Toivakka: Lipponen puolus­telee höveliä talous­linjaa – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Lipponen puolus­telee höveliä talous­linjaa

Toivakka: Lipponen puolus­telee höveliä talous­linjaa

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

? Keskus­ta­oi­keis­to­laiset EPP-puolueet sopivat perjan­taina Helsin­gissä linjauk­sista, jotka toteut­ta­malla löperö talou­denpito saataisiin kuriin. Tavoit­teena on estää Kreikan kaltaiset tilanteet, joissa suoma­laiset veron­mak­sajat joutuvat pelas­tamaan omat asiansa sotke­neita maita. Sosia­li­de­mo­kraattien kritiikki tiukkaa linjaa kohtaan on yllät­tävää. On outoa että he nyt vastus­tavat selkeämpiä pelisääntöjä ja kovempaa kuria, Toivakka sanoo.

SDP:n euroop­pa­lainen emopuolue PES vaati viikon­loppuna Kreikassa mm. Irlannin laina­koron alenta­mista ja laina-ajan piden­tä­mistä sekä euroa­lueen yhteisten joukko­vel­ka­kir­jojen eli ns. eurobondien luomista. Sosia­listit myös ehdot­tavat euroop­pa­laisten avustus­pa­kettien ehtojen höllen­tä­mistä.

SDP:n emopuolue PES on vastus­tanut kiivaasti myös EPP:n vaati­muksia laittaa euroa­lueen yksityiset lainoit­tajat vastuuseen. EPP:n mielestä euromaiden laina­kir­joihin pitäisi kirjata ehto, jonka mukaan sijoittaja voi menettää myös laina­pää­omansa euromaan maksu­häi­riö­ta­pauk­sessa.

? Sosia­li­de­mo­kraatit antai­sivat leväpe­räisen talou­den­pidon jatkua, mikä olisi turmiol­lista euroop­pa­lai­selle hyvin­voin­ti­mal­lille. Työlli­syyden ja palve­luiden turvaa­minen onnistuu vain, jos teemme nopean ryhti­liikkeen, Toivakka toteaa.

Keskus­ta­oi­keis­to­lainen EPP on suurin poliit­tinen ryhmä niin EU-jäsen­maiden halli­tuk­sissa kuin Euroopan parla­men­tis­sakin. EPP:n Helsin­gissä sorvaa­malla kannalla on suuri merkitys, kun EU:n talous­pa­ke­tista sovitaan maaliskuun huippu­ko­kouk­sessa.

? Maaliskuun tärkeissä EU-huippu­ko­kouk­sissa vaihtoeh­toina ovat EPP:n esittämä järki­linja ja sosia­listien löyhät linjaukset. Uskon, että suoma­laiset kannat­tavat tiukempaa talous­kuria, Toivakka sanoo.

Lue EPP:n julki­lausuma (englan­niksi).


Kokoomus.fi