Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa SDP:n Kalevi Sorsa Säätiön väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sesta

Julkaistu:

Ensin­nä­kin SDP:n ajatus­pa­jan tutki­muk­sessa olete­taan, että Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tus tarkoit­taisi yksi­no­maan kahden prosent­tiyk­si­kön keven­nystä valtion­ve­ro­tuk­sessa kaikissa tulo­luo­kissa. Kokoo­mus haluaa keven­tää työn vero­tusta kaik­kien tulo­luok­kien osalta. Kokoo­mus on toden­nut, että haluamme kohden­taa maltil­li­sen keven­nyk­sen juuri pieni- ja keski­tu­loi­sille.

Toiseksi tutki­mus olet­taa, että veron­ke­ven­nys kohdis­tuu vain valtion­ve­ro­tuk­seen (yli 15 600 euroa vuodessa ansait­se­ville). Tämä olet­tama on todel­li­suu­delle vieras. Kun vero­tusta on keven­netty tällä vaali­kau­della, niin keven­nyk­set on ulotettu myös pieni­tu­loi­sille kunnal­lis­ve­ro­tuk­sen vähen­nyk­sen kautta. Tutki­mus ei huomioi myös­kään eläke­läi­siä koske­vaa eläke­tu­lo­vä­hen­nystä.

Kolman­neksi SDP:n ajatus­pa­jan tutki­mus olet­taa virheel­li­sesti, että Kokoo­muk­sen malli pääoma­ve­ro­tuk­sen osalta olisi vain kahden prosent­tiyk­si­kön koro­tus. Sen lisäksi Kokoo­mus haluaa pienim­mät osin­got vero­va­paiksi sekä verot­taa kaik­kein suurim­pia pääoma­tu­loja korkeam­malla 32 prosen­tin vero­kan­nalla.

Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on puoluei­den esit­tä­mistä vero­mal­leista ainoa, jonka tavoite on selkeästi luoda kasvua, eikä vain kuroa kestä­vyys­va­jetta umpeen.

Kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content