoja ja hyvin­vointia kotimaahan. Jotta tämä on mahdol­lista, kuntia tulee kannustaa ottamaan rohkeasti käyttöön uutta cleantech-tekno­logiaa julki­sissa hankin­noissa esimer­kiksi luomalla uusi riski­ra­hasto. Energia­po­li­tii­kassa meidän tulee asettaa päästöjen nopea vähen­tä­minen keskiöön. Myös ekolo­gista verouu­dis­tusta tulee jatkaa, ja näin kannustaa ihmisiä ympäristön kannalta kestäviin valin­toihin”, Grahn-Laasonen toteaa.

 


Kokoomus.fi