Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / talous / Sivu 5

talous

28.2.2013

Keinoja kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen

Halli­tus arvioi puoli­­väli-istun­­nos­­saan 28.2.2013 halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mi­sen sekä Suomen talou­den tilan­netta. Kriit­ti­sim­mät uusia lisä­pää­tök­siä vaati­vat halli­tus­oh­jel­man tavoit­teet liit­ty­vät talous­kas­vuun, työl­li­syy­teen sekä

5.2.2013

Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa haas­te­taan nyt monella rinta­malla. Talous­kas­vua paina­vat kansain­vä­li­nen talous­taan­tuma, heiken­ty­nyt koti­mai­nen hinta­kil­pai­lu­kyky, teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos ja valtion oma velkaan­tu­mi­nen, joka

17.12.2012

Orpo: Suomi nousee yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten teke­mistä kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työpaik­ko­jen luomi­seksi. Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen valtion vuoden

21.3.2012

Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä haluaa enem­män yrit­tä­jä­asen­netta ja innos­tu­nei­suutta suoma­lai­seen yhteis­kun­taan. Tänään julkaistu Innos­tu­nut yhteis­kunta -raportti peilaa ajatuk­sia uusiin yrit­tä­jyyttä ja kasvua ruok­ki­viin keinoi­hin. Työryh­mää vetä­neet kansan­edus­ta­jat Marjo Mati­kai­nen-Kall­ström ja Harri Jaskari painot­ti­vat innos­tusta kaiken luovuu­den ja yrit­te­liäi­syy­den lähtö­koh­tana.

19.1.2012

Kasvua hake­massa -semi­naari

Edus­kunta, Pikku­par­la­men­tin Kansa­lai­sinfo (Arka­dian­katu 3)
19.1.2012 klo 14.00-16.00

8.9.2011

Edus­kun­nan täysis­tunto: päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus ajan­koh­tai­sesta talous­ti­lan­teesta

Arvoisa puhe­mies, Viimeis­ten kuukausien aikana epävar­muus talou­den tule­vasta kehi­tyk­sestä on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi. Maail­man­ta­lous on poik­keuk­sel­li­sen herkässä tilan­teessa, koska luot­ta­mus usei­den maiden kykyyn hoitaa velvoit­teensa horjuu jälleen.

6.4.2011

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sesta

SDP:n Kalevi Sorsa Säätiö julkisti 6.4.2011 teke­mänsä selvi­tyk­sen kolmen suurim­man edus­kun­ta­puo­lu­een vero­uu­dis­tuseh­do­tus­ten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista. SDP:n ajatus­paja väit­tää tutki­muk­seensa vedo­ten, että Kokoo­muk­sen esitys on pieni­tu­loi­selle anka­rin. Selvi­tyk­sen tutki­mus­tu­losta vääris­tä­vät väärät tulkin­nat ja oletuk­set.

6.3.2011

Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee, miksi SDP:n Paavo Lippo­nen vastus­taa EU:n talous­ku­rin tiuken­ta­mista.

10.12.2009

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä nimesi kokouk­ses­saan 9.12.2009 kokoon­pa­not jo aiem­min aset­ta­mil­leen työryh­mille, jotka laati­vat rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta.

16.5.2009

W vai Niken logo?

Talou­den ennus­ta­mi­sen seuraa­mi­nen voi olla erit­täin mielen­kiin­toista. Koskaan ei voi olla varma mistään. Kun välillä pääsee seuraan, jossa asian­tun­te­muk­sen ohella on paljon omaan analyy­siinsa luot­ta­via ja terveellä itse­tun­nolla varus­tet­tuja ihmi­siä, niin eri speku­laa­tioita riit­tää. Jolle­kin valon säde tunne­lin päässä on varma kevään merkki, toiselle se taas on vastaan­tu­leva juna.

Skip to content