W vai Niken logo?

Julkaistu: 16.05.2009

Tällä hetkellä yksi kansain­vä­lis­ten ekono­mis­tien keskus­te­lun ylei­sim­mistä keskus­te­lu­nai­heista on, tuleeko talous­kriisi saamaan W-muodon vai pääsem­mekö sitten­kin Niken logoa muis­tut­ta­valla kehi­ty­su­ralle.

Perin­tei­nen V on ylei­sesti pois­sul­jettu. Nämä eri merkit siis kuvaa­vat erilai­sia talou­den kehi­tys­käy­riä, alamäen jyrk­kyyttä sekä sen jälkeistä toipu­mi­sen tahtia. V on normaali jyrkkä pudo­tus ja sen jälkei­nen nopea nousu. W tarkoit­taa sitä, että alamäen jälkeen elvy­tys­pa­nos­tuk­set vievät ylös, mutta sen loppuessa talous ei alakaan kanna­tella itse­ään, vaan tulemme rymi­nällä uudes­taan alas ja taas elvy­te­tään? Niken logon taas jokai­nen voi luon­nos­tella mieles­sään, mutta se on jota­kuin­kin L:n ja V:n notkea väli­muoto, eli hitaan elpy­mi­sen malli.

Ongel­man ytimenä on mieles­täni siinä, että elvy­tys ei lopeta talous­krii­siä, mikäli luot­ta­mus pank­ki­sek­to­rin sisälle ei palaudu. Eli, jos pankit eivät uskalla tai kykene rahoit­ta­maan yrityk­siä ja yksi­tyis­hen­ki­löitä enti­seen malliin, niin elvy­tyk­sellä vauh­di­tettu talous­kasvu ei jatku, kun elvy­tys­ra­han teho loppuu. Tällöin on riskinä, että joudumme W-uralle, mikä on veron­mak­sa­jille se kaik­kein kallein vaih­toehto. Yksin­ker­tais­taen, joudumme otta­maan kaksi kertaa tolkut­to­masti velkaa hoitaak­semme samaa vaivaa.

Jotta voisimme vält­tää tämän, on olen­naista, että pank­ki­sek­to­rin ongel­mat saadaan paikal­lis­tet­tua ja tehtyä tarvit­ta­vat ratkai­sut pank­kien ongel­mien ratkai­se­mi­seksi. Tämä auttaa luot­ta­muk­sen palau­tu­mi­sessa rahoi­tus­jär­jes­tel­määmme ja sen seurauk­sena voimme odot­taa talous­kas­vun lähte­vän kasvuun kestä­vällä tavalla. Pank­ki­sek­tori on talou­temme veren­kierto, joten ilman sitä elin­toi­min­not lamaan­tu­vat, kuten nyt olemme nähneet.