Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä.

?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalla. Suoma­lai­sen teol­li­suu­den kannalta kohtuu­hin­tai­nen ener­gia­saanti vaikut­taa merkit­tä­västi teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyyn. Tavoit­teet on nostet­tava korkealle, sillä Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set nousta ener­gia­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vi­jäksi Euroo­passa. Pelkäs­tään ener­gia­te­hok­kuu­den ja puhtai­den ener­gia­tuo­tan­to­muo­to­jen tuomat mahdol­li­suu­det voivat luoda Suomeen lähes 30 000 uutta työpaik­kaa vuoteen 2030 mennessä?, painot­taa ener­gia­po­liit­ti­sen työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Harri Jaskari.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ympä­ris­tö­fik­sun vero­uu­dis­tuk­sen jatka­mista. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työn vero­tuk­sesta pääs­töt­tö­myyttä tuke­vaan suun­taan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ener­giain­ves­toin­tien lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista otta­malla käyt­töön käsit­te­ly­ta­kuu­ajan, pois­ta­malla ELY-keskus­ten vali­tusoi­keu­den alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen myön­tä­mistä luvista sekä edel­lyt­tä­mällä nykyistä useam­min vali­tus­lu­paa korkeim­paan hallinto-oikeu­teen.

Suomen auto­kan­nan uusi­mi­seksi ja liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa keven­tää auto­ve­roa merkit­tä­västi ja korot­taa vuosit­taista ajoneu­vo­ve­roa siten, että verot porras­te­taan jyrkem­min pääs­tö­jen mukai­sesti.

Sini­vih­reä ener­gia­vi­sio ? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ener­gia- ja ilmas­to­po­liit­ti­nen pamfle­tin voit lukea ja ladata täältä: ener­gia­pamfletti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content