Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

Julkaistu: 21.03.2012

“Meidän on raken­net­tava Suomeen innos­tava yhteis­kunta, joka kannus­taa yrit­tä­jyy­den posi­tii­vi­sen kehän pyörit­tä­mi­seen”, Mati­kai­nen-Kall­ström sanoo.

Harri Jaska­rin mukaan raportti täyden­tää viime viik­koina julkais­tuja Jorma Eloran­nan sekä Kari Stadig­hin työryh­män raport­teja. Haluamme olla omalta osal­tamme raken­ta­massa Suomelle elin­tär­keää kasvun agen­daa, hän tiivis­tää.

“Usein Suomessa me pelkäämme uusiu­tu­mista ja uutta kasvua. Rapor­tissa on esitetty konkreet­ti­sia keinoja, mutta ennen kaik­kea meidän pitää päästä eroon vanhoista asen­teista”, Jaskari jatkaa.

Edus­ta­jat luovut­ti­vat rapor­tin Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jalle Jan Vapaa­vuo­relle. Vapaa­vuori kiitti työryh­mää erityi­sesti siitä, että väli­ra­portti ilmes­tyi otol­li­seen aikaan.

“Näin kehys­rii­hen alla on hyvä muis­taa, että talou­den sopeut­ta­mi­nen on tärkeää. Vielä tärkeäm­pää on kuiten­kin luoda uutta kasvua”, Vapaa­vuori painot­taa.

Rapor­tissa esite­tään esimer­kiksi uusia inno­vaa­tio­mal­leja yrit­tä­jyy­den alku­vai­hee­seen. Lisäksi epäon­nis­tu­mi­sen suurta varjoa ehdo­te­taan helpo­tet­ta­vaksi esimer­kiksi muut­ta­malla luot­to­tie­to­jen mene­tys vain määrä­ajaksi.

Raport­tia varten on haas­ta­teltu 20:tä eri kasvu­yrit­tä­jää ja muuta asian­tun­ti­jaa. Yksi haas­ta­tel­luista on Pörs­si­sää­tiön toimi­tus­joh­taja Sari Lounas­meri.

“Olen ilah­tu­nut siitä, että tule­via kasvu­mah­dol­li­suuk­sia pohdi­taan innos­tu­neesti. Fakta on se, että tarvit­semme Suomessa kasvu­pa­nos­tuk­sia jolla­kin tavalla, ja tässä rapor­tissa on monia pohdin­nan arvoi­sia asioita”, Lounas­meri toteaa.

AaltoES:n Mikko Kuusi puoles­taan kuulut­taa kasvu­yrit­tä­jyy­destä uutta kansal­li­sur­hei­lua Suomeen.

“Rapor­tin­kin näyt­tä­mällä tavalla tarvit­semme kolmea tärkeää asiaa kasvun kiih­dyt­tä­mi­seksi: asen­netta, osaa­mista ja kansain­vä­li­syyttä.”

Taus­taa rapor­tille:

Viime syksynä Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen asetti kolme eril­listä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män työryh­mää. Aiheina olivat EU-, kasvu- ja alue­po­li­tiikka.

Talous­kas­vua pohti­nut työryhmä on loppu­vuo­den ja kevään mittaan järjes­tä­nyt runsaasti kuule­mi­sia aiheen tiimoilta ja työryhmä julkai­see väli­ra­port­tinsa ensi viikolla. Väli­ra­por­tin ajatuk­sena on tuoda esiin kuule­mi­sissa esiin nous­seita keskei­siä toimen­pide-ehdo­tuk­sia sekä kokoo­mus­laista näke­mystä talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi.

Lisä­tie­toja:

marjo.matikainen-kallstrom@eduskunta.fi
harri.jaskari@eduskunta.fi