Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / turvallisuus

turvallisuus

14.5.2016

Stubb: Kokoo­mus on puolue, joka on muut­tu­van maail­man puolella

Kokoo­mus käy puheen­joh­ta­ja­vaa­lin kesä­kuussa, noin kuukau­den päästä. Olemme onnel­li­sessa tilan­teessa, sillä meillä on kolme erin­omaista ehdo­kasta. Miten tahansa vaalissa käy,

12.4.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kantaa huolta polii­sin mahdol­li­suuk­sista selvit­tää sille ilmoi­te­tut rikok­set. Tilas­to­jen perus­teella vaka­vien rikos­ten selvit­tä­mi­nen on

20.2.2015

Stubb: Avoi­men yhteis­kun­nan puolus­tus

Viime viikon­lo­pun uuti­set Kööpen­ha­mi­nasta järkyt­ti­vät meitä kaik­kia. Terro­risti iski toisen Pohjois­maan pääkau­pun­gissa vain viik­koja sen jälkeen kun Euroop­paa olivat ravis­tel­leet

13.10.2012

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten

19.8.2010

Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo pitää halli­tuk­sen päätöstä osoit­taa määrä­ra­hat Suoje­lu­po­lii­sille terro­ris­min torjun­ta­toi­min­taan merkit­tä­vänä päätök­senä Suomen turval­li­suu­den kannalta.

11.2.2009

Kanerva: Pohjois­maista soti­la­syh­teis­työtä tiivis­tet­tävä

Keski­viik­kona käytiin edus­kun­nassa turval­li­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­sen selon­teon lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron piti kansan­edus­taja Ilkka Kanerva.

Skip to content