Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kantaa huolta polii­sin mahdol­li­suuk­sista selvit­tää sille ilmoi­te­tut rikok­set. Tilas­to­jen perus­teella vaka­vien rikos­ten selvit­tä­mi­nen on pysy­nyt korkealla tasolla, mutta esimer­kiksi omai­suus­ri­kos­ten osalta selvi­tys­pro­sentti on laske­nut.

Rikos­ten selvit­tä­mi­nen on aivan olen­nai­nen osa polii­sin työtä, enkä hyväksy sellaista kehi­tystä, että esimer­kiksi tietyt omai­suus­ri­kok­sista tehdyt ilmoi­tuk­set jäisi­vät auto­maat­ti­sesti selvit­tä­mättä. Polii­sin toimin­tae­del­ly­tyk­set on turvat­tava jokai­sessa talous­ti­lan­teessa haas­teista huoli­matta. Ihmi­sillä on oltava tunne, että he ovat turvassa?, Sato­nen painot­taa.

Kulu­neella vaali­kau­della myös polii­siin on jouduttu kohdis­ta­maan sääs­töjä ja lisäksi on toteu­tettu raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Poliisi on tällä tavoin oman osuu­tensa sääs­töistä nyt tehnyt?, Sato­nen jatkaa.

Polii­sin toiminta on hyvin pitkälti riip­pu­vai­nen henki­lös­tön määrästä, mikä edel­lyt­tää riit­tä­vää rahoi­tusta. Lain­sää­dän­nöllä voidaan kuiten­kin vaikut­taa siihen, että polii­silla on mahdol­li­suus kohdis­taa resurs­sit tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla.

On selvää, että riit­tä­vät resurs­sit ovat edel­ly­tys sille, että viran­omai­set voivat hoitaa tehtä­vi­ään laaduk­kaasti. Samalla huomiota tulee kiin­nit­tää esimer­kiksi rikos­ten tutkin­taan liit­ty­vien muoto­mää­räys­ten tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suu­teen. Tutkin­taan liit­ty­vät muoto­mää­räyk­set vievät enem­män työai­kaa ja resurs­seja, mikä on aina pois varsi­nai­selta rikos­ten selvit­tä­mis­työltä. Tähän tulee löytää nykyistä parempi tasa­paino toisaalta rikok­sista epäil­ty­jen oikeus­tur­van ja toisaalta tehok­kaan rikos­ten selvit­tä­mi­sen välillä?, Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, puh. 050 511 31130.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content