Tolvanen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille – kokoomus.fi
MENU
Tolvanen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Tolvanen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu: 13.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja Kari Tolvasen mielestä ikäih­misten turval­li­suutta ja hyvin­vointia voidaan oikeasti parantaa, ilman että heitä tarvitsee sulkea laitoksiin. Myös ikäih­misten itsemurhia voidaan vähentää. Viime­ai­kai­sessa keskus­te­lussa on unohtunut, että suurin osa ikäih­mi­sistä elää täysi­pai­noista elämää kotonaan ja vain pieni osa laitok­sissa. Suuntaus on hyvä. Tarvitaan kuitenkin toimivia palve­luita, ystäviä ja turval­li­suutta.

- Ikäih­miset joutuvat erilaisten rikosten uhreiksi enene­vässä määrin. Poliisin tietoon tulee vuosittain noin tuhat ikäih­miseen kohdis­tuvaa pahoin­pi­telyä. Perhe­vä­ki­vallan osuus on ollut pahoin­pi­te­lyistä noin kymmenen prosenttia. Piilo­ri­kol­li­suuden määrä on suuri läheis­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sissa. Oman puolison tai eläke­rahat ryöstävän lapsen ilmian­ta­minen on vaikeaa, Tolvanen toteaa.

Tolvasen mukaan ikäih­mi­sille on jaettava tietoa rikok­silta ja onnet­to­muuk­silta suojau­tu­mi­seksi.

- Viran­omaisten on muutettava toimin­ta­ta­pojaan, jotta ikäih­misten kaltoin­kohtelu ei jää piilo­ri­kol­li­suu­deksi, Tolvanen toteaa.

Ikäih­misen elämä päättyy itsemurhaan Suomessa pahim­millaan keski­määrin lähes joka kolmas päivä. Altis­tavana tekijänä itsemur­halle on puolison kuole­masta seuraava yksinäisyys.

- Ammatil­lisen tuen lisäksi yksin jäävä vanhus kaipaa etenkin ystäviä, jotka vievät hänet mukanaan vaikkapa harras­tuksiin. Kaikki teot eivät siis vaadi kalliita organi­saa­tioita ja rahaa, vaan pieniä tekoja ja välit­tä­mistä.

Tolvanen pitää tärkeänä myös kolmannen sektorin ikäih­misten eteen tekemää työtä.

- Erilaiset järjestöt ja yhdis­tykset ovat tehneet arvokasta työtä yksinäi­syyden torju­mi­sessa ja vanhuksien aseman paran­ta­mi­sessa. Tätä työtä on julkisten palve­lujen lisäksi tuettava. Toimivien terveys­pal­ve­lujen ohella tarpeel­listen ystävien ja turval­li­suuden lisää­miseen ei tarvitse juurikaan rahaa, vaan meidän kaikkien asenne­muu­tosta, lopettaa Tolvanen.

Lisätietoja: Kansan­edustaja Kari Tolvanen, p. 040 583 5501


Kokoomus.fi