Kokoomus.fi
W vai Niken logo?

W vai Niken logo?

Julkaistu: 16.5.09 Uutiset

Tällä hetkellä yksi kansain­vä­listen ekono­mistien keskus­telun yleisim­mistä keskus­te­lu­nai­heista on, tuleeko talous­kriisi saamaan W-muodon vai pääsemmekö sittenkin Niken logoa muistut­ta­valla kehity­su­ralle. Perin­teinen V on yleisesti poissul­jettu. Nämä eri merkit siis kuvaavat erilaisia talouden kehitys­käyriä, alamäen jyrkkyyttä sekä sen jälkeistä toipu­misen tahtia. V on normaali jyrkkä pudotus ja sen jälkeinen nopea nousu. W tarkoittaa sitä, että alamäen jälkeen elvytys­pa­nos­tukset vievät ylös, mutta sen loppuessa talous ei alakaan kanna­tella itseään, vaan tulemme ryminällä uudestaan alas ja taas elvytetään? Niken logon taas jokainen voi luonnos­tella mielessään, mutta se on jotakuinkin L:n ja V:n notkea välimuoto, eli hitaan elpymisen malli.

Ongelman ytimenä on mielestäni siinä, että elvytys ei lopeta talous­kriisiä, mikäli luottamus pankki­sek­torin sisälle ei palaudu. Eli, jos pankit eivät uskalla tai kykene rahoit­tamaan yrityksiä ja yksityis­hen­ki­löitä entiseen malliin, niin elvytyk­sellä vauhdi­tettu talous­kasvu ei jatku, kun elvytys­rahan teho loppuu. Tällöin on riskinä, että joudumme W-uralle, mikä on veron­mak­sa­jille se kaikkein kallein vaihtoehto. Yksin­ker­taistaen, joudumme ottamaan kaksi kertaa tolkut­to­masti velkaa hoitaak­semme samaa vaivaa.
Jotta voisimme välttää tämän, on olennaista, että pankki­sek­torin ongelmat saadaan paikal­lis­tettua ja tehtyä tarvit­tavat ratkaisut pankkien ongelmien ratkai­se­mi­seksi. Tämä auttaa luotta­muksen palau­tu­mi­sessa rahoi­tus­jär­jes­tel­määmme ja sen seurauksena voimme odottaa talous­kasvun lähtevän kasvuun kestä­vällä tavalla. Pankki­sektori on talou­temme veren­kierto, joten ilman sitä elintoi­minnot lamaan­tuvat, kuten nyt olemme nähneet.

Kokoomus.fi