Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Orpo: Supo sai rahoi­tuk­sen terro­ris­min torjun­ta­hank­keelle

Julkaistu:

Halli­tus osoitti terro­ris­min torjun­taoh­jel­maan 850 000 euroa ensi vuodelle. Orpo esitti vuosi sitten kulu­van vuoden valtion talous­ar­vioon määrä­ra­han lisää­mistä, mutta tuol­loin eril­lis­ra­hoi­tusta ei hank­keelle kuiten­kaan saatu toteu­tu­maan.

?Terro­ris­min torjunta lähtö­maissa on tehok­kainta ja Suomen turval­li­suu­den näkö­kul­masta järke­vin ratkaisu. Poliisi päät­ti­kin käyn­nis­tää toimin­nan ensin kokei­lu­luon­tei­sena sisäi­sellä rahoi­tuk­sella. Hank­keessa suoje­lu­po­lii­sin virkai­li­jat vierai­li­vat Suomen lähe­tys­töissä kriit­ti­sissä maissa. Yhteis­toi­minta lähe­tys­tö­jen kanssa osoit­tau­tui erit­täin kustan­nus­te­hok­kaaksi. Myös ulko­mi­nis­te­riö on ollut erit­täin tyyty­väi­nen suoje­lu­po­lii­sin ammat­ti­lais­ten panok­seen lähe­tys­töissä. Pidän tehtyä rahoi­tus­pää­töstä merkit­tä­vänä ratkai­suna terro­ris­min vastai­sessa työssä?, Orpo toteaa.

Suomi ei ole vält­tä­mättä kansain­vä­li­sen terro­ris­min kannalta varsi­nai­nen kohde­maa, mutta kaut­ta­ku­lun ja muun terro­ris­mia tuke­van toimin­nan osalta Suomes­sa­kin on oltava valmiuk­sia estää tätä toimin­taa. Enna­kointi rajo­jemme ulko­puo­lella on järke­vin tapa puut­tua tähän ongel­maan.

 

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content