Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väitteisiin Kokoo­muksen verouu­dis­tuk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väitteisiin Kokoo­muksen verouu­dis­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väitteisiin Kokoo­muksen verouu­dis­tuk­sesta

Julkaistu: 06.04.2011 Uncategorized

Ensin­näkin SDP:n ajatus­pajan tutki­muk­sessa oletetaan, että Kokoo­muksen verouu­distus tarkoit­taisi yksinomaan kahden prosent­tiyk­sikön keven­nystä valtion­ve­ro­tuk­sessa kaikissa tuloluo­kissa. Kokoomus haluaa keventää työn verotusta kaikkien tuloluokkien osalta. Kokoomus on todennut, että haluamme kohdentaa maltil­lisen keven­nyksen juuri pieni- ja keski­tu­loi­sille.

Toiseksi tutkimus olettaa, että veron­ke­vennys kohdistuu vain valtion­ve­ro­tukseen (yli 15 600 euroa vuodessa ansait­se­ville). Tämä olettama on todel­li­suu­delle vieras. Kun verotusta on keven­netty tällä vaali­kau­della, niin keven­nykset on ulotettu myös pieni­tu­loi­sille kunnal­lis­ve­ro­tuksen vähen­nyksen kautta. Tutkimus ei huomioi myöskään eläke­läisiä koskevaa eläke­tu­lo­vä­hen­nystä.

Kolman­neksi SDP:n ajatus­pajan tutkimus olettaa virheel­li­sesti, että Kokoo­muksen malli pääoma­ve­ro­tuksen osalta olisi vain kahden prosent­tiyk­sikön korotus. Sen lisäksi Kokoomus haluaa pienimmät osingot verova­paiksi sekä verottaa kaikkein suurimpia pääoma­tuloja korkeam­malla 32 prosentin verokan­nalla.

Kokoo­muksen työllistävä veromalli on puolueiden esittä­mistä veromal­leista ainoa, jonka tavoite on selkeästi luoda kasvua, eikä vain kuroa kestä­vyys­va­jetta umpeen.

Kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi