Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Julkaistu: 12.12.2015

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta.

Grahn-Laaso­nen toimi edel­li­sen halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä.

Sopi­mus rajaa maapal­lon lämpe­ne­mi­sen alle kahteen astee­seen. Lisäksi osapuo­let sitou­tu­vat teke­mään parhaansa, että lämpö­ti­lan­nousu rajoit­tuisi 1,5 astee­seen.

”Tulos Parii­sista on histo­rial­li­nen ja antaa paljon, paljon toivoa. Kyseessä on ensim­mäi­nen kaik­kia maita sitova ilmas­to­so­pi­mus. Se luo uskoa siihen, että ympä­ris­töstä ja ilmas­tosta huoleh­di­taan globaa­listi ja että kansain­vä­li­sesti pystymme yhteis­työ­hön tule­vien suku­pol­vien elämän edel­ly­tys­ten puolesta”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

Grahn-Laaso­sen mukaan laajan ympä­ristö- ja ilmasto-osaa­mi­sen vuoksi Suomi voi olla keskei­sesti mukana ratkai­se­massa maail­man ympä­ris­tö­on­gel­mia ja näyt­tä­mässä tietä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa.

”Suomen osaa­mista tarvi­taan nyt, kun maail­massa kanne­taan yhtei­sesti ilmas­to­vas­tuuta laajem­min kuin koskaan aikai­sem­min. Sopi­mus merkit­see yhä suurem­paa kysyn­tää maail­malla suoma­lai­selle osaa­mi­selle ja inno­vaa­tioille. Yrityk­sille se merkit­see kasvu­mah­dol­li­suuk­sia ja uusia työpaik­koja. Meillä on nyt kiire kiriä osaksi näitä mark­ki­noita omalla osaa­mi­sel­lamme” Grahn-Laaso­nen toteaa.

Ilmas­to­so­pi­mus on tärkeä askel eteen­päin globaa­lissa ilmas­ton­suo­je­lussa.

”Aikaa ei ole hukat­ta­vaksi. Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä on edet­tävä rohkeasti ja viivyt­te­le­mättä myös Suomessa.”