Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Julkaistu:

? Keskus­ta­oi­keis­to­lai­set EPP-puolu­eet sopi­vat perjan­taina Helsin­gissä linjauk­sista, jotka toteut­ta­malla löperö talou­den­pito saatai­siin kuriin. Tavoit­teena on estää Krei­kan kaltai­set tilan­teet, joissa suoma­lai­set veron­mak­sa­jat joutu­vat pelas­ta­maan omat asiansa sotke­neita maita. Sosia­li­de­mo­kraat­tien kritiikki tiuk­kaa linjaa kohtaan on yllät­tä­vää. On outoa että he nyt vastus­ta­vat selkeäm­piä peli­sään­töjä ja kovem­paa kuria, Toivakka sanoo.

SDP:n euroop­pa­lai­nen emopuo­lue PES vaati viikon­lop­puna Krei­kassa mm. Irlan­nin laina­ko­ron alen­ta­mista ja laina-ajan piden­tä­mistä sekä euroa­lu­een yhteis­ten jouk­ko­vel­ka­kir­jo­jen eli ns. euro­bon­dien luomista. Sosia­lis­tit myös ehdot­ta­vat euroop­pa­lais­ten avus­tus­pa­ket­tien ehto­jen höllen­tä­mistä.

SDP:n emopuo­lue PES on vastus­ta­nut kiivaasti myös EPP:n vaati­muk­sia lait­taa euroa­lu­een yksi­tyi­set lainoit­ta­jat vastuuseen. EPP:n mielestä euro­mai­den laina­kir­joi­hin pitäisi kirjata ehto, jonka mukaan sijoit­taja voi menet­tää myös laina­pää­omansa euro­maan maksu­häi­riö­ta­pauk­sessa.

? Sosia­li­de­mo­kraa­tit antai­si­vat levä­pe­räi­sen talou­den­pi­don jatkua, mikä olisi turmiol­lista euroop­pa­lai­selle hyvin­voin­ti­mal­lille. Työl­li­syy­den ja palve­lui­den turvaa­mi­nen onnis­tuu vain, jos teemme nopean ryhti­liik­keen, Toivakka toteaa.

Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin poliit­ti­nen ryhmä niin EU-jäsen­mai­den halli­tuk­sissa kuin Euroo­pan parla­men­tis­sa­kin. EPP:n Helsin­gissä sorvaa­malla kannalla on suuri merki­tys, kun EU:n talous­pa­ke­tista sovi­taan maalis­kuun huip­pu­ko­kouk­sessa.

? Maalis­kuun tärkeissä EU-huip­pu­ko­kouk­sissa vaih­toeh­toina ovat EPP:n esit­tämä järki­linja ja sosia­lis­tien löyhät linjauk­set. Uskon, että suoma­lai­set kannat­ta­vat tiukem­paa talous­ku­ria, Toivakka sanoo.

Lue EPP:n julki­lausuma (englan­niksi).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content