Orpo: Supo sai rahoi­tuksen terro­rismin torjun­ta­hank­keelle – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Supo sai rahoi­tuksen terro­rismin torjun­ta­hank­keelle

Orpo: Supo sai rahoi­tuksen terro­rismin torjun­ta­hank­keelle

Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

Hallitus osoitti terro­rismin torjun­taoh­jelmaan 850 000 euroa ensi vuodelle. Orpo esitti vuosi sitten kuluvan vuoden valtion talous­ar­vioon määrä­rahan lisää­mistä, mutta tuolloin erillis­ra­hoi­tusta ei hankkeelle kuitenkaan saatu toteu­tumaan.

?Terro­rismin torjunta lähtö­maissa on tehok­kainta ja Suomen turval­li­suuden näkökul­masta järkevin ratkaisu. Poliisi päättikin käynnistää toiminnan ensin kokei­lu­luon­teisena sisäi­sellä rahoi­tuk­sella. Hankkeessa suoje­lu­po­liisin virkai­lijat vierai­livat Suomen lähetys­töissä kriit­ti­sissä maissa. Yhteis­toi­minta lähetys­töjen kanssa osoit­tautui erittäin kustan­nus­te­hok­kaaksi. Myös ulkomi­nis­teriö on ollut erittäin tyyty­väinen suoje­lu­po­liisin ammat­ti­laisten panokseen lähetys­töissä. Pidän tehtyä rahoi­tus­pää­töstä merkit­tävänä ratkaisuna terro­rismin vastai­sessa työssä?, Orpo toteaa.

Suomi ei ole välttä­mättä kansain­vä­lisen terro­rismin kannalta varsi­nainen kohdemaa, mutta kautta­kulun ja muun terro­rismia tukevan toiminnan osalta Suomes­sakin on oltava valmiuksia estää tätä toimintaa. Ennakointi rajojemme ulkopuo­lella on järkevin tapa puuttua tähän ongelmaan.

 

Lisätietoja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043


Kuvat


Kokoomus.fi