Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

Edus­kun­ta­ryh­män kasvu­työ­ryhmä: Asenne ratkai­see yrit­tä­jyy­dessä ja kasvussa

Julkaistu:

“Meidän on raken­net­tava Suomeen innos­tava yhteis­kunta, joka kannus­taa yrit­tä­jyy­den posi­tii­vi­sen kehän pyörit­tä­mi­seen”, Mati­kai­nen-Kall­ström sanoo.

Harri Jaska­rin mukaan raportti täyden­tää viime viik­koina julkais­tuja Jorma Eloran­nan sekä Kari Stadig­hin työryh­män raport­teja. Haluamme olla omalta osal­tamme raken­ta­massa Suomelle elin­tär­keää kasvun agen­daa, hän tiivis­tää.

“Usein Suomessa me pelkäämme uusiu­tu­mista ja uutta kasvua. Rapor­tissa on esitetty konkreet­ti­sia keinoja, mutta ennen kaik­kea meidän pitää päästä eroon vanhoista asen­teista”, Jaskari jatkaa.

Edus­ta­jat luovut­ti­vat rapor­tin Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jalle Jan Vapaa­vuo­relle. Vapaa­vuori kiitti työryh­mää erityi­sesti siitä, että väli­ra­portti ilmes­tyi otol­li­seen aikaan.

“Näin kehys­rii­hen alla on hyvä muis­taa, että talou­den sopeut­ta­mi­nen on tärkeää. Vielä tärkeäm­pää on kuiten­kin luoda uutta kasvua”, Vapaa­vuori painot­taa.

Rapor­tissa esite­tään esimer­kiksi uusia inno­vaa­tio­mal­leja yrit­tä­jyy­den alku­vai­hee­seen. Lisäksi epäon­nis­tu­mi­sen suurta varjoa ehdo­te­taan helpo­tet­ta­vaksi esimer­kiksi muut­ta­malla luot­to­tie­to­jen mene­tys vain määrä­ajaksi.

Raport­tia varten on haas­ta­teltu 20:tä eri kasvu­yrit­tä­jää ja muuta asian­tun­ti­jaa. Yksi haas­ta­tel­luista on Pörs­si­sää­tiön toimi­tus­joh­taja Sari Lounas­meri.

“Olen ilah­tu­nut siitä, että tule­via kasvu­mah­dol­li­suuk­sia pohdi­taan innos­tu­neesti. Fakta on se, että tarvit­semme Suomessa kasvu­pa­nos­tuk­sia jolla­kin tavalla, ja tässä rapor­tissa on monia pohdin­nan arvoi­sia asioita”, Lounas­meri toteaa.

AaltoES:n Mikko Kuusi puoles­taan kuulut­taa kasvu­yrit­tä­jyy­destä uutta kansal­li­sur­hei­lua Suomeen.

“Rapor­tin­kin näyt­tä­mällä tavalla tarvit­semme kolmea tärkeää asiaa kasvun kiih­dyt­tä­mi­seksi: asen­netta, osaa­mista ja kansain­vä­li­syyttä.”

Taus­taa rapor­tille:

Viime syksynä Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen asetti kolme eril­listä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män työryh­mää. Aiheina olivat EU-, kasvu- ja alue­po­li­tiikka.

Talous­kas­vua pohti­nut työryhmä on loppu­vuo­den ja kevään mittaan järjes­tä­nyt runsaasti kuule­mi­sia aiheen tiimoilta ja työryhmä julkai­see väli­ra­port­tinsa ensi viikolla. Väli­ra­por­tin ajatuk­sena on tuoda esiin kuule­mi­sissa esiin nous­seita keskei­siä toimen­pide-ehdo­tuk­sia sekä kokoo­mus­laista näke­mystä talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi.

Lisä­tie­toja:

marjo.matikainen-kallstrom@eduskunta.fi
harri.jaskari@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.11.2022

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

25.10.2022

Sanni Grahn-Laaso­nen: Korkeat sähkö­las­kut täytyy saada kuriin

Monin­ker­tais­tu­nut sähkö­lasku, yli kahden euron pump­pu­hin­nat tankilla, nouse­vat korot ja lisään­ty­nyt epävar­muus. Monessa perheessä joudu­taan vaka­vasti pohti­maan, miten kustan­nuk­sista selvi­tään.

Skip to content