Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / W vai Niken logo?

W vai Niken logo?

Julkaistu:

Tällä hetkellä yksi kansain­vä­lis­ten ekono­mis­tien keskus­te­lun ylei­sim­mistä keskus­te­lu­nai­heista on, tuleeko talous­kriisi saamaan W-muodon vai pääsem­mekö sitten­kin Niken logoa muis­tut­ta­valla kehi­ty­su­ralle.

Perin­tei­nen V on ylei­sesti pois­sul­jettu. Nämä eri merkit siis kuvaa­vat erilai­sia talou­den kehi­tys­käy­riä, alamäen jyrk­kyyttä sekä sen jälkeistä toipu­mi­sen tahtia. V on normaali jyrkkä pudo­tus ja sen jälkei­nen nopea nousu. W tarkoit­taa sitä, että alamäen jälkeen elvy­tys­pa­nos­tuk­set vievät ylös, mutta sen loppuessa talous ei alakaan kanna­tella itse­ään, vaan tulemme rymi­nällä uudes­taan alas ja taas elvy­te­tään? Niken logon taas jokai­nen voi luon­nos­tella mieles­sään, mutta se on jota­kuin­kin L:n ja V:n notkea väli­muoto, eli hitaan elpy­mi­sen malli.

Ongel­man ytimenä on mieles­täni siinä, että elvy­tys ei lopeta talous­krii­siä, mikäli luot­ta­mus pank­ki­sek­to­rin sisälle ei palaudu. Eli, jos pankit eivät uskalla tai kykene rahoit­ta­maan yrityk­siä ja yksi­tyis­hen­ki­löitä enti­seen malliin, niin elvy­tyk­sellä vauh­di­tettu talous­kasvu ei jatku, kun elvy­tys­ra­han teho loppuu. Tällöin on riskinä, että joudumme W-uralle, mikä on veron­mak­sa­jille se kaik­kein kallein vaih­toehto. Yksin­ker­tais­taen, joudumme otta­maan kaksi kertaa tolkut­to­masti velkaa hoitaak­semme samaa vaivaa.

Jotta voisimme vält­tää tämän, on olen­naista, että pank­ki­sek­to­rin ongel­mat saadaan paikal­lis­tet­tua ja tehtyä tarvit­ta­vat ratkai­sut pank­kien ongel­mien ratkai­se­mi­seksi. Tämä auttaa luot­ta­muk­sen palau­tu­mi­sessa rahoi­tus­jär­jes­tel­määmme ja sen seurauk­sena voimme odot­taa talous­kas­vun lähte­vän kasvuun kestä­vällä tavalla. Pank­ki­sek­tori on talou­temme veren­kierto, joten ilman sitä elin­toi­min­not lamaan­tu­vat, kuten nyt olemme nähneet.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content