Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten itse­mur­hia voidaan vähen­tää. Viime­ai­kai­sessa keskus­te­lussa on unoh­tu­nut, että suurin osa ikäih­mi­sistä elää täysi­pai­noista elämää koto­naan ja vain pieni osa laitok­sissa. Suun­taus on hyvä. Tarvi­taan kuiten­kin toimi­via palve­luita, ystä­viä ja turval­li­suutta.

- Ikäih­mi­set joutu­vat erilais­ten rikos­ten uhreiksi enene­vässä määrin. Polii­sin tietoon tulee vuosit­tain noin tuhat ikäih­mi­seen kohdis­tu­vaa pahoin­pi­te­lyä. Perhe­vä­ki­val­lan osuus on ollut pahoin­pi­te­lyistä noin kymme­nen prosent­tia. Piilo­ri­kol­li­suu­den määrä on suuri läheis­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sissa. Oman puoli­son tai eläke­ra­hat ryös­tä­vän lapsen ilmian­ta­mi­nen on vaikeaa, Tolva­nen toteaa.

Tolva­sen mukaan ikäih­mi­sille on jaet­tava tietoa rikok­silta ja onnet­to­muuk­silta suojau­tu­mi­seksi.

- Viran­omais­ten on muutet­tava toimin­ta­ta­po­jaan, jotta ikäih­mis­ten kaltoin­koh­telu ei jää piilo­ri­kol­li­suu­deksi, Tolva­nen toteaa.

Ikäih­mi­sen elämä päät­tyy itse­mur­haan Suomessa pahim­mil­laan keski­mää­rin lähes joka kolmas päivä. Altis­ta­vana teki­jänä itse­mur­halle on puoli­son kuole­masta seuraava yksi­näi­syys.

- Amma­til­li­sen tuen lisäksi yksin jäävä vanhus kaipaa eten­kin ystä­viä, jotka vievät hänet muka­naan vaik­kapa harras­tuk­siin. Kaikki teot eivät siis vaadi kalliita orga­ni­saa­tioita ja rahaa, vaan pieniä tekoja ja välit­tä­mistä.

Tolva­nen pitää tärkeänä myös kolman­nen sekto­rin ikäih­mis­ten eteen teke­mää työtä.

- Erilai­set järjes­töt ja yhdis­tyk­set ovat tehneet arvo­kasta työtä yksi­näi­syy­den torju­mi­sessa ja vanhuk­sien aseman paran­ta­mi­sessa. Tätä työtä on julkis­ten palve­lu­jen lisäksi tuet­tava. Toimi­vien terveys­pal­ve­lu­jen ohella tarpeel­lis­ten ystä­vien ja turval­li­suu­den lisää­mi­seen ei tarvitse juuri­kaan rahaa, vaan meidän kaik­kien asen­ne­muu­tosta, lopet­taa Tolva­nen.

Lisä­tie­toja: Kansan­edus­taja Kari Tolva­nen, p. 040 583 5501

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content