Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Julkaistu: 13.03.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä.

?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalla. Suoma­lai­sen teol­li­suu­den kannalta kohtuu­hin­tai­nen ener­gia­saanti vaikut­taa merkit­tä­västi teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyyn. Tavoit­teet on nostet­tava korkealle, sillä Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set nousta ener­gia­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vi­jäksi Euroo­passa. Pelkäs­tään ener­gia­te­hok­kuu­den ja puhtai­den ener­gia­tuo­tan­to­muo­to­jen tuomat mahdol­li­suu­det voivat luoda Suomeen lähes 30 000 uutta työpaik­kaa vuoteen 2030 mennessä?, painot­taa ener­gia­po­liit­ti­sen työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Harri Jaskari.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ympä­ris­tö­fik­sun vero­uu­dis­tuk­sen jatka­mista. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työn vero­tuk­sesta pääs­töt­tö­myyttä tuke­vaan suun­taan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ener­giain­ves­toin­tien lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista otta­malla käyt­töön käsit­te­ly­ta­kuu­ajan, pois­ta­malla ELY-keskus­ten vali­tusoi­keu­den alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen myön­tä­mistä luvista sekä edel­lyt­tä­mällä nykyistä useam­min vali­tus­lu­paa korkeim­paan hallinto-oikeu­teen.

Suomen auto­kan­nan uusi­mi­seksi ja liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa keven­tää auto­ve­roa merkit­tä­västi ja korot­taa vuosit­taista ajoneu­vo­ve­roa siten, että verot porras­te­taan jyrkem­min pääs­tö­jen mukai­sesti.

Sini­vih­reä ener­gia­vi­sio ? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ener­gia- ja ilmas­to­po­liit­ti­nen pamfle­tin voit lukea ja ladata täältä: ener­gia­pamfletti