Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­sen puhe Clean­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa

Grahn-Laaso­sen puhe Clean­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa

Julkaistu:

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri ja kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen totesi 1.12.2014 clean­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa, että suoma­lai­selle clean­tech-osaa­mi­sella on kysyn­tää. Alla on hänen puheensa muutos­va­rauk­sin.

Arvoi­sat kuuli­jat,

on ilo olla täällä tänään puhu­massa clean­tec­histä. Olen useaan ottee­seen toden­nut, että ilmas­ton­muu­tos on maail­man suurin bisnes­mah­dol­li­suus. Clean­tech on voi olla avain­rat­kai­summe moneen ympä­ris­töä uhkaa­vaan ongel­maan ja se tarjoaa kestä­vän ratkai­sun myös talous­kas­vulle.

Vuoteen 2050 mennessä maapal­lolla on noin 9 miljar­dia ihmistä. Vuonna 2030 tarvit­semme eri skenaa­rioi­den mukaan tuplasti sen määrän luon­non­re­surs­seja mitä planeetta voi tarjota. Maail­man ener­gian­ku­lu­tus kasvaa noin 56 % vuoteen 2040 mennessä. Samalla jättei­den määrä kasvaa.

Tällai­nen kehi­tys vaatii uuden tavan luoda talous­kas­vua, sellai­sen, joka pystyy vastaa­maan resurs­sien niuk­ke­ne­mi­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen haas­tei­siin.

Niuk­kuu­teen sopeu­tu­mi­nen ja siihen liit­ty­vät inno­vaa­tiot ovat jo synnyt­tä­neet uutta liike­toi­min­taa monilla clean­tech-aloilla. Meillä on uusiu­tu­viin pohjaa­vaa ener­gian­tuo­tan­toa, jäte­huol­to­rat­kai­suja ja ener­gia- ja resurs­si­te­hok­kuutta paran­ta­via tekno­lo­gioita. Seuraa­via aaltoja ovat erilai­set älyk­käät ener­gia­jär­jes­tel­mät mukaan lukien ener­giaa tuot­ta­vat kodit, kulut­taja-clean­tech, teol­li­nen inter­net sekä erilai­set jaka­mi­seen ja digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vät palve­lut.

Kuten hyvin tiede­tään, ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­nen vaatii sekä kansal­li­sia että kansain­vä­li­siä toimia. Suomen pitkän aika­vä­lin tavoite on hiili­neut­raali yhteis­kunta. Globaa­lilla tasolla pitää saavut­taa kattava ja sitova kansain­vä­li­nen ilmas­to­so­pi­mus.

Minä uskon, että kun valtiot teke­vät selkeän päätök­sen pääs­tö­ta­voit­teista, vihreät tekno­lo­giat ja inno­vaa­tiot kyllä seuraa­vat perässä. Tämän vuoksi kaik­kia maail­man maita koske­van ilmas­to­so­pi­muk­sen aikaan­saa­mi­nen vuonna 2015 Parii­sissa on keskeistä. Lähden sunnun­taina Limaan, Peruun ilmas­to­ko­kouk­seen, jossa on tarkoi­tus valmis­tella Parii­sin ilmas­to­so­pi­musta. Tämä on todella tärkeä kokous sen vuoksi, että jos nyt emme saa sovit­tua keskei­sistä kysy­myk­sistä, Parii­sin sopi­mus on vaarassa. Esimer­kiksi Kööpen­ha­mi­nan ilmas­to­ko­kous kaatui, koska kokouk­sessa oli liikaa avoi­mia asioita pöydällä.

Lähden varo­vai­sen opti­mis­tissa tunnel­missa Limaan. Moni maa, Kiina ja Yhdys­val­lat mukaan lukien, ovat ilmoit­ta­neet pääs­tö­ta­voit­teis­taan. EU:n vähin­tään 40 prosen­tin pääs­tö­leik­kaus 2030 mennessä 1990 tasosta on hyvä ja sitä voidaan vielä tiuken­taa. Lisää kunnian­hi­moa tosin tarvi­taan, jos kahden asteen tavoite aiotaan saavut­taa, niin kuin hyvin tiedämme.

Kattava ilmas­to­so­pi­mus lisäisi kansain­vä­lis­ten vihreän tekno­lo­gian mark­ki­noi­den ennus­tet­ta­vuutta ja veisi eteen­päin tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mistä ja käyt­töön­ot­toa. Yksi­tyi­sen sekto­rin muka­naolo ilmas­to­tal­koissa on elin­tär­keää.

Globaali sopi­mus­rat­kaisu tarvi­taan myös siksi, että se aset­taa eri maiden teol­li­suu­den sama­nar­voi­seen asemaan, mikä olisi tärkeää esimer­kiksi hiilen hinnoit­te­lun ja siihen liit­ty­vien mark­ki­na­me­ka­nis­mien kehit­tä­mi­sen kannalta. Globaali hiilen hinnoit­telu ohjaisi pitkän aika­vä­lin inves­toin­teja ener­gia­sek­to­rilla ja muut­taisi pysy­västi talou­den hinta­suh­teita vähä­hii­li­sen tuotan­non hyväksi.

Kansain­vä­li­set kauppa- ja teol­li­suus­jär­jes­töt ovat­kin koros­ta­neet kansain­vä­li­sen ilmas­to­so­pi­muk­sen merki­tystä, jotta kaikki toimi­jat olisi­vat hiili­pääs­tö­kus­tan­nus­ten suhteen samalla viivalla.

Hyvät ystä­vät,

Valtio­neu­vos­ton tavoit­teena on tuplata clean­tec­hin liike­vaihto Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Clean­tec­hin edis­tä­mi­sessä eturin­ta­massa ovat yrityk­set, mutta tupla­tak­semme liike­vaih­don uudet ratkai­sut tarvit­se­vat tuek­seen lain­sää­dän­töä ja koti­mark­ki­noi­den kannus­teita.

Samalla meidän lain­sää­tä­jien on huoleh­dit­tava, että lain­sää­däntö toimii. Esimer­kiksi kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­sessä törmä­tään myös ympä­ristö- ja jäte­lain­sää­dän­nöstä aiheu­tu­viin estei­siin. Ei voi mennä niin, että sään­te­lyllä hidas­te­taan ympä­ris­tö­fik­su­jen ratkai­su­jen käyt­töön­ot­toa.

Lisäksi julki­sen sekto­rin tarvit­see ottaa rohkeam­min käyt­töön clean­tech-ratkai­suja. Suomessa julki­nen sektori on merkit­tävä talou­del­li­nen toimija ja käyt­tää noin 25?30 miljar­dia julki­siin hankin­toi­hin. Tämä on noin 16 % BKT:sta.

Meillä on halli­tuk­sessa linjattu tavoit­teita julki­sen sekto­rin osto­ko­rille. Kesällä 2013 halli­tus hyväk­syi Valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tök­sen Kestä­vien ympä­ristö- ja ener­gia­rat­kai­su­jen edis­tä­mi­sestä julki­sissa hankin­noissa.

Esimerk­kejä kestä­vistä clean­tech-hankin­noista, joita Suomessa on viime vuosina toteu­tettu, ovat muun muassa ensim­mäi­nen passii­vi­ta­soi­nen palve­lu­talo Siilin­jär­velle, uusi voima­lai­tos­tyyppi Toho­lam­mille sekä Vantaan 14 kiin­teis­tön ener­gia­te­hok­kuutta paran­tava ESCO-hankinta.

Uudet inno­vaa­tiot paitsi vähen­tä­vät pääs­töjä niin myös luovat työpaik­koja. Hiili­neut­raa­li­suu­teen pyrki­vät Hinku-kunnat, joita on tällä hetkellä 17 ja joissa asuu noin 400 000 asukasta, ovat viidessä vuodessa vähen­tä­neet kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä keski­mää­rin 19 prosent­tia ja luoneet samalla uusia työpaik­koja.

Sitran käyn­nis­tä­män resurs­si­vii­sas Jyväs­kylä-kokei­lun perus­teella Sitra on ennus­ta­nut, että Jyväs­ky­län kokoi­selle kaupun­ki­seu­dulle olisi mahdol­lista luoda tuhat uutta työpaik­kaa ja sadan miljoo­nan euron myön­tei­set talous­vai­ku­tuk­set vuodessa resurs­si­vii­sailla toimen­pi­teillä.

Hyvät ystä­vät,

jos julki­nen hallinto voi vauh­dit­taa clean­tec­hiä niin voivat myös kulut­ta­jat. Ympä­ris­tö­tie­toi­suus lisään­tyy ja ekolo­gi­sesti ajat­te­le­vien yritys­ten painoarvo jatkaa kasva­mis­taan.

Yhä enem­män kysyntä täällä Suomessa ja muualla maail­malla kohdis­tuu ratkai­sui­hin, jotka autta­vat ihmi­siä vähen­tä­mään ener­gian ja luon­non­va­ro­jen kulu­tus­taan radi­kaa­listi. Tästä kertoo esimer­kiksi se, että kaksi jaka­mis­ta­lous­yri­tystä, kyyti­pal­velu Über ja maail­man ekolo­gi­sin hotelli Airbnb, nousi­vat keväällä maail­man arvok­kaim­pien star­tup-yritys­ten listalla kärki­si­joille.

Meillä minis­te­riöis­sä­kin tuetaan muutosta paitsi ohjauk­sella ja lain­sää­dän­nöllä, myös konkreet­ti­silla kokei­luilla. Osana Kestä­vän kulu­tuk­sen ja tuotan­non ohjel­maa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on rahoit­ta­nut kokei­lua, jossa on kehi­tetty vuoden ajan lupaa­vien ideoi­den pohjalta yrityk­siä, jotka tarjoa­vat kulut­ta­jille mata­la­pääs­töi­sen asumi­sen, liik­ku­mi­sen ja ruokai­lun mahdol­li­seksi teke­viä tuot­teita ja palve­luita. Tällä hetkellä muuta­mia yrity­si­deoita pilo­toi­daan esim. Jyväs­ky­lässä ja Kuopiossa.

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian maail­man­mark­ki­noi­den on arvioitu kasva­van tällä hetkellä yli 10 prosent­tia vuodessa. Suomessa ei ehkä ihan täysin ole käytetty mark­ki­noi­den kasvun luomia mahdol­li­suuk­sia. Vien­nin osuus ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian alalla on jo suuri, mutta se on suhteel­li­sen pienen ryhmän käsissä. Monille muille ratkai­suille ja yrityk­sille olisi tilaa ja kysyn­tää.

On tärkeää jatku­vasti terä­vöit­tää sitä, mikä on Suomen clean­tec­hin kärki. Meidän ei kannata tehdä kaik­kea vähän, vaan keskit­tyä tiet­tyi­hin ydin­a­luei­siin. Tämä terä­vöit­tä­mi­nen on tärkeää erityi­sesti mark­ki­noin­nissa ja vien­ni­ne­dis­tä­mi­sessä.

Suoma­lai­silla yrityk­sillä on etumat­kaa muihin esimer­kiksi vesio­saa­mi­sessa, bioener­gia- ja biota­lous­tuot­teissa ja mate­ri­aali- ja ener­gia­te­hok­kuu­dessa. Näitä meidän tulisi mark­ki­noida maail­malla yhä näky­väm­min.

Viime viikolla olin clean­tech-vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kalla Kiinassa. Sovimme Kiinan ympä­ris­tön­suo­je­lu­mi­nis­te­rin kanssa Suomen ja Kiinan väli­sen clean­tech-yhteis­työn syven­tä­mi­sestä. Ehdo­tin muun muassa, että hyvää yhteis­työtä Pekin­gin ilman­laa­tuon­gel­man paran­ta­mi­seksi laajen­net­tai­siin vesien ja maape­rän puhdis­tuk­seen sekä laajen­net­tai­siin alueel­li­sesti myös Pekin­gin ulko­puo­lelle. Kiina­lai­nen kolle­gani innos­tui ideasta ja tart­tui ehdo­tuk­seen.

Matkasta jäi pääl­lim­mäi­seksi vahva tunne siitä, että suoma­lai­selle clean­tec­hille on kysyn­tää. Nyt se pitää saada mark­ki­noille.

Näillä sanoin toivo­tan kaikille mielen­kiin­toista ja ajatuk­sia herät­tä­vää semi­naa­ria!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content