Kokoomus.fi
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kasvu­työ­ryhmä: ?Asenne ratkaisee yrittä­jyy­dessä ja kasvussa?

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kasvu­työ­ryhmä: ?Asenne ratkaisee yrittä­jyy­dessä ja kasvussa?

Julkaistu: 21.3.12 Uutiset

?Meidän on raken­nettava Suomeen innostava yhteis­kunta, joka kannustaa yrittä­jyyden positii­visen kehän pyörit­tä­miseen?, Matikainen-Kallström sanoo.

Harri Jaskarin mukaan raportti täydentää viime viikkoina julkaistuja Jorma Elorannan sekä Kari Stadighin työryhmän raportteja. Haluamme olla omalta osaltamme raken­ta­massa Suomelle elintärkeää kasvun agendaa, hän tiivistää.

?Usein Suomessa me pelkäämme uusiu­tu­mista ja uutta kasvua. Rapor­tissa on esitetty konkreet­tisia keinoja, mutta ennen kaikkea meidän pitää päästä eroon vanhoista asenteista?, Jaskari jatkaa.

Edustajat luovut­tivat raportin Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­ta­jalle Jan Vapaa­vuo­relle. Vapaa­vuori kiitti työryhmää erityi­sesti siitä, että välira­portti ilmestyi otolliseen aikaan.

?Näin kehys­riihen alla on hyvä muistaa, että talouden sopeut­ta­minen on tärkeää. Vielä tärkeämpää on kuitenkin luoda uutta kasvua?, Vapaa­vuori painottaa.

Rapor­tissa esitetään esimer­kiksi uusia innovaa­tio­malleja yrittä­jyyden alkuvai­heeseen. Lisäksi epäon­nis­tu­misen suurta varjoa ehdotetaan helpo­tet­ta­vaksi esimer­kiksi muutta­malla luotto­tie­tojen menetys vain määrä­ajaksi.

Raporttia varten on haasta­teltu 20:tä eri kasvu­yrit­täjää ja muuta asian­tun­tijaa. Yksi haasta­tel­luista on Pörssi­säätiön toimi­tus­johtaja Sari Lounasmeri.

?Olen ilahtunut siitä, että tulevia kasvu­mah­dol­li­suuksia pohditaan innos­tu­neesti. Fakta on se, että tarvit­semme Suomessa kasvu­pa­nos­tuksia jollakin tavalla, ja tässä rapor­tissa on monia pohdinnan arvoisia asioita?, Lounasmeri toteaa.

AaltoES:n Mikko Kuusi puolestaan kuuluttaa kasvu­yrit­tä­jyy­destä uutta kansal­li­sur­heilua Suomeen.

?Rapor­tinkin näyttä­mällä tavalla tarvit­semme kolmea tärkeää asiaa kasvun kiihdyt­tä­mi­seksi: asennetta, osaamista ja kansain­vä­li­syyttä.?

Taustaa rapor­tille:

Viime syksynä Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen asetti kolme erillistä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän työryhmää. Aiheina olivat EU-, kasvu- ja aluepo­li­tiikka.

Talous­kasvua pohtinut työryhmä on loppu­vuoden ja kevään mittaan järjes­tänyt runsaasti kuule­misia aiheen tiimoilta ja työryhmä julkaisee välira­port­tinsa ensi viikolla. Välira­portin ajatuksena on tuoda esiin kuule­mi­sissa esiin nousseita keskeisiä toimenpide-ehdotuksia sekä kokoo­mus­laista näkemystä talous­kasvun vauhdit­ta­mi­seksi.

Lisätietoja:

marjo.matikainen-kallstrom@eduskunta.fi
harri.jaskari@eduskunta.fi


Tiedostot


Kokoomus.fi