Grahn-Laasonen: Histo­rial­linen ilmas­tosopu – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen: Histo­rial­linen ilmas­tosopu

Grahn-Laasonen: Histo­rial­linen ilmas­tosopu

Julkaistu: 12.12.2015 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri ja Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen iloitsee Pariisin ilmas­to­so­pi­muk­sesta.

Grahn-Laasonen toimi edellisen halli­tuksen ympäris­tö­mi­nis­terinä.

Sopimus rajaa maapallon lämpe­ne­misen alle kahteen asteeseen. Lisäksi osapuolet sitou­tuvat tekemään parhaansa, että lämpö­ti­lan­nousu rajoit­tuisi 1,5 asteeseen.

”Tulos Parii­sista on histo­rial­linen ja antaa paljon, paljon toivoa. Kyseessä on ensim­mäinen kaikkia maita sitova ilmas­to­so­pimus. Se luo uskoa siihen, että ympäris­töstä ja ilmas­tosta huoleh­ditaan globaa­listi ja että kansain­vä­li­sesti pystymme yhteis­työhön tulevien sukupolvien elämän edelly­tysten puolesta”, Grahn-Laasonen toteaa.

Grahn-Laasosen mukaan laajan ympäristö- ja ilmasto-osaamisen vuoksi Suomi voi olla keskei­sesti mukana ratkai­se­massa maailman ympäris­tö­on­gelmia ja näyttä­mässä tietä ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa.

”Suomen osaamista tarvitaan nyt, kun maail­massa kannetaan yhtei­sesti ilmas­to­vas­tuuta laajemmin kuin koskaan aikai­semmin. Sopimus merkitsee yhä suurempaa kysyntää maail­malla suoma­lai­selle osaami­selle ja innovaa­tioille. Yrityk­sille se merkitsee kasvu­mah­dol­li­suuksia ja uusia työpaikkoja. Meillä on nyt kiire kiriä osaksi näitä markki­noita omalla osaami­sel­lamme” Grahn-Laasonen toteaa.

Ilmas­to­so­pimus on tärkeä askel eteenpäin globaa­lissa ilmas­ton­suo­je­lussa.

”Aikaa ei ole hukat­ta­vaksi. Päästöjen vähen­tä­mi­sessä on edettävä rohkeasti ja viivyt­te­le­mättä myös Suomessa.”

 


Kokoomus.fi