Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten itse­mur­hia voidaan vähen­tää. Viime­ai­kai­sessa keskus­te­lussa on unoh­tu­nut, että suurin osa ikäih­mi­sistä elää täysi­pai­noista elämää koto­naan ja vain pieni osa laitok­sissa. Suun­taus on hyvä. Tarvi­taan kuiten­kin toimi­via palve­luita, ystä­viä ja turval­li­suutta.

- Ikäih­mi­set joutu­vat erilais­ten rikos­ten uhreiksi enene­vässä määrin. Polii­sin tietoon tulee vuosit­tain noin tuhat ikäih­mi­seen kohdis­tu­vaa pahoin­pi­te­lyä. Perhe­vä­ki­val­lan osuus on ollut pahoin­pi­te­lyistä noin kymme­nen prosent­tia. Piilo­ri­kol­li­suu­den määrä on suuri läheis­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sissa. Oman puoli­son tai eläke­ra­hat ryös­tä­vän lapsen ilmian­ta­mi­nen on vaikeaa, Tolva­nen toteaa.

Tolva­sen mukaan ikäih­mi­sille on jaet­tava tietoa rikok­silta ja onnet­to­muuk­silta suojau­tu­mi­seksi.

- Viran­omais­ten on muutet­tava toimin­ta­ta­po­jaan, jotta ikäih­mis­ten kaltoin­koh­telu ei jää piilo­ri­kol­li­suu­deksi, Tolva­nen toteaa.

Ikäih­mi­sen elämä päät­tyy itse­mur­haan Suomessa pahim­mil­laan keski­mää­rin lähes joka kolmas päivä. Altis­ta­vana teki­jänä itse­mur­halle on puoli­son kuole­masta seuraava yksi­näi­syys.

- Amma­til­li­sen tuen lisäksi yksin jäävä vanhus kaipaa eten­kin ystä­viä, jotka vievät hänet muka­naan vaik­kapa harras­tuk­siin. Kaikki teot eivät siis vaadi kalliita orga­ni­saa­tioita ja rahaa, vaan pieniä tekoja ja välit­tä­mistä.

Tolva­nen pitää tärkeänä myös kolman­nen sekto­rin ikäih­mis­ten eteen teke­mää työtä.

- Erilai­set järjes­töt ja yhdis­tyk­set ovat tehneet arvo­kasta työtä yksi­näi­syy­den torju­mi­sessa ja vanhuk­sien aseman paran­ta­mi­sessa. Tätä työtä on julkis­ten palve­lu­jen lisäksi tuet­tava. Toimi­vien terveys­pal­ve­lu­jen ohella tarpeel­lis­ten ystä­vien ja turval­li­suu­den lisää­mi­seen ei tarvitse juuri­kaan rahaa, vaan meidän kaik­kien asen­ne­muu­tosta, lopet­taa Tolva­nen.

Lisä­tie­toja: Kansan­edus­taja Kari Tolva­nen, p. 040 583 5501

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content