Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kantaa huolta polii­sin mahdol­li­suuk­sista selvit­tää sille ilmoi­te­tut rikok­set. Tilas­to­jen perus­teella vaka­vien rikos­ten selvit­tä­mi­nen on pysy­nyt korkealla tasolla, mutta esimer­kiksi omai­suus­ri­kos­ten osalta selvi­tys­pro­sentti on laske­nut.

Rikos­ten selvit­tä­mi­nen on aivan olen­nai­nen osa polii­sin työtä, enkä hyväksy sellaista kehi­tystä, että esimer­kiksi tietyt omai­suus­ri­kok­sista tehdyt ilmoi­tuk­set jäisi­vät auto­maat­ti­sesti selvit­tä­mättä. Polii­sin toimin­tae­del­ly­tyk­set on turvat­tava jokai­sessa talous­ti­lan­teessa haas­teista huoli­matta. Ihmi­sillä on oltava tunne, että he ovat turvassa?, Sato­nen painot­taa.

Kulu­neella vaali­kau­della myös polii­siin on jouduttu kohdis­ta­maan sääs­töjä ja lisäksi on toteu­tettu raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Poliisi on tällä tavoin oman osuu­tensa sääs­töistä nyt tehnyt?, Sato­nen jatkaa.

Polii­sin toiminta on hyvin pitkälti riip­pu­vai­nen henki­lös­tön määrästä, mikä edel­lyt­tää riit­tä­vää rahoi­tusta. Lain­sää­dän­nöllä voidaan kuiten­kin vaikut­taa siihen, että polii­silla on mahdol­li­suus kohdis­taa resurs­sit tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla.

On selvää, että riit­tä­vät resurs­sit ovat edel­ly­tys sille, että viran­omai­set voivat hoitaa tehtä­vi­ään laaduk­kaasti. Samalla huomiota tulee kiin­nit­tää esimer­kiksi rikos­ten tutkin­taan liit­ty­vien muoto­mää­räys­ten tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suu­teen. Tutkin­taan liit­ty­vät muoto­mää­räyk­set vievät enem­män työai­kaa ja resurs­seja, mikä on aina pois varsi­nai­selta rikos­ten selvit­tä­mis­työltä. Tähän tulee löytää nykyistä parempi tasa­paino toisaalta rikok­sista epäil­ty­jen oikeus­tur­van ja toisaalta tehok­kaan rikos­ten selvit­tä­mi­sen välillä?, Sato­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, puh. 050 511 31130.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content