Kokoo­muksen Satonen: Poliisien mahdol­li­suudet selvittää rikoksia vaarassa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Satonen: Poliisien mahdol­li­suudet selvittää rikoksia vaarassa

Kokoo­muksen Satonen: Poliisien mahdol­li­suudet selvittää rikoksia vaarassa

Julkaistu: 12.04.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen kantaa huolta poliisin mahdol­li­suuk­sista selvittää sille ilmoi­tetut rikokset. Tilas­tojen perus­teella vakavien rikosten selvit­tä­minen on pysynyt korkealla tasolla, mutta esimer­kiksi omaisuus­ri­kosten osalta selvi­tys­pro­sentti on laskenut.

Rikosten selvit­tä­minen on aivan olennainen osa poliisin työtä, enkä hyväksy sellaista kehitystä, että esimer­kiksi tietyt omaisuus­ri­kok­sista tehdyt ilmoi­tukset jäisivät automaat­ti­sesti selvit­tä­mättä. Poliisin toimin­tae­del­ly­tykset on turvattava jokai­sessa talous­ti­lan­teessa haasteista huoli­matta. Ihmisillä on oltava tunne, että he ovat turvassa?, Satonen painottaa.

Kuluneella vaali­kau­della myös poliisiin on jouduttu kohdis­tamaan säästöjä ja lisäksi on toteu­tettu raken­teel­lisia uudis­tuksia. Poliisi on tällä tavoin oman osuutensa säästöistä nyt tehnyt?, Satonen jatkaa.

Poliisin toiminta on hyvin pitkälti riippu­vainen henki­löstön määrästä, mikä edellyttää riittävää rahoi­tusta. Lainsää­dän­nöllä voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, että polii­silla on mahdol­lisuus kohdistaa resurssit tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla.

On selvää, että riittävät resurssit ovat edellytys sille, että viran­omaiset voivat hoitaa tehtä­viään laaduk­kaasti. Samalla huomiota tulee kiinnittää esimer­kiksi rikosten tutkintaan liittyvien muoto­mää­räysten tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suuteen. Tutkintaan liittyvät muoto­mää­räykset vievät enemmän työaikaa ja resursseja, mikä on aina pois varsi­nai­selta rikosten selvit­tä­mis­työltä. Tähän tulee löytää nykyistä parempi tasapaino toisaalta rikok­sista epäil­tyjen oikeus­turvan ja toisaalta tehokkaan rikosten selvit­tä­misen välillä?, Satonen päättää.

Lisätietoja: Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen, puh. 050 511 31130.


Kokoomus.fi