Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / turvallisuus

turvallisuus

6.12.2023

Jarno Limnéll: “Turval­li­suu­den tunteesta on näinä aikoina pidet­tävä erityistä huolta”

Turval­li­suus on tunne. Näinä epäva­kaina aikoina turvat­to­muu­den tunne valtaa tilaa ja meihin myös vaiku­te­taan, jotta turvat­to­muus lisään­tyisi. Elämme poik­keuk­sel­lista aikaa.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

12.4.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kantaa huolta polii­sin mahdol­li­suuk­sista selvit­tää sille ilmoi­te­tut rikok­set. Tilas­to­jen perus­teella vaka­vien rikos­ten selvit­tä­mi­nen on

13.10.2012

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten

19.8.2010

Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo pitää halli­tuk­sen päätöstä osoit­taa määrä­ra­hat Suoje­lu­po­lii­sille terro­ris­min torjun­ta­toi­min­taan merkit­tä­vänä päätök­senä Suomen turval­li­suu­den kannalta.

11.2.2009

Kanerva: Pohjois­maista soti­la­syh­teis­työtä tiivis­tet­tävä

Keski­viik­kona käytiin edus­kun­nassa turval­li­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­sen selon­teon lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron piti kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Skip to content