MENU
Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Toivakka: Lippo­nen puolus­te­lee höve­liä talous­lin­jaa

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

? Keskus­ta­oi­keis­to­lai­set EPP-puolu­eet sopi­vat perjan­taina Helsin­gissä linjauk­sista, jotka toteut­ta­malla löperö talou­den­pito saatai­siin kuriin. Tavoit­teena on estää Krei­kan kaltai­set tilan­teet, joissa suoma­lai­set veron­mak­sa­jat joutu­vat pelas­ta­maan omat asiansa sotke­neita maita. Sosia­li­de­mo­kraat­tien kritiikki tiuk­kaa linjaa kohtaan on yllät­tä­vää. On outoa että he nyt vastus­ta­vat selkeäm­piä peli­sään­töjä ja kovem­paa kuria, Toivakka sanoo.

SDP:n euroop­pa­lai­nen emopuo­lue PES vaati viikon­lop­puna Krei­kassa mm. Irlan­nin laina­ko­ron alen­ta­mista ja laina-ajan piden­tä­mistä sekä euroa­lu­een yhteis­ten jouk­ko­vel­ka­kir­jo­jen eli ns. euro­bon­dien luomista. Sosia­lis­tit myös ehdot­ta­vat euroop­pa­lais­ten avus­tus­pa­ket­tien ehto­jen höllen­tä­mistä.

SDP:n emopuo­lue PES on vastus­ta­nut kiivaasti myös EPP:n vaati­muk­sia lait­taa euroa­lu­een yksi­tyi­set lainoit­ta­jat vastuuseen. EPP:n mielestä euro­mai­den laina­kir­joi­hin pitäisi kirjata ehto, jonka mukaan sijoit­taja voi menet­tää myös laina­pää­omansa euro­maan maksu­häi­riö­ta­pauk­sessa.

? Sosia­li­de­mo­kraa­tit antai­si­vat levä­pe­räi­sen talou­den­pi­don jatkua, mikä olisi turmiol­lista euroop­pa­lai­selle hyvin­voin­ti­mal­lille. Työl­li­syy­den ja palve­lui­den turvaa­mi­nen onnis­tuu vain, jos teemme nopean ryhti­liik­keen, Toivakka toteaa.

Keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP on suurin poliit­ti­nen ryhmä niin EU-jäsen­mai­den halli­tuk­sissa kuin Euroo­pan parla­men­tis­sa­kin. EPP:n Helsin­gissä sorvaa­malla kannalla on suuri merki­tys, kun EU:n talous­pa­ke­tista sovi­taan maalis­kuun huip­pu­ko­kouk­sessa.

? Maalis­kuun tärkeissä EU-huip­pu­ko­kouk­sissa vaih­toeh­toina ovat EPP:n esit­tämä järki­linja ja sosia­lis­tien löyhät linjauk­set. Uskon, että suoma­lai­set kannat­ta­vat tiukem­paa talous­ku­ria, Toivakka sanoo.

Lue EPP:n julki­lausuma (englan­niksi).