Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sesta.

Grahn-Laaso­nen toimi edel­li­sen halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä.

Sopi­mus rajaa maapal­lon lämpe­ne­mi­sen alle kahteen astee­seen. Lisäksi osapuo­let sitou­tu­vat teke­mään parhaansa, että lämpö­ti­lan­nousu rajoit­tuisi 1,5 astee­seen.

”Tulos Parii­sista on histo­rial­li­nen ja antaa paljon, paljon toivoa. Kyseessä on ensim­mäi­nen kaik­kia maita sitova ilmas­to­so­pi­mus. Se luo uskoa siihen, että ympä­ris­töstä ja ilmas­tosta huoleh­di­taan globaa­listi ja että kansain­vä­li­sesti pystymme yhteis­työ­hön tule­vien suku­pol­vien elämän edel­ly­tys­ten puolesta”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

Grahn-Laaso­sen mukaan laajan ympä­ristö- ja ilmasto-osaa­mi­sen vuoksi Suomi voi olla keskei­sesti mukana ratkai­se­massa maail­man ympä­ris­tö­on­gel­mia ja näyt­tä­mässä tietä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa.

”Suomen osaa­mista tarvi­taan nyt, kun maail­massa kanne­taan yhtei­sesti ilmas­to­vas­tuuta laajem­min kuin koskaan aikai­sem­min. Sopi­mus merkit­see yhä suurem­paa kysyn­tää maail­malla suoma­lai­selle osaa­mi­selle ja inno­vaa­tioille. Yrityk­sille se merkit­see kasvu­mah­dol­li­suuk­sia ja uusia työpaik­koja. Meillä on nyt kiire kiriä osaksi näitä mark­ki­noita omalla osaa­mi­sel­lamme” Grahn-Laaso­nen toteaa.

Ilmas­to­so­pi­mus on tärkeä askel eteen­päin globaa­lissa ilmas­ton­suo­je­lussa.

”Aikaa ei ole hukat­ta­vaksi. Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä on edet­tävä rohkeasti ja viivyt­te­le­mättä myös Suomessa.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content