Eduskun­ta­ryhmä: EU:n edullisin sähkö suoma­lai­selle teolli­suu­delle! – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmä: EU:n edullisin sähkö suoma­lai­selle teolli­suu­delle!

Eduskun­ta­ryhmä: EU:n edullisin sähkö suoma­lai­selle teolli­suu­delle!

Julkaistu: 13.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa Suomen energia­po­li­tiikan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edulli­simman sähkön saamisen teolli­suu­delle vuoteen 2030 mennessä.

?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalla. Suoma­laisen teolli­suuden kannalta kohtuu­hin­tainen energia­saanti vaikuttaa merkit­tä­västi teolli­suuden kilpai­lu­kykyyn. Tavoitteet on nostettava korkealle, sillä Suomella on kaikki edelly­tykset nousta energia­po­li­tiikan edellä­kä­vi­jäksi Euroo­passa. Pelkästään energia­te­hok­kuuden ja puhtaiden energia­tuo­tan­to­muo­tojen tuomat mahdol­li­suudet voivat luoda Suomeen lähes 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä?, painottaa energia­po­liit­tisen työryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Harri Jaskari.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa ympäris­tö­fiksun verouu­dis­tuksen jatka­mista. Verotuksen painopis­tettä on siirrettävä työn verotuk­sesta päästöt­tö­myyttä tukevaan suuntaan.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa energiain­ves­tointien lupapro­sessien sujuvoit­ta­mista ottamalla käyttöön käsit­te­ly­ta­kuuajan, poista­malla ELY-keskusten valitusoi­keuden aluehal­lin­to­vi­ras­tojen myöntä­mistä luvista sekä edellyt­tä­mällä nykyistä useammin valitus­lupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Suomen autokannan uusimi­seksi ja liikenteen päästöjen vähen­tä­mi­seksi Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa keventää autoveroa merkit­tä­västi ja korottaa vuosit­taista ajoneu­vo­veroa siten, että verot porras­tetaan jyrkemmin päästöjen mukai­sesti.

Sinivihreä energia­visio ? Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän energia- ja ilmas­to­po­liit­tinen pamfletin voit lukea ja ladata täältä: energia­pamfletti


Kokoomus.fi