• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle
  Twiittaa

  Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

  Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

  Halli­tus osoitti terro­ris­min torjun­taoh­jel­maan 850 000 euroa ensi vuodelle. Orpo esitti vuosi sitten kulu­van vuoden valtion talous­ar­vioon määrä­ra­han lisää­mistä, mutta tuol­loin eril­lis­ra­hoi­tusta ei hank­keelle kuiten­kaan saatu toteu­tu­maan.

  ?Terro­ris­min torjunta lähtö­maissa on tehok­kainta ja Suomen turval­li­suu­den näkö­kul­masta järke­vin ratkaisu. Poliisi päät­ti­kin käyn­nis­tää toimin­nan ensin kokei­lu­luon­tei­sena sisäi­sellä rahoi­tuk­sella. Hank­keessa suoje­lu­po­lii­sin virkai­li­jat vierai­li­vat Suomen lähe­tys­töissä kriit­ti­sissä maissa. Yhteis­toi­minta lähe­tys­tö­jen kanssa osoit­tau­tui erit­täin kustan­nus­te­hok­kaaksi. Myös ulko­mi­nis­te­riö on ollut erit­täin tyyty­väi­nen suoje­lu­po­lii­sin ammat­ti­lais­ten panok­seen lähe­tys­töissä. Pidän tehtyä rahoi­tus­pää­töstä merkit­tä­vänä ratkai­suna terro­ris­min vastai­sessa työssä?, Orpo toteaa.

  Suomi ei ole vält­tä­mättä kansain­vä­li­sen terro­ris­min kannalta varsi­nai­nen kohde­maa, mutta kaut­ta­ku­lun ja muun terro­ris­mia tuke­van toimin­nan osalta Suomes­sa­kin on oltava valmiuk­sia estää tätä toimin­taa. Enna­kointi rajo­jemme ulko­puo­lella on järke­vin tapa puut­tua tähän ongel­maan.

   

  Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043


  Kuvat