Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kasvua hake­massa -semi­naari

Kasvua hake­massa -semi­naari

Julkaistu:

Työn ja yrit­tä­jyy­den verkosto järjes­tää Kasvua hake­massa -semi­naa­rin Pikku­par­la­men­tin Kansa­lai­sin­fossa. Semi­naa­riin kuulu­mi­sia työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöstä tuo elin­kei­no­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies. Kuulemme myös Suomen Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jan Jussi Järven­tauk­sen alus­tuk­sen yrit­tä­jien ajatuk­sista ja toiveista kulu­vaa halli­tus­kautta siivit­tä­mään. Isän­tänä toimii verkos­ton puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja.

Semi­naa­riin on vapaa pääsy. Ilmoit­tau­dut­han 12.1.2012 mennessä osoit­tee­seen laura.manninen@eduskunta.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content