Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Jarno Limnell kokoomus
Kokoomus.fi / Turvallisuus / Maanpuolustus / Jarno Limnéll: ”Turvallisuuden tunteesta on näinä aikoina pidettävä erityistä huolta”

Jarno Limnéll: “Turval­li­suu­den tunteesta on näinä aikoina pidet­tävä erityistä huolta”

Julkaistu:

Turval­li­suus on tunne. Näinä epäva­kaina aikoina turvat­to­muu­den tunne valtaa tilaa ja meihin myös vaiku­te­taan, jotta turvat­to­muus lisään­tyisi.

Elämme poik­keuk­sel­lista aikaa. Ukrai­nassa sota jatkuu, Lähi-idässä tais­tel­laan, Suomeen kohdis­tuu hybri­di­vai­kut­ta­mista. Turval­li­suusym­pä­ris­tömme tilanne on toden­nä­köi­sesti muut­tu­massa nykyis­tä­kin epäva­kaam­maksi. Uuti­set ja tiedot saavut­ta­vat meidät hetkessä, sillä elämme tekno­lo­gian arki­päi­väis­ty­mi­sen myötä poik­keuk­sel­lis­ten infor­maa­tio­vir­to­jen keskellä. Turvat­to­muu­den uuti­set lähes vyöry­vät eri kana­vissa tietoomme. Ei ihme, että nyky­ti­lanne mieti­tyt­tää, jopa hieman pelot­taa.

Turval­li­suus on ihmi­selle inhi­mil­li­nen perus­tarve. Siitä on pidet­tävä huolta konkreet­tis­ten teko­jen ohella huoleh­ti­malla henki­sestä krii­sin­sie­to­ky­vystä – pohjim­mil­taan jokai­sen suoma­lai­sen turval­li­suu­den tunteesta, jonka yllä­pi­tä­mi­sessä on meillä jokai­sella vastuumme.

Tutki­muk­sien mukaan vahvim­min turval­li­suu­den tuntee­seen vaikut­taa oma lähi­piiri arki­päi­vässä. Turval­li­suu­den tunne luodaan siis ensi­si­jai­sesti lähellä – kotona, kouluissa, työpai­koilla, yhtei­sissä kokoon­tu­missa. Voimme jokai­nen itse vaikut­taa siihen, mitä ihmi­set ympä­ril­lämme tunte­vat ja miten heitä kohte­lemme. Meillä on vastuu ihmi­sistä ympä­ril­lämme. Yhtei­söl­li­syy­dessä on turval­li­suu­den tunteen perusta.

Välillä on hyvä irtaan­tua koko­naan turvat­to­muutta ilmen­tä­västä uutis­vir­rasta. Koko aika ei ”tilan­teen tasalla” tarvitse olla. Älylait­tei­den aika­kau­della irtaan­tu­mi­nen voi tuntua vaikealta, mutta se kannat­taa.

Arjen rutii­nit, tois­ten autta­mi­nen ja lähde­kriit­ti­syy­den muis­ta­mi­nen uuti­sia lukiessa sekä liikunta ovat asioita, joita teke­mällä voi vaikut­taa omaan henki­seen hyvin­voin­tiin. Kun itse voi henki­sesti hyvin, on myös turval­li­suu­den tunne vahvempi.

Kun eletään poik­keuk­sel­li­sia aikoja, tarvi­taan poik­keuk­sel­li­sen paljon toivoa. Synk­kyy­den syöve­rei­hin ei ole syytä uppou­tua. On hyvä muis­taa, että ympä­ril­lämme – niin Suomessa kuin arki­päi­väs­sämme – on paljon hyvää ja toivoa. Meillä on myös poik­keuk­sel­li­sen vahva maan­puo­lus­tus­tahto ja puolus­tus­kyky. Emmekä ole yksin. Ja vaikka meihin yrite­tään vaikut­taa, niin olemme varau­tu­neet ja sitkeyttä meistä löytyy.

Juuri nyt moni meistä kaipaa ennen kaik­kea taval­li­sia, arki­sia asioita. Ihmistä vierelle. Juuri tässä hetkessä isän­maal­lista on pitää lähim­mäi­sistä huolta. Eikä lähei­sistä huoleh­ti­mi­sen tarvitse tarkoit­taa mitään arjen ylit­tä­viä sanka­ri­te­koja: päin­vas­toin.

Jarno Limnéll
Kirjoit­taja on kansan­edus­taja ja sota­tie­tei­den tohtori.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Skip to content