Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu: 13.10.2012

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten itse­mur­hia voidaan vähen­tää. Viime­ai­kai­sessa keskus­te­lussa on unoh­tu­nut, että suurin osa ikäih­mi­sistä elää täysi­pai­noista elämää koto­naan ja vain pieni osa laitok­sissa. Suun­taus on hyvä. Tarvi­taan kuiten­kin toimi­via palve­luita, ystä­viä ja turval­li­suutta.

- Ikäih­mi­set joutu­vat erilais­ten rikos­ten uhreiksi enene­vässä määrin. Polii­sin tietoon tulee vuosit­tain noin tuhat ikäih­mi­seen kohdis­tu­vaa pahoin­pi­te­lyä. Perhe­vä­ki­val­lan osuus on ollut pahoin­pi­te­lyistä noin kymme­nen prosent­tia. Piilo­ri­kol­li­suu­den määrä on suuri läheis­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sissa. Oman puoli­son tai eläke­ra­hat ryös­tä­vän lapsen ilmian­ta­mi­nen on vaikeaa, Tolva­nen toteaa.

Tolva­sen mukaan ikäih­mi­sille on jaet­tava tietoa rikok­silta ja onnet­to­muuk­silta suojau­tu­mi­seksi.

- Viran­omais­ten on muutet­tava toimin­ta­ta­po­jaan, jotta ikäih­mis­ten kaltoin­koh­telu ei jää piilo­ri­kol­li­suu­deksi, Tolva­nen toteaa.

Ikäih­mi­sen elämä päät­tyy itse­mur­haan Suomessa pahim­mil­laan keski­mää­rin lähes joka kolmas päivä. Altis­ta­vana teki­jänä itse­mur­halle on puoli­son kuole­masta seuraava yksi­näi­syys.

- Amma­til­li­sen tuen lisäksi yksin jäävä vanhus kaipaa eten­kin ystä­viä, jotka vievät hänet muka­naan vaik­kapa harras­tuk­siin. Kaikki teot eivät siis vaadi kalliita orga­ni­saa­tioita ja rahaa, vaan pieniä tekoja ja välit­tä­mistä.

Tolva­nen pitää tärkeänä myös kolman­nen sekto­rin ikäih­mis­ten eteen teke­mää työtä.

- Erilai­set järjes­töt ja yhdis­tyk­set ovat tehneet arvo­kasta työtä yksi­näi­syy­den torju­mi­sessa ja vanhuk­sien aseman paran­ta­mi­sessa. Tätä työtä on julkis­ten palve­lu­jen lisäksi tuet­tava. Toimi­vien terveys­pal­ve­lu­jen ohella tarpeel­lis­ten ystä­vien ja turval­li­suu­den lisää­mi­seen ei tarvitse juuri­kaan rahaa, vaan meidän kaik­kien asen­ne­muu­tosta, lopet­taa Tolva­nen.

Lisä­tie­toja: Kansan­edus­taja Kari Tolva­nen, p. 040 583 5501