Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä.

?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalla. Suoma­lai­sen teol­li­suu­den kannalta kohtuu­hin­tai­nen ener­gia­saanti vaikut­taa merkit­tä­västi teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyyn. Tavoit­teet on nostet­tava korkealle, sillä Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set nousta ener­gia­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vi­jäksi Euroo­passa. Pelkäs­tään ener­gia­te­hok­kuu­den ja puhtai­den ener­gia­tuo­tan­to­muo­to­jen tuomat mahdol­li­suu­det voivat luoda Suomeen lähes 30 000 uutta työpaik­kaa vuoteen 2030 mennessä?, painot­taa ener­gia­po­liit­ti­sen työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Harri Jaskari.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ympä­ris­tö­fik­sun vero­uu­dis­tuk­sen jatka­mista. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työn vero­tuk­sesta pääs­töt­tö­myyttä tuke­vaan suun­taan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ener­giain­ves­toin­tien lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista otta­malla käyt­töön käsit­te­ly­ta­kuu­ajan, pois­ta­malla ELY-keskus­ten vali­tusoi­keu­den alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen myön­tä­mistä luvista sekä edel­lyt­tä­mällä nykyistä useam­min vali­tus­lu­paa korkeim­paan hallinto-oikeu­teen.

Suomen auto­kan­nan uusi­mi­seksi ja liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa keven­tää auto­ve­roa merkit­tä­västi ja korot­taa vuosit­taista ajoneu­vo­ve­roa siten, että verot porras­te­taan jyrkem­min pääs­tö­jen mukai­sesti.

Sini­vih­reä ener­gia­vi­sio ? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ener­gia- ja ilmas­to­po­liit­ti­nen pamfle­tin voit lukea ja ladata täältä: ener­gia­pamfletti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content