Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Julkaistu:

Halli­tus osoitti terro­ris­min torjun­taoh­jel­maan 850 000 euroa ensi vuodelle. Orpo esitti vuosi sitten kulu­van vuoden valtion talous­ar­vioon määrä­ra­han lisää­mistä, mutta tuol­loin eril­lis­ra­hoi­tusta ei hank­keelle kuiten­kaan saatu toteu­tu­maan.

?Terro­ris­min torjunta lähtö­maissa on tehok­kainta ja Suomen turval­li­suu­den näkö­kul­masta järke­vin ratkaisu. Poliisi päät­ti­kin käyn­nis­tää toimin­nan ensin kokei­lu­luon­tei­sena sisäi­sellä rahoi­tuk­sella. Hank­keessa suoje­lu­po­lii­sin virkai­li­jat vierai­li­vat Suomen lähe­tys­töissä kriit­ti­sissä maissa. Yhteis­toi­minta lähe­tys­tö­jen kanssa osoit­tau­tui erit­täin kustan­nus­te­hok­kaaksi. Myös ulko­mi­nis­te­riö on ollut erit­täin tyyty­väi­nen suoje­lu­po­lii­sin ammat­ti­lais­ten panok­seen lähe­tys­töissä. Pidän tehtyä rahoi­tus­pää­töstä merkit­tä­vänä ratkai­suna terro­ris­min vastai­sessa työssä?, Orpo toteaa.

Suomi ei ole vält­tä­mättä kansain­vä­li­sen terro­ris­min kannalta varsi­nai­nen kohde­maa, mutta kaut­ta­ku­lun ja muun terro­ris­mia tuke­van toimin­nan osalta Suomes­sa­kin on oltava valmiuk­sia estää tätä toimin­taa. Enna­kointi rajo­jemme ulko­puo­lella on järke­vin tapa puut­tua tähän ongel­maan.

 

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content